Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 12/2002 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2002, částka 6, ze dne 28. 2. 2002

12

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. května 1998 byla v Praze podepsána Obchodní dohoda mezi vládou České republiky a Radou ministrů Bosny a Hercegoviny.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 15 odst. 1 dne 9. listopadu 2001. Podle článku 16 dnem vstupu této dohody v platnost pozbude platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou Obchodní dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické Federativní Republiky Jugoslávie, podepsaná v Bělehradě dne 8. února 1991.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

OBCHODNĺ DOHODA

mezi vládou České republiky
a
Radou ministrů Bosny a Hercegoviny

Vláda České republiky a Rada ministrů Bosny a Hercegoviny, (dále nazývané "Smluvní strany"):

majíce na zřeteli záměr České republiky a Bosny a Hercegoviny aktivně se zúčastnit procesu ekonomické integrace v Evropě;

přejíce si podporovat a posilovat ekonomické a obchodní vztahy mezi oběma státy;

pevně přesvědčeny o nezbytnosti trvalé a účinné spolupráce, která bude vzájemně prospívat zájmům obou států; a

berouce v úvahu zásady Světové obchodní organizace;

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou v souladu s platnými právními řády svých států přijímat veškerá vhodná opatření k zintezívnění a posílení svých obchodních vztahů a spolupráce.

Článek 2

Smluvní strany si poskytnou ve všem, co se týká obchodu s výrobky pocházejícími z území států Smluvních stran, doložku nejvyšších výhod.

Článek 3

Ustanovení článku 2 se však nebudou vztahovat na:

1.  výhody, které Smluvní strany poskytují nebo poskytnou v budoucnosti svým sousedním státům za účelem usnadnění pohraničního styku;
2.  výhody, které Smluvní strany poskytují nebo poskytnou v budoucnosti třetím státům na základě dohody o vytvoření celní unie nebo oblasti volného obchodu anebo na základě prozatímní dohody směřující k vytvoření celní unie nebo oblasti volného obchodu, kterými je Smluvní strana vázána.

Článek 4

Dovoz a vývoz výrobků bude prováděn v souladu s právním řádem platným v každém z obou států, s mezinárodními obchodními zvyklostmi a na základě kontraktů uzavíraných mezi fyzickými a/nebo právnickými osobami obou států.

Článek 5

1. V případě, že je některý výrobek dovážen z území státu jedné Smluvní strany na území státu druhé Smluvní strany v tak zvýšeném množství nebo za takových podmínek, které působí nebo mohou způsobit vážnou újmu domácímu výrobnímu odvětví obdobných nebo přímo soutěžících výrobků, uskuteční se bezodkladné konzultace podle článku 12 této Dohody, s cílem přijmout vzájemně uspokojivá opatření.

2. Jestliže v průběhu konzultací nebude dosaženo vzájemně odsouhlaseného řešení, může dotčená Smluvní strana přijmout příslušná opatření na období potřebné k zabránění nebo nápravě újmy.

3. Za kritických okolností, kde by prodlení způsobilo újmu, kterou by bylo obtížné napravit, může Smluvní strana přijmout příslušná opatření bez předběžných konzultací za podmínky, že ke konzultaci dojde ihned po přijetí takových opatření.

Článek 6

Pro účely naplnění této Dohody budou Smluvní strany podporovat a usnadňovat následující činnosti organizací a podniků obou stran:

a)   pořádání obchodních setkání, obchodních misí, obchodních a průmyslových veletrhů a výstav, seminářů a jednání;
b)   výměnu informací a zkušeností týkajících se jejich zahraničního obchodu;
c)   spolupráci při vyhledávání možností rozšiřování přístupu na trhy třetích států;
d)   zjišťování problémů, které brání vzájemné obchodní spolupráci, a doporučování řešení, která mohou napomáhat rozšiřování přístupu na trh v jejich státech.

Článek 7

Každá Smluvní strana osvobodí v souladu s platným právním řádem svého státu následující předměty od cel nebo jakýchkoliv jiných poplatků:

a)   zboží a materiály pro veletrhy a výstavy, které nejsou určeny pro prodej;
b)   vzorky zboží vhodné jen pro tento účel a bez obchodní hodnoty;
c)   propagační materiály bez obchodní hodnoty.

Článek 8

Všechny platby vzniklé v souladu s touto Dohodou budou prováděny ve volně směnitelné měně v souladu s devizovými právními předpisy platnými v každém z obou států.

Článek 9

Berouce v úvahu důležitost bankovnictví v rozvoji vzájemných hospodářských a obchodních činností, Smluvní strany se dohodly podpořit, v rámci platných řádů svých států, spolupráci mezi bankami svých států.

Článek 10

Fyzickým a právnickým osobám kteréhokoliv z obou států nebude, v souladu s platnými právními řády obou států, bráněno navzájem dovážet nebo vyvážet výrobky na základě vazbových obchodů, kompenzačních ujednání, leasingu a ujednání o zpětném nákupu nebo jakékoliv další mezinárodně uznávané formy obchodní spolupráce.

Článek 11

V souladu s platnými právními řády obou států bude zajištěn volný tranzit přes území státu každé Smluvní strany po cestách nejvhodnějších pro mezinárodní tranzitní dopravu do nebo z území státu druhé Smluvní strany.

Článek 12

1. S cílem usnadňovat provádění této Dohody se Smluvní strany dohodly ustavit Smíšený výbor složený z představitelů jejich příslušných orgánů. Smíšený výbor se bude scházet střídavě v České republice a v Bosně a Hercegovině kdykoliv se Smluvní strany o tom dohodnou.

2. Smíšený výbor bude:

a)   hodnotit stav provádění této Dohody;
b)   hledat možnosti zvyšování a rozšiřování vzájemných obchodních vztahů mezi oběma státy;
c)   předkládat a posuzovat vhodné návrhy s cílem doporučit Smluvním stranám opatření pro dynamický rozvoj obchodní spolupráce;
d)   projednávat jakékoliv jiné problémy vyplývající z této Dohody.

3. Se souhlasem obou příslušných orgánů Smluvních stran se práce Smíšeného výboru mohou účastnit zástupci společností, hospodářských nebo finančních institucí a podniků. Smíšený výbor stanoví pravidla a procedury této účasti.

Článek 13

1. Tato Dohoda může být změněna nebo doplněna na základě vzájemného písemného souhlasu Smluvních stran.

2. Doplňky k této Dohodě vstoupí v platnost v souladu s ustanoveními článku 15 odst. 1.

3. Změny nebo doplňky této Dohody neovlivní platnost kontraktů, které již byly uzavřeny mezi fyzickými a/nebo právnickými osobami obou států v souladu s ustanoveními této Dohody.

Článek 14

Jakékoli spory mezi Smluvními stranami vztahující se k výkladu a provádění této Dohody budou řešeny přátelsky konzultacemi a jednáními bez zbytečného odkladu.

Článek 15

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem doručení pozdější diplomatické nóty potvrzující její schválení v souladu s právním řádem každého státu obou Smluvních stran.

2. Tato Dohoda se uzavírá na období pěti let a bude automaticky prodlužována vždy o další rok, pokud šest měsíců před uplynutím její platnosti některá ze Smluvních stran písemně neoznámí druhé Smluvní straně ukončení její platnosti.

3. Ustanovení této Dohody neovlivní kontrakty uzavřené mezi fyzickými a/nebo právnickými osobami obou států před dnem vstupu této Dohody v platnost.

Článek 16

Dnem vstupu této Dohody v platnost pozbude platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou Obchodní dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické Federativní Republiky Jugoslávie, podepsaná v Bělehradě 8. února 1991.

Dáno v Praze dne 22. května 1998 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém/bosenském/srbském/chorvatském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu textu této Dohody je rozhodující znění v jazyce anglickém.

E-shop

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich  s komentářem a judikaturou, 2. vydání

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich s komentářem a judikaturou, 2. vydání

Helena Kučerová, Eva Horzinková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich přináší jednotnou a komplexní právní úpravu základů správněprávní odpovědnosti fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob spolu s právní úpravou ...

Cena: 1 290 KčKOUPIT

Občanský zákoník, velký komentář, IV. svazek - 2 díly (§ 655 až 975)

Občanský zákoník, velký komentář, IV. svazek - 2 díly (§ 655 až 975)

Melzer, Tégl a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Čtvrtý svazek komentáře k novému občanskému zákoníku je věnován rodinnému právu, tedy druhé části kodexu. Svazek je rozdělen na dva díly, IV/1 (§ 655–793) a IV/2 (§ 794–975). První díl obsahuje právní úpravu ...

Cena: 2 990 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech manželství (s příhlédnutím nového občanského zákoníku)

Přehled judikatury ve věcech manželství (s příhlédnutím nového občanského zákoníku)

JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled ve věcech manželství zahrnuje komplexním způsobem zpracovanou judikaturu týkající se vstupu do manželství, vztahů mezi manžely, neplatnosti a neexistence manželství, majetkových práv mezi manžely ...

Cena: 592 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.