Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 11/2002 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2002, částka 6, ze dne 28. 2. 2002

11

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. září 2001 byla u vlády Rakouské republiky uložena listina o přístupu České republiky k Dohodě z roku 1993, upravené a prodloužené v roce 1996, mezi Rakouskou republikou, zastoupenou Spolkovým ministerstvem vnitra, Maďarskou republikou, zastoupenou Ministerstvem vnitra, Švýcarskou konfederací, zastoupenou Spolkovým úřadem pro uprchlíky, a Republikou Slovinsko, zastoupenou Ministerstvem vnitra, o zřízení a činnosti Mezinárodního centra pro rozvoj migračních politik.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 11 dne 1. května 1993. Pro Českou republiku vstoupila v platnost podle článku 16 odst. b) Vídeňské úmluvy o smluvním právu1) dne 26. září 2001.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

1) Vídeňská úmluva o smluvním právu, přijatá ve Vídni dne 23. května 1969, byla vyhlášena pod č. 15/1988 Sb.

PŘEKLAD

DOHODA

z roku 1993,
upravená a prodloužená v roce 1996,
mezi
Rakouskou republikou, zastoupenou Spolkovým ministerstvem vnitra,
Maďarskou republikou, zastoupenou Ministerstvem vnitra,
Švýcarskou konfederací, zastoupenou Spolkovým úřadem pro uprchlíky,
a
Republikou Slovinsko, zastoupenou Ministerstvem vnitra,

O ZŘĺZENĺ A ČINNOSTI
MEZINÁRODNĺHO CENTRA PRO ROZVOJ MIGRAČNĺCH POLlTIK

Poznámka: Původní dohodu uzavřely dne 1. června 1993 Švýcarská konfederace (zastoupená Spolkovým úřadem pro uprchlíky) a Rakouská republika (zastoupená Spolkovým ministerstvem vnitra). Dne 8. září 1995 přistoupila k dohodě Maďarská republika (zastoupená Ministerstvem vnitra). Tyto tři smluvní strany dodatkovou dohodou ze dne 27. března 1996 rozhodly o pozměnění některých článků původní dohody a o prodloužení její platnosti do 30. dubna 2004. V níže uvedeném znění dohody, schváleném na schůzce smluvních stran dne 20. prosince 1996, jsou zaneseny změny, o kterých smluvní strany rozhodly během roku 1996, a rovněž určité technické úpravy. Dne 31. července 1998 oznámila vláda Slovinska členským státům, že proběhlo předvstupní řízení. Dne 11. září 1998 podepsala Polská republika (zastoupená Ministerstvem vnitra) prohlášení o svém úmyslu přistoupit k dohodě.

Čl. 1
Cíle dohody

V posledních letech vzrůstá tok ilegální migrace osob ve směru od jihu k severu, který je navíc umocňován nově vznikajícími migračními pohyby, ke kterým dochází ve směru z východu na západ. Opatření k ostraze hranic prováděná jednotlivými státy jsou sice naprosto nezbytná, nepostačují však k tomu, aby udržela rozsah a složení migračních přílivů na takovém stupni, který by odpovídal představám smluvních stran. Proto je třeba prioritně řešit otázku vypracování a realizace dlouhodobých strategií, které by fenomén migrace zvládly. Cílem těchto strategií je umožnit včasnou informovanost, boj se skutečnými příčinami migrace, harmonizaci opatření na ostrahu hranic a koordinaci postupu v cizinecké, azylové a uprchlické problematice.

Dohoda má za cíl prohlubovat mezinárodní spolupráci v oblasti migrační politiky a výzkum v této oblasti.

Čl. 2
Mezinárodní centrum pro rozvoj migračních politik

Za tímto účelem bude zřízena mezinárodní organizace Mezinárodní centrum pro rozvoj migračních politik (International Centre for Migration Policy Development - ICMPD) se sídlem ve Vídni.

ICMPD bude provádět analýzu probíhajících i potenciálních migračních toků směřujících do evropských zemí, sledovat a studovat situaci v hlavních zemích původu a vypracovávat opatření vedoucí k lepšímu rozpoznávání a kontrole migračních pohybů.

Čl. 3
Řídicí skupina

Řídicí skupinu tvoří zástupci smluvních stran. Každá smluvní strana je v Řídicí skupině zastoupena jedním členem.

Předsednictví Řídicí skupiny je založeno na systému pravidelného střídání smluvních stran.

Řídicí skupina se schází podle potřeby, nejméně však třikrát do roka.

Čl. 4
Povinnosti Řídicí skupiny

Řídicí skupina

-   vykonává všeobecnou řídicí činnost ICMPD,
-   jmenuje ředitele ICMPD,
-   schvaluje výroční zprávu ředitele ICMPD,
-   schvaluje a financuje řádný roční rozpočet ICMPD,
-   schvaluje roční vyúčtování ICMPD,
-   schvaluje pracovní program ICMPD,
-   schvaluje program konference ICMPD,
-   schvaluje smlouvy ICMPD,
-   schvaluje projekty, které ICMPD samo navrhne, i ty, které mu budou předloženy
-   poskytuje ICMPD podporu při jeho politických kontaktech,
-   bere na vědomí zprávy o činnosti ICMPD,
-   radí řediteli ICMPD v zásadních otázkách,
-   jmenuje členy do Poradního orgánu,
-   radí se a rozhoduje o přijetí dalších smluvních stran.

Čl. 5
Ředitel ICMPD

Ředitel ICMPD těsně spolupracuje s mezinárodními i národními organizacemi a institucemi činnými v oblasti migrační politiky. Může se ujmout řešení úkolů na žádost mezinárodních organizací, konferencí, mechanizmů či procesů, jako např. Budapešťského procesu a dalších fór zabývajících se otázkami migrace. Sleduje migrační politiku i praxi v jednotlivých průmyslových zemích i v dalších zemích významných pro migraci, jakož i poznatky výzkumu v této oblasti, a vede o tom dokumentační bázi. Analyzuje postupy a trendy a vypracovává strategie na řešení daných problémů.

Zvláštní pozornost věnuje problematice kapacitních možností smluvních stran pro přijímání migrantů z hlediska demografického, ekonomického, sociálního, politického, kulturního i ekologického. Ředitel ICMPD také monitoruje a rozvíjí již existující činnost zaměřenou na řešení příčin migrace a následně na zlepšení kontroly migračních pohybů. Koncipuje návrhy na harmonizaci migrační politiky a praxe v mezinárodním měřítku.

Ředitel ICMPD je přímo odpovědný Řídicí skupině. Najímá pracovníky, na které byly uvolněny finanční prostředky, a je jejich nadřízeným. Povinnosti ředitele ICMPD jsou podrobně uvedeny v samostatném dokumentu.

Čl. 6
Využívání služeb ICMPD

Smluvní strany mají právo využívat bez omezení veškerých výsledků činnosti ICMPD pro své vlastní účely při formulování své migrační politiky, jakož i při svém působení v oblasti mezinárodní migrační politiky.

Mohou rovněž dávat tyto výsledky k dispozici institucím, které o ně projeví zájem, pokud to budou považovat za vhodné.

Služby ICMPD jsou plně k dispozici smluvním stranám, pokud postačují pracovní kapacity.

Čl. 7
Financování ICMPD

Finanční odpovědnost za provozní náklady ICMPD berou na sebe v plné míře smluvní strany.

Každoročně obdrží Řídicí skupina od ředitele ICMPD návrh rozpočtu na následující rok, který zahrnuje výdaje na personál, služební cesty, kancelářské prostory, administrativu, reprezentaci a další výdaje. Řídicí skupina rozpočet schválí a rozhodne o rozdělení nákladů mezi jednotlivé smluvní strany. Upřednostňuje se rozdělení nákladů mezi strany rovným dílem.

ICMPD může přijímat granty na projekty, dobrovolné příspěvky i dary.

Změny oproti rozpočtovému plánu, včetně případného zvýšení příspěvků smluvních stran, musí schválit Řídicí skupina.

Čl. 8
Účast dalších stran a mezinárodních organizací

Řídicí skupina může vyzývat státy nebo mezinárodní organizace, aby se staly smluvní stranou této dohody.

Vstup dalších stran do této dohody či účast na projektové činnosti ICMPD by se měly zakládat na vzájemné důvěře a společných zájmech, jakož i na oddanosti politickým zásadám vyjádřeným ve Strategické platformě neformálních konzultací z roku 1991 a v závěrečných dokumentech konferencí ministrů ve Vídni v roce 1991, v Berlíně v roce 1991 a v Budapešti v roce 1993.

Čl. 9
Poradní orgán

Řediteli ICMPD je nápomocen Poradní orgán, který mohou tvořit osobnosti ze světa politiky i vědy z různých zemí a mezinárodních organizací. Poradní orgán nemůže dávat řediteli ICMPD příkazy, ale může navrhovat projekty a pomáhat zajišťovat jejich financování.

Čl. 10
Sídlo a administrativní zajištění ICMPD

Rakouská republika se zavazuje, že bude v nejvyšší možné míře napomáhat činnosti ICMPD a jeho personálu při naplňování této dohody.

Čl. 11
Doba platnosti Dohody

[Dohodou z 27. března 1996 prodloužily smluvní strany dobu platnosti původní dohody do 30. dubna 2004. Původní dohoda byla podepsána 1. června 1993 a nabyla platnosti zpětně od 1. května 1993. Byla uzavřena na dobu tří let.]

Před vypršením platnosti Dohody rozhodnou smluvní strany o jejím případném prodloužení.

Čl. 12
Ukončení Dohody

Každá smluvní strana může ukončit své členství s tříměsíční výpovědní lhůtou.

E-shop

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek č. 62

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek č. 62

C. H. Beck

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...

Cena: 790 KčKOUPIT

ÚZ č. 1335 - Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

ÚZ č. 1335 - Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace stejně jako dosud obsahuje kompletní soubor aktuálních předpisů k veřejným zakázkám včetně rejstříku k zákonu. Nově jsou zde zařazeny právní předpisy z oblasti ochrany hospodářské soutěže, regulace ...

Cena: 147 KčKOUPIT

ÚZ č. 1372 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

ÚZ č. 1372 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje předpisy rozdělené do šesti kapitol: cenné papíry, dohled nad kapitálovým trhem, podnikání na kapitálovém trhu, investiční společnosti a investiční fondy, komoditní burzy, seznam dalších ...

Cena: 359 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.