Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 10/2002 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2002, částka 5, ze dne 28. 2. 2002

10

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. května 1997 byla v New Yorku přijata Dohoda o výsadách a imunitách Mezinárodního tribunálu pro mořské právo, která byla otevřena k podpisu dne 1. července 1997.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky.

Listina o přístupu České republiky k Dohodě, podepsaná prezidentem republiky dne 18. září 2001, byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Dohody, dne 26. října 2001.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 30 odst. 1 dne 30. prosince 2001 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění a český překlad Dohody se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

Dohoda

o výsadách a imunitách Mezinárodního tribunálu pro mořské právo

Účastnické státy této Dohody,

berouce v úvahu, že Úmluvou Organizace spojených národů o mořském právu se zřizuje Mezinárodní tribunál pro mořské právo,

uznávajíce, že Tribunál by měl mít právní způsobilost, výsady a imunity nezbytné pro výkon svých funkcí,

připomínajíce, že Statut Tribunálu stanoví v článku 10, že členové Tribunálu při plnění úkolů v rámci Tribunálu požívají diplomatických výsad a imunit,

uznávajíce, že osoby účastnící se řízení a úředníci Tribunálu by měli požívat výsad a imunit nezbytných pro nezávislý výkon svých funkcí v souvislosti s Tribunálem,

dohodly se na následujícím:

Článek 1
Použití výrazů

Pro účely této Dohody:

(a)   "Úmluvou" se rozumí Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu z 10. prosince 1982;
(b)   Statutem" se rozumí Statut Mezinárodního tribunálu pro mořské právo v příloze VI Úmluvy;
(c)   "účastnickými státy" se rozumí smluvní strany této Dohody;
(d)   "Tribunálem" se rozumí Mezinárodní tribunál pro mořské právo;
(e)   "členem Tribunálu" se rozumí volený člen Tribunálu nebo osoba vybraná pro účely konkrétní věci podle článku 17 Statutu;
(f)   "registrátorem" se rozumí registrátor Tribunálu, včetně jakéhokoli úředníka Tribunálu zastávajícího funkci registrátora;
(g)   "úředníky Tribunálu" se rozumí registrátor a další pracovníci registru;
(h)   "Vídeňskou úmluvou" se rozumí Vídeňská úmluva o diplomatických stycích z 18. dubna 1961.

Článek 2
Právní subjektivita Tribunálu

Tribunál má právní subjektivitu. Je oprávněn:

(a)   uzavírat smlouvy;
(b)   nabývat nemovitý a movitý majetek a disponovat jím;
(c)   zahajovat soudní řízení.

Článek 3
Nedotknutelnost místností Tribunálu

Místnosti Tribunálu jsou nedotknutelné za podmínek, jež mohou být sjednány s příslušným účastnickým státem.

Článek 4
Vlajka a znak

Tribunál je oprávněn vyvěšovat svou vlajku a znak na svých místnostech a na vozidlech užívaných k úředním účelům.

Článek 5
Imunita Tribunálu, jeho majetku, aktiv a finančních prostředků

1. Tribunál požívá imunity vůči právním řízením, pokud se v konkrétním případě své imunity výslovně nezřekne. Rozumí se však, že zřeknutí se imunity se nevztahuje na opatření související s výkonem rozhodnutí.

2. Majetek, aktiva a finanční prostředky Tribunálu, nezávisle na tom, kde a v čím držení se nacházejí, mají imunitu vůči prohlídce, rekvizici, konfiskaci, zabavení, vyvlastnění a jakýmkoli dalším formám zásahů způsobených postupem výkonných, správních, soudních či zákonodárných orgánů.

3. V rozsahu nezbytném pro výkon jeho funkcí jsou majetek, aktiva a finanční prostředky Tribunálu vyňaty z omezení, předpisů, kontrol a moratorií jakékoli povahy.

4. Tribunál musí mít pojištění zákonné odpovědnosti z provozu vozidel, která vlastní či provozuje, podle požadavků daných právními předpisy státu, v němž je vozidlo provozováno.

Článek 6
Archiv

Archiv Tribunálu a všechny dokumenty, které mu náleží nebo které má v držení, jsou nedotknutelné trvale a nezávisle na tom, kde se nacházejí. Účastnický stát, v němž se archiv nachází, musí být informován o místě uložení takového archivu a dokumentů.

Článek 7
Výkon funkcí Tribunálu mimo jeho sídlo

Považuje-li Tribunál za žádoucí zasedat či jinak vykonávat své funkce mimo své sídlo, může s příslušným státem uzavřít dohodu ohledně zajištění vhodných podmínek pro výkon svých funkcí.

Článek 8
Komunikace

1. Pro účely své úřední komunikace a korespondence požívá Tribunál na území každého účastnického státu, v rozsahu slučitelném s mezinárodními závazky příslušného státu, zacházení ne méně příznivého, než jaké tento účastnický stát poskytuje jakékoli mezivládní organizaci či diplomatické misi, pokud jde o přednostní zacházení, sazby a daně platné pro poštovní styk a různé formy komunikace a korespondence.

2. Tribunál může využívat všechny vhodné prostředky komunikace a používat pro svou úřední komunikaci či korespondenci kódy nebo šifry. Úřední komunikace a korespondence Tribunálu jsou nedotknutelné.

3. Tribunál je oprávněn odesílat a přijímat korespondenci a další materiály nebo sdělení kurýrem nebo v zapečetěných zásilkách, kterým jsou přiznány stejné výsady, imunity a výhody jako diplomatickým kurýrům a zásilkám.

Článek 9
Osvobození od daní, celních poplatků a omezení dovozu či vývozu

1. Tribunál, jeho aktiva, příjmy a jiný majetek i jeho operace a transakce jsou osvobozeny od všech přímých daní; rozumí se však, že Tribunál nebude vyžadovat osvobození od daní, které jsou pouze platbami za veřejně prospěšné služby.

2. Tribunál je osvobozen od veškerých celních poplatků, dovozních daní z obratu a zákazů a omezení dovozu a vývozu předmětů, které Tribunál dováží či vyváží pro své úřední použití.

3. Zboží dovezené nebo koupené v rámci takového osvobození nesmí být prodáno a nesmí s ním být jinak nakládáno na území účastnického státu, kromě případů prodeje či jiného nakládání za podmínek sjednaných s vládou tohoto účastnického státu. Tribunál je rovněž osvobozen od veškerých celních poplatků, dovozních daní z obratu, zákazů a omezení dovozu a vývozu ohledně svých publikací.

Článek 10
Refundace poplatků a/nebo daní

1. Tribunál nebude v zásadě vyžadovat osvobození od poplatků a daní zahrnutých v ceně movitého a nemovitého majetku a od daní placených za poskytnuté služby. Pokud však Tribunál provádí pro své úřední použití rozsáhlejší nákupy majetku a zboží či služeb, z nichž se vyměřují či jsou vyměřitelné poplatky a daně, přijmou účastnické státy příslušná administrativní opatření pro osvobození od takových výdajů nebo refundaci uhrazené částky poplatku a/nebo daně.

2. Zboží koupené v rámci takového osvobození či refundace nesmí být prodáno a nesmí s ním být jinak nakládáno, kromě případů prodeje či jiného nakládání v souladu s podmínkami stanovenými účastnickým státem, který poskytl osvobození či refundaci. Osvobození či refundace se neposkytují ve vztahu k poplatkům za veřejně prospěšné služby poskytované Tribunálu.

Článek 11
Zdanění

1. Platy, požitky a příspěvky vyplácené členům a úředníkům Tribunálu jsou osvobozeny od zdanění.

2. V případě, kdy je zatížení jakoukoliv formou zdanění závislé na místě pobytu, není doba, po kterou členové či úředníci pobývají ve státě za účelem výkonu svých funkcí, považována za dobu pobytu, jestliže jsou těmto členům nebo úředníkům přiznány diplomatické výsady, imunity a výhody.

3. Účastnické státy nejsou povinny osvobodit od daně z příjmu důchody a renty vyplácené bývalým členům a bývalým úředníkům Tribunálu.

Článek 12
Finanční prostředky a osvobození od měnových omezení

1. Aniž by byl při výkonu svých činností omezen finančními kontrolami, předpisy nebo finančními moratorii jakéhokoli druhu:

(a)   Tribunál může mít v držení finanční prostředky, měny jakéhokoli druhu či zlato a mít účty v libovolné měně;
(b)   Tribunál může volně převádět své finanční prostředky, zlato či měnu z jedné země do druhé či v rámci jakékoli země a směnit jakoukoli měnu, kterou má v držení, za jakoukoli jinou měnu;
(c)   Tribunál může přijímat, držet, obchodovat, převádět, směňovat či jinak nakládat s dluhopisy a jinými cennými papíry.

2. Při výkonu svých práv podle odstavce 1 Tribunál náležitě zohlední jakákoli prohlášení učiněná kterýmkoli účastnickým státem, pokud se má za to, že takovým prohlášením může být přiznán účinek bez újmy na zájmech Tribunálu.

Článek 13
Členové Tribunálu

1. Při plnění funkcí v rámci Tribunálu požívají členové Tribunálu výsad, imunit, výhod a výhradních práv přiznávaných vedoucím diplomatických misí v souladu s Vídeňskou úmluvou.

2. Členům Tribunálu a rodinným příslušníkům, kteří tvoří součást jejich domácnosti, jsou přiznávány veškeré výhody při vycestování ze země, v níž se mohou nacházet, při vstupu do země, kde zasedá Tribunál, a při vycestování z této země. Na cestách souvisejících s výkonem svých funkcí požívají ve všech zemích, jimiž budou muset projíždět, veškerých výsad, imunit a výhod, které tyto země za obdobných okolností udělují diplomatickým zástupcům.

3. Pokud členové Tribunálu za účelem pohotovosti pro potřeby Tribunálu pobývají v zemi jiné, než je země jejich občanství či trvalého pobytu, jsou jim spolu s rodinnými příslušníky, kteří tvoří součást jejich domácnosti, přiznány diplomatické výsady, imunity a výhody během doby jejich pobytu.

4. Členům Tribunálu spolu s rodinnými příslušníky, kteří tvoří součást jejich domácnosti, jsou v době mezinárodních krizí poskytovány stejné možnosti repatriace, jaké jsou poskytovány diplomatickým zástupcům podle Vídeňské úmluvy.

5. Členové Tribunálu musí mít pojištění zákonné odpovědnosti z provozu vozidel, která vlastní či provozují, podle požadavků stanovených právními předpisy státu, v němž je vozidlo provozováno.

6. Odstavce 1 až 5 tohoto článku se vztahují na členy Tribunálu i po jejich nahrazení, pokud nadále vykonávají své funkce v souladu s článkem 5 odst. 3 Statutu.

7. S cílem zajistit pro členy Tribunálu úplnou svobodu projevu a nezávislost při výkonu jejich funkcí je nadále přiznávána imunita vůči právním řízením ohledně ústních či písemných vyjádření a veškerých jednání uskutečněných při výkonu jejich funkcí, i když dotčené osoby již nejsou členy Tribunálu nebo nevykonávají tyto funkce.

Článek 14
Úředníci

1. Registrátorovi jsou při plnění jeho funkcí v rámci Tribunálu přiznávány diplomatické výsady, imunity a výhody.

2. Další úředníci Tribunálu požívají v jakékoli zemi, v níž pobývají při plnění funkcí v rámci Tribunálu, nebo v jakékoli zemi, jíž při plnění takových funkcí projíždějí, výsad, imunit a výhod nezbytných pro nezávislý výkon jejich funkcí. Zejména se jim přiznává:

(a)   imunita vůči zatčení či zadržení a vůči zabavení osobních zavazadel;
(b)   právo bezcelně dovézt do země nábytek a osobní svršky v okamžiku prvního nástupu do funkce v příslušné zemi a bezcelně je zpět vyvézt do jejich země trvalého pobytu;
(c)   vynětí z celní prohlídky osobních zavazadel, s výjimkou případů, kdy jsou závažné důvody k domněnce, že zavazadlo obsahuje předměty, které nejsou určeny k osobní potřebě, nebo předměty, jejichž dovoz či vývoz je zakázán právními předpisy nebo regulován karanténními předpisy příslušného účastnického státu; v takovém případě se prohlídka provádí v přítomnosti příslušného úředníka;
(d)   imunita vůči právním řízením ohledně ústních či písemných vyjádření a veškerých jednání uskutečněných těmito zástupci při výkonu jejich funkcí, přičemž tato imunita jim bude přiznávána i po ukončení výkonu jejich funkcí;
(e)   imunita vůči povinnosti národní služby;
(f)   společně s rodinnými příslušníky, kteří tvoří součást jejich domácnosti, vynětí z imigračních omezení nebo registrace cizinců;
(g)   stejné výsady, pokud jde o měnová a devizová opatření, jaké jsou přiznávány úředníkům srovnatelného postavení, kteří jsou členy diplomatických misí akreditovaných u příslušné vlády;
(h)   společně s rodinnými příslušníky, kteří tvoří součást jejich domácnosti, stejné možnosti repatriace v době mezinárodních krizí, jaké jsou podle Vídeňské úmluvy přiznány diplomatickým zástupcům.

3. Úředníci Tribunálu musí mít pojištění zákonné odpovědnosti z provozu vozidel, která vlastní či provozují, podle požadavků stanovených právními předpisy státu, v němž je vozidlo provozováno.

4. Tribunál sdělí všem účastnickým státům kategorie úředníků, na něž se vztahují ustanovení tohoto článku. Jména úředníků zařazených do těchto kategorií budou průběžně sdělována všem účastnickým státům.

Článek 15
Experti jmenovaní podle článku 289 Úmluvy

Expertům jmenovaným podle článku 289 Úmluvy jsou na dobu jejich poslání, včetně doby strávené na cestách v souvislosti s jejich posláním, přiznány výsady, imunity a výhody nezbytné pro nezávislý výkon jejich funkcí. Zejména se jim přiznává:

(a)   imunita vůči zatčení či zadržení a vůči zabavení jejich osobních zavazadel;
(b)   vynětí z celní prohlídky osobních zavazadel, s výjimkou případů, kdy jsou závažné důvody k domněnce, že zavazadlo obsahuje předměty, které nejsou určeny k osobní potřebě, nebo předměty, jejichž dovoz nebo vývoz je zakázán právními předpisy nebo regulován karanténními předpisy příslušného účastnického státu; v takovém případě se prohlídka provádí v přítomnosti příslušného experta;
(c)   imunita vůči právním řízením ohledně ústních či písemných vyjádření a veškerých jednání uskutečněných těmito experty při výkonu jejich funkcí, přičemž tato imunita jim bude přiznávána i po ukončení výkonu jejich funkcí;
(d)   nedotknutelnost dokumentů a písemností;
(e)   vynětí z imigračních omezení či registrace cizinců;
(f)   stejné výhody, pokud jde o měnová a devizová omezení, jaké jsou přiznávány zástupcům vlád cizích států s dočasným úředním posláním;
(g) těmto expertům se přiznávají stejné možnosti repatriace v době mezinárodních krizí, jaké jsou podle Vídeňské úmluvy přiznávány diplomatickým zástupcům.

Článek 16
Zástupci, právní poradci a advokáti

1. Zástupcům, právním poradcům a advokátům vystupujícím před Tribunálem jsou na dobu jejich poslání, včetně doby strávené na cestách v souvislosti s jejich posláním, přiznány výsady, imunity a výhody, nezbytné pro nezávislý výkon jejich funkcí. Zejména se jim přiznává:

(a)   imunita vůči zatčení či zadržení a vůči zabavení jejich osobních zavazadel;
(b}   vynětí z celní prohlídky osobních zavazadel, s výjimkou případů, kdy jsou závažné důvody k domněnce, že zavazadlo obsahuje předměty, které nejsou určeny k osobní potřebě, nebo předměty, jejichž dovoz nebo vývoz je zakázán právními předpisy nebo regulován karanténními předpisy příslušného účastnického státu; v takovém případě se prohlídka provádí v přítomnosti příslušného zástupce, právního poradce či advokáta;
(c)   imunita vůči právním řízením ohledně ústních či písemných vyjádření a veškerých jednání uskutečněných jimi při výkonu jejich funkcí, přičemž tato imunita jim bude přiznávána i po ukončení výkonu jejich funkcí;
(d)   nedotknutelnost dokumentů a písemností;
(e)   právo dostávat písemnosti či korespondenci prostřednictvím kurýra nebo v zapečetěných zásilkách;
(f)   vynětí z imigračních omezení či registrace cizinců;
(g)   stejné výsady, pokud jde o jejich osobní zavazadla a pokud jde o měnová či devizová omezení, jaké jsou přiznávány zástupcům vlád cizích států s dočasným úředním posláním;
(h)   stejné možnosti repatriace v době mezinárodních krizí, jaké jsou podle Vídeňské úmluvy přiznávány diplomatickým zástupcům.

2. Po obdržení oznámení stran účastnících se řízení před Tribunálem o jmenování zástupce, právního poradce či advokáta je vydáno potvrzení o právním postavení takového zástupce podepsané registrátorem a s platností omezenou na přiměřenou dobu potřebnou pro řízení.

3. Příslušné orgány dotčeného státu přiznají výsady, imunity a výhody stanovené v tomto článku na základě předložení potvrzení uvedeného v odstavci 2.

4. V případě, kdy vznik jakékoli formy daňového zatížení závisí na místě pobytu, není doba, po kterou zástupci, právní poradci či advokáti pobývají ve státu za účelem výkonu svých funkcí, považována za dobu pobytu.

Článek 17
Svědci, znalci a osoby plnící poslání

1. Svědkům, znalcům a osobám plnícím poslání na příkaz Tribunálu se na dobu jejich poslání, včetně doby strávené na cestách v souvislosti s jejich posláním, přiznávají výsady, imunity a výhody, stanovené v článku 15 písm. a) až f).

2. Svědkům, znalcům a obdobným osobám se přiznávají možnosti repatriace v době mezinárodních krizí.

Článek 18
Občané a osoby s trvalým pobytem

S výjimkou případů, kdy dotčený účastnický stát udělí dodatečné výsady a imunity, a aniž by tím byl dotčen článek 11, osoba požívající výsad a imunit podle této Dohody požívá na území státu, jehož má občanství či v němž má trvalý pobyt, pouze imunity vůči právním řízením a nedotknutelnosti ohledně ústních či písemných vyjádření a veškerých jednání uskutečněných touto osobou při výkonu jejích povinností, přičemž tato imunita trvá i poté, co tato osoba přestane vykonávat své funkce v souvislosti s Tribunálem.

Článek 19
Dodržování zákonů a předpisů

1. Výsady, imunity, výhody a výsadní práva stanovená v článcích 13 až 17 této Dohody se neudělují pro osobní prospěch dotčených osob, nýbrž k zajištění nezávislého výkonu jejich funkcí v souvislosti s Tribunálem.

2. Aniž by tím byly dotčeny jejich výsady a imunity, je povinností všech osob uvedených v článcích 13 až 17 dodržovat zákony a předpisy účastnického státu, na jehož území pobývají při plnění funkcí v rámci Tribunálu nebo jehož územím projíždějí při plnění takových povinností. Jsou rovněž povinny nevměšovat se do vnitřních záležitostí takového státu.

Článek 20
Zřeknutí se imunity

1. Vzhledem k tomu, že výsady a imunity stanovené v této Dohodě jsou udělovány v zájmu řádného výkonu spravedlnosti, a nikoli pro osobní prospěch jednotlivců, je právem a povinností příslušného orgánu zříci se imunity, kdykoli by tato imunita podle jeho názoru byla na překážku průchodu spravedlnosti a této imunity se lze zříci bez újmy na výkonu spravedlnosti.

2. V případě zástupců, právních poradců a advokátů, kteří zastupují stát, jenž je stranou řízení před Tribunálem, nebo kteří jsou tímto státem ustanoveni, je orgánem příslušným pro tento účel dotčený stát. V případě jiných zástupců, právních poradců a advokátů, registrátora, expertů jmenovaných podle článku 289 Úmluvy a svědků, znalců a osob plnících poslání je příslušným orgánem Tribunál. V případě dalších úředníků Tribunálu je příslušným orgánem registrátor jednající se souhlasem předsedy Tribunálu.

Článek 21
Laissez-passer a víza

1. Účastnické státy uznávají a přijímají laissez-passer Organizace spojených národů vydávané členům a úředníkům Tribunálu nebo expertům jmenovaným podle článku 289 Úmluvy jako platné cestovní doklady.

2. Žádosti o víza (jsou-li vyžadována) podané členy Tribunálu a registrátorem se vyřizují co nejrychleji. Žádosti o víza podané všemi ostatními osobami, které jsou držiteli nebo jsou oprávněny k držení laissez-passer uvedených v odstavci 1 tohoto článku, a osobami uvedenými v článcích 16 a 17, se vyřizují co nejrychleji, je-li k nim přiloženo potvrzení, že účelem cesty je plnění funkcí v rámci Tribunálu.

Článek 22
Svoboda pohybu

Volný pohyb členů Tribunálu a dalších osob uvedených v článcích 13 až 17 do sídla Tribunálu a zpět nebo do místa, kde Tribunál zasedá nebo jinak vykonává své funkce, nesmí být předmětem administrativních či jiných omezení.

Článek 23
Udržování bezpečnosti a veřejného pořádku

1. Pokud dotčený účastnický stát považuje za nezbytné přijmout, bez újmy na nezávislém a řádném fungování Tribunálu, opatření nutná pro bezpečnost nebo udržení veřejného pořádku v tomto účastnickém státě v souladu s mezinárodním právem, obrátí se na Tribunál tak rychle, jak je za daných okolností možné, s cílem stanovit vzájemnou dohodou opatření nezbytná pro ochranu Tribunálu.

2. Tribunál bude spolupracovat s vládou takového účastnického státu s cílem předejít jakékoli újmě na bezpečnosti nebo veřejném pořádku v účastnickém státě v důsledku jeho činnosti.

Článek 24
Spolupráce s orgány účastnických států

Tribunál trvale spolupracuje s příslušnými orgány účastnických států s cílem napomáhat výkonu jejich zákonů a předcházet jakémukoli zneužití v souvislosti s výsadami, imunitami, výhodami a výsadními právy uvedenými v této Dohodě.

Článek 25
Vztah ke zvláštním dohodám

Pokud se ustanovení této Dohody a ustanovení jakékoli zvláštní dohody mezi Tribunálem a účastnickým státem týkají téže věci, obě ustanovení se pokud možno považují za vzájemně se doplňující, takže obě ustanovení jsou použitelná a ani jedno z nich neomezuje účinek druhého; v případě rozporu jsou však rozhodující ustanovení zvláštní dohody.

Článek 26
Urovnání sporů

1. Tribunál přijme vhodná opatření pro urovnání:

(a)   sporů ze smluv a jiných sporů soukromoprávní povahy, jejichž stranou je Tribunál;
(b)   sporů, jejichž účastníkem je jakákoli osoba zmíněná v této Dohodě, která z titulu své funkce požívá imunity, pokud nedošlo ke zřeknutí se imunity.

2. Veškeré spory vznikající z výkladu nebo aplikace této Dohody se postupují rozhodčímu soudu, pokud se strany nedohodnou na jiném způsobu urovnání. Dojde-li ke sporu mezi Tribunálem a účastnickým státem, který není vyřešen konzultací, jednáním či jiným dohodnutým způsobem urovnání do tří měsíců od podání žádosti jednou ze stran sporu, je spor na žádost kterékoli strany postoupen ke konečnému rozhodnutí porotě složené ze tří rozhodců: jeden je vybrán Tribunálem, druhý je vybrán účastnickým státem a třetího, který je předsedou poroty, vybírají první dva rozhodci. Pokud některá strana neprovede jmenování rozhodce do dvou měsíců od jmenování rozhodce druhou stranou, provede takové jmenování generální tajemník Organizace spojených národů. Pokud se první dva rozhodci nedohodnou na jmenování třetího rozhodce do tří měsíců od jmenování prvních dvou rozhodců, vybere třetího rozhodce generální tajemník Organizace spojených národů na žádost Tribunálu nebo účastnického státu.

Článek 27
Podpis

Tato Dohoda je otevřena k podpisu všem státům a zůstane otevřena k podpisu v sídle Organizace spojených národů po dobu dvaceti čtyř měsíců od 1. července 1997.

Článek 28
Ratifikace

Tato Dohoda podléhá ratifikaci. Ratifikační listiny se ukládají u generálního tajemníka Organizace spojených národů.

Článek 29
Přístup

Tato Dohoda zůstane otevřena k přístupu všem státům. Listiny o přístupu se ukládají u generálního tajemníka Organizace spojených národů.

Článek 30
Vstup v platnost

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost třicet dnů ode dne uložení desáté ratifikační listiny nebo listiny o přístupu.

2. Pro každý stát, který ratifikuje tuto Dohodu nebo k ní přistoupí po uložení desáté ratifikační listiny či listiny o přístupu, vstoupí tato Dohoda v platnost třicátého dne od uložení jeho ratifikační listiny či listiny o přístupu.

Článek 31
Předběžné provádění

Stát hodlající ratifikovat tuto Dohodu neho k ní přistoupit může kdykoli oznámit depozitáři, že bude tuto Dohodu předběžně provádět po dobu ne delší než dva roky.

Článek 32
Provádění ad hoc

Je-li Tribunálu postoupen spor v souladu se Statutem, kterýkoli stát, který není stranou této Dohody a je stranou sporu, se může ad hoc pro účely a na dobu projednávání případu stát stranou této Dohody uložením listiny o přijetí. Listiny o přijetí se ukládají u generálního tajemníka Organizace spojených národů a nabývají účinnosti dnem uložení.

Článek 33
Výpověď

1. Účastnický stát může vypovědět tuto Dohodu písemným oznámením adresovaným generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů. Výpověď nabude účinnosti jeden rok ode dne obdržení oznámení, pokud není v oznámení stanoveno pozdější datum.

2. Výpovědí není v žádném ohledu dotčena povinnost kteréhokoli účastnického státu plnit jakýkoli závazek obsažený v této Dohodě, kterým by byl vázán podle mezinárodního práva nezávisle na této Dohodě.

Článek 34
Depozitář

Depozitářem této Dohody je generální tajemník Organizace spojených národů.

Článek 35
Autentická znění

Anglické, arabské, čínské, francouzské, ruské a španělské znění této Dohody jsou stejně autentická.

Na důkaz čehož níže podepsaní zmocněnci, řádně k tomu zmocněni, podepsali tuto Dohodu.

Otevřeno k podpisu v New Yorku dne prvního července roku tisícího devítistého devadesátého sedmého v jednom vyhotovení v jazyce anglickém, arabském, čínském, francouzském, ruském a španělském.

E-shop

Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci

Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci

Pavel Simon - C. H. Beck

Příručka je praktickým průvodcem pro každého, kdo potřebuje zjistit, jestli má proti státu nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené výkonem veřejné moci (nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem). Na základě vybraných ustanovení Listiny základních práv a ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Zákon o místním referendu, komentář

Zákon o místním referendu, komentář

doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Postupy při vyhlašování a konání místního referenda v něčem připomínají postupy při volbách, v řadě věcí se však odlišují. Místní referenda se konají zpravidla na základě iniciativy občanů „zdola“, reprezentované přípravným výborem, a jimi prosazované názory se často odlišují od ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Cizí měny a kurzové rozdíly, výklad a vyřešené příklady, 8. vydání

Cizí měny a kurzové rozdíly, výklad a vyřešené příklady, 8. vydání

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Publikace se věnuje účtování cizích měn v účetnictví podnikatelů a nestátních neziskových organizací a je vlastně jedinou ucelenou knihou, která tuto problematiku řeší. Velké množství praktických příkladů ...

Cena: 419 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.