Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 8/2002 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2002, částka 4, ze dne 29. 1. 2002

8

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. prosince 2001 byl v Drážďanech podepsán Dodatek k Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně.1)

Dodatek vstoupil v platnost na základě svého článku 5 dnem podpisu.

České znění Dodatku se vyhlašuje současně.

Dodatek k Ujednání
mezi
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky
a
Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko
o spolupráci při realizaci
dvojnárodnostního dvojjazyčného
česko-německého vzdělávacího cyklu
na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státní ministerstvo kultu Svobodného státu Sasko (dále jen "smluvní strany")

v souladu s bodem 4 přílohy 1 k Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně podepsanému v Praze dne 20. listopadu 1998 (dále jen "Ujednání")

se dohodly takto:

Část I
Maturitní zkouška

Článek 1

Po úspěšném ukončení 12. ročníku konají čeští a němečtí žáci studující v dvojnárodnostním dvojjazyčném česko-německém vzdělávacím cyklu na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně společnou maturitní zkoušku v souladu s vnitrostátními předpisy saské smluvní strany.

Článek 2

(1) Český jazyk a literatura je pro české a německé žáky povinným předmětem maturitní zkoušky, který se vyučuje jako předmět s vyšší hodinovou dotací a zkouší se písemnou nebo ústní formou podle vnitrostátních předpisů saské smluvní strany. Česká smluvní strana se podílí na přípravě podkladů pro písemnou a ústní maturitní zkoušku z tohoto předmětu.

(2) Možné předměty pro maturitní zkoušku stanoví příloha, která je nedílnou částí tohoto Dodatku k Ujednání.

(3) Podmínkou nostrifikace dokladu o ukončení studia v dvojnárodnostním dvojjazyčném česko-německém vzdělávacím cyklu na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně v České republice je vykonání maturitní zkoušky z německého nebo jiného cizího jazyka. Pokud si čeští žáci nezvolí německý jazyk nebo jiný cizí jazyk jako předmět maturitní zkoušky, mohou konat rozšiřující zkoušku z německého jazyka nebo jiného cizího jazyka v souladu s následujícími ustanoveními.

Článek 3

(1) Rozšiřující zkouška z předmětu, který si žáci zvolí, se koná jako ústní zkouška ve stejném termínu jako maturitní zkouška. Hodnocení je stanoveno klasifikační stupnicí v rozmezí stupně "výborný" až po stupeň "nedostatečný". Výsledek rozšiřující zkoušky je uveden na vysvědčení o všeobecné způsobilosti ke studiu na vysokých školách.

(2) Úspěšné vykonání rozšiřující zkoušky předpokládá, že výkon žáka je hodnocen nejméně stupněm "dostatečný". Pokud žák u rozšiřující zkoušky neuspěje, může tuto zkoušku jednou opakovat. Opakování rozšiřující zkoušky se koná v průběhu jednoho měsíce od poslední zkoušky.

(3) Na konání rozšiřující zkoušky se dále vztahují příslušné předpisy saské smluvní strany upravující konání ústní maturitní zkoušky z předmětu s nižší hodinovou dotací (P4). To se týká zvláště průběhu, způsobu konání zkoušky, včetně složení zkušební komise a požadavků na konání rozšiřující zkoušky a jejího obsahu.

Část II
Maturitní vysvědčení

Článek 4

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky obdrží čeští a němečtí žáci vysvědčení o dosažení úplného středního vzdělání (vysvědčení o maturitní zkoušce), jež je opravňuje ke studiu na některé z vysokých škol ve Spolkové republice Německo. Toto vysvědčení opatřené nostrifikační doložkou české smluvní strany bude žáky rovněž opravňovat ucházet se o přijetí ke studiu na veřejných vysokých školách v České republice v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Článek 2 odst. 2 a 3 Dodatku k Ujednání zůstane tím nedotčen.

Část III
Závěrečná ustanovení

Článek 5

Tento Dodatek k Ujednání vstupuje v platnost dnem jeho podpisu.

Článek 6

Tento Dodatek k Ujednání může být měněn nebo doplňován vzájemnou dohodou smluvních stran. Tento Dodatek k Ujednání se sjednává na dobu pěti let a bude dále automaticky prodlužován vždy na další dva roky, pokud jej jedna ze smluvních stran písemně nevypoví nejpozději šest měsíců před uplynutím doby jeho platnosti; datem ukončení platnosti Ujednání bude nicméně automaticky ukončena i platnost tohoto Dodatku.

Dáno v Drážďanech dne 20. prosince 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo školství
mládeže a tělovýchovy
České republiky
PhDr. Pavel Cink v. r.
ředitel odboru zahraničních vztahů
a evropské integrace
Za Státní ministerstvo kultury
Svobodného státu Sasko
Günther Portune v. r.
státní tajemník

1)   Oznámení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně, podepsaného v Praze dne 20. listopadu 1998, bylo vyhlášeno pod č. 309/1998 Sb.

E-shop

ÚZ č. 1340 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1340 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný text zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a novelizovaný zákon o státním zastupitelství; obě novely řeší zejména postavení evropských žalobců. Vedle ...

Cena: 97 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2020

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2020

Mgr. Petr Pelech, Ing. Iva Rindová - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2020 při navýšení minimální ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Právo zaměstnanců na nadnárodní informace a projednání

Právo zaměstnanců na nadnárodní informace a projednání

JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. - C. H. Beck

Kniha je prvním komplexním zpracováním problematiky práva zaměstnanců na nadnárodní informace a projednání v ČR. Zejména management podniků (skupin podniků) s působností na úrovni EU dostává touto publikací do ruky cennou pomoc, kterou bude potřebovat při výkladu a aplikaci ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.