Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 39/2001 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2001, částka 15, ze dne 16. 5. 2001

39

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 31. srpna 2000 bylo v Bruselu podepsáno Rozhodnutí č. 2/2000 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika z 31/08/2000 o přijetí podmínek účasti České republiky v programech Společenství v oblasti přípravy na zaměstnání a vzdělávání.*)

*) Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé ze dne 4. října 1993 byla vyhlášena pod č. 7/1995 Sb.

S Rozhodnutím vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Rozhodnutí ratifikoval.

Rozhodnutí se na základě svého článku 2 předběžně provádělo od 1. ledna 2000 a v souladu se zněním svého článku 3 vstoupilo v platnost dne 31. srpna 2000.

České znění Rozhodnutí se vyhlašuje současně.

Rozhodnutí č. 2/2000 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika z 31/08/2000 o přijetí podmínek účasti České republiky v programech Společenství v oblasti přípravy na zaměstnání a vzdělávání

RADA PŘIDRUŽENĺ

s ohledem na Dodatkový protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, týkající se účasti České republiky v programech Společenství, především na články 1 a 2 tohoto protokolu;1)Vzhledem k tomu, že

1. v souladu s článkem 1 Dodatkového protokolu se Česká republika může účastnit komunitárních rámcových programů, speciálních programů, projektů nebo jiných aktivit, zejména v oblasti přípravy na zaměstnání a vzdělávání;

2. v souladu s článkem 2 Dodatkového protokolu podmínky účasti České republiky v těchto aktivitách podléhají rozhodnutí Rady přidružení;

3. na základě Rozhodnutí č. 2/97 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 30. září 1997 o přijetí podmínek účasti České republiky v programech Společenství v oblasti přípravy na zaměstnání, mládeže a vzdělávání2) se Česká republika účastní od 1. října 1997 první fáze programů Leonardo da Vinci3) a Socrates4) a vyjádřila zájem účastnit se druhé fáze těchto programů,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Česká republika se účastní druhé fáze programu Evropského společenství Leonardo da Vinci podle Rozhodnutí Rady č. 1999/382/ES z 26. dubna 1999 o založení druhé fáze akčního programu Společenství v oblasti odborného vzdělávání a přípravy "Leonardo da Vinci"5) a druhé fáze programu Socrates podle Rozhodnutí č. 253/2000/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 24. ledna 2000 o založení druhé fáze akčního programu Společenství v oblasti vzdělávání "Socrates"6) (dále jen "Leonardo da Vinci II" a "Socrates II") v souladu s podmínkami stanovenými v přílohách I a II, které tvoří nedílnou součást tohoto Rozhodnutí.

Článek 2

Toto Rozhodnutí platí po dobu trvání programů Leonardo da Vinci II a Socrates II, počínaje dnem 1. ledna 2000.

Článek 3

Toto Rozhodnutí vstoupí v platnost dnem jeho přijetí Radou přidružení.

Dáno v Bruselu 31. srpna 2000.

Za Radu přidružení
J. Kavan v. r.
předseda
G. Scaramucci v. r.
P. Poštulka v. r.
tajemníci


1)   Úř. věst. č. L 317, 30. 12. 1995, str. 45.
2)   Úř. věst. č. L 277, 10. 10. 1997, str. 26.
3)   Úř. věst. č. L 340, 29. 12. 1994, str. 8.
4)   Úř. věst. č. L 87, 20. 4. 1995, str. 10 Rozhodnutí ve znění Rozhodnutí č.  576/98/ES (Úř. věst. č. L 77, 14. 3. 1998, str. 1).
5)   Úř. věst. č. L 146, 11. 6. 1999, str. 33.
6)   Úř. věst. č. L 28, 3. 2. 2000, str. 1.

PŘĺLOHA I

Podmínky účasti České republiky v programech
Leonardo da Vinci II a Socrates II

 1. Česká republika se bude účastnit aktivit v rámci programů Leonardo da Vinci II a Socrates II (dále jen "programy"), není-li v tomto Rozhodnutí stanoveno jinak, v souladu s cíli, kritérii, postupy a harmonogramy stanovenými v Rozhodnutí Rady č. 1999/382/ES a v Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 253/2000/ES zakládající tyto komunitární akční programy.

 2. V souladu s podmínkami uvedenými v článcích 5 Rozhodnutí o programech Leonardo da Vinci II a Socrates II a s ustanoveními týkajícími se povinností členských států a Komise ve vztahu k Národním agenturám Leonardo da Vinci a Socrates přijatými Komisí Česká republika vytvoří odpovídající struktury pro koordinované řízení implementace aktivit v rámci programů na národní úrovni a přijme potřebná opatření k zajištění adekvátního financování těchto agentur, které v rámci programu obdrží granty na realizaci svých činností. Česká republika podnikne všechny další kroky nezbytné k efektivní realizaci programů na národní úrovni.

 3. Za účelem účasti v programech Česká republika uhradí každý rok příspěvek do všeobecného rozpočtu Evropské unie v souladu s úpravami stanovenými v příloze II.

 V nezbytném případě, s ohledem na vývoj programu nebo nárůst absorpční schopnosti České republiky, je Výbor přidružení oprávněn přizpůsobit výši tohoto příspěvku, aby zabránil schodku rozpočtu v rámci implementace programů.

 4. Podmínky pro předkládání, hodnocení a výběr žádostí oprávněných institucí, organizací a jednotlivců z České republiky budou stejné jako podmínky, které platí pro oprávněné instituce, organizace a jednotlivce v rámci Společenství.

Komise může při nominaci nezávislých expertů podle příslušných ustanovení rozhodnutí zakládajících programy uvážit i nominaci českých expertů pro pomoc při hodnocení projektů.

 5. V zájmu zajištění komunitární dimenze programů a pro oprávnění k získání finanční podpory Společenství budou muset projekty a aktivity zahrnovat partnera z minimálně jednoho členského státu Společenství.

 6. Finanční prostředky pro mobility uvedené v příloze I oddílu III.1 Rozhodnutí o programu Leonardo da Vinci II a pro decentralizované akce v rámci programu Socrates, jakožto i pro podporu činnosti Národních agentur založených v souladu s výše uvedeným bodem 2 budou pro Českou republiku alokovány na základě ročních plánů rozpisu rozpočtu, o kterém bude rozhodnuto na úrovni Společenství, a na základě příspěvku České republiky do programu. Maximální výše finanční podpory na činnost Národních agentur nepřesáhne 50 % rozpočtu na pracovní plán Národních agentur.

 7. Členské státy Společenství a Česká republika se budou v rámci existujících ustanovení snažit usnadnit volný pohyb a pobyt studentů, učitelů, účastníků kursů, školitelů, universitních pracovníků, mladých lidí a jiných oprávněných osob cestujících mezi Českou republikou a členskými státy Společenství s cílem účastnit se aktivit, jež jsou obsahem tohoto Rozhodnutí.

 8. Aktivity, jež jsou obsahem tohoto Rozhodnutí, Česká republika osvobodí od nepřímých daní, celních poplatků, zákazů a omezení na dovoz a vývoz zboží a služeb určených pro zajištění těchto aktivit.

 9. Aniž jsou dotčeny povinnosti Komise Evropských společenství a Účetního dvora Evropských společenství v souvislosti s hodnocením a monitorováním programů v souladu s Rozhodnutími o programech Leonardo da Vinci II a Socrates II (článek 13 Rozhodnutí o programu Leonardo da Vinci II a článek 14 Rozhodnutí o programu Socrates II), účast České republiky v programech bude průběžně sledována na partnerském základě zahrnujícím Komisi Evropských společenství a Českou republiku. Česká republika předloží Komisi příslušné zprávy a zúčastní se dalších specifických aktivit navržených v této souvislosti Společenstvím.

10. V souladu s finančními nařízeními Společenství smluvní závazky uzavřené subjekty z České republiky nebo s nimi uzavřené umožní kontrolu a audit provedené Komisí a Účetním dvorem nebo orgány jimi pověřenými. Finanční audity mohou být provedeny za účelem kontroly příjmu a výdajů těchto subjektů, vztahující se ke smluvním závazkům vůči Společenství. V duchu spolupráce a společného zájmu poskytnou příslušné orgány České republiky veškerou dostatečnou a možnou pomoc, která může být za daných okolností pro provádění těchto kontrol a auditů potřebná nebo prospěšná.

Ustanovení přijatá Komisí související s povinnostmi členských států a Komise ohledně Národních agentur Leonardo da Vinci a Socrates budou platit i pro vztahy mezi Českou republikou, Komisí a českými Národními agenturami. V případech neregulérnosti, zanedbání či podvodu, které budou českým Národním agenturám prokázány, ponesou odpovědnost za neuhrazené finanční prostředky české orgány.

11. Aniž by byly dotčeny postupy uvedené v článku 7 Rozhodnutí o programu Leonardo da Vinci II a článku 8 Rozhodnutí o programu Socrates II, zástupci České republiky se budou jako pozorovatelé účastnit jednání výborů programů v bodech, které se jich týkají. K projednání ostatních bodů se budou tyto výbory scházet bez účasti zástupců České republiky, stejně tak jako v době hlasování.

12. Jazyk, který bude používán při komunikaci s Komisí, zejména pokud jde o vypracování a předkládání žádostí o smlouvy a zprávy a jiné administrativní záležitosti související s programy, musí být některým z úředních jazyků Společenství.

13. Společenství a Česká republika mohou kdykoliv ukončit aktivity prováděné v rámci tohoto Rozhodnutí předložením písemné výpovědi s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou. Projekty a aktivity, které budou v době výpovědi probíhat, budou pokračovat až do jejich dokončení za podmínek stanovených v tomto Rozhodnutí.

PŘĺLOHA II

Finanční příspěvek České republiky
do programů Leonardo da Vinci II a Socrates II

1. Leonardo da Vinci

Výše finančního příspěvku, který Česká republika uhradí do rozpočtu Evropské unie na účast v programu Leonardo da Vinci II bude následující (v EUR):

      Rok 2000      

   2 558 000   

Rok 2001

2 629 000

Rok 2002

2 806 000

Rok 2003

2 930 000

Rok 2004

3 054 000

Rok 2005

3 214 000

Rok 2006

3 338 000

2. Socrates

Výše finančního příspěvku, který Česká republika uhradí do rozpočtu Evropské unie na účast v programu Socrates II v roce 2000, bude činit 5 094 000 EUR.

O výši příspěvku, který bude Česká republika hradit v následujících letech programu, rozhodne Rada přidružení v průběhu roku 2000.

3. Česká republika uhradí výše uvedený příspěvek částečně z českého státního rozpočtu a částečně z Národního programu PHARE České republiky. S výhradou samostatné programovací procedury PHARE budou požadované finanční prostředky převedeny do České republiky na základě samostatného Finančního memoranda. Společně s částí příspěvku ze státního rozpočtu České republiky budou tyto prostředky představovat národní příspěvek České republiky, ze kterého budou prováděny platby po obdržení roční výzvy k zaplacení od Komise.

4. Prostředky PHARE budou nárokovány podle následujícího rozpisu:

3 783 000 EUR na příspěvek do programu Socrates II v roce 2000;

- na roční příspěvek do programu Leonardo da Vinci II následovně (v EUR):

   Rok 2000    1 900 500
Rok 2001 1 954 000
Rok 2002 2 087 000
Rok 2003   částka bude upřesněna později  
Rok 2004 částka bude upřesněna později
Rok 2005 částka bude upřesněna později
Rok 2006 částka bude upřesněna později

Zbývající část příspěvku České republiky bude uhrazena z českého státního rozpočtu.

5. Finanční nařízení platné pro všeobecný rozpočet Evropských společenství1) bude platit i pro správu příspěvku České republiky.

Cestovní náklady a diety zástupců a expertů z České republiky vzniklé v souvislosti s jejich účastí jako pozorovatelů při práci výborů uvedených v příloze I bodu 11 nebo na jiných schůzkách souvisejících s realizací programů bude hradit Komise na stejném základě a v souladu s nyní platnými postupy pro nevládní experty z členských států Evropské unie.

6. Poté, co toto Rozhodnutí vstoupí v platnost, a na začátku každého roku zašle Komise České republice výzvu k zaplacení příspěvku do každého programu ve výši uvedené v tomto Rozhodnutí.

Tento příspěvek bude vyjádřen v euro a zaplacen na bankovní účet Komise denominovaný v euro.

Česká republika zaplatí svůj příspěvek na základě výzvy k zaplacení:

- do 1. května část financovanou ze státního rozpočtu za předpokladu, že Komise zašle výzvu k zaplacení před 1. dubnem, nebo nejpozději jeden měsíc po zaslání výzvy k zaplacení, pokud bude zaslána později.

- do 1. května část financovanou z PHARE za předpokladu, že byly do té doby do České republiky zaslány odpovídající částky, nebo nejpozději v období 30 dní od zaslání těchto prostředků do České republiky.

Jakékoli prodlení v placení příspěvku bude mít pro Českou republiku za následek placení úroků z dlužné částky po uplynutí dne splatnosti. Úroková míra bude odpovídat míře uplatňované Evropskou centrální bankou pro operace v euro ke dni splatnosti a zvýšené o 1,5 procentního bodu.


1)   Úř. věst. č. L 356, 31. 12. 1977, str. 1. Finanční nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS, ESUO, Euratom) č. 2673/1999 (Úř. věst. č. L 326, 18. 12. 1999, str. 1).

E-shop

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Druhé vydání této publikace komplexně popisuje právní úpravu zaměstnávání cizinců v ČR, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území ČR, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Obchodní společnosti pohledem Corporate Governance /Grada/

Obchodní společnosti pohledem Corporate Governance /Grada/

Tomáš Moravec, Lucie Andreisová - GRADA Publishing, a. s.

Publikace je určena široké odborné veřejnosti zabývající se problematikou obchodních společností a dobré správy společností. Důraz klade na compliance a vzájemně tyto oblasti propojuje. Pojednává jednak o právní úpravě jednotlivých typů obchodních společností a o principech dobré ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Hmotný a nehmotný majetek v podnikání

Hmotný a nehmotný majetek v podnikání

Jiří Nigrin - Wolters Kluwer, a. s.

Tato publikace je určena zejména podnikajícím fyzickým a právnickým osobám, ekonomickým pracovníkům, účetním a dalším pracovníkům v podnikatelské sféře. Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na oblast pořizování hmotného majetku, jeho zařazení do evidence, odpisování a používání ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.