Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 35/2001 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2001, částka 13, ze dne 27. 4. 2001

35

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 5. března 2001 bylo v Madridu podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, kultury a sportu Španělska o zřízení a činnosti česko-španělských tříd na gymnáziích v České republice na léta 2001 - 2003.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 7 dnem podpisu.

České znění Ujednání se vyhlašuje současně.

Ujednání

mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, kultury a sportu Španělska o zřízení a činnosti česko-španělských tříd na gymnáziích v České republice na léta 2001 - 2003

V souladu s články 1.4. a 1.5. Prováděcího plánu spolupráce v oblasti školství a kultury mezi vládou České republiky a vládou Španělského království na léta 1999 - 2001, podepsaného v Madridu dne 18. prosince 1998, se Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo školství, kultury a sportu Španělska (dále jen "strany") dohodly takto:

Článek 1

1. Strany vyjadřují své uspokojení ze spolupráce, která se na základě předcházejících plánů spolupráce rozvíjí mezi českými a španělskými příslušnými orgány v otázkách činnosti tříd s výukou vybraných předmětů ve španělském jazyce na gymnáziích Budějovická 680 v Praze 4, které existuje od školního roku 1990 - 91, a Brno-Bystrc, jehož činnost byla zahájena ve školním roce 1995 - 96, a dohodly se na otevření dalších tříd na Gymnáziu Olomouc, Čajkovského 9.

2. Španělská strana se zavazuje prostudovat návrh české strany na zřízení dalších tříd s výukou vybraných předmětů ve španělském jazyce a sdělit své stanovisko do 31. prosince roku, který předchází školnímu roku jejich navrženého otevření.

Článek 2

Ve třídách s výukou vybraných předmětů ve španělském jazyce je studium šestileté s těmito zvláštnostmi:

a)   V prvních dvou ročnících šestiletého studia, kdy žáci plní povinnou školní docházku, je ve všech předmětech vyučovacím jazykem jazyk český, ale probíhá intenzívní jazyková příprava v předmětu španělský jazyk v celkovém rozsahu 22 vyučovací hodiny. Uvolní-li se místo po prvním roce studia, může být žák přijat přímo do 2. ročníku česko-španělské třídy, vykoná-li úspěšně vědomostní zkoušku, která se uskuteční za účasti zástupců španělské strany.
b)   Výuka španělského jazyka, literatury a kultury (dějepis, umění a zeměpis Španělska) bude probíhat podle učebních osnov zpracovaných smíšenou komisí odborníků a schválených oběma stranami.
c)   Výuka ostatních předmětů vyučovaných částečně nebo zcela ve španělském jazyce (matematika, fyzika, chemie) bude probíhat podle učebních plánů a učebních osnov, popř. dalších učebních dokumentů schvalovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Článek 3

Na posílení výuky španělského jazyka a předmětů vyučovaných v tomto jazyce se španělská strana zavazuje:

a)   Vyhlásit konkurs na obsazení až 4 míst španělských učitelů dvojjazyčných gymnázií, kteří budou na nich působit a vyučovat maximálně 20 hodin týdně každý. Kandidáti musejí mít odpovídající vzdělání stanovené česko-španělskou smíšenou komisí v souladu s vnitrostátními právními předpisy české strany o odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků.
b)   Přijmout žádosti kandidátů a předložit je českým vzdělávacím orgánům pro následný výběr učitelů nejpozději do 1. června.
c)   Poskytnout vybraným španělským učitelům dva druhy finančních příspěvků, jeden roční na úhradu dopravy a druhý měsíční na doplnění jejich platu, obě částky vypočítané v souladu s rozpočtovými možnostmi a podmíněné uspokojivým plněním pedagogické funkce svěřené českými vzdělávacími orgány. Tyto příspěvky, které poskytne španělská strana španělským učitelům, budou osvobozeny od daní v České republice.
d)   Poskytnout didaktický a pomocný materiál pro výuku předmětů vyučovaných ve španělském jazyce, pokud to dovolí rozpočtové možnosti. Výběr základních učebnic uskuteční smíšená komise odpovědná za tvorbu učebních osnov složená z českých a španělských odborníků.
e)   Každoročně podle rozpočtových možností přijmout ve Španělsku skupinu žáků dvojjazyčných gymnázií k dvoutýdennímu kulturnímu pobytu. Počet žáků bude v každém případě zvlášť upřesňován v souladu s finančními možnostmi obou stran. Španělská strana uhradí pobyt, ubytování a stravování žáků a česká strana dopravu (do Španělska a zpět).
f)   Prostudovat možnost spolupráce při zdokonalování jazykových znalostí českých učitelů, kteří v dvojjazyčných gymnáziích vyučují nebo budou vyučovat ve španělském jazyce, a věnovat jim zvláštní preference při výběru osob, které získají jazyková a odborná stipendia ve Španělsku.

Článek 4

Česká strana, která vytvoří odpovídající materiální a personální podmínky pro úspěšný rozvoj činnosti dvojjazyčných gymnázií, se zavazuje:

a)   Podpořit uzavírání pracovních smluv mezi španělskými učiteli a příslušnými gymnázii v české a španělské verzi na dobu určitou, minimálně na období 2 školních roků.
b)   Zaručit uvedeným učitelům prostřednictvím pracovních smluv právo na plat, pracovní podmínky a sociální pojištění, které přísluší učiteli stejného vzdělávacího stupně podle českých právních předpisů. Španělští učitelé ve své pedagogické praxi budou respektovat platné české právní předpisy. Zdaňování pracovních příjmů španělských učitelů se řídí právními předpisy smluvních stran, není-li stanoveno jinak ve Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsané v Madridu dne 8. května 1980, která vstoupila v platnost dne 5. června 1981 (Smlouva o dvojím zdanění).
c)   Zajistit uvedeným učitelům v souladu s českými právními předpisy povolení k zaměstnání, které jim dovolí působit v dvojjazyčných gymnáziích. Učitelé nebudou vykonávat žádnou jinou výdělečnou činnost v hostitelském státě a nebudou přijati do jiného zaměstnání, než pro které jim bylo uděleno pracovní povolení.
d)   Ubytovat španělské učitele v zařízených individuálních bytech s vytápěním v místě, kde je umístěno dvojjazyčné gymnázium, a uhradit jim nájemné a základní služby spojené s užíváním bytu. Tito učitelé budou užívat bytu během školního roku a o prázdninách v případě, že budou pokračovat ve své pedagogické práci v příštím školním roce a jejich práva budou stejná jako práva osob, které si pronajímají bytové prostory.
e)   Umožnit španělským učitelům na vlastní náklady přestěhování do České republiky materiálů a osobních svršků potřebných pro jejich práci a pobyt včetně osobního auta učitele, pokud si to budou přát, s osvobozením od celních poplatků v případě, že pobyt bude minimálně dvouletý.
f)   Poskytnout španělské straně informaci o přibližném počtu žáků a výukovém materiálu minimálně šest měsíců před zahájením školního roku. Zároveň posoudit možnost úhrady části uvedeného materiálu podle rozpočtových možností.

Článek 5

Strany vytvoří smíšenou komisi paritně složenou z odborníků obou států, jejíž činností bude:

a)   Sledovat přiměřenost učebních osnov pro výuku španělského jazyka a literatury, dějepisu, umění a zeměpisu Španělska, stejně jako matematiky, fyziky a chemie, tj. předmětů vyučovaných ve španělštině, schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, a navrhovat jejich případné úpravy.
b)   Vytvořit základní pedagogické dokumenty zaměřené na získání odpovídající kvality výuky.
c)   Posuzovat požadavky na vyučující a na výukový materiál potřebný pro rozvoj pedagogických aktivit česko-španělských tříd.
d)   Posuzovat a navrhovat opatření k dalšímu vzdělávání učitelů, kteří vyučují ve španělském jazyce v uvedených třídách.

Článek 6

1. Žáci česko-španělských tříd, kteří mají zájem u maturitních zkoušek získat odpovídající španělské vysvědčení, které jim umožní podle španělských právních předpisů přijetí na španělské univerzity, musejí absolvovat:

a)   Písemné a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury.
b)   Písemné a ústní zkoušky ze španělského jazyka, literatury a kultury (dějepis, umění a zeměpis Španělska).
c)   Ústní zkoušky ze dvou předmětů, z nichž alespoň jeden byl vyučován ve španělském jazyce. Žáci, kteří si to přejí, mohou vykonat zkoušku z dalšího předmětu. Zástupci španělské strany se zúčastní výběru témat těchto ústních zkoušek.

2. Písemné zkoušky ze španělského jazyka, literatury a kultury (dějepis, umění a zeměpis Španělska) navrhne přímo španělská strana, která pošle dvě různé varianty, z nichž si žáci budou moci jednu vybrat a rozpracovat ji.

3. Žáci, kteří úspěšně vykonají tyto zkoušky, dostanou kromě českého vysvědčení o maturitní zkoušce také španělské dokumenty, které zrovnoprávní jejich studia se španělským studiem 2. maturitního ročníku - LOGSE. Na základě žádosti a po zaplacení stanovených poplatků budou mít také právo získat španělský titul maturant a být přijati na španělské univerzity za stejných podmínek jako ostatní žáci, kteří ukončili zahraniční studia uznaná příslušnými španělskými úřady. Udělený titul maturant bude obecného charakteru, bez udání zaměření. Žáci, kteří budou mít zájem o přijetí na některou španělskou univerzitu, si vyberou příslušnou univerzitu a na ní podle výběru zaměření vykonají přijímací zkoušky.

4. Zkušební komisi, která bude posuzovat uvedené zkoušky, budou tvořit také dva pracovníci španělské strany touto stranou navržení, z nichž jeden bude prvním místopředsedou komise. Získání práv uvedených v předcházejícím odstavci bude vyžadovat kladné hodnocení španělských členů komise.

Článek 7

V průběhu platnosti tohoto Ujednání strany budou věnovat pozornost kvalitě výuky v třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů ve španělském jazyce využívajíce úprav a případných doporučení, které v úzké spolupráci obou stran povedou k zlepšení činnosti.

Toto Ujednání vstoupí v platnost dnem podpisu a bude platit do 31. prosince 2003.

Platnost tohoto Ujednání se automaticky prodlužuje do doby schválení nového ujednání, pokud jej jedna ze stran písemně nevypoví nejpozději šest měsíců před uplynutím doby jeho platnosti.

Dáno v Madridu dne 5. března 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.  

Za Ministerstvo školství, mládeže  
a tělovýchovy České republiky
Mgr. Eduard Zeman v. r.  
ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Za Ministerstvo školství, kultury
a sportu Španělska
Pilar del Castillo Vera v. r.
ministryně školství, kultury a sportu

E-shop

Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře

Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře

Dana Ondrejová, David Sehnálek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se komplexně zabývá právní regulací nekalosoutěžní reklamy a nekalých obchodních praktik. Autoři popisují a porovnávají českou i unijní právní úpravu nekalé soutěže, srovnávací reklamy a nekalých ...

Cena: 450 KčKOUPIT

ÚZ č. 1448 - Daň z přidané hodnoty

ÚZ č. 1448 - Daň z přidané hodnoty

Sagit, a. s.

Zákon o dani z přidaného hodnoty byl od 1. 10. 2021 rozsáhle novelizován (např. prodej zboží na dálku, zvláštní režim jednoho správního místa, dovoz zboží nízké hodnoty). Nově jsou zařazeny dva nové pokyny GFŘ. Publikace dále obsahuje aktuální text směrnice Rady EU o společném ...

Cena: 165 KčKOUPIT

Zákon o obětech trestných činů - Komentář

Zákon o obětech trestných činů - Komentář

Tomáš Durdík, Ludmila Čírtková, Daniela Háková, Petra Vitoušová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je podrobným komentářem zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Výklad je doplněn judikaturou i souvislostmi s dalšími právními předpisy - národními i evropskými. Komentář je pro větší srozumitelnost doplněn o ilustrativní příklady z aplikační praxe. Komentář je ...

Cena: 845 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.