Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 32/2001 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2001, částka 11, ze dne 18. 4. 2001

32

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. ledna 2001 bylo v Bruselu podepsáno Rozhodnutí č. 2/2001 Rady přidružení EU - ČR ze dne 23/01/2001 pozměňující Protokol 4 k Evropské dohodě s Českou republikou týkající se pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce.*), **), ***), ****)

Rozhodnutí č. 1/2001 vstoupilo v platnost na základě svého článku 2 dnem jeho přijetí a provádí se s účinkem od 1. ledna 2001.

České znění Rozhodnutí se vyhlašuje současně.

*)

Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé ze dne 4. října 1993 byla vyhlášena pod č. 7/1995 Sb.

**) 

Rozhodnutí č. 3/96 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, z 29.11.1996 o změně Protokolu 4 k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé podepsané dne 12. prosince 1996 bylo vyhlášeno pod č. 67/1997 Sb.

***) 

Rozhodnutí č. 6/98 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 21. prosince 1998 o změně Protokolu 4 k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé bylo vyhlášeno pod č. 75/1999  Sb.

****)  

Rozhodnutí č. 3/1999 Rady přidružení EU - ČR z 15. prosince 1999 pozměňující Protokol 4 týkající se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce k Evropské dohodě EU - ČR bylo vyhlášeno pod č. 16/2000 Sb. m. s.

 

ROZHODNUTĺ Č. 2/2001 RADY PŘIDRUŽENĺ EU - ČR

ze dne 23/01/2001
pozměňující Protokol 4 k Evropské dohodě s Českou republikou
týkající se definice pojmu "původní výrobky"
a metod administrativní spolupráce

RADA PŘIDRUŽENĺ,

Majíce na zřeteli Evropskou dohodu zakládající přídružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, podepsanou v Bruselu 4. října 1993, a zvláště článek 38 Protokolu 4;

Vzhledem k tomu, že:

(1) 

jsou vhodné některé technické úpravy, aby se opravily odlišnosti mezi jednotlivými jazykovými verzemi textu;

(2) 

seznam nedostatečného opracování a zpracování je třeba upravit k zajištění správného výkladu a je třeba vzít v úvahu potřebu zahrnutí některých operací dříve neobsažených v tomto seznamu;

(3) 

ustanovení týkající se dočasného užívání paušálních úrokových sazeb v případech, kde je zakázáno vracení cla (drawback) nebo jsou poskytovány výjimky z celních sazeb, potřebují být prodloužena do 31. prosince 2001;

(4) 

vznikla potřeba ustanovit systém účetního rozlišování původních a nepůvodních materiálů, podléhající autorizaci celních orgánů;

(5) 

je třeba revidovat ustanovení týkající se částek vyjádřených v euro za účelem objasnění postupu a pro poskytnutí větší stability úrovně částek v národních měnách;

(6) 

je třeba brát v úvahu, že určité materiály se v dotčených zemích nevyrábějí, musí být provedena oprava v seznamu požadavků na opracování a zpracování, které musí nepůvodní materiály splnit pro získání statusu původu,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Protokol 4 týkající se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce se tímto mění následovně:

1. Písmeno (i) článku 1 se nahrazuje tímto:

"(i) "přidanou hodnotou" se rozumí cena ze závodu snížená o celní hodnotu všech použitých materiálů původních v ostatních zemích uvedených v článcích 3 a 4, nebo, není-li celní hodnota známa nebo nemůže být zjištěna, o první cenu prokazatelně zaplacenou za tyto materiály ve Společenství nebo České republice.".

2. Článek 7 se nahrazuje tímto:

"Článek 7

Nedostatečné opracování nebo zpracování

1. Bez dotčení odstavce 2 se dále uvedené operace považují za opracování nebo zpracování nepostačující pro přiznání statusu původu, a to bez ohledu na splnění požadavků uvedených v článku 6:

a)   operace, které formou ochrany zajišťují dobrý stav výrobků během dopravy a skladování;
b)   rozebírání a sestavování balíků;
c)   mytí, praní, čištění; odstraňování prachu, oxidu, oleje, nátěru nebo jiných povrchových vrstev;
d)   žehlení nebo mandlování textilií;
e)   prosté natírání, malování, leštění;
f)   loupání, částečné nebo úplné bělení, leštění a glazování obilovin a rýže;
g)   operace spočívající v barvení cukru nebo vytváření kostek cukru a podobných tvarů z cukru;
h)   loupání, vypeckování a louskání, ovoce, ořechů a zeleniny;
i)   broušení, ostření; prosté mletí, drcení nebo prosté řezání, stříhání, krájení, sekání, štípání;
j)   prosévání, prohazování, třídění, zařazování, srovnávání, sdružování; (včetně tvorby souprav předmětů);
k)   prosté uložení do láhví, plechovek, baněk, sáčků, pytlů, pouzder, beden, krabic, upevnění na podložky a všechny ostatní prosté balicí operace;
l)   připojování nebo tištění značek, štítků, log a jiných rozlišovacích označení na výrobky nebo jejich obaly;
m)   prosté mísení výrobků, též různých druhů;
n)   prosté sestavování částí výrobků za účelem vytvoření kompletního výrobku nebo rozebírání výrobků na části;
o)   kombinace dvou nebo více operací uvedených v písmenech a) až n);
p)   porážka zvířat.

2. Všechny operace provedené s danými výrobky bud' ve Společenství nebo České republice jsou posuzovány společně při určování, zda je opracování nebo zpracování, kterému byly tyto výrobky podrobeny, považováno za nedostatečné ve smyslu odstavce 1.".

3. Poslední věta odstavce 6 článku 15 se nahrazuje tímto: "Ustanovení tohoto odstavce se uplatní do 31. prosince 2001.".

4. Za článek 20 se vkládá následující článek:

"Článek 20a
Účetní rozlišování

1. Jestliže oddělené skladování zásob původních a nepůvodních materiálů, které jsou totožné a zaměnitelné, způsobuje značné náklady nebo materiální obtíže, celní orgány mohou na písemnou žádost dotčené osoby povolit použití tzv. metody "účetního rozlišování" pro vedení takových zásob.

2. Tato metoda musí být schopna zajistit, že pro určité stanovené období je množství získaných výrobků, které mohou být považovány za "původní", stejné jako to, které by bylo získáno, kdyby zásoby byly fyzicky odděleny.

3. Celní orgány mohou podmínit udělení tohoto povolení splněním jakýchkoli požadavků, které považují za účelné.

4. Tato metoda je zaznamenávána a uplatňována podle všeobecných účetních postupů platných v zemi, kde byl výrobek vyroben.

5. Držitel tohoto povolení může vydávat nebo žádat o důkazy původu, dle konkrétního případu, pro množství výrobků, které mohou být považovány za původní. Na žádost celních orgánů držitel předloží prohlášení o tom, jak bylo toto množství vedeno.

6. Celní orgány kontrolují využívání povolení a mohou je kdykoli odebrat, jestliže držitel jakýmkoli způsobem zneužije povolení nebo nesplní některou z dalších podmínek stanovených tímto protokolem.".

5. V první větě odstavce 1 článku 22 se za výraz "vývozce" vkládá následující: "dále jen `schválený vývozce',".

6. Článek 30 se nahrazuje tímto:

"Článek 30
Částky vyjádřené v euro

1. Pro uplatnění ustanovení článku 21(1)(b) a článku 26(3) v případech, kdy jsou výrobky fakturovány v jiné měně než euro, částky v národních měnách zemí uvedených v článcích 3 a 4 odpovídající částkám vyjádřeným v euro stanoví každoročně každá příslušná země.

2. Zásilka využívá ustanovení článku 21(1)(b) a článku 26(3) na základě měny, ve které je vystavena faktura, v souladu s částkou stanovenou příslušnou zemí.

3. Částky vyjádřené v příslušné národní měně jsou přepočtem této národní měny vůči euro podle kursu platného první pracovní den měsíce října. Částky se sdělí Evropské komisi do 15. října a uplatní se od 1. ledna následujícího roku. Evropská komise oznámí odpovídající částky všem příslušným zemím.

4. Země může částky přepočítané z euro na národní měnu zaokrouhlit směrem nahoru nebo dolů. Zaokrouhlená částka se nesmí odlišovat od částky vyplývající z přepočtu o více než 5 %. Země může ponechat ekvivalent částky vyjádřené v euro ve své národní měně nezměněný, jestliže v okamžiku každoroční úpravy podle odstavce 3 přepočet této částky, před jakýmkoli zaokrouhlením, převyšuje stávající ekvivalent v národní měně o méně než 15 %. Ekvivalent v národní měně může zůstat nezměněn, pokud by z přepočtu vyplýval pokles hodnoty tohoto ekvivalentu.

5. Částky vyjádřené v euro budou revidovány Výborem přidružení, pokud o to požádá Společenství nebo Česká republika. Při revizi Výbor přidružení posoudí potřebu zachování účinků těchto limitů v reálných hodnotách. K tomuto účelu může rozhodnout i o úpravě částek vyjádřených v euro.".

7. Příloha II se pozměňuje následujícím:

pravidlo pro číslo HS 5309 až 5311 se nahrazuje tímto:

"5309 až 5311

Tkaniny z jiných rostlinných textilních vláken;

tkaniny z papírové příze:
- Obsahující gumové nitě
- Ostatní

Výroba z jednoduché příze7)
Výroba z:7)
- příze z kokosových vláken,
- jutové příze, - přírodních vláken,
- chemických střižových vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání, - chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papíru nebo
- potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnace, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5 % ceny výrobku ze závodu

 

7) 

Pro zvláštní podmínky vztahující se na výrobky vyrobené ze směsi textilních materiálů, viz úvodní poznámka 7.".

Článek 2

Toto Rozhodnutí vstoupí v platnost dnem jeho přijetí.

Bude se provádět s účinkem od 1. ledna 2001.

Dáno v Bruselu 23. ledna 2001.

Za Radu přidružení
Předseda:
A. Lindh v. r.
Tajemníci:
G. Scaramucci v. r.
P. Poštulka v. r.

E-shop

Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích 2016

Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích 2016

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., Ing. Michal Šindelář - GRADA Publishing, a. s.

Rekodifikace občanského a obchodního práva významně zasáhla do pravidel účetnictví obchodních korporací – společností s ručením omezeným i akciových společností. Přitom účetní zachycení řady transakcí má v mnoha případech i daňové dopady. Záměrem této publikace je ukázat na právní, ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Pracuje, pracuješ, pracujeme....

Pracuje, pracuješ, pracujeme....

JUDr. Jitka Kocianová, JUDr. Jaromír Zrutský - Wolters Kluwer, a. s.

Další titul z edice Otázky a odpovědi z praxe je zpracován s ohledem na zkušenosti autorů z poradenské činnosti v oblasti pracovního práva. Je tedy zpracován jazykem, který na dotazy odpovídá tak, aby věci porozuměl i občan práva neznalý, a vyhýbá se přemíře právnických formulací. ...

Cena: 260 KčKOUPIT

Pojištění podnikatelů ve vztazích s mezinárodním prvkem

Pojištění podnikatelů ve vztazích s mezinárodním prvkem

Petr Dobiáš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace přináší unikátní rozbor klíčových aspektů mezinárodního soukromého pojistného práva. Kniha je primárně zaměřena na pojištění podnikatelů, reflektuje však i specifika mezinárodních smluvních pojistných poměrů, které vznikají mezi podnikatelem a spotřebitelem. Monografie ...

Cena: 580 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.