Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 31/2001 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2001, částka 11, ze dne 18. 4. 2001

31

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. června 1999 byla v Budapešti podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách a závažných haváriích.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 21. března 2001.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 18 odst. 1 dne 21. března 2001.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.

SMLOUVA

mezi Českou republikou a Maďarskou republikou
o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách a závažných haváriích

Česká republika a Maďarská republika (dále jen "smluvní strany") přesvědčeny o potřebnosti spolupráce a vedeny přáním usnadnit vzájemnou pomoc při katastrofách a závažných haváriích,

se dohodly takto:

Článek 1
Vymezení pojmů

Pojmy používané v této smlouvě mají následující význam:

a)   "katastrofa a závažná havárie" je mimořádná událost vzniklá působením ničivých přírodních sil nebo jako důsledek lidské činnosti, která ve značné míře ohrožuje životy, zdraví lidí, majetkové hodnoty nebo životní prostředí a která vyžaduje přijetí mimořádných opatření;
b)   "žádající smluvní strana" je smluvní strana, jejíž příslušné orgány žádají o poskytnutí pomoci od druhé smluvní strany;
c)   "žádaná smluvní strana" je smluvní strana, jejíž příslušné orgány vyhověly žádosti druhé smluvní strany o poskytnutí pomoci;
d)   "záchranné jednotky a další osoby" jsou skupiny osob nebo jednotlivé osoby, jež byly určeny žádanou smluvní stranou k poskytnutí pomoci;
e)   "vybavení" jsou technické prostředky, dopravní prostředky a jiný materiál, které jsou určeny k poskytnutí pomoci, jakož i výstroj a předměty osobní potřeby členů záchranných jednotek a dalších osob;
f)   "předměty pomoci" jsou předměty, které jsou určeny ke zmírnění následků katastrof a závažných havárií a jsou určeny k bezplatnému předání;
g)   "tranzitní stát" je smluvní strana nebo třetí stát, přes jehož území přecházejí nebo přelétávají záchranné jednotky a další osoby nebo přes které je přepravováno vybavení nebo předměty pomoci za účelem poskytnutí pomoci.

Článek 2
Předmět Smlouvy

(1) Smluvní strany si v souladu se svými možnostmi poskytují vzájemně pomoc při katastrofách a závažných haváriích, které nemohou být účinně zvládnuty žádající smluvní stranou.

(2) Tato smlouva upravuje podmínky vzájemného dobrovolného poskytování pomoci při katastrofách a závažných haváriích na území žádající smluvní strany na základě žádosti o pomoc a některé další formy spolupráce při ochraně před katastrofami a závažnými haváriemi.

Článek 3
Kompetence

(1) Orgány příslušné pro předkládání a přijímání žádostí smluvních stran o pomoc a pro předávání a přijímání informací o nebezpečí nebo vzniku katastrofy nebo závažné havárie (dále jen "příslušné orgány") jsou:v České republice

Ministerstvo vnitra,v Maďarské republice

Ministerstvo vnitra.

(2) Příslušný orgán žádající smluvní strany v žádosti o pomoc uvede zejména druh, formu a rozsah požadované pomoci a případně i osoby a orgány určené k navázání kontaktů. Zároveň bude informovat o rozsahu katastrofy nebo závažné havárie, jejich následcích a o dosud podniknutých opatřeních.

(3) Příslušné orgány mohou při provádění této smlouvy vstupovat do bezprostředního styku. K tomuto účelu se navzájem informují o přesných údajích pro udržování vzájemného styku, zejména o svých adresách a telekomunikačním spojení.

Článek 4
Způsob poskytování pomoci

(1) Pomoc může být poskytnuta vysláním záchranných jednotek a dalších osob, poskytnutím vybavení, předmětů pomoci, potřebných informací nebo jiným vhodným způsobem.

(2) Pokud tato smlouva nestanoví jinak, spolupráce smluvních stran se uskutečňuje v souladu s jejich vlastními právními předpisy.

(3) Smluvní strany zajistí, aby záchranné jednotky a další osoby byly nasazeny při poskytování pomoci pouze v souladu s jejich posláním, výcvikem a vybavením. Žádající smluvní strana zajistí záchranným jednotkám a dalším osobám vyslaným na její území bezpečnost.

(4) Záchranné jednotky a další osoby ukončí svou činnost po splnění úkolu, nebo když se tak vzájemně dohodnou příslušné orgány smluvních stran. Poté se záchranné jednotky a další osoby neprodleně vrátí zpět na území žádané smluvní strany.

Článek 5
Překračování státních hranic a pobyt

(1) Pro zabezpečení účinnosti a rychlosti potřebné k poskytnutí pomoci zajistí smluvní strany omezení formalit při překračování státních hranic na nejmenší možnou míru.

(2) Členové záchranné jednotky a další osoby smějí v rámci poskytování pomoci překračovat státní hranice a zdržovat se na území žádající smluvní strany bez cestovních dokladů, bez víz a bez povolení k pobytu. Vedoucí záchranné jednotky na požádání předloží doklad o pověření k poskytnutí pomoci obsahující údaje o druhu pomoci, druhu záchranné jednotky a jmenný seznam jejích členů. Dále předloží platný služební průkaz opatřený fotografií nebo doklad totožnosti. Další osoby ve smyslu článku 1 písm. d) musí na požádání předložit doklad o pověření k poskytnutí pomoci a doklad totožnosti. V obzvláště naléhavých případech lze doklad o pověření nahradit jiným vhodným způsobem. Vzory dokladů o pověření k poskytnutí pomoci obsahuje příloha této smlouvy.

(3) V obzvláště naléhavých případech lze po předchozím souhlasu tranzitního státu překračovat státní hranice i mimo hraniční přechody. V takovém případě je nutné o tom neprodleně informovat místně příslušné orgány ochrany státních hranic a celní orgány.

(4) Členové záchranných jednotek jsou oprávněni na území žádané smluvní strany nosit uniformu, pokud patří k jejich běžné výstroji. Smluvní strany neomezují používání výstražných znamení na vozidlech záchranných jednotek druhé smluvní strany.

(5) Smluvní strany použijí ustanovení odstavců 1 až 4 i v případech, kdy je jedna ze smluvních stran tranzitním státem. Příslušné orgány se včas vzájemně informují o tom, že vznikla potřeba tranzitu, a dohodnou druh a způsob jeho provedení.

Článek 6
Dovoz a vývoz vybavení a předmětů pomoci

(1) Smluvní strany usnadní přepravu vybavení a předmětů pomoci přes státní hranice. Vedoucí záchranné jednotky a další osoby jsou povinni při překračování státních hranic předat celním orgánům druhé smluvní strany seznam vybavení a seznam předmětů pomoci. Seznamy jsou součástí dokladu o pověření k poskytnutí pomoci a jejich vzory obsahuje příloha této smlouvy. Jestliže ve zvlášť naléhavém případě dojde k překročení státních hranic mimo hraniční přechod, je třeba tyto seznamy předat bez prodlení příslušnému celnímu orgánu při první vhodné příležitosti. Léčivé přípravky obsahující omamné a psychotropní látky, které jsou součástí předmětů pomoci, je třeba uvést v samostatném podrobném seznamu.

(2) U vozidel používaných záchrannými jednotkami a u vozidel zabezpečujících přepravu prostředků pomoci smluvní strany nevyžadují povolení pro mezinárodní silniční přepravu.

(3) Záchranné jednotky a další osoby nesmí vyvážet a dovážet kromě vybavení a předmětů pomoci žádné jiné zboží.

(4) Na vybavení a předměty pomoci se nevztahují zákazy a omezení platná pro pohyb zboží přes státní hranice. Vybavení a předměty pomoci jsou, v případě prokázání určení, osvobozeny od cla, daní a veškerých jiných poplatků uplatňovaných v případě vývozu a dovozu.

(5) Vybavení, které nebylo spotřebováno nebo zničeno, je třeba vyvézt zpět na území žádané smluvní strany. Bude-li vybavení ponecháno na území žádající smluvní strany jako předmět pomoci, je třeba tuto skutečnost oznámit s uvedením množství, druhu a místa zanechání příslušnému orgánu žádající smluvní strany, který o tom bude neprodleně informovat příslušný celní orgán žádající smluvní strany. Na vybavení takto zanechané na území žádající smluvní strany se vztahuje osvobození od cla, daní a veškerých jiných poplatků uvedené v odstavci 4 v souladu s právními předpisy strany žádající o pomoc.

(6) Ustanovení odstavců 4 a 5 je třeba uplatňovat i v případě léčivých přípravků, které obsahují omamné nebo psychotropní látky. Tyto přípravky mohou záchranné jednotky a další osoby dovézt jen v množství odpovídajícím naléhavým zdravotnickým potřebám a aplikovat je může jen kvalifikovaný zdravotnický personál podle právních předpisů smluvní strany, ke které záchranná jednotka a další osoby patří. Tento dovoz a vývoz přípravků se nepovažuje za dovoz a vývoz zboží podle mezinárodních smluv o omamných a psychotropních látkách, kterými jsou smluvní strany vázány.

(7) Jestliže jsou součástí předmětů pomoci léčivé přípravky obsahující omamné a psychotropní látky, zašle orgán registrovaný Mezinárodním úřadem pro kontrolu omamných látek strany poskytující pomoc seznam těchto látek orgánu registrovanému Mezinárodním úřadem pro kontrolu omamných látek strany žádající o pomoc. Pokud by zaslání tohoto seznamu bránila situace vzniklá následkem katastrofy nebo závažné havárie, strana poskytující pomoc zašle seznam přímo Mezinárodnímu úřadu pro kontrolu omamných látek. Smluvní strany budou při dovozu a vývozu léčivých přípravků obsahujících omamné a psychotropní látky přihlížet k doporučením Světové zdravotnické organizace týkajícím se předmětu této smlouvy.

(8) Dovoz zbraní, munice a výbušnin, s výjimkou průmyslových trhavin potřebných k poskytnutí pomoci, na území žádající smluvní strany je zakázán.

(9) Žádající smluvní strana umožní chemickou očistu, radiologickou očistu a desinfekci vybavení. Jestliže je nebude možné provést, vybavení se ponechá na území žádající smluvní strany.

(10) Ustanovení tohoto článku se přiměřeně použijí i v případě, kdy je jedna ze smluvních stran tranzitním státem.

Článek 7
Používání letadel

(1) Letadel lze použít pro rychlou přepravu záchranných jednotek a dalších osob, vybavení, předmětů pomoci, jakož i k provádění dalších forem záchranné činnosti.

(2) Použití letadla je nutné oznámit příslušnému orgánu žádající smluvní strany s uvedením údajů o druhu letadla, státu registrace, registrační značce, posádce, cestujících, nákladu, předpokládané trase a místě přistání a časových údajů o letu.

(3) Každá smluvní strana umožní, aby letadla vypravovaná z území druhé smluvní strany podle odstavce 1 mohla přelétávat její území a přistávat a startovat i z jiných určených míst než z veřejných mezinárodních letišť.

(4) Pokud z odstavců 2 a 3 nevyplývá něco jiného, použijí se právní předpisy platné pro letecký provoz smluvních stran a postupy pro přelet státních hranic stanovené v příslušných mezinárodních smlouvách, jimiž jsou smluvní strany vázány. Letový plán musí obsahovat odkaz na tuto smlouvu.

Článek 8
Překračování a přelet území třetího státu

(1) V případě vzniku potřeby překročení nebo přeletu území třetího státu záchrannými jednotkami a dalšími osobami žádané smluvní strany nebo přepravy vybavení a předmětů pomoci požádá žádající smluvní strana tranzitní stát o příslušné povolení.

(2) Příslušný orgán žádající smluvní strany dohodne s příslušnými orgány tranzitního státu druh a způsob přepravy a její ulehčení.

Článek 9
Koordinace a řízení

(1) Záchranné práce, likvidaci následků katastrof a závažných havárií a pomoc postiženému obyvatelstvu na území žádající smluvní strany řídí a koordinují osoby a orgány, jež jsou k tomu příslušné podle právních předpisů této smluvní strany.

(2) Pokyny pro záchranné jednotky žádané smluvní strany jsou předávány jen prostřednictvím jejich vedoucích.

(3) Příslušné orgány provedou potřebná opatření pro zajištění vzájemného spojení a spojení mezi záchrannými jednotkami v místě poskytování pomoci. Příslušné orgány poskytují záchranným jednotkám pomoc a ochranu a vytváří podmínky pro bezpečný výkon práce.

Článek 10
Náklady na poskytování pomoci

(1) Žádaná smluvní strana nemá nárok na náhradu výdajů za poskytnutou pomoc, včetně výdajů vzniklých spotřebováním, poškozením, zničením nebo ztrátou vybavení.

(2) Výdaje na pomoc, kterou žádaná smluvní strana na žádost druhé smluvní strany pouze zprostředkovává od právnických nebo fyzických osob, nese žádající smluvní strana a přímo je hradí, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

(3) Pokud záchranné jednotky a další osoby spotřebují při zásahu anebo v přímé souvislosti s ním své zásoby, jsou jim poskytnuty žádající smluvní stranou v potřebném rozsahu bezplatně. Žádající smluvní strana zajistí záchranným jednotkám a dalším osobám bezplatně ubytování, stravu a v případě potřeby i neodkladnou lékařskou pomoc.

(4) Ustanovením odstavce 1 není vyloučena možnost hrazení výdajů žádající smluvní stranou, pokud se na tom smluvní strany dohodnou.

Článek 11
Náhrada škod

(1) Každá smluvní strana se zříká vůči druhé smluvní straně všech nároků na náhradu škody v případě škod na majetku, které způsobil člen záchranné jednotky při plnění úkolů v souvislosti s prováděním této smlouvy.

(2) Každá smluvní strana se zříká všech nároků na náhradu škody vůči druhé smluvní straně v případě újmy na zdraví nebo smrti člena záchranné jednotky, ke kterým došlo při plnění úkolů v souvislosti s prováděním této smlouvy.

(3) Pokud člen záchranné jednotky žádané smluvní strany způsobí na území žádající smluvní strany při plnění úkolů v souvislosti s prováděním této smlouvy škodu třetí osobě, odpovědnost za škodu nese žádající smluvní strana.

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nepoužijí, pokud byla škoda způsobena úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se přiměřeně použijí i pro další osoby ve smyslu článku 1 písm. d).

(6) Ustanovení tohoto článku se vztahují na škodní případy vzniklé v souvislosti s činností členů záchranné jednotky a dalších osob v době od okamžiku vstupu do ukončení pobytu záchranné jednotky a dalších osob na území žádající smluvní strany.

(7) Příslušné orgány úzce spolupracují, aby usnadnily posuzování nároků na náhradu škody. Za tímto účelem si vyměňují veškeré jim dostupné informace.

Článek 12
Další formy spolupráce

(1) Smluvní strany spolupracují zejména v následujících oblastech:

a)   poskytování pomoci podle této smlouvy;
b)   předpověď, prevence katastrof a závažných havárií a vyhodnocování a likvidace jejich následků, přičemž si vyměňují informace vědeckého a technického charakteru a praktické zkušenosti;
c)   organizování konferencí, studijních pobytů, vědeckých programů a odborných kurzů pro odborníky, včetně spolupráce příslušných školicích zařízení, jakož i provádění společných cvičení;
d)   výměna informací o nebezpečích a následcích katastrof a závažných havárií, především pokud se mohou rozšířit na území druhé smluvní strany;
e)   vyšetřování příčin katastrof a závažných havárií.

(2) Při spolupráci podle odstavce 1 písm. b) až e) mohou kromě příslušných orgánů uvedených v článku 3 odst. 1 této smlouvy vstupovat do bezprostředního styku i další orgány k tomu oprávněné dle vnitrostátních právních předpisů smluvních stran.

(3) Ustanovení této smlouvy se přiměřeně použijí i pro organizování a provádění společných cvičení zaměřených na ochranu před katastrofami a závažnými haváriemi.

Článek 13
Spolupráce humanitárních organizací

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi humanitárními organizacemi při katastrofách a závažných haváriích a budou vytvářet nezbytné podmínky pro její realizaci.

Článek 14
Ochrana osobních údajů

Pokud se na základě této smlouvy předávají osobní údaje, platí následující ustanovení s tím, že je nutno postupovat v souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvních stran:

a)   Použití údajů příjemcem je přípustné pouze pro účely, které jsou uvedené v této smlouvě, a za podmínek stanovených předávajícím orgánem.
b)   Příjemce na požádání informuje předávající orgán o použití předaných údajů a o výsledcích dosažených s jejich pomocí.
c)   Osobní údaje smějí být předávány pouze orgánům spolupracujícím při provádění této smlouvy oprávněným k nakládání s osobními údaji. Příjemce může poskytovat osobní údaje jen s předchozím písemným souhlasem předávajícího orgánu.
d)   Předávající orgán je povinen dbát na správnost předávaných údajů, jakož i na potřebnost a přiměřenost s ohledem na účel sledovaný předáním. Přitom je třeba respektovat zákazy předávání údajů stanovené vnitrostátními právními předpisy. Zjistí-li se, že byly předány nesprávné údaje nebo údaje, které neměly být předány, je nutné tuto skutečnost příjemci neprodleně sdělit. Příjemce je povinen provést jejich opravu nebo údaje zničit.
e)   Pokud právní předpisy platné pro předávající orgán předpokládají s ohledem na předané osobní údaje zvláštní lhůty pro výmaz údajů, upozorní předávající orgán na tyto lhůty příjemce. Nezávisle na těchto lhůtách je nutno předané osobní údaje vymazat, jakmile již nejsou potřebné pro účel, pro který byly předány.
f)   Předávající orgán a příjemce jsou povinni vést evidenci o předání a příjmu osobních údajů.
g)   Předávající orgán a příjemce jsou povinni účinně chránit předané osobní údaje proti neoprávněnému přístupu, neoprávněné změně a neoprávněnému zveřejnění.

Článek 15
Urovnání sporů

Případné spory související s výkladem nebo prováděním této smlouvy budou smluvní strany řešit jednáním příslušných orgánů, popřípadě diplomatickou cestou.

Článek 16
Jiné smluvní úpravy

Práva a závazky smluvních stran, které vyplývají z jiných mezinárodních smluv, kterými jsou smluvní strany vázány, nejsou touto smlouvou dotčeny.

Závěrečná ustanovení
Článek 17

Příloha této smlouvy může být měněna dohodou příslušných orgánů uvedených v článku 3 odst. 1 této smlouvy.

Článek 18

(1) Tato smlouva podléhá ratifikaci. Ratifikační listiny budou vyměněny v Praze. Tato smlouva vstoupí v platnost dnem výměny ratifikačních listin.

(2) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran může Smlouvu písemně vypovědět diplomatickou cestou. Platnost Smlouvy skončí šest měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

(3) Ukončení platnosti této smlouvy nemá vliv na závazky týkající se jejího provádění, které ke dni ukončení její platnosti ještě trvají.

Dáno v Budapešti dne 17. června 1999 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a maďarském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku
PhDr. Václav Grulich v. r.  
ministr vnitra
Za Maďarskou republiku
Dr. Sándor Pintér v. r.
ministr vnitra

E-shop

ÚZ č. 1359 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1359 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

Sagit, a. s.

První kapitola publikace obsahuje novelizované znění zákona o finanční kontrole (10 změn) a jeho prováděcí vyhlášku (11 změn), dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád a zákon o NKÚ. Druhá kapitola obsahuje zákon o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Daňový systém ČR 2020

Daňový systém ČR 2020

Alena Vančurová, Lenka Láchová, Hana Zídková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Daňový systém ČR 2020 vychází již popatnácté, poprvé pod hlavičkou společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. Letos je tomu již čtyřiadvacet let, co vyšlo první vydání. Po dvouleté odmlce se tedy kniha opět dostává na trh, a to v aktualizované verzi, reagující na stav našeho ...

Cena: 455 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikale 2021

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikale 2021

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.