Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 30/2001 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2001, částka 11, ze dne 18. 4. 2001

30

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. listopadu 1997 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o rozvoji hospodářské spolupráce.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 dne 8. února 2001. Podle článku 13 dnem vstupu této Dohody v platnost pozbude platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Italskou republikou Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou o hospodářské spolupráci v oblasti průmyslu z 30. dubna 1970.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky
o rozvoji hospodářské spolupráce

Vláda České republiky a vláda Italské republiky, dále nazývané "Smluvní strany",

- majíce na zřeteli význam hospodářské spolupráce pro rozvoj vztahů mezi oběma státy;

- potvrzujíce přání rozvíjet a prohlubovat vzájemně výhodnou spolupráci v souladu s principy a ustanoveními Závěrečného aktu konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě;

- nadále stvrzujíce společný zájem na rozvoji spolupráce v rámci Středoevropské iniciativy a procesu integrace České republiky s Evropskou unií, zejména v souladu s Evropskou dohodou zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé ze 4. října 1993;

- vycházejíce ze Smlouvy mezi Českou republikou a Italskou republikou o přátelských vztazích a spolupráci z 23. ledna 1996;

- vedeny přáním nadále rozvíjet přátelské vztahy a hospodářskou spolupráci mezi oběma státy na pevné a dlouhodobé základně založené na principech rovnoprávnosti a vzájemných výhod a posílit tuto spolupráci za účelem plného využití možností, které skýtá pokrok ve vědě a v technice;

- berouce v úvahu, že tato spolupráce by se měla úspěšně rozšířit do všech oblastí společných záležitostí, zejména v nově vznikajících sférách prvořadého zájmu;

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat a posilovat hospodářskou spolupráci, kterou považují za prostředek pokroku v rozvoji a diverzifikaci vztahů mezi oběma státy.

Za tímto účelem budou vzájemně zabezpečovat režim národního zacházení v oblasti hospodářské spolupráce podléhající pouze omezením stanoveným platnými právními řády svých států a budou poskytovat podporu umožňující uskutečňovat projekty spolupráce v oborech uvedených v článku 3 této Dohody.

Zvláštní pozornost budou věnovat postupnému rozvoji nových forem spolupráce, jaké představují společné podniky a iniciativy pro průmyslovou spolupráci.

Článek 2

Za účelem co nejefektivnějšího využití možností spolupráce vyplývajících z programů hospodářského rozvoje v obou státech, Smluvní strany si budou prostřednictvím příslušných agentur vyměňovat informace o cílech svého rozvoje za účelem získání dokonalejších poznatků o nich a vhodnými způsoby budou poskytovat odpovídající a účelné informace týkající se všech záležitostí, které jsou předmětem podnikatelského zájmu.

Článek 3

Smluvní strany budou usilovat v souladu s platným právním řádem svých států o rozšíření a prohloubení spolupráce mezi fyzickými a právnickými osobami, zejména mezi firmami a agenturami obou států ve všech oblastech oboustranného zájmu, se zvláštním zaměřením na oblasti:

průmyslu a technologických procesů

zemědělství a výroby potravin

dopravy

konvenčních a obnovitelných energií

telekomunikací a informačních technologií

zdravotní péče

ochrany životního prostředí a zabránění průmyslovým haváriím

jaderné bezpečnosti

turismu

vnitřního obchodu a ochrany spotřebitele

podpory malého a středního podnikání

řízení, odborného školení a výměny stážistů

finančních služeb a terciární sféry.

Článek 4

Podle této Dohody bude zvláštní pozornost zaměřena na následující formy spolupráce:

1. 

Kooperaci včetně společné výroby průmyslových, zemědělských podniků a podniků služeb k nejlepšímu využití výrobních možností, zvýšení konkurenceschopnosti a marketingu výrobků na trzích obou států nebo na třetích trzích.

2. 

Spolupráci mezi fyzickými a právnickými osobami k rozvoji a modernizaci technických postupů a pracovních metod.

3. 

Výměnu vynálezů, patentů, zkušeností z oblasti průmyslu a techniky, know-how a nových technologií a přípravu a realizaci společných výzkumných projektů.

4. 

Školení personálu a výměnu expertů, konzultantů a stipendistů.

5. 

Zakládání společných podniků.

6. 

Další formy spolupráce oboustranného zájmu se zvláštním zřetelem na rozvíjení spolupráce mezi podniky střední a malé velikosti obou států.

Článek 5

Uznávajíce význam bezpečnosti a stability dodávek energie pro rozvoj hospodářské spolupráce, Smluvní strany budou věnovat zvláštní pozornost odvětví energetiky, zejména petrochemickému průmyslu. Tato spolupráce bude rozvíjena důsledně v souladu s principy stanovenými Evropskou energetickou chartou.

Článek 6

Smluvní strany budou spolupracovat ke zvýšení bezpečnosti jaderných elektráren se zvláštním zřetelem na jejich konstrukci odpovídající mezinárodním bezpečnostním normám.

Článek 7

Smluvní strany potvrzují zvláštní význam ochrany životního prostředí pro moderní průmyslový rozvoj a budou zkoumat nejvhodnější způsoby spolupráce v této oblasti s cílem stimulovat udržitelný rozvoj přírodních zdrojů. Smluvní strany rovněž rozvinou dvoustrannou spolupráci v oblasti předcházení průmyslovým haváriím a přírodním katastrofám.

Článek 8

Považujíce úvěr za důležitý nástroj pro rozvoj a zvýšení dodávek zařízení a poskytování technické pomoci, obě Smluvní strany přezkoumají problematiku vývozních úvěrů, které podléhají omezením vyplývajícím z mezinárodních závazků přijatých jedním či druhým státem, jakož i z jejich příslušných právních řádů.

Článek 9

Smluvní strany podniknou v souladu s platným právním řádem svých států kroky usnadňující otevírání zastoupení organizací, agentur, firem, bank a družstev jak v České republice, tak i v Italské republice.

Smluvní strany budou podporovat iniciativy zaměřené na rozvíjení kontaktů mezi zainteresovanými subjekty, techniky a experty obou států.

Smluvní strany budou rovněž napomáhat účasti zainteresovaných subjektů jednoho státu na veletrzích pořádaných ve druhém státě, při výměně misí technických a hospodářských expertů a organizování konferencí a dnů techniky.

Článek 10

Smluvní strany budou, v rámci svých možností, podporovat rozvoj silničních, železničních (včetně kombinované dopravy), leteckých a telekomunikačních spojů mezi sebou, které považují za významný faktor dalšího posilování vztahů ve všech oblastech.

Článek 11

Smluvní strany vytvoří "Pracovní skupinu pro všeobecné hospodářské záležitosti", která se bude zabývat hledisky podpory a koordinace veškerých oblastí spolupráce, které jsou předmětem této Dohody, jakož i otázkami rozvoje oboustranných hospodářských vztahů. Pracovní skupina, které bude předsedat za českou stranu představitel Ministerstva průmyslu a obchodu a za italskou stranu představitel Ministerstva zahraničních věcí, bude složena z představitelů státních orgánů, které jsou příslušné pro řešení záležitostí, kterými se Skupina bude zabývat.

Smluvní strany rovněž vytvoří "Pracovní skupinu pro podporu obchodu, průmyslovou a hospodářskou spolupráci", která bude napomáhat rozvoji hospodářské, průmyslové a technické spolupráce a odpovídající výměně podporou a uskutečňováním příslušných projektů. Pracovní skupina, které bude předsedat za českou stranu představitel Ministerstva průmyslu a obchodu a za italskou stranu představitel Ministerstva zahraničního obchodu, se bude skládat převážně z představitelů podnikatelských a průmyslových sdružení.

Obě Pracovní skupiny budou zasedat na odpovídající úrovni podle potřeby a na žádost jedné ze Smluvních stran střídavě v České republice a v Italské republice.

Článek 12

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem obdržení druhé ze dvou diplomatických nót potvrzujících splnění vnitrostátních procedur stanovených ústavními a dalšími platnými právními předpisy státu každé z obou Smluvních stran.

Článek 13

Tato Dohoda zůstane v platnosti po dobu pěti let ode dne jejího vstupu v platnost a bude automaticky každoročně prodlužována o jeden rok, pokud ji jedna ze Smluvních stran písemně nevypoví diplomatickou cestou, nejpozději šest měsíců před lhůtou ukončení její platnosti.

Dnem vstupu této Dohody v platnost pozbude platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Italskou republikou Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou o hospodářské spolupráci v oblasti průmyslu z 30. dubna 1970.

Na důkaz tohoto níže podepsaní zmocněnci, jsouce k tomu řádně pověřeni svými vládami, podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Praze dne 4. listopadu 1997 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, italském a anglickém jazyce, přičemž všechna znění jsou autentická. V případě jakéhokoliv rozdílu ve výkladu textu bude anglický text rozhodující.

Za vládu
České republiky 
JUDr. Pavel Dvořák v. r.
náměstek ministra
průmyslu a obchodu
Za vládu
Italské republiky
Piero Fassino v. r
náměstek ministra
zahraničních věcí

E-shop

Zákon o veřejném zdravotním pojištění - Komentář

Zákon o veřejném zdravotním pojištění - Komentář

Michal Koščík, Jaroslav Blatný, Jakub Král, Filip Křepelka, Jaroslav Stránský - Wolters Kluwer, a. s.

Po více než 20 letech účinnosti zákona č. 48/1997 Sb. přichází na trh jeho první ucelený komentář. Zákon o veřejném zdravotním pojištění přitom dopadá na prakticky všechny činnosti v tuzemském zdravotnictví a po více než 60 novelizacích není jeho výklad vždy jednoduchý, i s ohledem ...

Cena: 1 250 KčKOUPIT

Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů

Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů

Jarmila Pokorná, Eva Večerková, Tereza Levická, Jana Dudová - Wolters Kluwer, a. s.

Nová publikace z ediční řady Právo prakticky si neklade za cíl podat výklad o veškerém souboru právních nástrojů chránících spotřebitele, nýbrž se soustřeďuje jen na vybranou část stojící na pomezí právní ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů, 3. vydání

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů, 3. vydání

Jiří Strouhal - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace reflektuje změny v účetní legislativě platné od 1. 1. 2020 a zaobírá se účetními souvztažnostmi všech syntetických účtů. Souvztažnosti jsou bohatě doplněny praktickými příklady. Veškeré syntetické účty jsou vždy zobrazeny v konkrétních účetních výkazech, jichž se týkají ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.