Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 29/2001 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2001, částka 10, ze dne 5. 4. 2001

29

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. července 1999 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Organizací spojených národů o Informačním centru OSN v Praze.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku IX odst. 4 dne 6. března 2001.

Anglické znění a český překlad Dohody se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

DOHODA
mezi Českou republikou a Organizací spojených národů
o Informačním centru OSN v Praze

Vzhledem k tomu, že se vláda České republiky zavazuje pomáhat Organizaci spojených národů při zajišťování potřebného vybavení pro její provoz za podmínek stanovených v paragrafu 3 rezoluce č. 1405 (XIV) Valného shromáždění z 1. prosince 1959, která žádá generálního tajemníka, aby získal spolupráci příslušných členských států pro poskytnutí veškerého vybavení přicházejícího v úvahu pro zřízení takovýchto center a pro aktivní podporu snah na propagaci širšího porozumění cílů a aktivit Organizace spojených národů;

s ohledem na to, že Úmluva o výsadách a imunitách Organizace spojených národů, přijatá Valným shromážděním 13. února 1946, se vztahuje na detašované kanceláře Oddělení pro komunikace a informování veřejnosti, která tvoří nedílnou část Sekretariátu Organizace spojených národů;

a berouce v úvahu, že je žádoucí uzavřít dohodu pro úpravu otázek vzniklých jako důsledek přítomnosti Informačního centra Organizace spojených národů v Praze (dále jen "Centrum"), Česká republika a Organizace spojených národů se dohodly takto:

Článek I
DEFINICE

Pro účely této Dohody:

a)   termínem "úředníci Centra" se rozumí ředitel a všichni členové personálu Organizace spojených národů, s výjimkou těch, jejichž pracovní poměr vznikl na území České republiky a jejichž časová mzda je stanovena na hodinu;
b)   termínem "místnosti Centra" se rozumí kanceláře používané pro úřední účely Centra;
c)   termínem "vláda" se rozumí vláda České republiky;
d)   termín "zákony České republiky" zahrnuje:
i)   Ústavu České republiky;
ii)   zákonodárné akty, předpisy a nařízení vydaná z úřední moci vlády nebo příslušných českých orgánů;
e)   termínem "příslušné české orgány" se rozumí vláda, obecní nebo jiné orgány v České republice působící v souladu s právním řádem České republiky;
f)   termínem "Úmluva" se rozumí Úmluva o výsadách a imunitách Organizace spojených národů z roku 1946;
g)   termínem "generální tajemník" se rozumí generální tajemník Organizace spojených národů.

Článek II
ÚKOLY CENTRA

Centrum v Praze provádí úkoly přidělené mu generálním tajemníkem v rámci Oddělení pro komunikace a informování veřejnosti Sekretariátu Organizace spojených národů.

Článek III
POSTAVENĺ MĺSTNOSTĺ CENTRA

1. Úmluva se týká místností Centra. Místnosti Centra a soukromého obydlí ředitele jsou nedotknutelné. Jakýkoliv představitel příslušných českých orgánů může vstoupit do místností Centra nebo soukromého obydlí ředitele za účelem vykonávání jakýchkoliv úředních povinností výlučně se svolením ředitele a za podmínek jím určených.

2. Aniž by byla dotčena ustanovení Úmluvy, Centrum se bude snažit zamezit zneužití svých místností jakožto útočiště osob vyhýbajících se trestnímu stíhání podle zákonů České republiky, osob žádaných vládou za účelem vydání jiné zemi nebo snažících se vyhnout soudnímu řízení.

3. Příslušné české orgány vynaloží veškeré úsilí pro zajištění bezpečnosti a ochrany místností Centra.

Článek IV
VYBAVENOST A FINANČNĺ PŘĺSPĚVEK

1. Vláda se zavazuje podporovat Organizaci spojených národů při zajišťování a udržování přiměřených místností a vybavení Centra.

2. Vláda poskytne každoročně finanční příspěvek na krytí části nákladů Centra. Výše příspěvku na rok 1998 činí 750 000 Kč, přesná výše finančního příspěvku v následujících letech bude stanovena na základě jednání smluvních stran.

Článek V
VÝHODY TÝKAJĺCĺ SE DOPRAVOVÁNĺ ZPRÁV

1. Centrum se v rámci svého služebního styku těší zacházení ne méně výhodnému, než je vládou poskytováno kterékoliv diplomatické misi, pokud jde o přednostní práva, sazby a poplatky za poštovní zásilky, kabelogramy, telegramy, faxové, telefonní nebo jiné komunikační přístroje, jakož i novinářské sazby pro zprávy pro tisk a rozhlas.

2. Žádná služební pošta nebo jiné komunikace Centra nebudou podrobeny cenzuře. Tato imunita bude rozšířena na tiskoviny, fotografické a elektronické datové komunikace a jiné formy komunikace, které mohou být dohodnuty stranami této Dohody. Centrum je oprávněno používat šifrování a odesílat, jakož i přijímat korespondenci buď kurýrem nebo v zapečetěných zavazadlech, z nichž všechny jsou nedotknutelné a nepodléhají cenzuře.

Článek VI
ÚŘEDNĺCI CENTRA

1. Úředníci Centra:

a)   požívají imunity vůči soudnímu řízení za výroky ústní a písemné za všechny činnosti jimi konané ve své služební funkci; tato imunita trvá, i když dotčené osoby přestaly být úředníky Organizace spojených národů;
b)   požívají imunity vůči prohlídce a zabavení svých služebních zavazadel a v případě ředitele Centra i imunity vůči prohlídce jeho osobních zavazadel, pokud neexistují vážné důvody pro předpoklad, že tato zavazadla obsahují předměty, jejichž dovoz a vývoz je zakázán ze zákona nebo řízen karanténními předpisy České republiky;
c)   jsou osvobozeni od zdaňování svých platů a služebních požitků jim vyplácených Organizací spojených národů;
d)   jsou vyňati z povinností vyplývajících z národní služby;
e)   jsou osvobozeni spolu se svými manželi či manželkami a na nich závislými příbuznými od přistěhovaleckých omezení, hlášení a evidence pobytu;
f)   dostanou spolu se svými manželi či manželkami a na nich závislými příbuznými, jakož i jinými členy svých domácností stejné repatriační materiální možnosti v době mezinárodní krize jako diplomatičtí zástupci;
g)   mohou svobodně získávat, jakož i udržovat v České republice nebo jinde devizová konta, jakož i cizí cenné papíry a budou mít právo tyto fondy a cenné papíry vyvážet z České republiky prostřednictvím úředních cest bez zákazů nebo omezení;
h)   mají nárok si přivézt nábytek a osobní svršky v jedné nebo více samostatných zásilkách v průběhu prvního roku od data příjezdu, včetně dvou automobilů, a tří automobilů v případě úředníků doprovázených rodinnými příslušníky.

2. Úředníci Centra, s výjimkou těch, kteří jsou českými občany nebo kteří mají trvalý pobyt v České republice, mají dále nárok na dovoz pro svou osobní potřebu, a to bez cla a jiných dovozních daní, zákazů a omezení:

a)   přiměřeného množství určitých předmětů pro osobní potřebu nesloužících jako dary nebo předměty určené k prodeji.
Jsou dále:
b)   osvobozeni od jakéhokoliv zdanění příjmu pocházejícího ze zdrojů mimo České republiky;
c)   osvobozeni od zdanění a cla podle českých zákonů vztahujících se na diplomatické mise akreditované v České republice.

3. Kromě shora definovaných výsad a imunit budou řediteli Centra poskytnuty pro jeho osobu, jeho manželku a jeho neplnoleté děti výsady a imunity, vynětí a úlevy běžně poskytované vedoucím diplomatických misí. Jméno ředitele bude zahrnuto do diplomatické listiny vydávané Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.

4. Podmínky zaměstnávání těch, kteří jsou přijímáni do pracovního poměru na území České republiky, musí být v souladu s příslušnými předpisy a pravidly Organizace spojených národů, včetně těch, jež se týkají zdravotního a sociálního zabezpečení.

5. Výsady a imunity podle této Dohody jsou udělovány jedině za účelem účinného uplatňování zásad a cílů Organizace spojených národů. Generální tajemník má právo a povinnost zříci se imunity kteréhokoliv člena personálu, kdykoliv by podle jeho názoru imunita bránila výkonu spravedlnosti, a takové zřeknutí není na újmu zájmům Organizace spojených národů.

Článek VII
SPOLUPRÁCE S HOSTITELSKOU ZEMĺ

1. Aniž by byly dotčeny výsady a imunity udělené touto Dohodou, jsou všechny osoby požívající takové výsady a imunity povinny dodržovat zákony a předpisy České republiky.

2. Má-li vláda za to, že došlo ke zneužití některé z výsad či imunit poskytovaných touto Dohodou, bude ředitel na její žádost celou věc konzultovat s příslušnými českými orgány za účelem zjištění, zda k takovému zneužití došlo. Nepovedou-li takovéto konzultace k uspokojivému řešení jak pro vládu, tak i pro Organizaci spojených národů, přikročí se k postupu podle článku VIII o řešení sporů.

Článek VIII
ŘEŠENĺ SPORŮ

1. Organizace spojených národů provede opatření pro vhodné způsoby řešení:

a)   sporů vzniklých ze smluv a z dalších sporů soukromoprávního charakteru, kterých je Centrum účastníkem;
b)   sporů týkajících se kteréhokoliv úředníka Centra, který z titulu svého úředního postavení požívá imunity, pokud se jí nezřekl generální tajemník.

2. Jakýkoliv spor mezi Českou republikou a Organizací spojených národů týkající se výkladu nebo aplikace této Dohody, který nemůže být řešen jednáním nebo jiným dohodnutým způsobem řešení, bude na žádost kterékoliv strany postoupen ke konečnému rozhodnutí tribunálu tří rozhodců: jeden bude zvolen generálním tajemníkem, druhý bude vybrán vládou České republiky a třetí, který bude předsedou tribunálu, bude vybrán prvými dvěma rozhodci.

3. Nedohodnou-li se první dva rozhodci na třetím do šesti měsíců po jmenování prvních dvou rozhodců, bude třetí rozhodce jmenován na žádost vlády a generálního tajemníka předsedou Mezinárodního soudního dvora.

Článek IX
VŠEOBECNÁ USTANOVENĺ

1. Tato Dohoda bude vykládána ve světle jejího prvořadého účelu, jímž je umožnění Centru se plně a účelně zhostit svých povinností a splnit své úkoly.

2. Na žádost vlády nebo Organizace spojených národů se přistoupí ke konzultacím o změně této Dohody. Jakékoliv takové změny budou provedeny na základě oboustranného souhlasu.

3. Tato Dohoda pozbude platnosti, jestliže se Centrum vystěhuje z území České republiky, s výjimkou těch ustanovení, která mohou být použita v souvislosti s řádným ukončením provozu Centra v Praze a likvidace jeho majetku tamtéž.

4. Tato Dohoda podléhá schválení v souladu s právními předpisy platnými v České republice a vstoupí v platnost dnem oznámení tohoto schválení.

Na důkaz čehož níže podepsaní a řádně oprávnění zástupci České republiky a Organizace spojených národů podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Praze dne 16. července 1999, ve dvou původních stejnopisech, z nichž je každý vyhotoven v anglickém jazyce. 

Za Českou republiku  
Jan Kavan v. r. 
ministr zahraničních věcí
Za Organizaci spojených národů
Kofi A. Annan v. r. 
generální tajemník

E-shop

Elektronizace správy daní, právní spekty

Elektronizace správy daní, právní spekty

Michal Tuláček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá právními problémy vyplývajícími z použití informačních a komunikačních technologií při správě daní, tedy v daňovém právu procesním. Elektronizace správy daní je specifickou oblastí elektronizace veřejné správy, ve které se do značné míry uplatní omezení ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Softwarové smlouvy. Jejich specifika a kontraktační proces

Softwarové smlouvy. Jejich specifika a kontraktační proces

Jana Sedláková, Roman Tomek, Tereza Formanová, Pavel Čech, Jiří Hradský a kol. - C. H. Beck

Publikace je praktickým průvodcem pro právníky, manažery a profesionály z oboru IT pro uzavírání smluv v oblasti software. Nabídne řadu vzorových ustanovení vhodných z pohledu objednatele i softwarových společností a představí nejčastější chyby, které se ve smlouvách v praxi běžně ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Praktický průvodce GDPR, 2. vydání

Praktický průvodce GDPR, 2. vydání

JUDr. Jiří Žůrek - Anag, spol. s r. o.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) představuje nový právní rámec pro zpracování osobních údajů. Text vychází z právního stavu z května 2018. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Jde o komplexnější právní předpis, než byl zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.