Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 25/2001 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2001, částka 9, ze dne 27. 3. 2001

25

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 10. října 2000 byla v Ankaře podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky o vzájemné pomoci v celních otázkách.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 18 odst. 1 dne 8. února 2001.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

DOHODA
MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A VLÁDOU TURECKÉ REPUBLIKY
O VZÁJEMNÉ POMOCI V CELNĺCH OTÁZKÁCH

Vláda České republiky a vláda Turecké republiky (dále jen "smluvní strany"),

berouce v úvahu, že delikty proti celním předpisům působí negativně na hospodářské, finanční, sociální a obchodní zájmy jejich států a taktéž na oprávněné zájmy obchodu;

berouce v úvahu důležitost zajištění přesného vyměřování a vybírání cel, daní, poplatků nebo dávek v souvislosti s dovozem a vývozem zboží a taktéž odpovídajícího uplatňování ustanovení o zákazech a omezeních a o kontrole;

přesvědčeny, že úsilí zaměřené na předcházení deliktům proti celním předpisům a úsilí zaměřené na přesné vybírání dovozních a vývozních cel, daní, poplatků nebo dávek by bylo možno vynakládat účinněji vzájemnou spoluprací jejich celních orgánů;

respektujíce Doporučení Rady pro celní spolupráci o vzájemné administrativní pomoci z 5. prosince 1953;

respektujíce také ustanovení Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961 upravené Protokolem z roku 1972 a Úmluvy o psychotropních látkách z roku 1971 vypracované za podpory Organizace spojených národů, jakož i Úmluvu Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami z roku 1988;

se dohodly takto:

DEFINICE
Článek 1

Pro účely této dohody se rozumí:

1. "celními předpisy" ustanovení obsažená v zákonech nebo v právních předpisech týkajících se dovozu, vývozu nebo tranzitu zboží, at' ve vztahu ke clům, daním, poplatkům nebo dávkám, které vybírají celní orgány, nebo k opatřením týkajícím se zákazů, omezení či kontroly;

2. "cly a daněmi" všechna cla, daně, poplatky a ostatní dávky vyměřované a vybírané při uplatňování celních předpisů;

3. "deliktem" jakékoli porušení celních předpisů a taktéž pokus o porušení těchto předpisů;

4. "omamnou látkou" jakákoliv přírodní nebo syntetická látka uvedená na Seznamu I a Seznamu II Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961;

5. "psychotropní látkou" jakákoliv přírodní nebo syntetická látka uvedená na seznamech I, II, III a IV Úmluvy o psychotropních látkách z roku 1971;

6. "prekursory" kontrolované chemické látky užité při výrobě omamných a psychotropních látek uvedené na seznamech I a II Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami z roku 1988;

7. "dožádaným celním orgánem" příslušný celní orgán smluvní strany, který obdržel žádost o pomoc v celních záležitostech;

8. "dožadujícím celním orgánem" příslušný celní orgán smluvní strany, který žádá o pomoc v celních záležitostech;

9. "sledovanou zásilkou" postup umožňující, aby se nezákonné nebo podezřelé zásilky omamných nebo psychotropních látek a zboží uvedeného v přílohách I a II Jednotné úmluvy o omamných látkách nebo látek, které je nahrazují, dostaly z území, přes nebo na území jednoho nebo více států s vědomím a pod dohledem jejich příslušných orgánů s cílem zjištění totožnosti osob, které jsou zapojeny v činnostech posuzovaných na základě článku 3 odstavce (1) Jednotné úmluvy o omamných látkách jako trestné;

10. "celním orgánem" v České republice Ministerstvo financí - Generální ředitelství cel, v Turecké republice Podsekretariát pro oblast celnictví při Úřadu vlády.

ROZSAH DOHODY
Článek 2

1. Smluvní strany si prostřednictvím svých celních orgánů a podle ustanovení této dohody poskytnou vzájemnou pomoc:

a)   v zájmu zajištění správného uplatňování celních předpisů;
b)   v zájmu zajištění přesného vyměřování cel a daní;
c)   v zájmu předcházet, vyšetřovat a potírat delikty proti celním předpisům;
d)   v případech doručování dokumentů nebo oznámení rozhodnutí týkajících se uplatňování celních předpisů;
e)   při výměně technických zkušeností s cílem podporovat práci svých celních orgánů.

2. Pomoc bude podle této dohody poskytnuta v souladu s platnými právními předpisy dožádané smluvní strany a v rámci pravomoci a možností dožádaného celního orgánu. V případě potřeby může celní orgán požádat o součinnost jiný příslušný orgán v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy na území státu dožádané smluvní strany.

VÝMĚNA INFORMACĺ A PĺSEMNOSTĺ
Článek 3

1. Celní orgány si na požádání poskytnou navzájem všechny informace, jejichž pomocí bude možno zajistit přesnost:

a)   při vybírání cel, daní, poplatků nebo dávek vybíraných celními orgány a zvláště pak informace, které umožní stanovení celní hodnoty zboží a zjištění jeho sazebního zařazení;
b)   při uplatňování dovozních a vývozních zákazů a omezení;
c)   při použití vnitrostátních pravidel původu zboží, která nejsou obsahem jiné smluvní úpravy sjednané jednou či oběma smluvními stranami.

2. Pokud dožádaný celní orgán nemá požadovanou informaci, pokusí se ji získat všemi dostupnými prostředky v souladu s právními předpisy platnými na území státu dožádané smluvní strany.

3. Při získávání informací jedná dožádaný celní orgán svým jménem.

Článek 4

Celní orgány si na požádání vzájemně poskytnou jakékoli informace o tom, zda:

a)   zboží dovezené na území státu jedné smluvní strany bylo vyvezeno z území státu druhé smluvní strany v souladu s vnitrostátními právními předpisy;
b)   zboží vyvezené z území státu jedné smluvní strany bylo dovezeno na území státu druhé smluvní strany v souladu s vnitrostátními právními předpisy a do jakého celního režimu bylo případně propuštěno.

Článek 5

Celní orgán jedné smluvní strany poskytne celnímu orgánu druhé smluvní strany z vlastního podnětu nebo na požádání veškeré informace související s porušováním celních předpisů, zejména týkající se:

a)   osob, o kterých je známo nebo jsou podezřelé, že porušují nebo porušily celní předpisy platné na území státu druhé smluvní strany;
b)   zboží, o kterém je známo, že je předmětem nezákonného obchodu;
c)   dopravních prostředků a kontejnerů, o kterých je známo nebo o nichž existuje podezření, že byly, jsou nebo by mohly být použity v rozporu s celními předpisy platnými na území státu druhé smluvní strany;
d)   nových metod a prostředků používaných při páchání deliktů proti celním předpisům.

Článek 6

1. Celní orgán jedné smluvní strany poskytne z vlastního podnětu nebo na požádání celnímu orgánu druhé smluvní strany zprávy, záznamy z evidence nebo ověřené kopie dokumentů obsahujících veškeré dostupné informace o činnostech jak zjištěných, tak připravovaných, které jsou nebo by mohly být předmětem deliktů proti platným celním předpisům na území státu této smluvní strany.

2. Originály záznamů a dokumentů budou vyžadovány pouze v případech, kde by ověřené kopie byly nedostačující. Originály, které byly předány, budou bezodkladně vráceny.

Článek 7

Dokumenty, o nichž se hovoří v této dohodě, mohou být k stejnému účelu poskytnuty elektronickou cestou v jakékoliv formě. Současně by měly být poskytnuty veškeré podstatné informace sloužící k výkladu či využití těchto materiálů.

DOHLED NAD OSOBAMI, ZBOŽĺM A DOPRAVNĺMI PROSTŘEDKY
Článek 8

Celní orgán jedné smluvní strany z vlastního podnětu či na požádání celního orgánu druhé smluvní strany provádí v rámci svých pravomocí a možností dohled nad:

a)   pohybem osob, zvláště pak vstupem na území svého státu a výstupem z tohoto území, o kterých je známo nebo jsou podezřelé ze spáchání deliktů proti platným celním předpisům na území státu druhé smluvní strany;
b)   dopravními prostředky a kontejnery, o nichž je známo nebo existuje podezření, že byly nebo jsou používány k páchání deliktů proti platným celním předpisům na území státu druhé smluvní strany;
c)   pohybem zboží, kterým by, podle oznámení celního orgánu druhé smluvní strany, mohl vzniknout nezákonný obchod na území jejího státu, zejména v případech, kdy se jedná o zbraně, střelivo, výbušniny nebo výbušná zařízení, omamné a psychotropní látky a prekursory, jedovaté látky a látky ohrožující životní prostředí a veřejné zdraví, zboží podléhající vysokým clům a daním a předměty výjimečné historické, umělecké nebo archeologické hodnoty.

SLEDOVANÁ ZÁSILKA
Článek 9

1. Na základě vnitrostátních právních předpisů a v rámci svých pravomocí mohou celní orgány po vzájemné dohodě používat sledovanou zásilku za účelem zjištění totožnosti osob zúčastněných na deliktu. Pokud nebude rozhodnutí o použití sledované zásilky v pravomoci celního orgánu, vyhledá tento orgán pomoc jiných státních orgánů s takovou pravomocí nebo předá případ takovému orgánu.

2. Na základě vzájemné dohody oprávněných orgánů mohou být nezákonné zásilky, u nichž je dohodnuto použití sledované zásilky, zadrženy a následně ponechány, aby pokračovaly dále s omamnými a psychotropními látkami nebo látkami je nahrazujícími v nezměněném stavu nebo v případě, že to podmínky dovolují, byly vyjmuty či nahrazeny v celém rozsahu nebo částečně.

3. Rozhodnutí o použití sledované zásilky budou přijímána případ od případu a mohou, pokud to bude nezbytné, brát v úvahu finanční dohody a ujednání mezi příslušnými národními orgány.

ŠETŘENĺ
Článek 10

1. Na požádání zahájí dožádaný celní orgán úřední šetření týkající se operací, které jsou nebo které mohou být v rozporu s platnými celními předpisy na území státu dožadující smluvní strany. Výsledky takového šetření budou sděleny dožadujícímu celnímu orgánu.

2. Toto šetření bude prováděno podle vnitrostátních právních předpisů platných na území státu dožádané smluvní strany. Dožádaný celní orgán bude postupovat, jako by jednal svým jménem.

3. Dožádaný celní orgán může povolit, aby úředníci dožadující smluvní strany byli přítomni při takovém šetření.

4. Úředník dožadujícího celního orgánu přítomný na území státu dožádané smluvní strany bude vystupovat pouze jako poradce a za žádných okolností se nebude přímo zúčastňovat vyšetřování, nepřijde do styku s dotazovanými osobami ani nebude vykonávat jinou vyšetřovací činnost.

5. Pokud jsou zástupci celního orgánu jedné ze smluvních stran podle této dohody přítomni na území státu druhé smluvní strany, musí být kdykoliv schopni poskytnout důkaz svého úředního oprávnění. Nesmí být v uniformě a nesmí nosit zbraně.

ZNALCI A SVĚDCI
Článek 11

1. Pokud o to soudy nebo orgány jedné smluvní strany požádají v souvislosti s delikty proti celním předpisům, které projednávají, může celní orgán druhé smluvní strany zmocnit své úředníky, aby vystoupili jako svědci nebo jako znalci u těchto soudů nebo orgánů. Tito úředníci poskytnou svědectví o skutečnostech, které zjistili při výkonu svých povinností. Požadavek k vystoupení úředníka jako svědka nebo znalce musí jasně stanovit, o jaký případ jde a v jaké úloze má tento úředník vystoupit.

2. Úředník, který má vystoupit jako svědek nebo znalec, má právo odmítnout poskytnutí svědectví nebo prohlášení, pokud je zmocněn nebo povinen tak učinit na základě zákonů svého státu nebo zákonů státu dožadující smluvní strany.

POUŽITĺ INFORMACĺ A DOKUMENTŮ
Článek 12

1. Získané informace budou použity pouze k účelům uvedeným v této dohodě. K jiným účelům mohou být použity pouze na základě předchozího písemného svolení celního orgánu, který je poskytl.

2. Pokud jsou podle této dohody předávány osobní údaje, celní orgány smluvních stran zajistí, aby byly použity pouze k účelům uvedeným v žádosti a za podmínek stanovených dožádaným celním orgánem. Tyto údaje nebudou předány žádnému jinému státnímu orgánu bez souhlasu dožádaného orgánu.

3. Jakékoliv informace sdělené v jakékoliv formě v rámci této dohody jsou důvěrné povahy. Budou předmětem služebního tajemství a budou chráněny jako stejný druh informací a dokumentů podle platných vnitrostátních právních předpisů na území státu smluvní strany, která je přijala.

4. Ustanovení odstavců 1 a 2 tohoto článku se nevztahují na informace, které se týkají deliktů vztahujících se k omamným a psychotropním látkám. Takové informace smějí být předány orgánům dožadující smluvní strany, které jsou přímo zodpovědné za boj proti nedovolené přepravě omamných a psychotropních látek. Tyto informace však nebudou předány do třetích zemí.

5. Celní orgány smluvních stran mohou v souladu s cílem a v rozsahu této dohody použít informace a písemnosti získané ze svých zpráv, svědectví a záznamů během vyšetřování nebo při soudním a správním řízení.

DORUČOVÁNĺ A OZNAMOVÁNĺ
Článek 13

Dožádaný celní orgán v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy na území státu dožádané smluvní strany doručí nebo oznámí na požádání fyzickým osobám majícím bydliště nebo právnickým osobám majícím sídlo na území státu dožádané smluvní strany veškeré dokumenty a rozhodnutí v rozsahu této dohody vydané dožadující smluvní stranou.

FORMA A OBSAH ŽÁDOSTI O SPOLUPRÁCI
Článek 14

1. Žádosti podle této dohody se podávají písemně. Dokumenty nezbytné pro splnění takové žádosti musí být k žádosti přiloženy. Pokud je situace naléhavá, lze přijmout i ústní žádosti, které však musí být bezprostředně potvrzeny písemně.

2. Žádosti podané podle odstavce 1 tohoto článku budou obsahovat tyto údaje:

a)   dožadující celní orgán;
b)   požadované opatření;
c)   předmět a důvod žádosti;
d)   právní předpisy a jiné příslušné právní normy;
e)   co nejpřesnější a nejpodrobnější údaje o fyzických nebo právnických osobách, které jsou předmětem šetření;
f)   přehled důležitých skutečností.

3. Žádost bude podána buď v úředním jazyce dožádané smluvní strany nebo v angličtině nebo v jiném jazyce přijatelném pro dožádaný celní orgán.

4. Pokud žádost neodpovídá formálním požadavkům, může být vyžadována její oprava nebo doplnění; tím není dotčeno přijetí předběžných opatření.

VÝJIMKY Z POVINNOSTI POSKYTNOUT POMOC
Článek 15

1. Pokud dožádaný celní orgán dojde k závěru, že by požadovaná spolupráce mohla narušit suverenitu, veřejný pořádek, bezpečnost či jiné zásadní zájmy státu dožádané smluvní strany nebo by došlo k porušení průmyslového a obchodního tajemství nebo služebního tajemství na území státu této smluvní strany, může odmítnout poskytnutí takové pomoci, poskytnout ji částečně nebo její poskytnutí podmínit splněním určitých podmínek nebo požadavků.

2. Pokud žádost o pomoc nemůže být splněna, dožadující celní orgán o tom bude bezodkladně uvědomen a bude informován o důvodech odmítnutí poskytnutí pomoci.

3. Pokud celní orgán jedné smluvní strany požádá o pomoc, kterou by sám nebyl schopen poskytnout, pokud by o to byl požádán celním orgánem druhé smluvní strany, upozorní na tuto skutečnost ve své žádosti. Vyhovění takové žádosti bude na úvaze dožádaného celního orgánu.

NÁKLADY
Článek 16

1. Celní orgány smluvních stran nebudou uplatňovat nárok na úhradu nákladů, které vznikly prováděním této dohody, s výjimkou výdajů na znalce a svědky, tlumočníky a překladatele.

2. Pokud splnění žádosti vyžaduje nebo bude vyžadovat náklady značného nebo mimořádného rozsahu, smluvní strany se vzájemně dohodnou o stanovení podmínek, na jejichž základě bude žádost provedena, jakož i o způsobu, jakým budou tyto náklady uhrazeny.

PROVÁDĚNĺ
Článek 17

1. Prováděním této dohody budou pověřeny celní orgány smluvních stran. Za tímto účelem se celní orgány vzájemně dohodnou na podrobnější úpravě.

2. Celní orgány smluvních stran se mohou dohodnout, že jejich vyšetřující orgány budou ve vzájemném přímém styku.

3. Tato dohoda se bude uplatňovat na celních územích států smluvních stran.

VSTUP V PLATNOST A UKONČENĺ PLATNOSTI
Článek 18

1. Smluvní strany si vzájemně diplomatickou cestou oznámí, že byly splněny všechny požadavky nezbytné podle vnitrostátních právních předpisů pro vstup Dohody v platnost. Dohoda vstoupí v platnost třicátý den následující po dni doručení druhého oznámení.

2. Dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran ji může vypovědět písemným oznámením diplomatickou cestou a její platnost skončí tři měsíce poté, kdy takové oznámení bylo doručeno druhé smluvní straně.

Na důkaz toho podepsaní, plně k tomu zmocněni, podepsali tuto dohodu.

Dáno v Ankaře dne 10. října 2000 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, tureckém a anglickém jazyce, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v anglickém jazyce.  

Za vládu
České republiky 
JUDr. Pavel Dvořák v. r.  
náměstek ministra financí 
Za vládu
Turecké republiky
Prof. Dr. Nevzat Saygilioglu v. r
podtajemník pro cla

E-shop

Průvodce uzavíráním smluv, 3. vydání

Průvodce uzavíráním smluv, 3. vydání

Dana Ondrejová -

Publikace se i ve třetím vydání snaží čtenáři přiblížit kontraktační proces již od okamžiku zvažování uzavření smlouvy (fáze před uzavřením smlouvy) až do okamžiku jejího podpisu. Přináší výklad jednotlivých institutů využívaných při kontraktaci, poukazuje na důsledky jejich ...

Cena: 825 KčKOUPIT

Zákon o geologických pracích - Komentář

Zákon o geologických pracích - Komentář

Ondřej Vícha - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha obsahuje podrobný praktický komentář k zákonu č. 62/1988 Sb., o geologických pracích. Výklad je doplněn aktuální relevantní judikaturou zejména Nejvyššího správního soudu, Nejvyššího soudu, Ústavního soudu, ale i dalších článků soudní soustavy. Komentář je praktickým návodem ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Prokazování původu majetku a daňové trestné činy

Prokazování původu majetku a daňové trestné činy

PhDr. Vladimír Pelc, JUDr. Vladimír Pelc, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Během roku 2016 vstoupil v platnost zákon o prokazování původu majetku, který novelizuje zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) a trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.). Zákon o prokazování původu majetku Právní úprava tohoto nového zákona je zaměřena na prokazování příjmů ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.