Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 24/2001 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2001, částka 8, ze dne 20. 3. 2001

24

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 24. května 1999 byla v Bratislavě podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v silniční, železniční a vodní dopravě.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 12. prosince 2000.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 27 odst. 2 dne 12. března 2001. Podle článku 28 dnem vstupu této smlouvy v platnost pozbude platnosti:

Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování na státních hranicích v železniční a silniční dopravě podepsaná v Praze dne 30. března 1993, vyhlášená pod č. 122/1994 Sb.,

a

Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování na státních hranicích v železniční a silniční dopravě ze dne 30. března 1993 podepsaná v Bratislavě dne 23. ledna 1995, vyhlášená pod č. 298/1995 Sb.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.

Smlouva

mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního
odbavování v silniční, železniční a vodní dopravě

Česká republika a Slovenská republika (dále jen "smluvní strany"),

vedeny úmyslem dále upevnit hraniční spolupráci a rozvoj sousedských vztahů,

s cílem ulehčit a urychlit kontrolu osob, zboží a dopravních prostředků překračujících česko-slovenské státní hranice (dále jen "státní hranice") v silniční, železniční a vodní dopravě mezi oběma státy,

se dohodly takto:

Článek 1

(1) Tato smlouva upravuje zásady spolupráce při pohraničním odbavování osob, zboží a dopravních prostředků překračujících státní hranice v silniční, železniční a vodní dopravě.

(2) Smluvní strany učiní všechna potřebná opatření pro ulehčení a urychlení pohraničního odbavování na státních hranicích v silniční, železniční a vodní dopravě.

Článek 2

Pro účely této smlouvy se rozumí:

a)   "kontrolními orgány" příslušníci policejních orgánů, celních orgánů a orgánů zajišťujících veterinární, rostlinolékařskou nebo jinou kontrolu,
b)   "pracovníky" jiné fyzické osoby nebo právnické osoby včetně jejich zaměstnanců, které vykonávají činnosti spojené s pohraničním odbavováním,
c)   "pohraničním odbavováním" provádění všech úkonů podle právních předpisů smluvních stran, které je nutno uplatnit při překračování státních hranic osobami a při dovozu, vývozu a tranzitu zboží, včetně dopravních prostředků,
d)   "pohraničním odbavovacím stanovištěm" objekt hraničního přechodu nebo jeho část, zřízený jednou smluvní stranou na vlastním území pro potřeby pohraničního odbavování druhé smluvní strany,
e)   "odbavovacím prostorem" území jedné smluvní strany, na kterém kontrolní orgány a pracovníci druhé smluvní strany vykonávají pohraniční odbavování,
f)   "telekomunikačním zařízením" kabeláž pro informační technologii a k tomu příslušné silnoproudé a slaboproudé rozvody, telefonní ústředny a jejich rozvody, zařízení a rozvody rozlehlých i lokálních multifunkčních sítí, zařízení pro satelitní komunikaci a radiokomunikační techniku, včetně anténních systémů.

Článek 3

(1) Kontrolní orgány smluvních stran mohou společně provádět pohraniční odbavování na území jedné smluvní strany nebo druhé smluvní strany.

(2) Příslušné orgány smluvních stran stanoví dohodou, v souladu s vnitrostátními právními předpisy, ve kterých případech, na jakém místě a v jakém rozsahu bude prováděno pohraniční odbavování jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany. Rovněž se dohodnou na pohraničním odbavování během jízdy ve vlaku na stanovených trasách, jakož i na zřízení pohraničních odbavovacích stanovišť a vymezení odbavovacích prostorů jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany.

(3) Smluvní strany si vyhrazují právo ve výjimečných případech krátkodobě a přechodně přesunout pohraniční odbavování z území druhé smluvní strany na vlastní území. Smluvní strany se budou o takovémto přesunu neprodleně informovat.

Článek 4

(1) Kontrolní orgány jedné smluvní strany vykonávají pohraniční odbavování v souladu s ustanoveními této smlouvy na území druhé smluvní strany podle vlastních vnitrostátních právních předpisů a se stejnými právními důsledky, jako kdyby jej vykonávaly na území vlastní smluvní strany.

(2) Úkony prováděné kontrolními orgány jedné smluvní strany při pohraničním odbavování na území druhé smluvní strany jsou považovány za úkony provedené v obci vlastní smluvní strany.

(3) Porušení vnitrostátních právních předpisů kontrolními orgány v odbavovacím prostoru se považuje za porušení spáchané v obci vlastní smluvní strany.

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se přiměřeně vztahují i na pracovníky a jimi prováděné úkony.

Článek 5

(1) Kontrolní orgány výstupní smluvní strany provádějí pohraniční odbavování před kontrolními orgány vstupní smluvní strany, pokud se nepoužije ustanovení článku 6 této smlouvy.

(2) Po zahájení pohraničního odbavování kontrolními orgány výstupní smluvní strany mohou kontrolní orgány vstupní smluvní strany zahájit pohraniční odbavování úkony, které již byly kontrolními orgány výstupní smluvní strany ukončeny. To platí i v případě, že kontrolní orgány výstupní smluvní strany upustily od pohraničního odbavování.

(3) Po zahájení pohraničního odbavování kontrolními orgány vstupní smluvní strany nemohou již kontrolní orgány výstupní smluvní strany provádět úkony pohraničního odbavování.

(4) V případě důvodného podezření z protiprávního jednání mohou kontrolní orgány výstupní smluvní strany, se souhlasem kontrolních orgánů vstupní smluvní strany, opětovně provést úkony pohraničního odbavování.

Článek 6

(1) Kontrolní orgány smluvních stran se po vzájemném souhlasu mohou odchýlit od pořadí uvedeného v článku 5 odst. 1, pokud je to v zájmu ulehčení nebo urychlení pohraničního odbavování. V těchto výjimečných případech mohou kontrolní orgány vstupní smluvní strany zajistit nebo vrátit osobu až po ukončení pohraničního odbavování kontrolními orgány výstupní smluvní strany. V takovém případě předají tuto osobu kontrolním orgánům výstupní smluvní strany, pokud není pohraniční odbavování osoby těmito orgány ukončeno. Kontrolní orgány výstupní smluvní strany mají při zajištění osoby přednost.

(2) Opatření uvedená v odstavci 1 se použijí obdobně v případě nutnosti zajištění zboží, dopravních prostředků nebo hodnot podléhajících devizovým předpisům.

Článek 7

(1) Při pohraničním odbavování podle článku 5 odst. 1 mohou kontrolní orgány druhé smluvní strany zajistit nebo vrátit osobu zpět anebo ji dopravit na území vlastní smluvní strany.

(2) Kontrolní orgány jedné smluvní strany při pohraničním odbavování nejsou oprávněny k tomu, aby zajistily občana druhé smluvní strany na jejím území nebo aby ho přepravily na území vlastní smluvní strany. Mohou ho však předvést na vlastní pohraniční odbavovací stanoviště.

(3) Při opatřeních prováděných podle odstavce 2 je nutno neodkladně přizvat kontrolní orgány druhé smluvní strany.

(4) Právní předpisy smluvních stran upravující právo na azyl zůstávají nedotčeny.

Článek 8

(1) Osobě, které nebylo kontrolními orgány vstupní smluvní strany povoleno překročit státní hranice, nesmí být bráněno v návratu na území výstupní smluvní strany. V případě potřeby je tato osoba kontrolními orgány výstupní smluvní strany dopravována zpět.

(2) Kontrolní orgány výstupní smluvní strany jsou povinny převzít zpět zboží a dopravní prostředky, které nebyly propuštěny na území vstupní smluvní strany.

Článek 9

(1) V rámci spolupráce na základě této smlouvy si kontrolní orgány smluvních stran, v souladu s vlastními vnitrostátními právními předpisy, vzájemně předávají osobní údaje potřebné pro účely pohraničního odbavování.

(2) Pokud ze zvláštních smluv nevyplývají odlišné zásady pro předávání osobních údajů, řídí se obě smluvní strany následujícími ustanoveními:

a)   použití osobních údajů příjemcem je přípustné jen k přesně uvedenému účelu a za podmínek stanovených předávajícím,
b)   příjemce na žádost informuje předávajícího o použití převzatých osobních údajů a o získaných výsledcích,
c)   příjemce může osobní údaje předávat jiným orgánům jen s předchozím písemným souhlasem předávajícího,
d)   předávající odpovídá za správnost předávaných osobních údajů, jakož i za nutnost a úměrnost účelu sledovaného jejich předáním; zjistí-li se, že byly předány nesprávné osobní údaje nebo údaje, které neměly být poskytnuty, je nutné to neprodleně sdělit příjemci, který je povinen provést opravu anebo osobní údaje zničit,
e)   právo dotčené osoby na poskytnutí informací o osobních údajích o ní existujících se řídí právními předpisy smluvní strany, na jejímž území jsou informace vyžadovány; dotčené osobě je nutné na její žádost poskytnout informace o osobních údajích o ní existujících a o zamýšleném účelu jejich použití; osobní údaje se osobě neposkytnou, je-li zřejmé, že právními předpisy odůvodněný zájem na jejich neposkytnutí převažuje nad zájmem dotčené osoby na jejich poskytnutí,
f)   předávající upozorní při předávání osobních údajů na lhůty stanovené jeho vnitrostátními právními předpisy pro jejich zničení; nezávisle na těchto lhůtách je nutno převzaté osobní údaje zničit, jakmile pomine důvod jejich předání nebo pokud tato smlouva pozbude platnosti.

(3) Kontrolní orgány smluvních stran jsou povinny vést evidenci o předávání a příjmu osobních údajů a účinně chránit převzaté osobní údaje před neoprávněným přístupem k nim, před jejich neoprávněnými změnami a neoprávněným zveřejněním.

Článek 10

Kontrolní orgány jedné smluvní strany mohou překračovat státní hranice za účelem výkonu služby na pohraničním odbavovacím stanovišti nebo v odbavovacím prostoru na území druhé smluvní strany na základě služebního průkazu opatřeného fotografií.

Článek 11

Kontrolní orgány jedné smluvní strany, které na základě této smlouvy vykonávají svoji službu na území druhé smluvní strany, mohou při výkonu služby nosit stejnokroj, služební zbraň a vodit s sebou služební psy. Služební zbraň mohou na území druhé smluvní strany použít pouze v případě nutné obrany.

Článek 12

(1) Právní předpisy jedné smluvní strany na ochranu jejích kontrolních orgánů se vztahují rovněž na trestné činy vůči kontrolním orgánům druhé smluvní strany, k nimž došlo při výkonu služby na území druhé smluvní strany nebo v souvislosti s touto službou.

(2) O trestných činech spáchaných kontrolními orgány jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany je třeba neodkladně vyrozumět jejich nadřízený orgán prostřednictvím kontrolního orgánu smluvní strany, na jejímž území ke spáchání došlo.

Článek 13

(1) Nároky na náhradu škody, kterou způsobí kontrolní orgány jedné smluvní strany při výkonu služby nebo v souvislosti s ní na území druhé smluvní strany, se posuzují podle právních předpisů vlastní smluvní strany a je třeba je uplatnit před jejími soudy.

(2) Je-li kontrolní orgán při výkonu služby na území druhé smluvní strany nebo v souvislosti s ní zraněn nebo usmrcen nebo je-li věc, kterou měl s sebou, poškozena nebo zničena, posuzují se nároky na náhradu této škody podle právních předpisů vlastní smluvní strany a před jejími soudy.

Článek 14

(1) Všechny předměty určené pro služební potřebu, dovážené nebo vyvážené kontrolními orgány nebo pracovníky jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany, jsou osvobozeny od cla, daní a jiných poplatků.

(2) Od cla, daní a jiných poplatků jsou osvobozeny rovněž předměty osobní potřeby včetně potravin, které kontrolní orgány nebo pracovníci převážejí při cestě do služby a zpět a které potřebují během služby na území druhé smluvní strany.

(3) Služební a soukromá vozidla, kterými se kontrolní orgány nebo pracovníci jedné smluvní strany přepravují k výkonu služby na území druhé smluvní strany a zpět anebo které potřebují během služby, nepodléhají při zachování kontrolních opatření clu, daním a jiným poplatkům. Zajištění celního dluhu se nevyžaduje.

(4) Zákazy dovozu a vývozu, jakož i dovozní a vývozní omezení se nevztahují na předměty a vozidla uvedená v odstavcích 1 až 3.

Článek 15

(1) Kontrolní orgány jedné smluvní strany, které na základě této smlouvy vykonávají pravidelně službu na území druhé smluvní strany, musí být před vysláním písemně jmenovitě oznámeny kontrolním orgánům druhé smluvní strany s uvedením dat narození a služební funkce.

(2) Každá smluvní strana na základě odůvodněné písemné žádosti druhé smluvní strany odvolá své kontrolní orgány z výkonu služby na vlastní území.

Článek 16

(1) Smluvní strany udělí svým kontrolním orgánům všechna oprávnění potřebná pro výkon jejich služby na pohraničních odbavovacích stanovištích na území druhé smluvní strany.

(2) Odbavovací oprávnění a provozní doby pohraničních odbavovacích stanovišť obou smluvních stran je třeba stanovit shodně.

Článek 17

Prostory a místnosti vyčleněné jednou smluvní stranou na svém území pro potřeby pohraničního odbavování druhé smluvní strany musí být označeny úředními štítky v obou jazycích a státním znakem druhé smluvní strany.

Článek 18

V prostorách a místnostech vyčleněných podle článku 17 mají kontrolní orgány druhé smluvní strany právo udržovat veřejný pořádek a vykázat osoby, které ho porušují. Kontrolní orgány smluvní strany, která prostory vyčlenila, jim v tom na jejich žádost poskytnou pomoc.

Článek 19

(1) Služební dopisy, balíky, peněžní a cenné zásilky, které jsou určeny pro kontrolní orgány jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany anebo které jsou jimi zasílány na území vlastní smluvní strany, mohou být přepravovány bez prostřednictví poštovní správy a v těchto případech jsou osvobozeny od poštovních poplatků.

(2) Tyto zásilky podléhají pohraniční kontrole kontrolními orgány druhé smluvní strany jen při důvodném podezření, že souvisí s pácháním trestné činnosti. Při této kontrole je nutná účast kontrolních orgánů obou smluvních stran.

(3) Zásilky se označují otiskem služebního razítka odesílajícího kontrolního orgánu.

Článek 20

Peněžní částky úředně vybrané při pohraničním odbavování kontrolními orgány jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany nebo peněžní částky tam úředně dovezené, jakož i jimi zabavené nebo zajištěné zboží, včetně jiných hodnot podléhajících devizovým předpisům, mohou být převezeny na území vlastní smluvní strany.

Článek 21

(1) Smluvní strana, na jejímž území je pohraniční odbavovací stanoviště, povoluje bezplatné zřizování a provoz telekomunikačních zařízení potřebných výhradně k činnosti kontrolních orgánů druhé smluvní strany a k pohraničnímu odbavování v dopravních prostředcích během jízdy, včetně zařízení pro elektronické zpracování údajů, jakož i jejich napojení na příslušná zařízení druhé smluvní strany.

(2) S výjimkou případů uvedených v odstavci 1 nejsou dotčeny předpisy smluvních stran o zřizování a provozu telekomunikačních zařízení.

(3) Stavební práce spojené s vybudováním kabelovodů, chrániček a průrazů pro telekomunikační zařízení zajišťuje a náklady z nich vyplývající hradí smluvní strana, na jejímž území se nachází pohraniční odbavovací stanoviště.

(4) Instalaci a náklady na vytvoření a udržování spojení a telekomunikačních zařízení uvedených v odstavci 1 zajišťuje a hradí ta smluvní strana, pro jejíž potřebu byly tyto prostředky vytvořeny.

(5) Kontrolní orgány druhé smluvní strany vykonávající služební činnost v odbavovacím prostoru mohou používat vlastní telekomunikační zařízení.

(6) Užívání prostředků uvedených v odstavcích 1 a 5 nesmí způsobovat rušení rádiového spojení druhé smluvní strany. V případě jakékoliv kolize rádiových zařízení je provozovatel povinen při zjišťování zdroje rušení spolupracovat s příslušným orgánem smluvní strany, na jejímž území ke kolizi dochází.

(7) Provoz telekomunikačních zařízení užívaných kontrolními orgány jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany se považuje za interní provoz.

Článek 22

(1) Pracovníci jedné smluvní strany mohou na pohraničním odbavovacím stanovišti druhé smluvní strany poskytovat všechny služby spojené s pohraničním odbavováním, pokud k nim mají na území vlastní smluvní strany oprávnění. Poskytování těchto služeb se řídí vlastními vnitrostátními předpisy.

(2) Od pracovníků uvedených v odstavci 1 se nevyžaduje zvláštní živnostenské a pracovní povolení druhé smluvní strany.

(3) Pro překračování státních hranic a pro pobyt pracovníků uvedených v odstavci 1 platí právní předpisy smluvní strany, na jejímž území se pohraniční odbavovací stanoviště nachází.

Článek 23

(1) Příslušné orgány smluvních stran v souladu s vlastními vnitrostátními právními předpisy dohodnou:

a)   služební prostory a zařízení potřebná pro kontrolní orgány na pohraničních odbavovacích stanovištích,
b)   podíl nákladů na stavby, který je třeba uhradit za jejich vybudování, nebo výši nájemného, jakož i úhradu nákladů za služby spojené s užíváním.

(2) Příslušné orgány smluvní strany, na jejímž území je prováděno pohraniční odbavování železniční nebo vodní dopravy, zajistí poskytnutí prostor pro kontrolní orgány druhé smluvní strany. Prostory se poskytují za úhradu, pokud nebude dohodnuto jinak.

(3) Příslušné orgány smluvních stran zajistí vlakové oddíly pro kontrolní orgány provádějící pohraniční odbavování během jízdy a jejich bezplatnou přepravu na stanovených trasách.

Článek 24

Touto smlouvou nejsou dotčeny závazky smluvních stran vyplývající z jiných mezinárodních smluv.

Článek 25

Případné spory týkající se výkladu nebo provádění této smlouvy budou řešeny příslušnými orgány smluvních stran. V případě nedosažení dohody budou spory řešeny smluvními stranami diplomatickou cestou.

Článek 26

(1)  Příslušné orgány smluvních stran mohou v rámci této smlouvy přímo koordinovat opatření potřebná k jejímu provádění.

(2) Smluvní strany se budou nejpozději do třiceti dnů ode dne výměny ratifikačních listin informovat diplomatickou cestou, které orgány smluvních stran se považují za příslušné k jejímu provádění.

Článek 27

(1) Tato smlouva podléhá ratifikaci. Ratifikační listiny budou vyměněny v Praze.

(2) Tato smlouva vstoupí v platnost devadesátým dnem ode dne výměny ratifikačních listin.

(3) Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Může být kdykoliv písemně diplomatickou cestou vypovězena. Platnost smlouvy končí šest měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

(4) Tato smlouva může být měněna a doplňována na základě vzájemné dohody smluvních stran. Změny a doplňky musí být prováděny písemnou formou.

Článek 28

Dnem vstupu této smlouvy v platnost pozbude platnosti: 

Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování na státních hranicích v železniční a silniční dopravě podepsaná v Praze dne 30. března 1993, 

Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování na státních hranicích v železniční a silniční dopravě podepsané v Praze dne 30. března 1993 podepsaná v Bratislavě dne 23. ledna 1995.

Dáno v Bratislavě dne 24. května 1999 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za
Českou republiku
PhDr. Václav Grulich v. r.
ministr vnitra České republiky 
Za
Slovenskou republiku
Ladislav Pittner v. r.
ministr vnitra Slovenské republiky

E-shop

ÚZ č. 1418 - Vysoké školství

ÚZ č. 1418 - Vysoké školství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zákon o vysokých školách po několika novelách, které nabyly účinnosti v lednu 2021; dále zde najdete aktuální znění 5 nařízení vlády a vyhlášek. Všechny změny textů jsou vyznačeny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

Cena: 99 KčKOUPIT

Zákon o volbě prezidenta republiky - přednosti a nedostatky ve srovnání s úpravami států EU

Zákon o volbě prezidenta republiky - přednosti a nedostatky ve srovnání s úpravami států EU

Pavel Šutka - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Historicky první přímá volba prezidenta v roce 2013 vzbudila mezi širokou i odbornou veřejností na české poměry do té doby nezvyklé emoce, jejichž pozůstatkem je patrné rozdělení společnosti přetrvávající do ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Ochrana před nečinností veřejné správy

Ochrana před nečinností veřejné správy

Kateřina Frumarová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně rozebírá ochranu před nezákonnou nečinností orgánů veřejné správy. Tato problematika dosud není v odborné literatuře příliš rozpracována, přestože jakákoli nečinnost veřejné správy v případech, kdy je povinna konat, představuje závažné porušení zásady zákonnosti ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.