Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv


23

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. října 1997 byla v Bělehradě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 odst. 1 dne 29. ledna 2001.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

Dohoda

mezi
vládou České republiky a
federální vládou Svazové republiky Jugoslávie
o vzájemné podpoře a ochraně investic

Vláda České republiky a federální vláda Svazové republiky Jugoslávie (dále jen "smluvní strany"),

vedeny přáním vytvořit příznivé podmínky pro širší ekonomickou spolupráci mezi smluvními stranami,

přejíce si vytvořit a udržovat příznivé podmínky pro vzájemné investice,

přesvědčeny o tom, že podpora a ochrana investic přispěje k zvýšení podnikatelské iniciativy a tím výrazně napomůže rozvoji hospodářských vztahů mezi smluvními stranami,

se dohodly na následujícím:

Článek 1
Definice

Pro účely této dohody:

1. Pojem "investice" záhrnuje každou majetkovou hodnotu investovanou v souvislosti s hospodářskými aktivitami investorem jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany v souladu s právním řádem druhé smluvní strany a zahrnuje zejména, nikoli však výlučně:

(1)

movitý a nemovitý majetek a jakákoli jiná věcná práva, jako jsou hypotéky, zástavy nebo záruky;

(2) 

podíly ve společnostech a akcie a obligace, jakož i jiné druhy cenných papírů společnosti a jakékoli jiné formy účasti ve společnosti;

 (3) 

peněžní pohledávky nebo jakékoli jiné nároky na základě smlouvy mající ekonomickou hodnotu;

 (4) 

práva z oblasti duševního vlastnictví včetně autorských práv, práv z ochranných známek, patentů, průmyslových vzorů, technických postupů, know-how, obchodních tajemství, obchodních jmen a goodwill, spojená s investicí;

 (5) 

ekonomická a jiná práva vyplývající z koncesí udělených v souladu s právním řádem smluvní strany, na jejímž území je investice uskutečňována, včetně koncesí k průzkumu, těžbě a využití přírodních zdrojů. Změna formy, ve které jsou hodnoty investovány, nemá vliv na jejich charakter jako investice.

2. Pojem "výnosy" znamená částky plynoucí z investice a zahrnuje zejména, ne však výlučně: zisky, přírůstky kapitálu, dividendy, úroky, autorské honoráře, poplatky za využívání licencí a patentů a jiné takové podobné poplatky.

3. Pojem "investor" znamená:

(1)

 fyzickou osobu mající státní občanství jedné smluvní strany a investující na území druhé smluvní strany;

 (2) 

právnickou osobu zaregistrovanou, založenou nebo jinak řádně organizovanou v souladu s právním řádem jedné smluvní strany, která má své sídlo na území této smluvní strany a investuje na území druhé smluvní strany.

4. Pojem "území" znamená:

 (1) 

ve vztahu k České republice území České republiky, nad kterým Česká republika vykonává svrchovanost, svrchovaná práva a jurisdikci v souladu s mezinárodním právem;

(2)

 ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie území Svazové republiky Jugoslávie včetně oblasti ohraničené pevninskými hranicemi, jakož i moře, mořské nebo podmořské oblasti ležící mimo teritoriální moře, nad nimiž Svazová republika Jugoslávie vykonává, v souladu se svým vnitrostátním právem a s mezinárodním právem, svrchovanost, svrchovaná práva a jurisdikci.

Článek 2
Podpora a ochrana investic

1. Každá smluvní strana bude podporovat a vytvářet příznivé podmínky pro investory druhé smluvní strany, aby investovali na jejím území, a bude takové investice připouštět v souladu se svým právním řádem.

2. Investicím investorů každé ze smluvních stran bude za všech okolností poskytováno řádné a spravedlivé zacházení a tyto investice budou požívat plné právní ochrany a bezpečnosti na území druhé smluvní strany.

Článek 3
Národní zacházení a doložka nejvyšších výhod

1. Každá smluvní strana poskytne na svém území investicím a výnosům investorů druhé smluvní strany zacházení, které je řádné a spravedlivé a není méně příznivé, než jaké poskytuje investicím a výnosům svých vlastních investorů nebo investicím a výnosům investorů jakéhokoli třetího státu, podle toho, které z nich je výhodnější.

2. Každá smluvní strana poskytne na svém území investorům druhé smluvní strany, pokud jde o řízení, udržování, užívání, využití nebo nakládání s jejich investicí, zacházení, které je řádné a spravedlivé a není méně příznivé, než jaké poskytuje svým vlastním investorům nebo investorům jakéhokoliv třetího státu, podle toho, které z nich je výhodnější.

3. Ustanovení odstavců 1 a 2 tohoto článku nelze vykládat tak, že zavazují jednu smluvní stranu poskytnout investorům druhé smluvní strany takové zacházení, výhody nebo výsady, které může jedna smluvní strana poskytovat na základě:

(1) 

jakékoli celní unie nebo zóny volného obchodu nebo měnové unie nebo podobných mezinárodních dohod vedoucích k takovým uniím nebo institucím nebo jiných forem regionální spolupráce, jejichž členem jedna ze smluvních stran je nebo může být; nebo

(2) 

jakékoli mezinárodní dohody nebo ujednání týkajících se zcela nebo převážně zdanění.

Článek 4
Náhrada škod

1. Investorům jedné smluvní strany, jejichž investice na území druhé smluvní strany utrpí škody následkem války nebo jiného ozbrojeného konfliktu, výjimečného stavu, nepokojů, povstání nebo vzpoury na území druhé smluvní strany, bude poskytnuto touto druhou smluvní stranou, pokud jde o náhradu, odškodnění, vyrovnání nebo jiné vypořádání, zacházení ne méně příznivé, než jaké poskytne tato druhá smluvní strana svým vlastním investorům nebo investorům jakéhokoli třetího státu. Výsledné platby budou uskutečněny bez zbytečného prodlení a budou volně převoditelné ve volně směnitelné měně.

2. Bez ohledu na odstavec 1 tohoto článku bude investorům jedné smluvní strany, kteří při jakýchkoli událostech uvedených v předchozím odstavci utrpí škody na území druhé smluvní strany spočívající v:

(1) 

zabavení jejich majetku orgány druhé smluvní strany, nebo

(2) 

zničení jejich majetku orgány druhé smluvní strany, které nebylo způsobeno bojovými akcemi nebo nebylo vyvoláno nezbytností situace, poskytnuta náhrada nebo spravedlivé a přiměřené odškodnění za škody utrpěné během zabírání nebo v důsledku zničení majetku. Výsledné platby budou provedeny bez zbytečného prodlení a budou volně převoditelné ve volně směnitelné měně.

Článek 5
Vyvlastnění

1. Investice investorů kterékoli ze smluvních stran nebudou znárodněny, vyvlastněny nebo podrobeny opatřením majícím stejný účinek jako znárodnění nebo vyvlastnění (dále jen "vyvlastnění") na území druhé smluvní strany s výjimkou veřejného zájmu. Vyvlastnění bude provedeno podle zákona, na nediskriminačním základě a bude provázeno zaplacením okamžité, přiměřené a účinné náhrady. Taková náhrada bude odpovídat skutečné hodnotě vyvlastněné investice bezprostředně před vyvlastněním nebo než se hrozící vyvlastnění stalo veřejně známým, podle toho, co nastane dřív, bude zahrnovat úroky podle komerční sazby od data vyvlastnění do data platby, bude uskutečněna bez zbytečného prodlení a bude volně převoditelná ve volně směnitelné měně.

2. Dotčený investor má právo, na základě právního řádu smluvní strany provádějící vyvlastnění, na neodkladné přezkoumání svého případu a ohodnocení své investice soudním nebo jiným nezávislým orgánem této smluvní strany v souladu s principy stanovenými v tomto článku.

Článek 6
Převody

1. Každá smluvní strana zaručí investorům druhé smluvní strany, po zaplacení všech jejich příslušných daňových povinností, volné převody plateb spojených s jejich investicemi, které zahrnují zejména, nikoliv však výlučně:

(1)  kapitál a dodatečné částky k udržení nebo zvětšení investice;
(2)  výnosy;
(3) částky na splacení půjček;
(4)  výnosy z prodeje nebo likvidace investice;
(5)  náhrady podle článků 4 a 5 této dohody;
(6)  příjmy fyzických osob v souladu s právním řádem smluvní strany, kde je investice uskutečněna.

2. Převody plateb podle odstavce 1 tohoto článku budou prováděny bez zbytečného prodlení a bez jakéhokoli omezení, ve volně směnitelné měně a v převažujícím směnném kurzu používaném k datu převodu na území smluvní strany, kde je investice uskutečněna.

3. Za převody provedené "bez zbytečného prodlení" budou považovány převody uskutečněné ve lhůtě nepřesahující tři měsíce.

Článek 7
Postoupení práv

1. Jestliže jedna smluvní strana nebo agentura zmocněná smluvní stranou provede platbu svým vlastním investorům z důvodu záruky, kterou poskytla ve vztahu k investici na území druhé smluvní strany, uzná druhá smluvní strana:

(1) 

postoupení jakýchkoli práv a nároků odškodněného investora první smluvní straně nebo agentuře zmocněné touto smluvní stranou, ať k postoupení došlo ze zákona nebo na základě právního ujednání, a

(2) 

že první smluvní strana je z titulu postoupení práv oprávněna uplatňovat takováto práva a vznášet takovéto nároky a převzít závazky vztahující se k investicím.

2. Takto postoupená práva nebo nároky nepřekročí původní práva nebo nároky investora.

3. Postoupení práv a závazků odškodněného investora se vztahuje rovněž na převod plateb uskutečňovaných v souladu s článkem 6 této dohody.

Článek 8
Řešení sporů mezi smluvními stranami

1. Spory mezi smluvními stranami týkající se výkladu nebo použití této dohody budou, pokud to bude možné, řešeny konzultacemi nebo jednáními.

2. Pokud spor mezi smluvními stranami nemůže být takto vyřešen ve lhůtě šesti měsíců ode dne započetí jednání, bude na žádost jedné ze smluvních stran předložen rozhodčímu soudu.

3. Rozhodčí soud uvedený v odstavci 2 tohoto článku bude ustaven ad hoc pro každý jednotlivý případ následujícím způsobem. Každá smluvní strana jmenuje jednoho rozhodce ve lhůtě tří měsíců od obdržení žádosti o rozhodčí řízení. Tito dva rozhodci pak vyberou třetího rozhodce - občana třetího státu, který bude se souhlasem obou smluvních stran jmenován předsedou rozhodčího soudu. Předseda bude jmenován do tří měsíců ode dne jmenování obou rozhodců.

4. Pokud rozhodčí soud není ustaven ve lhůtách uvedených v odstavci 3 tohoto článku, každá ze smluvních stran může, pokud není jiné dohody, vyzvat předsedu Mezinárodního soudního dvora, aby provedl nezbytná jmenování. Je-li předseda občanem některé smluvní strany nebo nemůže-li z jiného důvodu vykonat tento úkon, bude o potřebná jmenování požádán místopředseda. Je-li místopředseda občanem některé smluvní strany nebo nemůže také vykonat tento úkon, bude o provedení potřebných jmenování požádán služebně nejstarší člen Mezinárodního soudního dvora, který není občanem žádné smluvní strany.

5. Rozhodčí soud přijímá své rozhodnutí na základě ustanovení této dohody, jakož i na základě obecně uznávaných principů a pravidel mezinárodního práva. Rozhodčí soud rozhoduje většinou hlasů. Jeho rozhodnutí je konečné a závazné pro obě smluvní strany. Soud určí svá vlastní jednací pravidla.

6. Každá smluvní strana uhradí náklady svého vlastního rozhodce a své účasti v rozhodčím řízení. Náklady předsedy a ostatní výdaje budou hrazeny smluvními stranami rovným dílem.

Článek 9
Řešení sporů mezi smluvní stranou a investorem druhé smluvní strany

1. Spory mezi investorem jedné smluvní strany a druhou smluvní stranou v souvislosti s investicí uskutečněnou investorem první smluvní strany na území druhé smluvní strany budou, pokud to bude možné, řešeny jednáními.

2. Jestliže spor uvedený v odstavci 1 tohoto článku nemůže být vyřešen jednáními, může investor předložit spor k vyřešení příslušnému soudu smluvní strany, která je stranou ve sporu.

3. Nevyužije-li investor ustanovení odstavce 2 tohoto článku, může zvolit možnost řešit spor v rozhodčím řízení a předložit jej k vyřešení:

(1) 

rozhodčímu soudu zřízenému ad hoc podle rozhodčích pravidel Komise Organizace spojených národů pro mezinárodní právo obchodní (UNCITRAL);

(2) 

Mezinárodnímu středisku pro řešení sporů z investic v případě, že obě smluvní strany jsou stranami Úmluvy o řešení sporů z investic mezi státy a občany jiných států, otevřené k podpisu ve Washingtonu dne 18. března 1965 (Úmluva ICSID).

4. Nález bude konečný a závazný pro obě strany sporu a bude vykonán v souladu s právním řádemsmluvní strany, na jejímž území je investice uskutečněna.

Článek 10
Použití jiných předpisů

1. V případě, že je některá otázka řešena současně touto dohodou a jinou mezinárodní dohodou, jejímiž stranami jsou obě smluvní strany, nic v této dohodě nebrání, aby jakákoli smluvní strana nebo jakýkoli její investor, který vlastní investice na území druhé smluvní strany, využil jakýchkoli pravidel, která jsou pro něho příznivější.

2. Jestliže zacházení poskytované jednou smluvní stranou investorům druhé smluvní strany v souladu s jejím právním řádem je příznivější, než které je poskytováno touto dohodou, bude poskytnuto toto příznivější zacházení.

Článek 11
Konzultace

Zástupci smluvních stran budou, bude-li to nezbytné, vést konzultace týkající se záležitostí souvisejících s aplikací této dohody. Tyto konzultace budou prováděny na návrh jedné ze smluvních stran, v čase a místě, které budou dohodnuty diplomatickou cestou.

Článek 12
Použitelnost této dohody

Ustanovení této dohody se použijí na budoucí investice uskutečněné investory jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany a také na investice existující v souladu s právními řády smluvních stran k datu vstupu této dohody v platnost. Ustanovení této dohody se však nepoužijí na nároky vzniklé z událostí, které se staly před jejím vstupem v platnost, a na nároky, které byly řešeny před jejím vstupem v platnost.

Článek 13
Vstup v platnost, trvání a ukončení platnosti Dohody

1. Každá smluvní strana oznámí druhé smluvní straně splnění postupů vyžadovaných jejím právním řádem pro vstup této dohody v platnost. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem druhé notifikace.

2. Tato dohoda zůstane v platnosti po dobu deseti let. Potom zůstane v platnosti až do uplynutí dvanáctiměsíční lhůty běžící ode dne, kdy některá ze smluvních stran písemně oznámí druhé smluvní straně svůj úmysl ukončit platnost Dohody.

3. Pro investice uskutečněné před datem ukončení platnosti této dohody zůstanou ustanovení článků 1 až 12 účinná po další období deseti let od tohoto data.

Na důkaz toho níže podepsaní, řádně zmocněni, podepsali tuto dohodu.

Dáno v Bělehradě dne 13. října 1997 ve dvojím původním vyhotovení v jazyce českém, srbském a anglickém, přičemž všechny texty jsou stejně autentické. V případě rozporu ve výkladu je rozhodující anglické znění.

Za vládu
České republiky
doc. Ing. Josef Zieleniec, CSc. v. r.
místopředseda vlády 
a ministr zahraničních věcí
Za federální vládu
Svazové republiky Jugoslávie
Milan Milutinovič v. r.
ministr zahraničních věcí

E-shop

Veřejná podpora v příkladech a poznámkách

Veřejná podpora v příkladech a poznámkách

Michael Kincl - Wolters Kluwer, a. s.

Další kniha z ediční řady Právo prakticky se svým obsahem zaměřila na oblast veřejné podpory. Ve své první části se zabývá veřejnou podporou v obecné rovině – základními zásadami, samotnou identifikací veřejné podpory, vybranými formami poskytování a dalšími obecnými otázkami. Ve ...

Cena: 359 KčKOUPIT

ÚZ č. 1405 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2021

ÚZ č. 1405 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2021

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 dochází k jedné z největších změn zákona o daních z příjmů – zavádí se tzv. daňový balíček; umožňuje se zdaňování paušální daní; provádějí se úpravy v souvislosti se zrušením daně z nabytí nemovitostí. Změnil se také zákon o rezervách, dále byl vydán souhrnný zákon o ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Rodinná mediace v České republice

Rodinná mediace v České republice

Lenka Holá, Lenka Westphalová, Anna Kováčová, Ondřej Spáčil - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Konflikty v rodině, které nejsou adekvátně řešeny, mohou vést ke krizi, selhávání funkcí rodiny a v konečném důsledku k jejímu rozpadu. Proto stále hledáme vhodné způsoby pomoci rodinám. Jedním z nich je rodinná mediace. Monografie přináší sociálně právní analýzu řešení rodinných ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.