Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 22/2001 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2001, částka 6, ze dne 12. 3. 2001

22

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. června 1977 byla v Nairobi přijata Mezinárodní úmluva o vzájemné správní pomoci při předcházení, šetření a potlačování celních deliktů.

Listina o přístupu České rpeubliky k Úmluvě byla uložena u generálního tajemníka Rady pro celní spolupráci, depozitáře Úmluvy, dne 29. června 1999.

Při uložení listiny o přístupu k Úmluvě bylo učiněno oznámení, že "Česká republika v souladu s ustanovením článku 15 odstavce 3 Mezinárodní úmluvy o vzájemné správní pomoci při předcházení, šetření a potlačování celních deliktů ze dne 9. června 1977 přijímá Přílohy I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a X a Přílohu XI s výhradou k odstavci 15 této Přílohy."

Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 16 odst. 1 dne 21. května 1980. Pro Českou republiku vstoupila Úmluva v platnost v souladu se zněním odstavce 2 téhož článku dne 29. září 1999.

Anglické znění a český překlad Úmluvy se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

MEZINÁRODNĺ ÚMLUVA  O VZÁJEMNÉ SPRÁVNĺ POMOCI
PŘI PŘEDCHÁZENĺ, ŠETŘENĺ A POTLAČOVÁNĺ CELNĺCH DELIKTŮ

P R E A M B U L E

SMLUVNĺ STRANY této úmluvy, vypracované pod záštitou Rady pro celní spolupráci,

berouce v úvahu, že se porušováním celních předpisů poškozují hospodářské, sociální a finanční zájmy států, jakož i oprávněné zájmy obchodu,

berouce v úvahu, že boj proti celním deliktům může být posílen spoluprací mezi celními správami, která je jedním z cílů Úmluvy o zřízení Rady pro celní spolupráci,

se dohodly takto:

KAPITOLA I
DEFINICE

Článek 1

Pro účely provádění této úmluvy se rozumí:

a)   "celními předpisy" všechna ustanovení zákonů a prováděcích předpisů uplatňovaná celními správami týkající se dovozu, vývozu nebo tranzitu zboží,
b)   "celním deliktem" každé porušení nebo pokus o porušení celních předpisů,
c)   "celním podvodem" celní delikt, kterým osoba podvádí celní orgány, a tím se zcela nebo zčásti vyhýbá zaplacení dovozních nebo vývozních cel a daní, uplatnění zákazů nebo omezení stanovených celními předpisy nebo získá jakoukoli výhodu v rozporu s celními předpisy,
d)   "podloudnictvím" celní podvod spočívající v nedovoleném přestupu zboží přes celní hranici jakýmkoli utajeným způsobem,
e)   "dovozními nebo vývozními cly a daněmi" cla a veškeré jiné daně, poplatky a různé dávky, které se vybírají při dovozu nebo vývozu, anebo v souvislosti s dovozem nebo vývozem zboží, s výjimkou poplatků a dávek, které zahrnují přibližné náklady poskytnutých služeb,
f)   "osobou" osoba jak fyzická, tak právnická, pokud ze souvislosti nevyplývá něco jiného,
g)   "Radou" organizace založená Úmluvou o zřízení Rady pro celní spolupráci, uzavřenou v Bruselu dne 15. prosince 1950,
h)   "Stálým technickým výborem" Stálý technický výbor Rady,
i)   "ratifikací" ratifikace, přijetí nebo schválení.

KAPITOLA II
ROZSAH PROVÁDĚNĺ ÚMLUVY

Článek 2

1. Smluvní strany vázané jednou nebo více přílohami k této úmluvě souhlasí s tím, aby si jejich celní správy poskytovaly podle ustanovení této úmluvy vzájemnou pomoc při předcházení, šetření a potlačování celních deliktů.

2. Celní správa smluvní strany může požádat o vzájemnou pomoc, uvedenou v odstavci 1 tohoto článku, v průběhu šetření nebo v souvislosti s jakýmkoli soudním nebo správním řízením zahájeným touto smluvní stranou. Jestliže celní správa nedala k řízení podnět, může žádat o vzájemnou pomoc pouze v mezích svých pravomocí , která jí v tomto řízení náleží. Obdobně v případech, kdy je řízení zahájeno v zemi dožádané celní správy, poskytuje tato žádanou pomoc v mezích svých pravomocí v tomto řízení.

3. Vzájemná pomoc, uvedená v odstavci 1 tohoto článku, se nevztahuje na požádání o zatčení osob ani na vymáhání cel, daní, poplatků, pokut nebo jakékoli jiné platby ve prospěch jiné smluvní strany.

Článek 3

Jestliže se smluvní strana domnívá, že požadovaná pomoc by mohla zasahovat do její svrchovanosti, bezpečnosti nebo jiných podstatných národních zájmů nebo poškodit oprávněné obchodní zájmy jakéhokoliv podniku, veřejného nebo soukromého, může pomoc odmítnout nebo ji poskytne, budou-li splněny určité podmínky nebo požadavky.

Článek 4

Jestliže celní správa jedné smluvní strany požádá o pomoc, kterou by sama nemohla poskytnout, kdyby o takovou pomoc byla požádána jinou smluvní stranou, upozorní na tuto skutečnost ve své žádosti. Dožádaná smluvní strana může zvážit, zda této žádosti vyhoví.

KAPITOLA III
VŠEOBECNÉ POSTUPY PŘI POSKYTOVÁNĺ POMOCI

Článek 5

1. Zprávy, doklady a jiné informace sdělené nebo získané podle této úmluvy:

a)   budou používány pouze k účelům uvedeným v této úmluvě, včetně soudního nebo správního řízení, za podmínek, které mohou být stanovené celní správou, která je poskytla,
b)   budou požívat v zemi, která je obdrží, stejné ochrany ohledně důvěrnosti a úředního tajemství, jaká platí v této zemi pro zprávy, doklady a jiné informace téhož druhu získané na jejím vlastním území.

2. Tyto zprávy, doklady a jiné informace mohou být použity k jiným účelům pouze s písemným souhlasem celní správy, která je poskytla, a s podmínkou jakýchkoliv omezení stanovených touto celní správou a podle ustanovení odstavce 1 b) tohoto článku.

Článek 6

1. Styk mezi smluvními stranami stanovený touto úmluvou se bude uskutečňovat přímo mezi celními správami. Celní správy smluvních stran určí úřady nebo úředníky pověřené prováděním tohoto styku a oznámí generálnímu tajemníkovi Rady jména a adresy těchto úřadů nebo úředníků. Generální tajemník oznámí tyto informace ostatním smluvním stranám.

2. Celní správa dožádané smluvní strany učiní v rámci zákonů a nařízení, platných na jejím území, veškerá opatření nutná ke splnění žádosti o pomoc.

3. Celní správa dožádané smluvní strany odpoví na žádost o pomoc co nejdříve.

Článek 7

1. Žádosti o pomoc podle této úmluvy se zpravidla předkládají písemně budou obsahovat potřebné informace a budou doprovázeny doklady, které jsou považovány za potřebné.

2. Písemné žádosti budou předkládány v jazyce přijatelném pro zúčastněné smluvní strany. Doklady, které je doprovázejí, budou přeloženy do jazyka vzájemně přijatelného pro smluvní strany, je-li to nutné.

3. Smluvní strany vždy přijmou žádosti o pomoc a průvodní doklady, které jsou v angličtině nebo ve francouzštině anebo jsou doprovázeny překladem do angličtiny nebo francouzštiny.

4. Jestliže, zejména z důvodu naléhavosti, nebyly žádosti o pomoc předloženy písemně, může dožádaná smluvní strana požadovat písemné potvrzení.

Článek 8

Jakékoliv výdaje vzniklé při provádění této úmluvy, pokud se týkají znalců a svědků, bude hradit dožadující smluvní strana. Smluvní strany se vzdají veškerých nároků na úhradu jakýchkoliv dalších výloh vzniklých při provádění této úmluvy.

KAPITOLA IV
RŮZNÁ USTANOVENĺ

Článek 9

Rada a celní správy smluvních stran zařídí, aby služby pověřené předcházením, šetřením a potlačováním celních deliktů byly ve vzájemném osobním a přímém styku s cílem podpořit všeobecné cíle této úmluvy.

Článek 10

Pro účely této úmluvy bude jakákoliv příloha nebo přílohy, které smluvní strana přijala, tvořit nedílnou součást Úmluvy, a pokud jde o tuto smluvní stranu, každý odkaz na Úmluvu bude považován za odkaz vztahující se rovněž na tuto přílohu nebo na tyto přílohy.

Článek 11

Ustanovení této úmluvy nebudou vylučovat uplatňování rozsáhlejší vzájemné správní pomoci, kterou si některé smluvní strany poskytují nebo v budoucnosti budou poskytovat.

KAPITOLA V
ÚLOHA RADY A STÁLÉHO TECHNICKÉHO VÝBORU

Článek 12

1. Rada bude, v souladu s ustanoveními této úmluvy, odpovědna za správu a rozvoj Úmluvy.

2. Za tímto účelem bude Stálý technický výbor, pod dohledem a podle pokynů Rady, vykonávat tyto funkce:

a)   předkládat Radě pozměňovací návrhy k této úmluvě, které považuje za potřebné,
b)   podávat vyjádření k výkladu ustanovení Úmluvy,
c)   zajišťovat potřebné vztahy s jinými zúčastněnými mezinárodními organizacemi, zejména s příslušnými orgány Organizace spojených národů, UNESCO a Mezinárodní organizací kriminální policie/Interpol, ve věcech boje proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, jakož i ve věcech boje proti podloudnictví s uměleckými díly, starožitnými předměty a jinými kulturními hodnotami,
d)   činit kroky potřebné k podpoře všeobecných cílů Úmluvy, zejména studovat nové metody a postupy napomáhající předcházení, šetření a potlačování celních deliktů, pořádat jednání atd.,
e)   provádět úkoly, které může učinit Rada ve vztahu k ustanovením této úmluvy.

Článek 13

Pro účely hlasování v Radě a ve Stálém technickém výboru bude považována každá příloha za samostatnou úmluvu.

KAPITOLA VI
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENĺ

Článek 14

Každý spor mezi dvěma nebo více smluvními stranami o výklad nebo provádění této úmluvy bude řešen přímým jednáním mezi nimi.

Článek 15

1. Každý členský stát Rady a každý členský stát Organizace spojených národů nebo jeho specializované agentury se mohou stát smluvní stranou této úmluvy:

a)   podpisem bez výhrady ratifikace,
b)   uložením ratifikační listiny po jejím podpisu s výhradou ratifikace, nebo
c)   přístupem k ní.

2. Tato úmluva bude do 30. června 1978 v sídle Rady v Bruselu otevřena k podpisu státům uvedeným v odstavci 1 tohoto článku. Po tomto datu jim bude otevřena k přístupu.

3. Každý stát uvedený v odstavci 1 tohoto článku při podpisu, ratifikaci této úmluvy nebo při přístupu k ní uvede přílohu nebo přílohy, které přijímá, přičemž je potřebné, aby přijal alespoň jednu přílohu. Později může oznámit generálnímu tajemníkovi Rady, že přijímá jednu nebo více dalších příloh.

4. Ratifikační listiny nebo listiny o přístupu budou uloženy u generálního tajemníka Rady.

5. Celní nebo hospodářské unie se mohou rovněž podle ustanovení odstavců 1, 2 a 3 tohoto článku stát smluvními stranami této úmluvy současně se všemi jejich členskými státy nebo kdykoli poté, kdy se všechny jejich členské státy staly smluvními stranami této úmluvy. Tyto unie však nemají hlasovací právo.

Článek 16

1. Tato úmluva vstoupí v platnost tři měsíce poté, co pět států uvedených v odstavci 1 článku 15 Úmluvy podepsalo Úmluvu bez výhrady ratifikace nebo uložilo ratifikační listiny nebo listinu o přístupu.

2. Pro každou smluvní stranu, která podepsala bez výhrady ratifikace, ratifikovala nebo přistoupila k této úmluvě po přístupu pěti států, které ji podepsaly bez výhrad ratifikace nebo uložily své ratifikační listiny nebo listiny o přístupu, vstoupí tato úmluva v platnost tři měsíce poté, co tato smluvní strana Úmluvu podepsala bez výhrady ratifikace nebo uložila své ratifikační listiny nebo listiny o přístupu.

3. Každá příloha k této úmluvě vstoupí v platnost tři měsíce poté, co dva státy přijaly tuto přílohu. Pro každou smluvní stranu, která následně přijme přílohu po dvou státech, které ji přijaly, vstoupí tato příloha v platnost tři měsíce poté, co tato smluvní strana oznámila její přijetí. Žádná příloha však nevstoupí v platnost pro smluvní stranu dříve, než vstoupila pro tuto smluvní stranu v platnost Úmluva.

Článek 17

1. Každý stát může při podpisu Úmluvy bez výhrady ratifikace nebo při uložení ratifikačních listin nebo listin o přístupu anebo později oznámit generálnímu tajemníkovi Rady, že se tato úmluva vztahuje na veškerá nebo některá území, za jejichž mezinárodní vztahy odpovídá. Toto oznámení nabude účinnosti tři měsíce ode dne, kdy je obdrží generální tajemník Rady. Úmluva se však nebude vztahovat na území uvedená v oznámení před vstupem Úmluvy v platnost pro příslušný stát.

2. Každý stát, který podle odstavce 1 tohoto článku oznámil, že se tato úmluva vztahuje na některá území, za jejichž mezinárodní vztahy odpovídá, může za podmínek uvedených v článku 19 této úmluvy oznámit generálnímu tajemníkovi Rady, že se tato úmluva nebude nadále na tato území vztahovat.

Článek 18

Každá smluvní strana je považována za stranu přistupující ke všem ustanovením Úmluvy nebo příloh k ní nebo je přijímající, pokud v okamžiku přistoupení k Úmluvě nebo samostatného přijmutí některé přílohy nebo kdykoliv poté neoznámí generálnímu tajemníkovi Rady jakoukoliv výhradu ve vztahu k ustanovením, na které nemůže přistoupit. Zavazuje se pravidelně zkoumat ustanovení, ke kterým uplatnila výhrady, a v případě odvolání těchto výhrad oznámit tuto skutečnost generálnímu tajemníkovi Rady.

Článek 19

1. Tato úmluva se uzavírá na dobu neomezenou, každá smluvní strana ji však může vypovědět kdykoli po datu jejího vstupu v platnost podle článku 16 této úmluvy.

2. Výpověď se oznamuje písemně generálnímu tajemníkovi Rady.

3. Výpověď nabude účinnosti šest měsíců poté, co generální tajemník Rady obdrží listinu o výpovědi.

4. Ustanovení odstavců 2 a 3 tohoto článku se budou rovněž vztahovat na přílohy k této úmluvě, přičemž každá smluvní strana může kdykoli po datu jejich vstupu v platnost podle článku 16 vzít zpět přijetí jedné nebo více příloh. Smluvní strana, která vzala zpět přijetí všech příloh, je považována za stranu, která Úmluvu vypověděla.

5. Každá smluvní strana, která vypoví Úmluvu nebo vezme zpět přijetí jedné nebo více příloh, zůstává vázána ustanoveními článku 5 této úmluvy tak dlouho, dokud si ponechá zprávy, doklady nebo jiné informace získané při provádění této úmluvy.

Článek 20

1. Rada může doporučit změny této úmluvy.

2. Znění každé takto doporučené změny bude oznámeno generálnímu tajemníkovi Rady smluvním stranám této úmluvy, ostatním signatářským státům a členským státům Rady, které nejsou smluvními stranami této úmluvy.

3. Každý pozměňovací návrh oznámený podle předchozího odstavce vstoupí v platnost vůči všem smluvním stranám tři měsíce po uplynutí lhůty dvou let následujících od data oznámení pozměňovacího návrhu s podmínkou, že během této lhůty neoznámil stát, který je smluvní stranou, generálnímu tajemníkovi Rady žádnou námitku proti zmíněnému pozměňovacímu návrhu.

4. Jestliže některý stát, který je smluvní stranou, oznámí před uplynutím dvouleté lhůty, uvedené v odstav- ci 3 tohoto článku, generálnímu tajemníkovi Rady námitku proti pozměňovacímu návrhu, považuje se změna za nepřijatou a nebude mít žádný účinek jakéhokoliv druhu.

Článek 21

1. Každá smluvní strana ratifikující tuto úmluvu nebo k ní přistupující je považována za stranu přijímající veškeré změny, které vstoupily v platnost ke dni složení její ratifikační listiny nebo listiny o přístupu.

2. Každá smluvní strana přijímající některou přílohu je považována za přijímající změny této přílohy, které vstoupily v platnost ke dni, kdy toto přijetí oznámila generálnímu tajemníkovi Rady.

Článek 22

Generální tajemník Rady oznámí smluvním stranám této úmluvy, ostatním signatářským státům, členským státům Rady, které nejsou smluvními stranami této úmluvy, a generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů:

a)   podpisy, ratifikace, přístupy a oznámení uvedená v článku 15 této úmluvy,
b)   datum, kdy tato úmluva a každá z jejích příloh vstoupí v platnost podle článku 16,
c)   došlá oznámení podle článku 17,
d)   výpovědi podle článku 19,
e)   změny považované za přijaté podle článku 20, jakož i den jejich vstupu v platnost.

Článek 23

Po vstupu v platnost bude tato úmluva registrována v sekretariátu Organizace spojených národů podle článku 102 Charty Organizace spojených národů.

Na důkaz toho podepsaní, řádně k tomu zmocněni, tuto úmluvu podepsali.

Dáno v Nairobi, dne 9. června 1977 v jazyce francouzském a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost, a to v jediném vyhotovení, které bude uloženo u generálního tajemníka Rady, který zašle jeho ověřené opisy všem státům uvedeným v odstavci 1 článku 15 této úmluvy.

PŘĺLOHA I

POMOC POSKYTNUTÁ CELNĺ SPRÁVOU Z JEJĺ VLASTNĺ INICIATIVY

1. Celní správa smluvní strany sdělí ze své vlastní iniciativy celní správě příslušné smluvní strany každou významnou informaci, která vyjde najevo v rámci její obvyklé činnosti a na jejímž základě se důvodně domnívá, že na území druhé smluvní strany bude spáchán závažný celní delikt. Sdělované informace se týkají zejména pohybu osob, zboží a dopravních prostředků.

2. Bude-li to považovat za užitečné, předá celní správa jedné smluvní strany ze své vlastní iniciativy celní správě jiné smluvní strany doklady, zprávy, protokoly nebo jejich ověřené kopie jako podpůrné důkazy o informacích sdělených podle odstavce 1.

3. Celní správa jedné smluvní strany sdělí ze své vlastní iniciativy celní správě jiné smluvní strany, které se to přímo týká, jakékoliv informace, které jí mohou významně pomoci ve vztahu k celním deliktům a zejména k novým prostředkům nebo metodám používaným k jejich spáchání.

PŘĺLOHA II

POMOC NA ŽÁDOST VE VĚCI VYMĚŘOVÁNĺ DOVOZNĺCH NEBO VÝVOZNĺCH CEL A DANĺ

1. Na žádost celní správy smluvní strany, která se důvodně domnívá, že v její zemi došlo k závažnému celnímu deliktu, sdělí celní správa dožádané smluvní strany všechny dostupné informace, jež mohou pomoci zajistit správné vyměření dovozních nebo vývozních cel a daní.

2. Smluvní strana splní své povinnosti, jestliže podle okolností například předá jako odpověď na žádost následující informace nebo doklady, které má k dispozici:

a)   pokud jde o hodnotu zboží pro celní účely: obchodní faktury předložené celnímu úřadu země vývozu nebo dovozu anebo opisy těchto faktur, ověřené nebo neověřené podle okolností celním úřadem; dokumentaci osvědčující běžné vývozní nebo dovozní ceny; opis prohlášení o hodnotě při vývozu nebo dovozu zboží; obchodní katalogy, ceníky atd. zveřejněné v zemi dovozu nebo vývozu;
b)   pokud jde o sazební zařazení zboží: rozbory provedené úředními laboratořemi pro stanovení sazebního zařazení zboží, sazební popis uvedený při vývozu nebo dovozu;
c)   pokud jde o původ zboží: prohlášení o původu zboží při vývozu, jestliže je takové prohlášení požadováno; celní režim, v jakém se zboží nacházelo v zemi vývozu (tranzit, celní sklad, režim dočasného použití, svobodné celní pásmo, volný oběh, vyvezené v systému navracení atd.).

PŘĺLOHA III

POMOC NA ŽÁDOST TÝKAJĺCĺ SE KONTROL

Na žádost celní správy jedné smluvní strany sdělí celní správa jiné smluvní strany této celní správě informace týkající se následujících skutečností:

a)   pravosti úředních dokladů předložených celním orgánům dožadující smluvní strany jako podklad k celnímu prohlášení;
b)   zda zboží dovezené na území dožadující smluvní strany bylo z území druhé smluvní strany zákonně vyvezeno;
c)   zda zboží vyvezené z území dožadující smluvní strany bylo na území dožádané smluvní strany zákonně dovezeno.

PŘĺLOHA IV

POMOC NA ŽÁDOST TÝKAJĺCĺ SE DOHLEDU

Na žádost celní správy jedné smluvní strany bude celní správa jiné smluvní strany v mezích svých pravomocí a možností po stanovenou dobu vykonávat zvláštní dohled nad:

a)   pohybem určitých osob, zejména při vstupu na její území a při výstupu z něj, o nichž se lze důvodně domnívat, že se profesionálně nebo obvykle dopouštějí celních deliktů na území dožadující smluvní strany;
b)   přepravami určitého zboží, na které celní správa dožadující smluvní strany upozorní jako na předmět významného nedovoleného obchodu s určením na území nebo z území této smluvní strany;
c)   určitými místy, kde jsou zřízeny sklady zboží, o nichž lze důvodně předpokládat, že jsou používány k nedovolenému dovozu zboží na území dožadující smluvní strany;
d)   určitými vozidly, loděmi, letadly nebo jinými dopravními prostředky, o nichž se lze důvodně domnívat, že jsou používány k páchání celních deliktů na území dožadující smluvní strany, a sdělí o tom zprávu celní správě dožadující smluvní strany.

PŘĺLOHA V

ŠETŘENĺ A OZNÁMENĺ PROVÁDĚNÁ NA ŽÁDOST PRO JINOU SMLUVNĺ STRANU

1. Na žádost celní správy jedné smluvní strany provede celní správa jiné smluvní strany v mezích zákonů a nařízení platných na jejím území šetření k získání důkazů o celním deliktu, který je předmětem šetření na území dožadující smluvní strany, a získá výpovědi všech osob, dotazovaných v souvislosti s tímto deliktem nebo svědků a znalců, a sdělí výsledky šetření, stejně tak jako doklady nebo jiné důkazy celní správě dožadující smluvní strany.

2. Na písemnou žádost celní správy jedné smluvní strany oznámí celní správa jiné smluvní strany, v mezích zákonů a nařízení platných na jejím území, osobám, majícím bydliště na jejím území, nebo zajistí, aby jim příslušné orgány oznámily veškerá opatření nebo rozhodnutí vydaná dožadující smluvní stranou a týkající se všech záležitostí, které spadají do rozsahu provádění této úmluvy.

PŘĺLOHA VI

VYSTOUPENĺ CELNĺCH ÚŘEDNĺKŮ PŘED SOUDEM NEBO TRIBUNÁLEM V CIZINĚ

Nestačí-li pro podání důkazu pouze písemná výpověď a požádá-li o to celní správa jedné smluvní strany, pověří celní správa jiné smluvní strany, v mezích své způsobilosti, své úředníky, aby vypovídali jako svědci nebo znalci před soudem nebo tribunálem na území dožadující smluvní strany ve věci celního deliktu. V žádosti o vystoupení před soudem bude zejména uvedeno, v jaké věci a v jaké funkci má úředník vypovídat. Celní správa smluvní strany, která žádosti vyhoví, ve vydaném souhlasu stanoví rozsah, ve kterém mají její úředníci vypovídat.

PŘĺLOHA VII

PŘĺTOMNOST CELNĺCH ÚŘEDNĺKŮ JEDNÉ SMLUVNĺ STRANY NA ÚZEMĺ JINÉ SMLUVNĺ STRANY

1. Na písemnou žádost celní správy jedné smluvní strany vyšetřující určitý celní delikt dovolí celní správa jiné smluvní strany, bude-li to považovat za vhodné, aby se úředníci zvlášť určení dožadující smluvní stranou seznámili v jejích kancelářích s příslušnými písemnostmi, rejstříky a jinými doklady nebo nosiči dat nacházejícími se v těchto kancelářích a aby z nich pořizovali opisy nebo z nich vypisovali jakékoliv informace nebo údaje týkající se uvedeného celního deliktu.

2. Pro účely provádění ustanovení odstavce 1 bude úředníkům dožadující smluvní strany poskytnuta veškerá možná pomoc a spolupráce k usnadnění jejich šetření.

3. Na písemnou žádost celní správy jedné smluvní strany povolí celní správa jiné smluvní strany, bude-li to považovat za vhodné, aby úředníci dožadující celní správy byli přítomni na území dožádané smluvní strany při šetření nebo zjišťování celního deliktu, který zajímá dožadující smluvní stranu.

PŘĺLOHA VIII

ÚČAST NA ŠETŘENĺ V CIZINĚ

Budou-li to obě smluvní strany považovat za vhodné, zúčastní se úředníci celní správy jedné smluvní strany na žádost druhé smluvní strany šetření prováděného na území této druhé smluvní strany.

PŘĺLOHA IX

SOUSTŘEĎOVÁNĺ INFORMACĺ

1. Celní správy smluvních stran sdělí generálnímu tajemníkovi Rady dále uvedené informace, pokud jsou důležité z mezinárodního hlediska.

2. Generální tajemník Rady zřídí a bude udržovat aktuální ústřední evidenci informací, které mu sdělují smluvní strany, a bude využívat údajů v ní obsažených k vypracování přehledů a studií o nových nebo opakovaných způsobech páchání celních podvodů. Bude pravidelně provádět revizi, aby vyřadil informace, které se podle jeho názoru staly zbytečnými nebo zastaralými.

3. Celní správy smluvních stran budou na žádost generálního tajemníka Rady, v souladu s ostatními ustanoveními Úmluvy a této přílohy, poskytovat generálnímu tajemníkovi takové další informace, které by případně mohl potřebovat k vypracování přehledů a studií uvedených v odstavci 2 této přílohy.

4. Generální tajemník Rady rozešle úřadům nebo úředníkům, které jmenují celní správy smluvních stran, určité informace obsažené v ústřední evidenci, v rozsahu, který považuje za užitečný, i jakékoliv přehledy a studie uvedené v odstavci 2 této přílohy.

5. Generální tajemník Rady poskytne na žádost smluvním stranám veškeré další informace, které má podle této přílohy k dispozici.

6. Generální tajemník Rady bude respektovat všechna omezení, která smluvní strana poskytující informace případně stanovila pro jejich oběh.

7. Smluvní strana, která informace sdělila, má právo požadovat, aby tyto údaje byly později následně vyňaty z ústřední evidence a popřípadě z jakékoliv evidence vedené smluvní stranou, které tyto informace byly sděleny, a aby nebyly již více používány.

ČÁST I. - OSOBY

Oddíl 1: Podloudnictví

8. Oznámení předávaná v rámci tohoto oddílu budou poskytovat informace:

a)   o osobách, které byly s konečnou platností odsouzeny pro podloudnictví; a
b)   případně i o osobách podezřelých z podloudnictví nebo přistižených při činu podloudnictví na území smluvní strany podávající oznámení, i když soudní řízení nebylo dosud skončeno, tím se rozumí, že když smluvní strany nesdělí jméno a popis osoby, protože jim takové oznámení jejich vnitrostátní právní předpisy zakazují, podají alespoň oznámení obsahující co největší počet údajů uvedených v tomto oddíle.

V zásadě se sdělují pouze informace o deliktech, za které byl uložen trest odnětí svobody nebo pokuta v částce přesahující hodnotu odpovídající USD 2 000 nebo které by mohly vést k uložení takového trestu nebo pokuty.

9. Poskytované informace budou pokud možno zahrnovat následující údaje:

A: FYZICKÉ OSOBY

a)   příjmení
b)   jména
c)   popřípadě příjmení za svobodna
d)   přezdívku nebo pseudonym
e)   zaměstnání
f)   adresu (současnou)
g)   datum a místo narození
h)   státní občanství/národnost
i)   zemi bydliště a země, kde osoba pobývala během posledních 12 měsíců
j)   druh a číslo průkazu totožnosti, včetně data a země vydání
k)   Popis osoby:
   1. pohlaví
   2. výška
   3. hmotnost
   4. postava
   5. vlasy
   6. oči
   7. pleť
   8. zvláštní znamení nebo zvláštnosti
l)   stručný popis deliktu (včetně údajů o druhu, množství a původu zboží souvisejícího s deliktem, výrobci, zasílateli a odesílateli) a okolnosti, které vedly k jeho odhalení
m)   druh a výši uložených pokut a/nebo vyneseného rozsudku
n)   jiné poznámky včetně jazyků, jimiž dotyčná osoba mluví, a případné jakékoliv záznamy o dřívějším odsouzení (jsou-li dostupná)
o)   smluvní stranu podávající informace (včetně jednacího čísla).

B: PRÁVNICKÉ OSOBY (PODNIKY)

a)   název
b)   adresu
c)   jména hlavních úředníků nebo zaměstnanců podniku soudně stíhaných a popřípadě popis podle údajů stanovených v části A bodech a) až k)
d)   přidruženou nadnárodní společnost
e)   povahu obchodní činnosti
f)   povahu deliktu
g)   zvláštnosti deliktu (včetně informací o výrobci, zasílateli a odesílateli) a okolností, které vedly k jeho odhalení
h)   výši trestu
i)   jiné poznámky, včetně případných záznamů dřívějších odsouzení (jsou-li dostupné)
j)   smluvní stranu podávající informace (včetně jednacího čísla).

10. Generální tajemník Rady zpravidla rozesílá informace týkající se fyzických osob alespoň zemím, jichž je státním příslušníkem/má jejich národnost, a zemi, ve které má bydliště, a zemím navštíveným touto osobou během posledních dvanácti měsíců.

Oddíl 2: Celní podvody s výjimkou podloudnictví

11. Oznámení podávaná v rámci tohoto oddílu poskytují informace týkající se:

a)   osob, které byly s konečnou platností odsouzeny pro celní podvod s výjimkou podloudnictví;
b)   případně osob podezřelých z takového podvodu, i když nebylo soudní řízení dosud skončeno,

tím se rozumí, že když smluvní strany nesdělují jména a popisy osob, protože jim takové oznámení jejich vnitrostátní právní předpisy zakazují, podávají alespoň oznámení obsahující co největší počet údajů stanovených v tomto oddíle.

V zásadě se sdělují pouze informace o deliktech, které vedly k uložení trestu odnětí svobody nebo pokuty v částce přesahující hodnotu odpovídající USD 2 000 nebo které mohou mít za následek uložení takového trestu nebo pokuty.

12. Poskytované informace zahrnují pokud možno následující údaje:

a)   jméno (nebo jméno obchodní firmy) a adresu
b)   jména a popis hlavních úředníků firmy, proti kterým bylo vedeno soudní řízení
c)   druh zboží
d)   zemi původu
e)   příslušnou nadnárodní společnost
f)   jméno a adresu prodávajícího
g)   jméno a adresu zasílatele
h)   jméno a adresu jiných zúčastněných osob (nákupních nebo prodejních jednatelů, jiných zprostředkovatelů atd.)
i)   přístav(y) nebo místo(a), odkud bylo zboží vyvezeno
j)   stručný popis deliktu a okolností, které vedly k jeho odhalení
k)   případnou výši trestu a částky, o kterou byl případně zkrácen státní rozpočet
l)   jiné poznámky, včetně případných záznamů dřívějších odsouzení (jsou-li dostupná)
m)   smluvní stranu podávající informace (včetně jednacího čísla).

ČÁST II. - METODY PODLOUDNICTVĺ
A JINÝCH PODVODŮ VČETNĚ PODVODŮ PÁCHANÝCH PADĚLÁNĺM,
FALŠOVÁNĺM NEBO NAPODOBENĺM

13. Předmětem oznámení podávaných v rámci této části je poskytovat informace o metodách podloudnictví a jiných podvodů, včetně používání úkrytů, podvodů páchaných paděláním, falšováním nebo napodobením ve všech případech, pokud mají zvláštní mezinárodní význam. Smluvní strany oznamují všechny případy použití známé metody podloudnictví a jiných podvodů, jakož i nové, neobvyklé metody a možné prostředky podloudnictví, aby bylo možno odhalit současné směry, které se v této oblasti objevují.

14. Poskytované informace zahrnují pokud možno následující údaje:

a)   popis metod podloudnictví a jiných podvodů, včetně podvodů páchaných paděláním, falšováním nebo napodobením. Pokud možno popis (výrobní značku, model, poznávací značku atd.) použitého dopravního prostředku. Případně informace obsažené na štítku nebo na schvalovacím osvědčení kontejnerů nebo vozidel, jejichž technické provedení bylo schváleno podle ustanovení mezinárodní úmluvy, i údaje o jakémkoliv porušení celních závěr, šroubů, závěr nebo jiných částí kontejnerů nebo vozidel
b)   případný popis skrýše, pokud možno včetně její fotografie nebo náčrtu
c)   popis pašovaného zboží
d)   druh a popis padělku, falešného dokumentu nebo napodobeniny účely, k nimž bylo padělaných, falšovaných nebo napodobených dokladů, celních závěr, štítků atd. použito
e)   jiné poznámky, včetně okolností, které vedly k odhalení
f)   smluvní stranu poskytující informace (včetně jednacího čísla).

ČÁST III. - LODĚ POUŽĺVANÉ K PODLOUDNICTVĺ

15. Předmětem oznámení podávaných v rámci této části je poskytovat informace o lodích všech typů, které byly použity k podloudnictví. V zásadě se mají sdělovat pouze informace o případech, které se považují za mezinárodně významné.

16. Pokud jsou k dispozici a pokud je vnitrostátní právní předpisy dovolují sdělovat, poskytují se zejména tyto informace:

a)   název a stručný popis lodi (parní, motorová, nosnost, obrys atd.)
b)   jméno a adresa majitele nebo nájemce lodě
c)   vlajka
d)   přístav registrace a mateřský přístav, je-li odlišný
e)   jméno a státní občanství/národnost kapitána (a popřípadě hlavních lodních důstojníků)
f)   druh deliktu, s označením zabaveného zboží
g)   případný popis skrýše (pokud možno také její fotografie nebo náčrt), jakož i okolnosti, za kterých byla odhalena
h)   země původu zabaveného zboží
i)   první nakládací přístav
j)   konečný přístav určení
k)   přístavy zastavení mezi přístavy uvedenými v i) a j)
l)   jiné poznámky (kolikrát se loď, námořní společnost, nájemce nebo jiný provozovatel lodě již účastnil z jakéhokoliv jiného důvodu podloudnické nebo jiné podobné činnosti)
m)   smluvní stranu poskytující informace (včetně jednacího čísla).

PŘĺLOHA X

POMOC V BOJI PROTI PODLOUDNICTVĺ
S OMAMNÝMI A PSYCHOTROPNĺMI LÁTKAMI

1. Ustanovení této přílohy nebrání používání opatření, která platí v národním měřítku při koordinaci činnosti orgánů příslušných pro boj proti zneužívání omamných a psychotropních látek. Rovněž nebrání, nýbrž doplňují používání ustanovení Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961 a Úmluvy z roku 1971 o psychotropních látkách smluvními stranami těchto úmluv, které přijaly rovněž tuto přílohu.

2. Ustanovení této přílohy o podloudnictví s omamnými a psychotropními látkami tam, kde je to vhodné, a v rozsahu pravomocí celní správy v této věci se rovněž vztahují na finanční operace související s tímto podloudnictvím.

VÝMĚNA INFORMACĺ MEZI CELNĺMI SPRÁVAMI Z VLASTNĺ INICIATIVY

3. Celní správy smluvních stran sdělí z vlastní iniciativy a neprodleně jiným celním správám, které na tom mohou mít přímý zájem, veškeré dostupné informace týkající se:

a)   operací, o kterých je známo nebo o nichž existuje podezření, že se jedná o podloudnictví s omamnými nebo psychotropními látkami, jakož i operací, které nasvědčují tomu, že vedou k takovému podloudnictví;
b)   osob, o kterých je známo, že se zabývají nebo, pokud informace týkající se takových osob mohou být sděleny podle vnitrostátních právních předpisů, i osob podezřelých z toho, že se zabývají operacemi uvedenými výše v písmenu a) tohoto článku, jakož i vozidel, lodí, letadel a jiných dopravních prostředků použitých, nebo u nichž je podezření, že jsou používány k těmto operacím;
c)   nových prostředků nebo metod používaných k podloudnictví s omamnými a psychotropními látkami;
d)   látek nově vyvinutých nebo nově používaných jako omamné nebo psychotropní látky, které jsou předmětem takového podloudnictví.

POMOC NA ŽÁDOST VE VĚCECH DOHLEDU

4. Na žádost celní správy jedné smluvní strany bude celní správa jiné smluvní strany v rozsahu svých pravomocí a možností po určitou dobu vykonávat zvláštní dohled nad:

a)   pohybem určitých osob, zejména při vstupu na své území a při výstupu z něj, o nichž se lze důvodně domnívat, že se profesionálně nebo obvykle zabývají podloudnictvím s omamnými nebo psychotropními látkami na území dožadující smluvní strany;
b)   přepravou omamných nebo psychotropních látek, na kterou celní správa dožadující smluvní strany upozorní jako na předmět důležité nedovolené přepravy na území nebo z území této smluvní strany;
c)   určitými místy, kde jsou zřízeny sklady omamných nebo psychotropních látek, o kterých je možno předpokládat, že budou použity k nedovolenému dovozu na území dožadující smluvní strany;
d)   určitými vozidly, loděmi, letadly nebo jinými dopravními prostředky, o nichž je možno důvodně se domnívat, že jsou používány k podloudnictví s omamnými nebo psychotropními látkami na území dožadující smluvní strany,a sdělí o tom zprávu celní správě dožadující smluvní strany.

ŠETŘENĺ PROVÁDĚNÁ NA ŽÁDOSTPRO JINOU SMLUVNĺ STRANU

5. Na žádost celní správy jedné smluvní strany bude provádět celní správa jiné smluvní strany, v rámci zákonů a nařízení platných na jejím území, šetření k získání důkazu o podloudnictví s omamnými a psychotropními látkami, které je předmětem šetření u dožadující smluvní strany, opatří prohlášení všech osob vyšetřovaných v souvislosti s tímto deliktem nebo i svědků a znalců a sdělí výsledky šetření, jakož i předá doklady nebo jiné důkazy celní správě dožadující smluvní strany.

ÚKONY CELNĺCH ÚŘEDNĺKŮ JEDNÉ SMLUVNĺ STRANY NA ÚZEMĺ JINÉ SMLUVNĺ STRANY

6. Nestačí-li pro podání důkazu pouhá písemná výpověď a požádá-li o to celní správa jedné smluvní strany, povolí celní správa jiné smluvní strany v mezích svých pravomocí, aby její úředníci vypovídali jako svědci nebo znalci před soudy se sídlem na území dožadující smluvní strany ve věci týkající se podloudnictví s omamnými nebo psychotropními látkami. V žádosti o dostavení se k soudu zejména uvede, v jaké věci a v jaké funkci má úředník vypovídat. Celní správa smluvní strany, která žádosti o předvolání vyhoví, stanoví rozsah výpovědi svých úředníků.

7. Na písemnou žádost celní správy jedné smluvní strany povolí celní správa jiné smluvní strany, považuje-li to za vhodné a v mezích svých pravomocí a svých možností, aby úředníci dožadující správy byli přítomni na území dožádané smluvní strany šetření nebo zjišťování podloudnictví s omamnými nebo psychotropními látkami, které se týká zájmů dožadující smluvní strany.

8. Považují-li to obě smluvní strany za vhodné a je-li to v souladu se zákony a nařízeními platnými na jejich území, zúčastní se úředníci celní správy jedné smluvní strany na požádání druhé smluvní strany šetření prováděného na území druhé smluvní strany.

SOUSTŘEĎOVÁNĺ INFORMACĺ

9. Celní správy smluvních stran budou sdělovat generálnímu tajemníkovi Rady dále uvedené informace, pokud jsou mezinárodně důležité.

10. Generální tajemník Rady zřídí a bude udržovat aktuální ústřední evidenci informací, které sdělují smluvní strany, a bude využívat údajů obsažených v této evidenci k vypracování přehledů a studií o nových nebo již zavedených způsobech provádění podloudnictví s omamnými nebo psychotropními látkami. Provádí pravidelně třídění, aby vyřadil informace, které se podle jeho názoru staly zbytečnými nebo zastaralými.

11. Celní správy smluvních stran budou generálnímu tajemníkovi Rady dodávat na jeho žádost a podle jiných ustanovení Úmluvy a této přílohy další informace, které by případně potřeboval k vypracování přehledů a studií uvedených v odstavci 10 této přílohy.

12.  Generální tajemník Rady bude rozesílat úřadům nebo úředníkům, které jmenují celní správy smluvních stran, určité informace obsažené v ústřední evidenci, pokud toto sdělení považuje za užitečné, jakož i jakékoliv souhrny a studie uvedené v odstavci 10 této přílohy.

13. Pokud smluvní strana, která informace sděluje, nestanoví jinak, generální tajemník Rady rozesílá rovněž jakékoliv informace o podloudnictví s omamnými a psychotropními látkami uvedené v ústřední evidenci stanoveným úřadům nebo úředníkům jmenovaným ostatními členskými státy Rady, příslušným orgánům Organizace spojených národů, Mezinárodní organizaci kriminální policie/Interpol, jakož i jiným mezinárodním organizacím, s nimiž byla v této věci učiněna ujednání, pokud považuje toto oznámení za užitečné, jakož i souhrny a studie, které v této věci provedl podle odstavce 10 této přílohy.

14. Generální tajemník Rady sdělí na požádání smluvní straně, která tuto přílohu přijala, veškeré jiné informace, které má k dispozici v rámci soustřeďování informací stanovených touto přílohou.

ÚSTŘEDNĺ EVIDENCE,
část I: OSOBY

15. Oznámení v této části ústřední evidence poskytují informace týkající se:

a)   osob, které byly pro podloudnictví s konečnou platností odsouzeny; a
b)   případně osob podezřelých z podloudnictví nebo přistižených při činu podloudnictví na území smluvní strany, která oznámení podala, i když soudní řízení nebylo dosud skončeno, přičemž se rozumí, že smluvní strany, které nesdělí jména a popisy příslušných osob, protože jim takové oznámení jejich vnitrostátní právní předpisy zakazují, podají alespoň oznámení obsahující co největší počet údajů uvedených v této části ústřední evidence.

16. Poskytované informace zahrnují pokud možno následující údaje:

a)   příjmení
b)   jména
c)   případné příjmení za svobodna
d)   přezdívku nebo pseudonym
e) zaměstnání
f)   adresu (současnou)
g)   datum a místo narození
h)   státní občanství/národnost
i)   zemi bydliště a zemi, kde osoba pobývala během posledních dvanácti měsíců
j)   druh a číslo průkazu totožnosti, včetně data a země vydání
k)   popis osoby:
1. pohlaví
2. výška
3. hmotnost
4. postava
5. vlasy
6. oči
7. pleť
8. zvláštní znamení
l)   stručný popis deliktu (včetně údajů o druhu, množství a původu zboží, výrobci, odesílateli a zasilateli) a okolností, které vedly k odhalení deliktu
m)   druh a výši uložených pokut a/nebo vyneseného rozsudku
n)   jiné poznámky včetně jazyků, jimiž dotyčná osoba mluví, a případné záznamy o dřívějším odsouzení (jsou-li dostupná)
o)   smluvní stranu podávající informace (včetně jednacího čísla).

17. Generální tajemník Rady zpravidla rozešle informace týkající se části I. ústřední evidence alespoň zemím, jejichž je osoba státním příslušníkem/má její národnost, a zemi, ve které má bydliště, a zemím, ve kterých pobývala během posledních 12 měsíců.

ÚSTŘEDNĺ EVIDENCE,
část II: METODY

18. Oznámení podávaná podle této části ústřední evidence budou poskytovat informace o metodách podloudnictví s omamnými a psychotropními látkami, včetně metod úkrytu, ve všech případech, pokud mají zvláštní mezinárodní význam. Smluvní strany oznámí všechny případy použití známé metody podloudnictví, jakož i nové, neobvyklé nebo možné metody podloudnictví, aby bylo možno odhalit současné směry v této oblasti.

19. Poskytované informace zahrnují pokud možno tyto údaje:

a)   popis podloudnických metod. Pokud možno popis (výrobní značka, model, poznávací značka atd.) použitého dopravního prostředku. V případě možnosti informace obsažené na štítku nebo ve schvalovacím osvědčení kontejnerů nebo vozidel, jejichž technické provedení bylo schváleno podle ustanovení mezinárodní úmluvy, i údaje o jakémkoliv porušení celních závěr, šroubů, zařízení pro přiložení závěr nebo jiných částí kontejnerů nebo vozidel
b)   případný popis skrýše, pokud možno včetně její fotografie nebo náčrtu
c)   popis příslušného zboží
d)   jiné poznámky, včetně okolností, které vedly k odhalení
e)   smluvní stranu poskytující informace (včetně jednacího čísla).

ÚSTŘEDNĺ EVIDENCE, část III:
LODĚ POUŽĺVANÉ K PODLOUDNICTVĺ

20. Oznámení podle této části ústřední evidence budou poskytovat informace o lodích všech typů, které byly použity k podloudnictví s omamnými nebo psychotropními látkami, budou však v zásadě omezeny pouze na případy, které jsou považovány za mezinárodně významné.

21. Pokud jsou dostupné a vnitrostátní právní předpisy je dovolují sdělovat, poskytují se zejména tyto informace:

a)   název a stručný popis lodě (parní, motorová, nosnost, obrys atd.)
b)   jméno a adresa majitele/nájemce lodi
c)   vlajka
d)   přístav registrace a mateřský přístav, je-li odlišný
e)   jméno a státní občanství/národnost kapitána (a popřípadě hlavních lodních důstojníků)
f)   druh deliktu, včetně popisu zabaveného zboží
g)   případný popis místa skrýše (pokud možno včetně její fotografie nebo náčrtu) i okolnosti, které vedly k jejímu odhalení
h)   země původu zabaveného zboží
i)   první nakládací přístav
j)   poslední přístav určení
k)   přístavy zastavení mezi přístavy uvedenými pod i) a j)
l)   jiné poznámky (kolikrát se stejná loď, námořní společnost, nájemce lodi nebo jiná osoba provozující lodní dopravu účastnili podloudnické činnosti atd.)
m)   smluvní strana poskytující informace (včetně jednacího čísla).

PŘĺLOHA XI

POMOC V BOJI PROTI PODLOUDNICTVĺ S UMĚLECKÝMI
PŘEDMĚTY, STAROŽITNOSTMI NEBO S JINÝMI KULTURNĺMI HODNOTAMI

1. Ustanovení této přílohy se vztahují na umělecké předměty a starožitnosti, jakož i na jiné "kulturní hodnoty", které se z náboženských nebo světských důvodů považují za důležité pro archeologii, prehistorii, dějiny, literaturu, umění nebo vědu ve smyslu článku 1 písmen a) až k) Úmluvy UNESCO o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků (Paříž, 14. listopadu 1970), pokud jsou tyto umělecké předměty, starožitnosti a jiné kulturní hodnoty předmětem podloudnictví. Tato ustanovení nebrání používat opatření platná v národním měřítku ve věci spolupráce s národními orgány ochrany kulturního bohatství doplňující v celní oblasti provádění ustanovení Úmluvy UNESCO smluvními stranami této úmluvy, které rovněž přijaly tuto přílohu.

2. Ustanovení této přílohy o podloudnictví s uměleckými předměty, starožitnostmi nebo s jinými kulturními hodnotami se ve vhodných případech, a pokud jsou celní správy v této věci příslušné, rovněž vztahují na finanční operace související s tímto podloudnictvím.

VÝMĚNA INFORMACĺ MEZI CELNĺMI SPRÁVAMI Z VLASTNĺ INICIATIVY

3. Celní správy smluvních stran sdělují z vlastní iniciativy a neprodleně jiným celním správám, které na tom mohou mít přímý zájem, veškeré informace týkající se:

a)   operací, o kterých je známo nebo o kterých je podezření, že se jedná o podloudnictví s uměleckými předměty, starožitnostmi a s jinými kulturními hodnotami, jakož i operací, které nasvědčují tomu, že vedou k takovému podloudnictví;
b)   osob, o kterých je známo, že se zabývají nebo, pokud informace týkající se takových osob mohou být sděleny podle vnitrostátních právních předpisů, osob podezřelých z toho, že se zabývají operacemi uvedenými výše v písmenu a), jakož i vozidel, lodí, letadel a jiných použitých dopravních prostředků, nebo u nichž je podezření, že jsou používány k těmto úkonům;
c)   nových prostředků nebo metod používaných k podloudnictví s uměleckými předměty, starožitnostmi nebo jinými kulturními hodnotami.

POMOC NA ŽÁDOST VE VĚCECH DOHLEDU

4. Na žádost celní správy jedné smluvní strany bude celní správa jiné smluvní strany v rozsahu svých pravomocí a možností po určitou dobu vykonávat zvláštní dohled nad:

a)   pohybem určitých osob, zejména při vstupu na své území a při výstupu z něj, o nichž se lze důvodně domnívat, že se profesionálně nebo obvykle zabývají podloudnictvím s uměleckými předměty, starožitnostmi nebo s jinými kulturními hodnotami na území dožadující smluvní strany;
b)   pohybem uměleckých předmětů a starožitností nebo jiných kulturních hodnot, na které celní správa dožadující smluvní strany upozorní jako na předmět důležité nedovolené přepravy z území této smluvní strany;
c)   určitými vozidly, loděmi, letadly nebo jinými dopravními prostředky, o nichž je možno důvodně se domnívat, že jsou používány k podloudnictví s uměleckými předměty, starožitnostmi nebo s jinými kulturními hodnotami pocházejícími z území dožadující smluvní strany, a sdělí o tom zprávu celní správě dožadující smluvní strany.

ŠETŘENĺ PROVÁDĚNÁ NA ŽÁDOST PRO JINOU SMLUVNĺ STRANU

5. Na žádost celní správy jedné smluvní strany bude provádět celní správa druhé smluvní strany, v rámci svých pravomocí a v mezích zákonů a nařízení platných na jejím území, šetření směřující k získání důkazů o podloudnictví s uměleckými předměty, starožitnostmi nebo s jinými kulturními hodnotami, které je předmětem šetření na území dožadující smluvní strany, a bude získávat prohlášení osob vyšetřovaných ve spojitosti s tímto deliktem i svědků a znalců, sdělí výsledky šetření a předá doklady nebo jiné důkazy celní správě dožadující smluvní strany.

ÚKONY PRACOVNĺKŮ JEDNÉ SMLUVNĺ STRANY NA ÚZEMĺ JINÉ SMLUVNĺ STRANY

6. Nestačí-li pouhá písemná výpověď pro podání důkazu a požádá-li o to celní správa smluvní strany, povolí celní správa jiné smluvní strany v mezích svých pravomocí, aby její úředníci vypovídali jako svědci nebo znalci před soudem nebo tribunálem na území dožadující smluvní strany ve věci podloudnictví s uměleckými předměty, starožitnostmi nebo s jinými kulturními hodnotami. V žádosti o dostavení se k soudu se zejména uvede, v jaké věci a v jaké funkci má úředník vypovídat. Celní správa smluvní strany, která žádosti vyhoví, stanoví písemně rozsah výpovědi svých úředníků.

7. Na písemnou žádost celní správy jedné smluvní strany povolí celní správa jiné smluvní strany, považuje-li to za vhodné a v mezích svých pravomocí a svých možností, aby úředníci dožadující správy byli přítomni na území dožádané smluvní strany při šetření nebo zjišťování podloudnictví s uměleckými předměty, starožitnostmi nebo s jinými kulturními hodnotami, které se týká dožadující smluvní strany.

8. Považují-li to obě smluvní strany za vhodné a je-li to v souladu se zákony a nařízeními platnými na jejich území, zúčastní se úředníci celní správy jedné smluvní strany na požádání druhé smluvní strany šetření prováděného na území této druhé smluvní strany.

SOUSTŘEĎOVÁNĺ INFORMACĺ

9. Celní správy smluvních stran sdělují generálnímu tajemníkovi Rady níže uvedené informace, pokud mají mezinárodní význam.

10. Generální tajemník Rady zřídí a bude udržovat aktuální evidenci informací, které mu smluvní strany sdělují, a bude využívat údajů obsažených v této evidenci k vypracování přehledů studií o nových nebo již opětovně se vyskytujících způsobech podloudnictví s uměleckými předměty, starožitnostmi nebo s jinými kulturními hodnotami. Provádí pravidelné třídění, aby vyřadil informace, které se podle jeho názoru staly zbytečnými nebo zastaralými.

11. Celní správy smluvních stran budou generálnímu tajemníkovi Rady dodávat na jeho žádost a podle jiných ustanovení Úmluvy a této přílohy další informace, které by případně potřeboval k vypracování přehledů a studií uvedených v odstavci 10 této přílohy.

12. Generální tajemník Rady bude rozesílat úřadům a úředníkům, které jmenují celní správy smluvních stran, určité informace obsažené v ústřední evidenci, pokud toto sdělení považuje za užitečné, jakož i jakékoliv přehledy a studie uvedené v odstavci 10 této přílohy.

13. Pokud smluvní strana, která informace sděluje, nestanoví jinak, generální tajemník Rady zasílá rovněž UNESCO a Mezinárodní organizaci kriminální policie/Interpol informace o podloudnictví s uměleckými předměty, starožitnostmi nebo s jinými kulturními hodnotami uvedenými v ústřední evidenci, pokud došlo k neoprávněnému převodu vlastnictví a pokud považuje toto oznámení za užitečné, rovněž i přehledy a studie, které v této věci vypracoval podle odstavce 10 této přílohy.

14. Generální tajemník Rady sdělí na požádání smluvní straně, která tuto přílohu přijala, veškeré jiné informace, které má k dispozici v rámci soustřeďování informací stanovených uvedenou přílohou.

ÚSTŘEDNĺ EVIDENCE,
část I: OSOBY

15. Oznámení podávaná v této první části ústřední evidence poskytují informace týkající se:

a)   osob, které byly pro podloudnictví s konečnou platností odsouzeny; a
b)   případně osob podezřelých z podloudnictví nebo přistižených při činu podloudnictví na území smluvní strany, která učinila oznámení, i když soudní řízení nebylo dosud skončeno, přičemž se rozumí, že smluvní strany, které nesdělí jména a popis příslušných osob, protože jim takové oznámení jejich vnitrostátní právní předpisy zakazují, podají alespoň oznámení obsahující co největší počet údajů uvedených v této části ústřední evidence.

16. Poskytované informace obsahují pokud možno následující údaje:

a)   příjmení
b)   jména
c)   případně příjmení za svobodna
d)   přezdívku nebo pseudonym
e)   zaměstnání
f)   adresu (nynější)
g)   datum a místo narození
h)   státní občanství/národnost
i)   zemi bydliště a zemi, kde osoba pobývala během posledních 12 měsíců
j)   druh a číslo průkazu totožnosti, včetně data a země vydání
k)   popis osoby:
1. pohlaví
2. výška
3. hmotnost
4. postava
5. vlasy
6. oči
7. pleť
8. zvláštní znamení
l)   stručný popis deliktu (včetně údajů o druhu a původu zboží v souvislosti s deliktem, a zda došlo k nedovolenému převodu vlastnictví) a okolnosti, které vedly k odhalení deliktu
m)   druh a výši uložené pokuty a/nebo vyneseného rozsudku
n)   jiné poznámky včetně jazyků, jimiž dotyčná osoba mluví, a případné dřívější záznamy o odsouzení (jsou-li dostupná)
o)   smluvní stranu podávající informace (včetně jednacího čísla).

17. Generální tajemník Rady zpravidla rozešle informace týkající se části I. ústřední evidence alespoň zemím, jichž je státním příslušníkem/má její národnost, a zemi, kde má bydliště, a zemím navštíveným příslušnou osobou během posledních 12 měsíců.

ÚSTŘEDNĺ EVIDENCE,
část II: METODY

18. Oznámení podle této části ústřední evidence budou poskytovat informace o metodách podloudnictví s uměleckými předměty, starožitnostmi nebo jinými kulturními hodnotami, včetně používání metod úkrytů, ve všech případech, pokud mají zvláštní mezinárodní význam. Smluvní strany udávají všechny případy použití známé metody podloudnictví, stejně jako nové, neobvyklé nebo možné metody, aby bylo možno odhalit nejnovější směry v této oblasti.

19. Poskytované informace zahrnují pokud možno následující údaje:

a)   popis podloudnických metod. Pokud možno popis (výrobní značka, model, poznávací značka, jde-li o pozemní vozidlo, typ lodi atd.) jakéhokoliv použitého dopravního prostředku. Případně informace na štítku nebo ve schvalovacím osvědčení kontejnerů nebo vozidel, jejichž technické provedení bylo schváleno podle ustanovení mezinárodní úmluvy, rovněž i údaje o jakémkoliv porušení celních závěr, šroubů, zařízení pro přiložení závěr nebo jiných částí kontejnerů nebo vozidel
b)   případný popis místa skrýše a pokud možno její fotografie nebo náčrt
c)   popis příslušného zboží
d)   jiné poznámky, včetně okolností, které vedly k odhalení
e)   smluvní stranu poskytující informace (včetně jednacího čísla).

E-shop

Cizí měny a kurzové rozdíly, výklad a vyřešené příklady, 8. vydání

Cizí měny a kurzové rozdíly, výklad a vyřešené příklady, 8. vydání

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Publikace se věnuje účtování cizích měn v účetnictví podnikatelů a nestátních neziskových organizací a je vlastně jedinou ucelenou knihou, která tuto problematiku řeší. Velké množství praktických příkladů ...

Cena: 419 KčKOUPIT

Ukončení podnikání

Ukončení podnikání

doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie věnovaná ukončení podnikání čtenáře podrobně provede jak obecnými informacemi o skončení podnikání (např. statistickými údaji o tom, jaká je šance nového podniku přežít první rok), tak konkrétními případy (např. diagnostickým testem, jestli stávající krize podniku směřuje ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, komentář

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, komentář

Mgr. Petr Jäger, Ph.D., Mgr. Aleš Chocholáč - Wolters Kluwer, a. s.

Autoři vytvořili ucelený komentář zákona, jehož předmětem a účelem je zmírnění některých majetkových křivd církvím a náboženským společnostem, pro což se po roce 1989 ustálila zkratka „restituce“, resp. ...

Cena: 700 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.