Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 17/2001 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2001, částka 5, ze dne 20. 2. 2001

17

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. července 2000 bylo v Praze podepsáno Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu pro střední a východní Evropu.

Memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku 11 odst. 1 dne 20. října 2000.

České znění Memoranda se vyhlašuje současně.

Memorandum o porozumění
mezi
Ministerstvem obrany České republiky
a
Ministerstvem obrany Spojeného království
Velké Británie a Severního Irska
o zřízení Britského vojenského poradního
a výcvikového týmu
pro střední a východní Evropu

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen "smluvní strany");

přejíce si zlepšit účinnost vojenského výcviku poskytovaného Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (dále jen "Spojené království") ozbrojeným silám zemí střední a východní Evropy;

berouce v úvahu ustanovení Dohody mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statusu jejich ozbrojených sil, sjednané dne 19. června 1995 v Bruselu (dále jen "PfP SOFA"), a Dohody mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statusu jejich ozbrojených sil, sjednané dne 19. června 1951 v Londýně (dále jen "NATO SOFA");

se dohodly na následujícím:

Článek 1
Zřízení a účel Britského vojenského poradního a výcvikového týmu

1. Ministerstvo obrany Spojeného království jmenuje důstojníky a vyšší poddůstojníky ozbrojených sil Spojeného království za účelem zřízení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu pro střední a východní Evropu (dále jen "BVPVT SVE") v počtu do 30 osob. BVPVT SVE bude zřízen zpočátku na dobu 3 - 5 let. O složení týmu a hodnostech jeho členů bude průběžně rozhodovat Ministerstvo obrany Spojeného království, které bude informovat Ministerstvo obrany České republiky o jakékoliv změně.

2. Úkolem BVPVT SVE bude vést v krátkodobých kurzech výcvik důstojníků a vyšších poddůstojníků s cílem poskytnutí pomoci ozbrojeným silám států střední a východní Evropy, ať už na území České republiky nebo odesláním podpůrných týmů do jakékoliv jiné z těchto zemí.

Článek 2
Definice

V tomto Memorandu:

a)   "Služební orgány Spojeného království" znamenají orgány ozbrojených sil Spojeného království, které jsou zákony Spojeného království zmocněny k výkonu velení nebo jurisdikce nad členy těchto ozbrojených sil;
b)   "Služební předpisy Spojeného království" znamenají směrnice, rozkazy, pravidla, nařízení, příkazy nebo instrukce týkající se ozbrojených sil Spojeného království;
c)   "závislá osoba" je manžel nebo manželka člena BVPVT SVE nebo jeho dítě, které je odkázáno na jeho nebo její podporu.

Článek 3
Postavení členů BVPVT SVE

1. Členové BVPVT SVE zůstávají za všech okolností příslušníky ozbrojených sil Spojeného království. Zůstanou subjektem služebních zákonů a dalších předpisů Spojeného království, nebudou subjektem vojenských předpisů České republiky a nebudou podléhat jurisdikci soudu nebo jiného orgánu odvozujícího svou pravomoc z těchto předpisů.

2. Velitel BVPVT SVE bude v otázkách velení, disciplíny, činnosti a správy BVPVT SVE odpovědný vládě Spojeného království prostřednictvím Ministerstva obrany Spojeného království, a proto mu budou jakékoliv záležitosti týkající se vztahu BVPVT SVE a orgánů České republiky předkládány k řešení v první instanci.

3. Nehledě na ustanovení odstavce 1 tohoto článku bude veliteli a členům BVPVT SVE poskytnuto postavení a projevována vojenská zdvořilost, která náleží důstojníkům a vojákům stejné hodnosti v ozbrojených silách České republiky.

4. Členům BVPVT SVE bude povoleno nosit kdykoliv příslušnou uniformu a označení ozbrojených sil Spojeného království a nosit a používat služební zbraně a munici, bude-li to vyžadovat plnění jejich služebních povinností v rámci prováděného výcviku.

5. Ministerstvo obrany České republiky pomůže při získání nezbytných povolení pro členy BVPVT SVE a na nich závislé osoby a poskytne členům BVPVT SVE identifikační karty za účelem umožnění vstupu do českých vojenských zařízení a za účelem účinného výkonu jejich služebních povinností.

Článek 4
Jurisdikce

1. Členové BVPVT SVE a na nich závislé osoby budou respektovat zákony České republiky.

2. Otázky jurisdikce spojené s pobytem členů BVPVT SVE a na nich závislých osob na území České republiky budou řešeny v souladu s PfP SOFA (článek VII NATO SOFA).

Článek 5
Náhrada škody a odpovědnost

1. Nároky na náhradu škody, které vznikly na základě nebo v souvislosti s prováděním tohoto Memoranda na území České republiky a jsou pokryty PfP SOFA (článek VIII NATO SOFA), budou vypořádány v souladu s jeho ustanoveními.

2. Nároky na náhradu škody, které nejsou pokryty článkem VIII NATO SOFA, bude řešit ta ze smluvních stran, která je na základě vzájemné konzultace více příslušná daný nárok řešit. Náklady spojené s vyřízením takových nároků budou hrazeny stejným dílem. Jestliže však odpovědnost za škodu vznikla na základě nedbalostního konání nebo opomenutí, úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti jedné ze smluvních stran nebo personálu nebo zástupců jedné smluvní strany, náklady na úhradu škody budou hrazeny pouze touto smluvní stranou.

3. V případech škody způsobené na společném majetku nebo společným majetkem smluvních stran, kdy nahrazení takové škody není vymahatelné na třetí straně, ponesou takové náklady smluvní strany společně rovným dílem.

Článek 6
Prostředky poskytované Českou republikou

1. Ministerstvo obrany České republiky poskytne BVPVT SVE následující prostory, zařízení a služby potřebné k vedení kurzů pro příslušníky ozbrojených sil České republiky a ostatních států střední a východní Evropy v souladu s článkem 1 tohoto Memoranda:

a.   instruktorské, administrativní a kancelářské prostory s telefony, faxy, přístupem k internetu a zařízeními na kopírování;
b.   vhodné výcvikové prostory a střelnice s nezbytným personálem;
c.   služební zbraně, munici, stravní dávky do pole a individuální a skupinové polní vybavení pro štáb
BVPVT SVE a veškerý personál absolvující výcvik;
d.   vozidla, řidiče, pohonné hmoty a údržbu;
e.   vybavení pro komunikaci s instruktáží, baterie, servis a údržbu;
f.   další podporu pro výcvik, na níž se mohou v budoucnu dohodnout velitel BVPVT SVE s příslušným vojenským personálem České republiky.

2. Ministerstvo obrany České republiky jmenuje jako asistenta velitele BVPVT SVE vhodného kvalifikovaného styčného důstojníka v hodnosti podplukovníka nebo majora nebo jeho civilní ekvivalent, se zkušenostmi v motostřeleckém směru (přednostně ve výcviku na úrovni prapor) a s minimální znalostí anglického jazyka na úrovni STANAG 3, spolu s příslušným administrativním personálem.

3. Ministerstvo obrany České republiky poskytne v areálu Vojenské akademie ve Vyškově pro svobodné nebo ženaté/vdané členy BVPVT SVE, kteří přijedou bez rodin, na jejich požádání ubytování takového standardu, který bude akceptovatelný velitelem BVPVT SVE a dále bude nápomocno při hledání vhodného ubytování a vyřizování nájmu pro ženaté/vdané členy týmu s rodinami mimo Vojenskou akademii Vyškov.

4. Členům BVPVT SVE a na nich závislým osobám bude po dobu pobytu na území České republiky poskytována nezbytná lékařská a zubní péče v souladu s ustanoveními NATO SOFA a dalšími relevantními mezinárodními smlouvami.

5. Finanční otázky spojené s výcvikem členů ozbrojených sil ostatních států střední a východní Evropy budou řešeny na základě dvoustranných jednání mezi Českou republikou s příslušnými státy a po konzultaci s velitelem BVPVT SVE.

Článek 7
Prostředky poskytované Spojeným královstvím

1. Ministerstvo obrany Spojeného království poskytne pro činnost BVPVT SVE počítačové vybavení včetně příslušného softwaru a další výukové pomůcky. Toto vybavení zůstane ve vlastnictví Ministerstva obrany Spojeného království.

2. Ministerstvo obrany Spojeného království bude hradit veškeré finanční náležitosti členů BVPVT SVE včetně náležitostí spojených s náklady na stravování a ubytování a cestovní náklady BVPVT SVE.

Článek 8
Odvolání personálu BVPVT SVE

1. Ministerstvo obrany Spojeného království může odvolat kteréhokoliv nebo všechny členy BVPVT SVE obvykle poté, co podá oznámení o takovém odvolání 6 měsíců předem, ale i bez takového oznámení v případě, že to nezbytně vyžadují operační požadavky.

2. Jestliže Ministerstvo obrany České republiky projeví přání odvolat BVPVT SVE jako celek, projedná nejdříve takové odvolání s Ministerstvem obrany Spojeného království a v každém případě podá oznámení 6 měsíců před tím, než se odvolání týmu uskuteční.

3. Jestliže Ministerstvo obrany České republiky projeví přání odvolat jednoho z členů BVPVT SVE nebo osobu na něm závislou z České republiky, bude toto přání nejprve konzultovat s velitelem BVPVT SVE.

Článek 9
Změny

Toto Memorandum může být kdykoliv po vzájemné dohodě smluvních stran písemně změněno.

Článek 10
Řešení sporů

Jakýkoliv spor vzniklý na základě provádění nebo výkladu tohoto Memoranda bude řešen konzultací mezi smluvními stranami a nebude postoupen k urovnání žádnému národnímu či mezinárodnímu soudu nebo třetí straně.

Článek 11
Vstup v platnost a ukončení platnosti

1. Toto Memorandum se sjednává na dobu neurčitou a vstoupí v platnost dnem výměny diplomatických nót mezi smluvními stranami potvrzujících splnění příslušných vnitrostátních podmínek.

2. Toto Memorandum je možno kdykoliv vypovědět jednou ze smluvních stran na základě písemného oznámení druhé smluvní straně s 6měsíční výpovědní lhůtou.

Dáno v Praze dne 25. července 2000 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo obrany 
České republiky  
RNDr. Vladimír Vetchý, CSc. v. r. 
ministr obrany České republiky  

Za Ministerstvo obrany
Spojeného království Velké Británie
a Severního Irska
David Broucher v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
Spojeného království Velké Británie
a Severního Irska v České republice

E-shop

ÚZ č. 1418 - Vysoké školství

ÚZ č. 1418 - Vysoké školství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zákon o vysokých školách po několika novelách, které nabyly účinnosti v lednu 2021; dále zde najdete aktuální znění 5 nařízení vlády a vyhlášek. Všechny změny textů jsou vyznačeny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

Cena: 99 KčKOUPIT

Nový občanský zákoník úplně pro všechny

Nový občanský zákoník úplně pro všechny

Veronika Ryšánková, Pavla Benátčanová, Dana Prudíková, František Korbel - GRADA Publishing, a. s.

Srozumitelně a jasně pro každého z nás! Získejte ucelený přehled novinek, které přináší nový občanský zákoník! Srozumitelně a jasně pro každého občana - neprávníka! Napsali pro vás nejzkušenější publikující právníci, kteří se podíleli na vzniku nového občanského zákoníku! Občanské ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Restituce podle zákona o půdě

Restituce podle zákona o půdě

Vojtěch Příkopa - C. H. Beck

Publikace se věnuje restituční problematice v podobě převodů náhradních pozemků na oprávněné osoby podle zákona o půdě. Na ty mají restituenti nárok, není-li možné navrátit jim původní nemovitosti, o které přišli mezi lety 1948 až 1989. Přestože od přijetí zákona o půdě již uplynulo ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.