Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 8/2001 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2001, částka 3, ze dne 1. 2. 2001

8

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. prosince 1998 bylo v Rize podepsáno Rozhodnutí č. 2/1998 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou.1)

Rozhodnutí vstoupilo v platnost na základě svého článku 2 odst. 2 dne 10. října 2000.

Anglické znění a český překlad Rozhodnutí se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

ROZHODNUTĺ Č. 2/1998
SPOLEČNÉHO VÝBORU
DOHODY O VOLNÉM OBCHODU MEZI
ČESKOU REPUBLIKOU A LOTYŠSKOU REPUBLIKOU

Majíce na zřeteli Dohodu o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou, podepsanou v Rize dne 15. dubna 1996, a Protokol 3 týkající se defnice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce k této Dohodě;

Berouce v úvahu ustanovení článků 35, 36 a 38 Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou;

Vzhledem k tomu, že v rámci Protokolu 3 je třeba upravit definici pojmu "původní výrobky" k zajištění správného fungování rozšířeného systému kumulace, který umožňuje použití materiálů původních v Evropském společenství, Polsku, Maďarsku, České republice, Slovenské republice, Bulharsku, Rumunsku, Lotyšsku, Litvě, Estonsku, Slovinsku, Evropském hospodářském prostoru, Islandu, Norsku a Švýcarsku;

Vzhledem k tomu, že je účelné zachovat do 31. prosince 2000 v účinnosti systém jednotných sazeb poplatků stanovených v článku 15 Protokolu 3 v souvislosti se zákazem navracení cla a osvobození od cla;

Vzhledem k tomu, že by bylo rovněž vhodné rozšířit systém kumulace na tyto výrobky původní v Turecku;

Vzhledem k tomu, že v zájmu usnadnění a zjednodušení administrativních úkonů je žádoucí změnit znění článků 3, 4 a 12 Protokolu 3;

Vzhledem k tomu, že je třeba brát v úvahu změny ve výrobních postupech a nedostatky určitých surovin, je nutno provést některé úpravy v seznamu požadavků na opracování a zpracování, kterému musí být podrobeny nepůvodní materiály za účelem získání statusu původu,

Společný výbor složený z představitelů Stran rozhodl takto:Článek 1

Protokol 3 týkající se pravidel původu zboží (definice pojmu "původní výrobky") a souvisejících metod administrativní spolupráce se tímto mění následovně:

1. Písmeno (i) článku 1 se nahrazuje tímto:

"(i)  "přidanou hodnotou" se rozumí cena ze závodu snížená o celní hodnotu každého z použitých materiálů původních v ostatních zemích uvedených v článku 4, nebo, není-li celní hodnota známa nebo nemůže být zjištěna, o první cenu prokazatelně zaplacenou za tyto výrobky ve Straně.".

2. Článek 3 se ruší.

3. Článek 4 se nahrazuje tímto:

"Článek 4
Kumulace původu

1. Bez dotčení ustanovení odstavce 1 článku 2 se výrobky považují za původní ve Straně, jestliže jsou zde tyto výrobky získány s použitím materiálů původních v Evropském společenství, Bulharsku, Polsku, Maďarsku, České republice, Slovenské republice, Rumunsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Slovinsku, Islandu, Norsku, Švýcarsku (včetně Lichtenštejnska)1) nebo Turecku v souladu s ustanoveními protokolu o pravidlech původu, který je součástí dohod mezi touto Stranou a každou z těchto zemí, za předpokladu, že opracování nebo zpracování provedené v této Straně přesahuje operace uvedené v člán-ku 7 tohoto protokolu. Není nutné, aby tyto materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování.

2. Jestliže opracování nebo zpracování provedené ve Straně nepřesahuje operace uvedené v článku 7, získaný výrobek se považuje za původní v této Straně, pouze je-li hodnota zde přidaná větší než hodnota použitých materiálů původních v jedné z ostatních zemí uvedených v odstavci 1. Pokud tomu tak není, získaný výrobek se považuje za původní v té zemi, ve které byla přidána nejvyšší hodnota původních materiálů použitých ve výrobě v této Straně.

3. Výrobky původní v jedné ze zemí uvedených v odstavci 1, které nejsou podrobeny žádnému opracování nebo zpracování ve Straně, si ponechávají svůj původ, jestliže jsou vyvezeny do jedné z těchto zemí.

4. Kumulace stanovená v tomto článku může být uplatněna pouze na materiály a výrobky, které získaly status původu použitím pravidel původu shodných s pravidly v tomto protokolu.".

4. Článek 12 se nahrazuje následujícím:

"Článek 12
Zásada teritoriality

1. Vyjma ustanovení článku 4 a odstavce 3 tohoto článku, musí být podmínky pro získání statusu původu stanovené v hlavě II splněny bez přerušení ve Stranách.

2. Vyjma ustanovení článku 4, vrací-li se zpět původní zboží vyvezené z jedné ze Stran do jiné země, musí být považováno za nepůvodní, pokud není možno uspokojivě prokázat celním orgánům, že:

a) zpět dovážené zboží je totožné s vyvezeným; a

b) nebylo podrobeno jiné operaci než operaci nezbytné pro jeho uchování v dobrém stavu v dané zemi nebo při vývozu.

3. Získání statusu původu v souladu s podmínkami stanovenými v hlavě II není dotčeno opracováním nebo zpracováním materiálů, vyvezených z jedné ze Stran a následně zpět dovezených, které je provedeno mimo území Stran, za předpokladu, že:

a) uvedené materiály jsou zcela získány v jedné ze Stran nebo byly před vyvezením podrobeny opracování nebo zpracování nad rámec nedostatečných operací stanovených v článku 7; a

b) celním orgánům může být uspokojivým způsobem prokázáno, že:

   i) zpět dovážené zboží bylo získáno opracováním nebo zpracováním vyvezených materiálů; a

   ii) celková hodnota přidaná mimo území Stran uplatněním ustanovení tohoto článku nepřesahuje 10 % ceny ze závodu výsledného výrobku, jehož status původu je požadován.

4. Pro účely odstavce 3 se podmínky pro získání statusu původu stanovené v hlavě II nevztahují na opracování nebo zpracování provedené mimo území Stran. Nicméně, stanoví-li pravidlo v příloze II, které je použito k určení původu výsledného výrobku, nejvyšší hodnotu všech použitých nepůvodních materiálů, nesmí součet celkové hodnoty nepůvodních materiálů použitých na uzemí příslušné strany a celkové hodnoty přidané mimo území Stran uplatněním ustanovení tohoto článku překročit stanovené procentuální kritérium.

5. Pro účely uplatnění ustanovení odstavců 3 a 4 se pojmem "celková přidaná hodnota" rozumí všechny náklady vynaložené mimo Strany, včetně hodnoty materiálů tam použitých.

6. Ustanovení odstavců 3 a 4 se nevztahuje na výrobky, které nesplňují podmínky uvedené v příloze II nebo které mohou být považovány za dostatečně opracované nebo zpracované pouze uplatněním pravidla všeobecné hodnotové tolerance stanoveného v odstavci 2 článku 6.

7. Ustanovení odstavců 3 a 4 se nevztahuje na výrobky zařazené v kapitolách 50 až 63 Harmonizovaného systému.

8. Jakékoli opracování a zpracování, na něž se vztahují ustanovení tohoto článku a které bylo provedeno mimo Strany, se uskuteční v režimu pasivního zušlechťovacího styku nebo v obdobném režimu.".

5. V odstavci 6 článku 15 se datum "31. prosince 1998" nahrazuje datem "31. prosince 2000".

6. V článku 26 se odkaz "C2/CP3" nahrazuje odkazem "CN22/CN23".

7. V příloze I poznámce 5. 2 se doplňují "elektrovodivá vlákna" mezi "umělá chemická vlákna" a "syntetická chemická střižová vlákna z polypropylenu".

8. V příloze I poznámce 5. 2 se ruší pátý příklad ("Koberec se střapci ... je splněno hmotnostní kritérium.").

9. V příloze II se mezi pravidla pro čísla HS 2202 a 2208 vkládá následující pravidlo: " Číslo HS

(1)

(2)

(3)

(4)

Popis výrobku

Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů nezbytné
pro získání statusu původu

nebo

2207 Ethylalkohol nedenaturovanýs objemovým obsahemalkoholu 80 % vol nebo více;ethylalkohol a ostatnídestiláty denaturované,s jakýmkoliv obsahemalkoholu Výroba:
- používající materiály nezařazené
v číslech 2207 nebo 2208".

10. V příloze II se pravidlo pro kapitolu 57 nahrazuje tímto:

"kapitola57
Koberce a jiné textilnípodlahové krytiny:
- Z vpichované plsti
Výroba z7):
- přírodních vláken
nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
Avšak:
- polypropylenové hedvábí čísla 5402,
- polypropylenová vlákna čísla 5503
nebo 5506,
- polypropylenový kabel čísla 5501,
jejichž délková hmotnost je pro každé hedvábí nebo vlákno menší než 9 decitex, lze použít za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 40 % ceny výrobku ze závodu
- jutová tkanina může být použita jako podložka
- Z jiné plsti
- Ostatní
Výroba z7):
- přírodních vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
Výroba z7):
- příze z kokosových nebo
jutových vláken(a),
- syntetické nebo umělé příze,
- přírodních vláken, nebo
- chemických střižových vláken,
nemykaných, nečesaných nebo
nezpracovaných jinak pro spřádání
Avšak jutová tkanina může být použita jako podložka
(a) Použití jutové příze je schváleno od 1. 7. 2000.".

11. V příloze II se pravidlo pro číslo HS 7006 nahrazuje tímto:

"7006 Sklo čísel 7003, 7004 nebo7005, ohýbané, s broušenýmihranami, ryté, vrtané, smaltované nebo jinak zpracované,avšak nezarámované nebonespojované s jinýmimateriály:
- Ploché skleněné podložky potažené tenkým dielektrickým filmem, polovodičového typu, v souladu se standardy SEMII1)
- Ostatní
Výroba z materiálů (podložek) čísla 7006
Výroba z materiálů čísla 7001
1) SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated (Institut polovodičových vybavení a materiálů).".

12. V příloze II se pravidlo pro číslo HS 7601 nahrazuje tímto:

"7601Surový (nezpracovaný) hliník
Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku; a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny výrobku ze závodunebovýroba tepelným nebo elektrolytickým zpracováním z nelegovaného hliníku nebo z hliníkového odpadu a šrotu".

Článek 2

1. Toto Rozhodnutí vstoupí v platnost dne 1. ledna 1999 za předpokladu, že si před tímto datem Strany vymění diplomatické nóty potvrzující jeho schválení vládou příslušné Strany.

2. V případě, že toto Rozhodnutí nevstoupí v platnost podle odstavce 1 tohoto článku, vstoupí v platnost v den obdržení pozdější diplomatické nóty potvrzující jeho schválení vládou příslušné Strany.

Dáno v Rize dne 29. prosince 1998 ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce.

Představitel
České republiky: 
Ing. Jiří Maceška v. r. 
náměstek ministra průmyslu a obchodu

Představitel
Lotyšské republiky:
Jánis Vanags v. r.
státní tajemník Ministerstva hospodářství


1)   Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou ze dne 15. dubna 1996 byla vyhlášena pod č. 192/1997 Sb.
1)   Lichtenštejnské knížectví tvoří celní unii se Švýcarskem a je smluvní stranou dohody o Evropském hospodářském prostoru.

E-shop

Oceňování nemovitostí v praxi

Oceňování nemovitostí v praxi

Petr Ort, Olga Ortová Šeflová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je praktickou aplikací obecné teorie oceňování nemovitostí. Obsahově navazuje na knihu Oceňování nemovitostí - moderní metody a přístupy, Leges 2014. Příručka předkládá praktické návody na vypracování v praxi nejvíce frekventovaných typů ocenění na tržních principech, ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Energetický zákon. Komentář

Energetický zákon. Komentář

Zdeněk Zdvihal, Jana Svěráková, Jakub Med, Jana Osadská a kol. - C. H. Beck

Komentář přináší ucelený výklad k zákonu, který má mimořádný význam z hlediska existenciálních zájmů státu a velký dopad do života každého jednotlivce. Poskytuje komplexní pohled na relevantní právní úpravu vymezených sektorů energetiky, přináší vysvětlení základních otázek a ...

Cena: 3 290 KčKOUPIT

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti - Komentář

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti - Komentář

Jan Dvořák, Jiří Chrobák - Wolters Kluwer, a. s.

Ačkoliv od nabytí účinnosti zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti uplynulo již téměř třináct let, je předkládaná publikace nejen prvním komentářem k němu, nýbrž i vůbec první ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.