Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 7/2001 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2001, částka 2, ze dne 16. 1. 2001

7

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. listopadu 1998 byla v Bratislavě podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při mimořádných událostech.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 12. prosince 2000.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 16 odst. 2 dne 12. prosince 2000.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.

SMLOUVA
mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
o spolupráci a vzájemné pomoci při mimořádných událostech

Česká republika a Slovenská republika (dále jen "smluvní strany") přesvědčeny o nutnosti spolupráce s cílem vzájemně si poskytovat pomoc při mimořádných událostech se v souladu s článkem 17 Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o dobrém sousedství, přátelských vztazích a spolupráci podepsané v Bratislavě dne 23. listopadu 1992 dohodly takto:

Článek 1
Předmět Smlouvy

Tato smlouva upravuje podmínky dobrovolného poskytování pomoci při mimořádných událostech na území druhé smluvní strany na základě žádosti o poskytnutí pomoci.

Článek 2
Vymezení pojmů

Za účelem výkladu a realizace této smlouvy se rozumí:

"mimořádnou událostí" stav zapříčiněný živelní pohromou, požárem, technologickou havárií nebo katastrofou ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí;

"žádající smluvní stranou" smluvní strana, jejíž oprávněné orgány žádají o poskytnutí pomoci;

"žádanou smluvní stranou" smluvní strana, jejíž oprávněné orgány vyhověly žádosti druhé smluvní strany o poskytnutí pomoci;

"příslušným orgánem" orgán státní správy nebo územní samosprávy smluvní strany;

"záchrannou jednotkou" skupina osob určená žádanou smluvní stranou k poskytnutí pomoci a zabezpečená nutnou výbavou; záchrannou jednotkou se rozumí i zvlášť určení příslušníci ozbrojených sil;

"výbavou" technické prostředky, dopravní prostředky a jiný materiál, jakož i výstroj a předměty osobní potřeby členů záchranných jednotek a vyslaných jednotlivých odborníků;

"předměty pomoci" předměty určené pro bezplatné poskytnutí postiženému obyvatelstvu na území žádající smluvní strany.

Článek 3
Žádost o poskytnutí pomoci

(1) Pomoc se poskytuje na základě žádosti.

(2) Orgány smluvních stran oprávněné pro předložení a přijetí žádosti o poskytnutí pomoci (dále jen "oprávněné orgány") jsou

na straně České republiky

Ministerstvo vnitra České republiky

na straně Slovenské republiky

Ministerstvo vnitra Slovenské republiky.

(3) V žádosti o poskytnutí pomoci uvedou oprávněné orgány zejména druh, formu a rozsah požadované pomoci.

(4) Žádost podle odstavce 1 se podává písemně, případně ústně. Žádosti podané ústně musí být bez zbytečného odkladu potvrzeny písemně.

Článek 4
Formy pomoci

Pomoc se poskytuje zejména vysláním záchranných jednotek, jednotlivých odborníků, poskytnutím předmětů pomoci nebo potřebných informací.

Článek 5
Překračování státních hranic a pobyt na území druhé smluvní strany

(1) Při překračování státních hranic a na území druhé smluvní strany se prokazuje na žádost příslušných orgánů jen velitel nebo vedoucí záchranné jednotky průkazem totožnosti nebo služebním průkazem a předkládá seznam členů záchranné jednotky. Vzory služebních průkazů si oprávněné orgány navzájem předají do 30 dnů po podpisu této smlouvy.

(2) V případě nutnosti je možné překračovat státní hranice i mimo hraniční přechody. V takovém případě musí být předem informovány příslušné orgány ochrany státních hranic.

(3) Členové záchranných jednotek jsou oprávněni na území druhé smluvní strany nosit uniformu, pokud patří k jejich běžné výstroji. Používání vlastních výstražných znamení záchrannými jednotkami se neomezuje.

(4) Na členy záchranných jednotek se v průběhu jejich pobytu na území druhé smluvní strany vztahují vnitrostátní právní předpisy této smluvní strany.

Článek 6
Přeprava výbavy a předmětů pomoci přes státní hranice

(1) Smluvní strany usnadní přepravu výbavy a předmětů pomoci přes státní hranice. Na výbavu a předměty pomoci se nevztahují zákazy a omezení pro oběh zboží přes státní hranice. U vozidel používaných záchrannými jednotkami a u vozidel zabezpečujících přepravu prostředků pomoci se nevyžaduje povolení pro mezinárodní silniční přepravu.

(2) Výbava a předměty pomoci jsou osvobozeny od cla, daní a jiných poplatků.

(3) Záchranné jednotky nesmí vyvážet a dovážet kromě výbavy a předmětů pomoci žádné jiné zboží.

(4) Výbava, která nebyla spotřebována nebo zničena, se vyveze zpět na území žádané smluvní strany. Bude-li výbava ponechána na území žádající smluvní strany jako předmět pomoci, je třeba tuto skutečnost oznámit oprávněnému orgánu žádající smluvní strany.

(5) Žádající smluvní strana umožní dekontaminaci výbavy záchranných jednotek. Jestliže není dekontaminace možná, výbava se ponechá na území žádající smluvní strany.

(6) Omamné a psychotropní látky mohou být dovezeny a použity jen v rámci nutné lékařské pomoci a jen kvalifikovaným lékařským personálem podle vnitrostátních právních předpisů žádané smluvní strany. Nespotřebované omamné a psychotropní látky musí být vyvezeny zpět na území žádané smluvní strany. Tento oběh se nepovažuje za dovoz a vývoz zboží podle mezinárodních smluv o omamných a psychotropních látkách, kterými jsou smluvní strany vázány.

(7) Dovoz zbraní a munice na území druhé smluvní strany, kromě průmyslových trhavin a jejich iniciátorů, je zakázán.

Článek 7
Použití letadel

(1) Letadla se mohou použít pro přesun záchranných jednotek, jejich výbavy, předmětů pomoci a k provádění záchranné činnosti.

(2) Použití letadel je nutné oznámit příslušným orgánům žádající smluvní strany s uvedením údajů o druhu a označení letadla, o posádce, nákladu, času odletu, předpokládané trase a místě přistání.

(3) Žádající smluvní strana v případě potřeby povolí let na určená místa na svém území.

(4) Lety se musí uskutečňovat v souladu s pravidly stanovenými každou smluvní stranou upravujícími používání a navigaci letadel při letech nad jejím územím a dohodnutými postupy pro přelet státních hranic.

Článek 8
Koordinace a řízení

(1) Činnosti prováděné podle této smlouvy koordinují a řídí příslušné orgány žádající smluvní strany.

(2) Úkoly záchranným jednotkám se předávají jen prostřednictvím jejich velitelů nebo vedoucích.

(3) Příslušné orgány žádající smluvní strany poskytují pomoc a ochranu záchranným jednotkám a vyslaným jednotlivým odborníkům.

Článek 9
Náhrada výdajů

(1) Žádaná smluvní strana nemá vůči žádající smluvní straně nárok na náhradu výdajů za poskytnutou pomoc, včetně výdajů vzniklých spotřebováním, poškozením nebo ztrátou výbavy. To se nevztahuje na výdaje uvedené v článku 11 odst. 3 této smlouvy.

(2) Výdaje na pomoc, kterou žádaná smluvní strana pouze zprostředkovává od právnických nebo fyzických osob, u kterých by musela poskytnutí pomoci přímo hradit, nese žádající smluvní strana. Poskytnutí této pomoci si musí žádající smluvní strana přímo vyžádat a musí souhlasit s uhrazením nákladů na poskytnutí pomoci.

(3) Pokud záchranné jednotky spotřebují při zásahu anebo v přímé souvislosti s ním svoje zásoby, jsou jim poskytnuty žádající smluvní stranou v potřebném rozsahu bezplatně. Záchranným jednotkám je žádající smluvní stranou bezplatně poskytována i nezbytná lékařská pomoc.

(4) Ustanoveními odstavců 1 a 3 není vyloučena možnost hrazení výdajů žádající smluvní stranou, pokud o tom sama rozhodne.

Článek 10
Náhrada škod

(1) Každá smluvní strana se zříká všech nároků na náhradu škody vůči druhé smluvní straně v případě škod na majetku, které způsobil člen záchranné jednotky v souvislosti s poskytováním pomoci podle této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

(2) Každá smluvní strana se zříká všech nároků na náhradu škody vůči žádající smluvní straně v případě újmy na zdraví nebo smrti člena záchranné jednotky, ke kterým došlo v souvislosti s poskytováním pomoci podle této smlouvy.

(3) Pokud člen záchranné jednotky žádané smluvní strany způsobí na území žádající smluvní strany v souvislosti s poskytováním pomoci podle této smlouvy škodu třetí osobě, odpovědnost za škodu nese žádající smluvní strana.

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahují na případy, kdy škoda byla způsobena úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se přiměřeně použijí i pro vyslané jednotlivé odborníky.

(6) Oprávněné orgány úzce spolupracují při objasňování zranění, úmrtí nebo škody, ke kterým došlo v souvislosti s poskytováním pomoci podle této smlouvy. Za tímto účelem si oprávněné orgány vyměňují potřebné informace.

Článek 11
Překračování státních hranic ohroženými osobami

(1) Při mimořádných událostech mohou ohrožené osoby překročit státní hranice za podmínek stanovených Smlouvou mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích podepsanou v Praze dne 29. října 1992.

(2) Ohroženým osobám, které vstoupily na území druhé smluvní strany podle odstavce 1, poskytnou příslušné orgány této smluvní strany pomoc.

(3) Každá smluvní strana převezme zpět osoby uvedené v odstavci 1 a uhradí výdaje spojené s poskytnutím pomoci a jejich návratem.

Článek 12
Ukončení pomoci

Záchranné jednotky ukončí svoji činnost, pokud o tom rozhodne oprávněný orgán jedné ze smluvních stran. Záchranné jednotky se neprodleně vrátí zpět na území svého státu.

Článek 13
Spojení

Oprávněné orgány provedou potřebná opatření pro vzájemné spojení a spojení mezi záchrannými jednotkami v místě poskytování pomoci.

Článek 14
Další formy spolupráce

(1) Pro zabezpečení provádění této smlouvy oprávněné orgány spolupracují především v oblasti předcházení mimořádným událostem a při přípravě k poskytování pomoci. Za tímto účelem si navzájem vyměňují potřebné informace a organizují společná setkání a cvičení.

(2) Oprávněné orgány se navzájem informují o mimořádných událostech, které mohou ohrožovat území druhé smluvní strany a jejichž následky se šíří nebo se mohou rozšířit na území druhé smluvní strany.

(3) Ustanovení této smlouvy se přiměřeně použijí i pro společná cvičení.

Článek 15
Řešení sporů

Případné spory související s výkladem nebo prováděním této smlouvy budou smluvní strany řešit vzájemným jednáním nebo diplomatickou cestou.

Článek 16
Závěrečná ustanovení

(1) Práva a závazky smluvních stran, které vyplývají z jiných mezinárodních smluv, kterými jsou smluvní strany vázány, nejsou touto smlouvou dotčeny.

(2) Tato smlouva podléhá ratifikaci. Ratifikační listiny budou vyměněny v Praze. Tato smlouva vstoupí v platnost dnem výměny ratifikačních listin.

(3) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran může Smlouvu vypovědět diplomatickou cestou. Platnost Smlouvy skončí šest měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

(4) Ukončení platnosti této smlouvy nemá vliv na závazky týkající se jejího provádění, které ke dni ukončení její platnosti ještě trvají.

Dáno v Bratislavě dne 23. listopadu 1998 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku
Ing. Miloš Zeman v. r. 
předseda vlády

Za Slovenskou republiku
Mikuláš Dzurinda v. r.
předseda vlády

E-shop

Náhrada škody při porušení smluvní a mimosmluvní povinnosti v občanském právu

Náhrada škody při porušení smluvní a mimosmluvní povinnosti v občanském právu

Anežka Janoušková - Wolters Kluwer, a. s.

Občanský zákoník z roku 2012 poprvé v českých právních dějinách důsledně oddělil režim smluvní a mimosmluvní odpovědnosti. Sedm let po účinnosti nového soukromoprávního kodexu představuje tato monografie první ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Praktikum civilního procesu, 2. část

Praktikum civilního procesu, 2. část

Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šínová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum civilního procesu je určeno k procvičování aplikace norem civilněprocesního práva na případy z praxe. Druhá část je zpracována k právnímu stavu ke dni 1. 7. 2015. Praktikum je řazeno dle jednotlivých témat, která v druhé části zahrnují tradiční instituty civilního procesu ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Zákon o zpracování osobních údajů - Praktický komentář

Zákon o zpracování osobních údajů - Praktický komentář

Michal Nulíček, Josef Donát, Bohuslav Lichnovský, František Nonnemann, Petr Habarta - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha přináší na český trh první praktický komentář k zákonu o zpracování osobních údajů (zákon č. 110/2019 Sb.), který do českého prostředí adaptuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a transponuje směrnici ...

Cena: 424 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.