Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 5/2001 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2001, částka 2, ze dne 16. 1. 2001

5

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. července 1996 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o leteckých službách.

Dohoda se na základě svého článku 25 odst. 1 předběžně prováděla ode dne podpisu a v souladu se zněním téhož článku a odstavce vstoupila v platnost dne 4. dubna 1997. Podle odstavce 2 téhož článku jakmile vstoupila v platnost tato Dohoda, Zatímní dohoda o leteckých liniích mezi Československem a Švýcarskem, podepsaná 10. září 1947, ve znění pozdějších změn, pozbyla platnosti, pokud jde o Českou republiku a Švýcarsko.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

DOHODA
mezi
Českou republikou
a
Švýcarskou konfederací
o leteckých službách

Vědomy si toho, že Česká republika a Švýcarská konfederace

jsou stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, otevřené k podpisu v Chicagu dne sedmého prosince 1944,

vedeny přáním rozvíjet mezinárodní spolupráci na poli letecké dopravy, a

chtějíce ustanovit potřebný základ pro provozování leteckých služeb,

vláda České republiky a Švýcarská spolková rada

se dohodly takto:

Článek 1
Definice

1. Pro účely této Dohody a její Přílohy:

a)   výraz "Úmluva" znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví otevřenou k podpisu v Chicagu dne sedmého prosince 1944 a zahrnuje jakoukoli přílohu přijatou podle článku 90 této Úmluvy a jakoukoli změnu příloh nebo Úmluvy podle jejích článků 90 a 94, pokud tyto přílohy a změny byly přijaty oběma smluvními stranami;
b)   výraz "letecké úřady" znamená v případě České republiky Ministerstvo dopravy a v případě Švýcarska Federální úřad pro civilní letectví nebo, v obou případech, kteroukoli jinou osobu nebo orgán právně zmocněný k provádění funkcí vykonávaných uvedenými leteckými úřady;
c)   výraz "určený letecký podnik" znamená letecký podnik, který jedna smluvní strana určila podle článku 8 této Dohody k provozu dohodnutých leteckých služeb;
d)   výraz "tarif" znamená ceny, které mají být placeny za přepravu cestujících, zavazadel a zboží, a podmínky, za kterých jsou tyto ceny užívány, včetně provizních sazeb a dalších dodatečných náhrad pro zprostředkovatele nebo za prodej přepravních dokladů, ale nezahrnuje náhrady a podmínky pro přepravu poštovních zásilek;
e)   výraz "kapacita" ve vztahu k dohodnutým službám znamená kapacitu letadla používaného při takových službách násobenou počtem frekvencí prováděných tímto letadlem za dané období na lince nebo úseku linky.

2. Příloha tvoří nedílnou součást této Dohody. Všechna odvolání na tuto Dohodu, pokud není výslovně stanoveno jinak, zahrnují i zmíněnou Přílohu.

Článek 2
Poskytnutí práv

1. Každá smluvní strana poskytuje druhé smluvní straně práva stanovená v této Dohodě za účelem provozování leteckých služeb na linkách stanovených v seznamech linek Přílohy. Tyto služby a linky jsou dále nazývány "dohodnuté služby" a "stanovené linky".

2. Podle ustanovení této Dohody bude určený letecký podnik každé smluvní strany využívat při provozování mezinárodních leteckých služeb následující práva:

a)   létat bez přistání přes území státu druhé smluvní strany;
b)   přistávat na území státu druhé smluvní strany pro potřeby nikoli obchodní;
c)   nakládat a vykládat na území státu druhé smluvní strany v místech stanovených v Příloze této Dohody cestující, zavazadla, zboží a poštovní zásilky určené nebo pocházející z míst na území státu druhé smluvní strany;
d)   nakládat a vykládat na území třetích států v místech stanovených v Příloze této Dohody cestující, zavazadla, zboží a poštovní zásilky určené nebo pocházející z míst na území druhé smluvní strany stanovených v Příloze k této Dohodě.

3. Žádné ustanovení tohoto článku nemůže být považováno za udělení práva určenému leteckému podniku jedné smluvní strany nakládat na území státu druhé smluvní strany cestující, zavazadla, zboží a poštovní zásilky a převážet je za úplatu nebo nájemné do jiného místa na území státu této druhé smluvní strany.

4. V případě ozbrojeného konfliktu, neočekávaných politických změn nebo vývoje nebo zvláštních a neobvyklých okolností, kdy určený letecký podnik jedné smluvní strany nebude schopen poskytovat služby na své obvyklé pravidelné lince, druhá smluvní strana učiní všechna opatření, aby usnadnila pokračování provozu takové služby prostřednictvím vhodného uspořádání dotčených linek včetně poskytnutí práv po takovou dobu, která může být nutná k usnadnění životaschopného provozu.

Článek 3
Výkon práv

Určené letecké podniky mají stejnou a rovnou příležitost provozovat dohodnuté služby mezi územími států obou smluvních stran. Způsob výkonu přepravních práv na dohodnutých službách bude předmětem následujících ustanovení:

1. Určený letecký podnik jedné smluvní strany bude brát ohled na zájmy určeného leteckého podniku druhé smluvní strany, aby nepřiměřeně nenarušil dohodnuté služby druhého leteckého podniku provozované na celé nebo na části téže linky.

2. Hlavním cílem dohodnutých služeb bude zajištění kapacity odpovídající dopravním požadavkům mezi územími států smluvních stran, které určily letecký podnik, a obsluhovanými místy na stanovených linkách.

3. Právo každého z určených leteckých podniků provádět mezinárodní dopravu mezi územím druhé smluvní strany a územím třetích zemí bude vykonáváno v souladu s obecnými zásadami normálního rozvoje, se kterým se obě smluvní strany ztotožňují, a za podmínky, že kapacita bude upravena s ohledem na:

a)  dopravní požadavky do a z území státu té smluvní strany, která určila letecký podnik;
b) dopravní požadavky oblastí, kterými služba prochází, přičemž musí být vzaty v úvahu místní a regionální služby;
c)  požadavky hospodárného provozu dohodnutých služeb.

4. Žádná ze smluvních stran nebude jednostranně omezovat provoz určeného leteckého podniku druhé strany, leda podle ustanovení této Dohody nebo takových společných podmínek, které vyplývají z Úmluvy.

Jednostranná opatření mohou být učiněna pouze po konzultaci leteckých úřadů. Tyto konzultace se uskuteční do čtrnácti dnů od požadavku některého z leteckých úřadů.

Článek 4
Použití zákonů a nařízení

1. Právní předpisy státu jedné smluvní strany upravující vstup a výstup letadel z území jejího státu při mezinárodních letech nebo lety takových letadel přes toto území se vztahují na určený letecký podnik druhé smluvní strany.

2. Právní předpisy státu jedné smluvní strany upravující vstup, pobyt a výstup cestujících, posádek, zavazadel, zboží a poštovních zásilek z jeho území, jako jsou předpisy týkající se vstupu, výstupu, vystěhovalectví a přistěhovalectví, cel a pasových formalit, stejně tak jako hygienická opatření, se budou vztahovat na cestující, posádky, zavazadla, zboží a poštovní zásilky přepravované letadlem určeného leteckého podniku druhé smluvní strany po dobu, kdy se nacházejí na daném území.

3. Při uplatňování právních předpisů zmíněných v tomto článku nesmí žádná smluvní strana dávat přednost svému leteckému podniku před určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany.

Článek 5
Ochrana před nezákonnými činy

1. V souladu se svými právy a závazky plynoucími z mezinárodního práva smluvní strany potvrzují, že jejich vzájemný závazek chránit bezpečnost civilního letectví proti činům nezákonného vměšování tvoří nedílnou součást této Dohody. Smluvní strany budou zvláště jednat v souladu s ustanoveními Úmluvy o trestních a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla, podepsané v Tokiu 14. září 1963, Úmluvy o potlačení protiprávního zmocnění se letadel, podepsané v Haagu 16. prosince 1970, Úmluvy o potlačení protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, podepsané v Montrealu 23. září 1971, a jejím doplňujícím Protokolem o potlačení protiprávních činů násilí na letištích sloužících mezinárodnímu civilnímu letectví, podepsanému v Montrealu 24. února 1988, stejně tak jako každé další úmluvy nebo protokolu vztahujícímu se k bezpečnosti civilního letectví, ke kterým státy obou smluvních stran přistoupily.

2. Smluvní strany si na požádání vzájemně poskytnou veškerou nutnou pomoc k zabránění činů nezákonného zmocnění se civilních letadel a jiných nezákonných činů proti bezpečnosti těchto letadel, jejich cestujících a posádek, letišt a leteckých navigačních zařízení a jakémukoli jinému ohrožení bezpečnosti civilního letectví.

3. Smluvní strany budou, ve svých vzájemných vztazích, jednat v souladu s ustanoveními o ochraně civilního letectví stanovenými Mezinárodní organizací pro civilní letectví a označovanými jako Přílohy k Úmluvě v rozsahu, ve kterém jsou tato bezpečnostní opatření použitelná vůči smluvním stranám; budou vyžadovat, aby provozovatelé letadel registrovaných v jejich státech nebo provozovatelé letadel, kteří mají hlavní sídlo obchodní činnosti nebo stálé sídlo na území jejich států, a provozovatelé letišť na území jejich států jednali v souladu s takovými ustanoveními o ochraně civilního letectví.

4. Každá smluvní strana souhlasí s tím, že může být požadováno, aby její provozovatelé letadel dodržovali ustanovení o ochraně civilního letectví, uvedená výše v odstavci 3, vyžadovaná druhou smluvní stranou pro vstup, výstup a pobyt na území jejího státu.

5. Každá smluvní strana zajistí, že na území jejího státu budou účinně uplatňována odpovídající opatření k ochraně letadel a kontrole cestujících, posádek, příručních zavazadel, zapsaných zavazadel, zboží a palubních zásob před a v průběhu nastupování a nakládání.

6. Každá smluvní strana bude s porozuměním posuzovat jakýkoli požadavek druhé smluvní strany na přiměřená bezpečnostní opatření za účelem čelit určité hrozbě.

7. Dojde-li ke spáchání činu nebo hrozbě spáchání činu nezákonného zmocnění se civilního letadla nebo jiného nezákonného činu proti bezpečnosti takového letadla, jeho cestujících a posádky, letišť nebo navigačních zařízení, smluvní strany si vzájemně pomohou usnadňováním předávání zpráv a jinými příslušnými opatřeními směřujícími k rychlému a bezpečnému ukončení takového činu nebo hrozby.

8. Má-li smluvní strana opodstatněné důvody se domnívat, že se druhá smluvní strana odchýlila od ustanovení tohoto článku na ochranu civilního letectví, letecký úřad této smluvní strany může požádat o neodkladné konzultace s leteckým úřadem druhé smluvní strany.

Článek 6
Nepřijatelné osoby

1. Na žádost jedné ze smluvních stran povolí druhá smluvní strana leteckým podnikům, které vykonávají letecká přepravní práva v obou státech, provádět opatření, která zabezpečí, že budou přepravováni pouze cestující s cestovními doklady požadovanými pro vstup nebo tranzit státem, který o to požádal.

2. Odpovědné orgány každé smluvní strany přijmou k prověření osobu, která byla vrácena z místa na území státu druhé smluvní strany, v němž z letadla vystoupila, poté, co byla shledána nepřijatelnou, pokud předtím tato osoba pobývala na území druhého státu před nástupem do letadla jinak než v přímém tranzitu. Odpovědné orgány smluvní strany nebudou vracet takovou osobu do státu, v němž před tím byla shledána jako nepřijatelná.

3. Jestliže osoba, která byla shledána nepřijatelnou, ztratila nebo zničila své cestovní doklady, smluvní strana přijme náhradou doklad úředně potvrzující okolnosti nástupu do letadla a příletu vydaný odpovědnými orgány smluvní strany, na území jejíhož státu byla osoba shledána nepřijatelnou.

4. Tato ustanovení nemají za cíl bránit odpovědným orgánům v dalším prověření vrácené nepřijatelné osoby, aby byla zjištěna její případná přijatelnost nebo byla učiněna opatření pro její přemístění, přestěhování nebo deportaci do státu, jehož je státním příslušníkem, nebo tam, kde je jinak přijatelná.

Článek 7
Přímý tranzit

Cestující v přímém tranzitu přes území státu smluvní strany neopouštějící část letiště určenou pro takový účel budou podrobeni, s výjimkou ustanovení o ochraně civilního letectví uvedených v článku 5 této Dohody a úkolu zabránit dopravě narkotik a psychotropních látek, jen zjednodušené kontrole. Zavazadla a zboží v přímém tranzitu budou osvobozeny od celních a jiných poplatků.

Článek 8
Určení a provozní oprávnění

1. Každá smluvní strana bude mít právo určit jeden nebo více leteckých podniků za účelem provozování dohodnutých služeb. Toto určení bude provedeno písemným oznámením mezi leteckými úřady obou smluvních stran. Nebude-li výslovně dohodnuto leteckými úřady obou smluvních stran jinak, pro každou jednotlivou linku nebude určeno více než jeden letecký podnik z každé smluvní strany.

2. Letecký úřad, který obdržel oznámení o určení, udělí bez prodlení, podle ustanovení odstavců 3 a 4 tohoto článku, určenému leteckému podniku druhé smluvní strany potřebná provozní oprávnění.

3. Letecký úřad jedné smluvní strany může požadovat, aby letecký podnik určený druhou smluvní stranou prokázal, že je schopen plnit podmínky stanovené právními předpisy, které tento úřad uplatňuje na provoz mezinárodních leteckých dopravních služeb v souladu s ustanoveními Úmluvy.

4. Letecký úřad každé smluvní strany bude mít právo odmítnout udělení provozního oprávnění uvedeného v odstavci 2 tohoto článku nebo uložit takové podmínky, které považuje za nezbytné pro výkon práv stanovených v článku 2 této Dohody, kdykoli zmíněný úřad nemá důkaz, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola tohoto leteckého podniku náleží státu druhé smluvní strany nebo jeho státním příslušníkům.

5. Jakmile určený letecký podnik obdrží provozní oprávnění podle odstavce 2 tohoto článku, může kdykoli, v plném nebo částečném rozsahu, provozovat dohodnuté služby za předpokladu, že tarify a letové řády stanovené podle ustanovení článků 16 a 18 této Dohody jsou pro tyto služby v platnosti.

Článek 9
Odvolání a pozastavení provozních oprávnění

1. Letecký úřad každé smluvní strany bude mít právo zrušit nebo pozastavit provozní oprávnění k výkonu práv stanovených v článku 2 této Dohody určenému leteckému podniku druhé smluvní strany nebo uložit pro využívání těchto práv podmínky, které považuje za nezbytné, jestliže:

a)   uvedený letecký podnik neprokáže, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola patří státu smluvní strany, která určila letecký podnik, nebo jeho státním příslušníkům, nebo
b)   uvedený letecký podnik nedodržuje nebo vážně porušil právní předpisy státu smluvní strany udělující tato práva, nebo
c)   uvedený letecký podnik neprovozuje dohodnuté služby v souladu s podmínkami stanovenými touto Dohodou.

2. Toto právo bude uplatněno pouze po konzultaci s leteckým úřadem druhé smluvní strany, ledaže okamžité zrušení, pozastavení práv nebo uložení podmínek podle odstavce 1 tohoto článku bude nezbytné k zabránění dalšího porušování právních předpisů.

Článek 10
Uznání osvědčení a průkazů

1. Osvědčení o letové způsobilosti, diplomy a průkazy vydané nebo potvrzené jednou ze smluvních stran v době své platnosti budou uznány za platné druhou smluvní stranou za předpokladu, že tato osvědčení a průkazy alespoň odpovídají nebo jsou přísnější než minimální normy stanovené podle Úmluvy.

2. Každá smluvní strana si však vyhrazuje právo odmítnout uznat jako platné pro účely letů nad územím svého státu diplomy a průkazy vydané státním příslušníkům jejího státu druhou smluvní stranou nebo jiným státem.

Článek 11
Osvobození od cel a daní

1. Letadlo provozované určeným leteckým podnikem jedné smluvní strany v mezinárodní službě, stejně jako jeho obvyklé vybavení, zásoby paliva a mazadel, zásoby letadla včetně potravin, nápojů, tabáku a ostatního zboží určeného k prodeji cestujícím v omezeném množství, přepravované na palubě letadla, budou při vstupu na území státu druhé smluvní strany osvobozeny od všech cel nebo daní za předpokladu, že toto vybavení a zásoby zůstanou na palubě letadla do doby, než budou opět vyvezeny.

2. Od stejných cel a daní, s výjimkou poplatků odpovídajích poskytnutým službám, budou osvobozeny též:

a)   zásoby letadla přijaté na palubu na území státu jedné smluvní strany v rámci limitů stanovených orgány této smluvní strany a určené pro použití na palubě letadla provozovaného v mezinárodních službách určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany;
b)   náhradní díly včetně motorů a obvyklé palubní vybavení dovezené na území státu jedné smluvní strany pro údržbu nebo opravu letadla provozovaného v mezinárodních službách;
c)   palivo a mazadla určená k zásobení letadla provozovaného v mezinárodních službách určeným leteckým podnikem jedné smluvní strany, i když tyto zásoby jsou určeny ke spotřebě na kterékoli části cesty prováděné nad územím státu smluvní strany, ve kterém byly přijaty na palubu;
d)   potřebné přepravní doklady používané určeným leteckým podnikem jedné smluvní strany včetně zásob letenek, leteckých nákladních listů, jakéhokoli tištěného materiálu nesoucího znak společnosti a obvyklý náborový materiál rozšiřovaný zdarma určeným leteckým podnikem.

3. Obvyklé palubní vybavení letadla, stejně tak jako materiál a zásoby ponechané na palubě letadla provozovaného určeným leteckým podnikem jedné smluvní strany, mohou být vyloženy na území státu druhé smluvní strany pouze se souhlasem celního úřadu příslušného pro toto území. V takovém případě mohou být uloženy pod dohledem uvedeného úřadu do doby, než budou znovu vyvezeny, nebo s nimi bude naloženo jinak v souladu s celními předpisy.

4. Výjimky poskytnuté tímto článkem se budou vztahovat i na situace, kdy určený letecký podnik kterékoli smluvní strany uzavře ujednání s jiným leteckým podnikem či podniky o zápůjčce nebo přenechání vybavení na území státu druhé smluvní strany za předpokladu, že takový letecký podnik nebo podniky požívají stejných výjimek od této druhé smluvní strany.

5. Každá smluvní strana poskytne na základě reciprocity úlevu od daně z přidané hodnoty nebo podobné nepřímé daně u zboží a služeb dodávaných kterémukoli leteckému podniku určenému druhou smluvní stranou, používaných za účelem provozu jeho mezinárodních leteckých dopravních služeb. Tato daňová úleva může být provedena formou osvobození nebo refundace.

Článek 12
Uživatelské poplatky

1. Každá smluvní strana vyvine veškeré možné úsilí zajistit, aby uložené uživatelské poplatky nebo poplatky, jejichž uložení určenému leteckému podniku druhé smluvní strany povolí její odpovědné orgány, byly spravedlivé a rozumné. Poplatky budou založeny na zdravých hospodářských zásadách.

2. Poplatky uložené na území státu jedné smluvní strany určenému leteckému podniku druhé smluvní strany za použití letišť, leteckých navigačních zařízení a služeb nebudou vyšší než poplatky ukládané domácímu letadlu vykonávajícímu pravidelné mezinárodní letecké dopravní služby.

3. Žádná smluvní strana neposkytne výhody žádnému jinému zahraničnímu leteckému podniku oproti leteckému podniku druhé smluvní strany konajícímu podobné mezinárodní letecké dopravní služby při užívání letišt, letových cest, leteckých provozních služeb a s nimi souvisejících zařízení nacházejících se pod její kontrolou.

Článek 13
Pozemní odbavení

Na základě reciprocity udělí každá smluvní strana každému určenému leteckému podniku druhé smluvní strany právo vybrat si na území státu druhé smluvní strany k částečnému nebo úplnému provádění pozemních odbavovacích služeb kteréhokoli agenta ze soutěžících odbavovacích agentů oprávněných příslušnými orgány druhé smluvní strany k poskytování těchto služeb.

Článek 14
Obchodní činnost

1. Určenému leteckému podniku jedné smluvní strany bude povoleno udržovat odpovídající reprezentaci na území státu druhé smluvní strany za účelem propagace letecké dopravy a prodeje leteckých dopravních služeb. Tyto reprezentace mohou zahrnovat obchodní, provozní a technický personál, který může sestávat z pracovníků do státu přemístěných nebo místních.

2. Na personál se budou vztahovat zákony a nařízení platné na území státu druhé smluvní strany.

3. Každá smluvní strana zaručuje na území svého státu určenému leteckému podniku druhé smluvní strany právo prodeje letecké přepravy přímo, a nebo podle uvážení prostřednictvím jeho zprostředkovatelů. Každý letecký podnik má právo takou přepravu prodávat a každá osoba bude moci svobodně zakoupit tuto přepravu v místní měně nebo ve volně směnitelné měně uznané devizovými předpisy platnými na daném území.

Článek 15
Přepočet a převod příjmů

Každý z určených leteckých podniků bude mít právo přepočítat a převést na území svého státu podle devizového kurzu používaného pro běžné transakce a převody přebytek příjmů nad místními výdaji a částkami místních nákladů úměrný k přepraveným cestujícím, zavazadlům, zboží a poštovním zásilkám. Pokud platby mezi smluvními stranami podléhají zvláštním dohodám, postupuje se podle této zvláštní dohody.

Článek 16
Tarify

1. Tarify používané smluvní stranou určeným leteckým podnikem pro služby zahrnuté v této Dohodě budou stanoveny v přiměřené výši, přičemž bude náležitě přihlíženo ke všem v úvahu připadajícím činitelům, jako jsou zájmy uživatelů, náklady na provoz, povaha služeb, sazby zprostředkovatelských odměn, přiměřený zisk, tarify jiných leteckých podniků a jiné obchodní úvahy na daném trhu.

2. Letecké úřady budou věnovat zvláštní pozornost tarifům, které mohou být nežádoucí, protože se jeví nepřiměřeně diskriminující, příliš vysoké nebo omezující přepravu vzhledem k zneužití dominantního postavení nebo uměle nízké vzhledem k přímé nebo nepřímé dotaci či podpoře nebo jsou kořistnické povahy.

3. Tarify budou registrovány nejméně čtrnáct dnů před navrhovaným dnem účinnosti. Letecký úřad může schválit nebo neschválit tarify registrované pro jednosměrnou nebo okružní přepravu mezi územími států obou smluvních stran, která začíná na území jeho státu. V případě nesouhlasu oznámí letecký úřad svůj nesouhlas leteckému úřadu druhé smluvní strany co nejdříve, nejpozději však do čtrnácti dnů po obdržení registrace.

4. Žádný z leteckých úřadů nepodnikne jednostranný krok, aby zabránil zavedení navrhovaných tarifů nebo prodloužení platnosti stávajících tarifů platných pro přepravu mezi územími států obou smluvních stran začínající na území státu druhé smluvní strany.

5. Na požádání určený letecký podnik jedné smluvní strany oznámí leteckému úřadu druhé smluvní strany tarify pro přepravu začínající na území státu druhé smluvní strany po stanovených linkách do třetích států.

6. Nehledě na odstavec 4 výše, pokud se letecký úřad kterékoli ze smluvních stran domnívá, že tarif pro přepravu směrem na území jeho státu spadá do kategorií uvedených v odstavci 2 výše, oznámí svůj nesouhlas leteckému úřadu druhé smluvní strany co nejdříve, nejpozději však do čtrnácti dnů po obdržení registrace.

7. Letecký úřad každé smluvní strany může požádat o konzultace týkající se jakéhokoli tarifu, který je předmětem nesouhlasu. Takové konzultace se uskuteční nejpozději 30 dní po doručení žádosti. V případě, že smluvní strany dosáhnou dohody, každá ze smluvních stran učiní vše pro uvedení takové dohody v platnost. Není-li dosaženo dohody, bude platit rozhodnutí leteckého úřadu té smluvní strany, na území jejíhož státu přeprava začíná.

8. Pro přepravu mezi územími států obou smluvních stran povolí letecký úřad každé smluvní strany určenému leteckému podniku druhé smluvní strany, aby vyrovnal svůj tarif na úroveň jakéhokoli tarifu v dané době povoleného k používání mezi týmiž místy leteckému podniku buď kterékoli ze smluvních stran nebo třetího státu.

9. Letecký úřad každé smluvní strany bude mít právo vyšetřovat porušení tarifů a prodejních podmínek, jehož se dopustil kterýkoli letecký podnik.

Článek 17
Počítačový rezervační systém

Smluvní strany souhlasí, že počítačový rezervační a distribučně prodejní systém (CRS) na území jejich států bude provozován tak, že:

a)   zájem uživatelů letecké dopravy bude chráněn před jakýmkoli zneužitím informací CRS včetně jejich zavádějícího uvádění, a
b)   předpis o správě CRS přijatý Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO) a Evropskou konferencí pro civilní letectví (ECAC) se bude vztahovat na distribuci údajů o mezinárodních službách pro cestující a zboží.

Článek 18
Návrh letových řádů

1. Letecký podnik určený jednou smluvní stranou předloží nejméně čtyřicet pět dnů před zahájením dohodnutých služeb leteckému úřadu druhé smluvní strany ke schválení návrh letového řádu. Stejně se bude postupovat při změně letového řádu.

2. Pokud určený letecký podnik požaduje provozovat doplňkové lety k letům uvedeným v letových řádech, požádá, po dohodnutí takových letů s určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany, o schválení letecký úřad druhé smluvní strany. Tato žádost musí být předložena nejpozději dva pracovní dny před počátkem provozování takovýchto letů.

3. V případě, že mezi určenými leteckými podniky nemůže být dosaženo dohody, bude záležitost řešena leteckými úřady smluvních stran.

Článek 19
Poskytování statistik

Letecké úřady obou smluvních stran si na požádání poskytnou periodické statistické údaje nebo jiné podobné údaje týkající se přepravy uskutečněné na dohodnutých službách.

Článek 20
Konzultace

1. Letecké úřady obou smluvních stran se budou, v duchu úzké součinnosti, čas od času setkávat, aby zajistily úzkou spolupráci ve všech záležitostech ovlivňujících provádění této Dohody.

2. Každá smluvní strana nebo její letecký úřad může kdykoli požádat o konzultace ke kterémukoli problému týkajícímu se této Dohody. Tyto konzultace budou zahájeny ve lhůtě šedesáti dnů od data, kdy bude žádost doručena druhé smluvní straně, pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak.

Článek 21
Řešení sporů

1. V případě sporu vyplývajícího z výkladu nebo provádění této Dohody se v prvé řadě vynasnaží letecké úřady smluvních stran vyřešit spor jednáním.

2. Nedosáhnou-li letecké úřady dohody, bude spor řešen jednáním mezi smluvními stranami.

3. Nemůže-li být spor vyřešen podle výše uvedeného odstavce 2, smí ho každá smluvní strana předložit rozhodčímu soudu.

4. V takovémto případě každá smluvní strana jmenuje rozhodce a tito dva rozhodci jmenují jako předsedu státního příslušníka třetího státu. V případě, že do dvou měsíců po ustanovení rozhodce jedné smluvní strany druhá smluvní strana neustanovila svého rozhodce nebo když v době do dvou měsíců po ustanovení druhého rozhodce se oba rozhodci nedohodnou na jmenování předsedy, každá ze smluvních stran může požádat prezidenta Rady Mezinárodní organizace pro civilní letectví, aby učinil nezbytná jmenování. Je-li prezident občanem státu jedné ze smluvních stran, učiní potřebná jmenování zastupující viceprezident.

5. Rozhodčí soud dosáhne svých rozhodnutí většinu hlasů. Jeho rozhodnutí budou pro smluvní strany závazná. Každá smluvní strana ponese náklady na svého člena stejně tak jako své zastoupení při rozhodčím řízení. Náklady na předsedu a jakékoli jiné náklady ponesou smluvní strany stejnými díly. Ve všech ostatních záležitostech si rozhodčí soud stanoví svůj vlastní postup.

Článek 22
Změny

1. Jestliže některá ze smluvních stran považuje za žádoucí změnit kterékoli ustanovení této Dohody, takováto změna, byla-li dohodnuta smluvními stranami, bude prozatímně prováděna ode dne jejího podpisu a vstoupí v platnost, když si smluvní strany navzájem oznámí, že byly splněny jejich příslušné ústavní postupy.

2. Změny v Příloze k této Dohodě mohou být dohodnuty přímo mezi leteckými úřady smluvních stran. Budou prozatímně prováděny od data dohodnutého těmito leteckými úřady a vstoupí v platnost po potvrzení výměnou diplomatických nót.

3. V případě sjednání obecné mnohostranné úmluvy o letecké dopravě, kterou budou státy obou smluvních stran vázány, bude tato Dohoda pozměněna tak, aby odpovídala ustanovením takové úmluvy.

Článek 23
Ukončení platnosti

1. Každá smluvní strana může kdykoli oznámit písemně druhé smluvní straně své rozhodnutí ukončit platnost této Dohody. Takové oznámení bude zároveň zasláno Mezinárodní organizaci pro civilní letectví.

2. Platnost Dohody skončí posledním dnem platnosti letového řádu, během něhož uplyne dvanáct měsíců ode dne doručení oznámení druhé smluvní straně, nebude-li před uplynutím tohoto období oznámení vzato zpět vzájemnou dohodou.

3. V případě, že chybí potvrzení o doručení druhé smluvní straně, bude oznámení považováno za doručené čtrnáct dnů poté, kdy bylo doručeno Mezinárodní organizaci pro civilní letectví.

Článek 24
Registrace u Mezinárodní organizace pro civilní letectví

Tato Dohoda a všechny její následné změny budou registrovány u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 25
Vstup v platnost

1. Tato Dohoda bude předběžně prováděna ode dne podpisu. Každá smluvní strana oznámí druhé smluvní straně diplomatickou notou, že ústavně předepsané formality pro vstup této Dohody v platnost byly v jejím státě splněny. Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem doručení pozdějšího z těchto dvou oznámení.

2. Jakmile vstoupí v platnost tato Dohoda, Zatímní dohoda o leteckých liniích mezi Československem a Švýcarskem, podepsaná 10. září 1947, ve znění pozdějších změn, pozbude platnosti, pokud jde o Českou republiku a Švýcarsko.

Na důkaz výše uvedeného zmocněnci obou smluvních stran podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Praze dne 17. července 1996 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, německém a anglickém, přičemž všechny tři texty jsou stejně autentické. V případě jakéhokoliv rozdílu v provádění, výkladu nebo použití bude rozhodující anglický text.

Za vládu České republiky:  
Ing. Oldřich Gorgol v. r.  
ředitel odboru civilního letectví  
Ministerstva dopravy a spojů  

Za Švýcarskou spolkovou radu:
Emanuel Jenni v. r. 
rada Velvyslanectví  
Švýcarské konfederace

PŘĺLOHA

SEZNAM LINEK

Seznam linek I

Linky, na kterých mohou být letecké dopravní služby provozovány
určeným leteckým podnikem Švýcarska:

Počáteční 
místa 

Mezilehlá  
místa

Místa určení 
 v České republice

Místa za
Českou republikou

Místa ve  Švýcarsku 

žádná 

Místa v Čes ké republice

žádná 

Seznam linek II

Linky, na kterých mohou být letecké dopravní služby provozovány
určeným leteckým podnikem České republiky:

Počáteční 
místa 

Mezilehlá  
místa

Místa určení 
 v České republice

Místa za
Českou republikou

Místa v Čes ké republice

žádná 

  Místa ve  Švýcarsku 

žádná 

  POZNÁMKY

1. Místa určená Přílohou mohou být obsluhována v kterémkoli směru a kombinaci bez jakéhokoli omezení za předpokladu, že takovéto služby odpovídají ustanovením článku 3 této Dohody.

2. Pokud leteckými úřady není dohodnuto jinak, každý určený letecký podnik může obsluhovat mezilehlá místa nebo místa za, která nejsou určena Přílohou této Dohody, za podmínky, že nejsou vykonávána žádná přepravní práva mezi těmito místy a územím státu druhé smluvní strany.

E-shop

Správní právo. Obecná část, 9. vydání

Správní právo. Obecná část, 9. vydání

Dušan Henrych a kolektiv - C. H. Beck

Základní studijní pomůcka obecné části správního práva obsahuje systematický výklad jednotlivých institutů a zásad správního práva. Učebnice reaguje mj. na změny v právním řádu ČR i v evropském správním právu, jakož i na aktuální judikaturu soudů českých i evropských. Je určena ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Věcná práva podle starého a nového občanského zákoníku

Věcná práva podle starého a nového občanského zákoníku

Michal Králík - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace ve vybraných oblastech věcných práv, které zpracovává, překládá čtenáři shrnutí procesních a hmotněprávních aspektů opírající se o kompletní judikaturu Nejvyššího soudu, zejména jeho senátu specializovaného v rozhodovací činnosti na oblast věcných práv, zasazených do ...

Cena: 620 KčKOUPIT

Zákon o zpracování osobních údajů - Komentář

Zákon o zpracování osobních údajů - Komentář

Barbora Vlachová, Martin Maisner - C. H. Beck

Zákon o zpracování osobních údajů je především adaptačním zákonem k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), ale rovněž implementací směrnice o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.