Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 2/2001 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2001, částka 1, ze dne 12. 1. 2001

2

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. listopadu 2000 bylo v Paříži podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a ministrem obrany Francouzské republiky o spolupráci v oblasti pohonných hmot a maziv.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku VII odst. 1 dnem podpisu.

České znění Ujednání se vyhlašuje současně.

UJEDNÁNĺ
mezi
Ministerstvem obrany České republiky
a
ministrem obrany Francouzské republiky
o spolupráci v oblasti pohonných hmot a maziv

Ministerstvo obrany České republiky a ministr obrany Francouzské republiky (dále jen "smluvní strany"),

připomínajíce pozitivní výsledky již probíhající dvoustranné spolupráce v oblasti obrany,

konstatujíce prospěšnost této spolupráce z hlediska úsilí obou smluvních stran o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky v rámci celoevropské integrace,

s cílem prohlubovat spolupráci v oblasti pohonných hmot a maziv v širším rámci francouzsko-české spolupráce,

se dohodly na následujících ustanoveních:

Článek I

Předmětem tohoto Ujednání je stanovení zásad spolupráce v oblasti pohonných hmot a maziv s cílem co nejlépe uspokojovat operativní potřeby obou smluvních stran a rozvíjet jejich znalosti v této oblasti. Tato oblast zahrnuje veškeré výrobky, provoz, kontrolu kvality a infrastrukturu.

Článek II

Spolupráce bude zahrnovat výměnu dokumentace, právních norem a předpisů. V závislosti na potřebách a po dohodě mezi smluvními stranami se může spolupráce rozšířit o prezentační návštěvy a eventuálně o školení pracovníků na recipročním základě.

Článek III

1. Smluvní strany budou organizovat:

a)   Výměnu dokumentace; tyto dokumenty obsahují specifikace výrobků nebo informací nezbytných pro používání technických dokumentů. Může se jednat o technické karty týkající se používaného zařízení, měřicích a kontrolních nástrojů a infrastruktury.
b)   Výměnu kódovacího systému a veškerých dokumentů usnadňujících interoperabilitu v oblasti zásobování pohonnými hmotami a mazivy.
c)   Výměnu předpisů a postupů týkajících se ochrany životního prostředí, bezpečnosti osob a zařízení, kontroly kvality výrobků v průběhu zásobování a před jejich použitím.

2. Veškeré dokumenty nebo informace získané v rámci spolupráce podle tohoto Ujednání nemohou být bez předchozího písemného souhlasu strany původu předány, zveřejněny nebo šířeny přímo nebo nepřímo, dočasně či trvale, třetím stranám.

3. Smluvní strany mohou organizovat návštěvy nebo prezentaci svých zařízení, zásobovacích systémů a další činnost podle tohoto Ujednání s cílem co nejlépe uspokojit jejich operativní potřeby.

4. Smluvní strany mohou podporovat vzájemné přátelské styky mezi orgány, které se zabývají výzkumem a mají obdobné kompetence.

5. Smluvní strany mohou provádět výměnu pracovníků v souladu s ročními plány dvoustranné spolupráce mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Francie za níže uvedených podmínek:

a)   Vysílající strana zabezpečí na své náklady členům delegací dopravu do místa určení na území státu příjímající smluvní strany a zpět a služební výdaje na dobu pobytu.
b)   Přijímající strana zabezpečí na své náklady členům delegací dopravu na území svého státu, ubytování a stravování, kulturní program, pokud jej zorganizuje, služební telefonické hovory se státem vysílající strany.

Článek IV

Škody, které mohou vzniknout v rámci provádění tohoto Ujednání, budou řešeny v souladu s Dohodou mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy o statutu jejich ozbrojených sil ze dne 19. června 1951, na niž odkazuje Dohoda mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil, podepsaná v Bruselu dne 19. června 1995.

Článek V

1. Smluvní strany se dohodly, že se jednou ročně v termínu stanoveném po vzájemné dohodě setkají nebo si vymění korespondenci za účelem vyhodnocení jejich činnosti při provádění tohoto Ujednání.

2. Schůzky se budou uskutečňovat střídavě v České republice nebo ve Francii a budou uvedeny v ročním plánu dvoustranné spolupráce mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Francie.

3. Obě smluvní strany budou usilovat o dosažení vyrovnané spolupráce. Při hodnocení vyrovnanosti se vezmou v úvahu veškeré dokumenty, informace, služby a jiná plnění získaná a poskytnutá každou smluvní stranou při provádění tohoto Ujednání. Při hodnocení vyrovnanosti se budou smluvní strany řídit vzájemným uspokojením.

4. Pokud se při ročním hodnocení zjistí nevyrovnanost, dohodnou se smluvní strany na akcích potřebných k nápravě.

Článek VI

Veškeré spory související s prováděním nebo výkladem tohoto Ujednání budou řešeny cestou jednání mezi oběma smluvními stranami.

Článek VII

1. Toto Ujednání vstoupí v platnost dnem jeho podpisu.

2. Je sjednáno na dobu 10 let a na konci této doby bude platnost tohoto Ujednání automaticky prodlužována vždy o 1 rok.

3. Toto Ujednání může být změněno po vzájemné písemné dohodě mezi smluvními stranami.

4. Každá ze smluvních stran může toto Ujednání vypovědět. Výpověď nabývá účinnosti uplynutím šesti měsíců od její písemné notifikace druhé smluvní straně.

5. V případě výpovědi tohoto Ujednání se obě smluvní strany zavazují pokračovat v plnění ustanovení týkajících se bezpečnosti, jakož i předávání výrobků třetím stranám, a to v souladu s právním řádem platným ve státech smluvních stran.

Dáno v Paříži dne 22. listopadu 2000 ve dvou původních vyhotoveních, každé z nich v jazyce českém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.  

Za Ministerstvo obrany České republiky  
plk. gšt. Ing. Jaroslav Dienstbier v. r.  
náčelník sekce logistiky 
Generálního štábu  
Armády České republiky 

Za ministra obrany Francouzské republiky
Michel Schmitz v. r.  
hlavní inženýr 1. třídy
vrchní ředitel služby
pohonných hmot Armád

E-shop

ÚZ č. 1440 - Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení

ÚZ č. 1440 - Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zákon o archivnictví a spisové službě, který byl v červenci 2021 novelizován. V publikaci dále najdete aktuální znění jednoho nařízení vlády a dvou vyhlášek, které podrobněji rozvádějí některá ustanovení zákona. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny ...

Cena: 67 KčKOUPIT

ÚZ č. 1399 - Státní služba

ÚZ č. 1399 - Státní služba

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zákon o státní službě po dvou novelách, které mj. zjednodušily změny systemizace a přiznaly státním zaměstnancům plat za dobu účasti na akcích pro mládež. Vedle zákona je v publikaci 14 aktuálních nařízení vlády a vyhlášek – podrobnosti úřednické zkoušky, obory ...

Cena: 87 KčKOUPIT

Transferové ceny

Transferové ceny

Veronika Solilová, Danuše Nerudová - Wolters Kluwer, a. s.

Unikátní publikace, kterou držíte v ruce, přináší komplexní a přehledný obraz o transferových cenách z pohledu OECD, EU a JTPF a České, resp. Slovenské republiky. Zohledňuje vývoj v této oblasti dle poslední aktualizace Směrnice OECD o převodních cenách z června roku ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.