Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 1/2001 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2001, částka 1, ze dne 12. 1. 2001

1

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. října 2000 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 odst. 1 dne 1. ledna 2001.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

DOHODA
MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A
VLÁDOU LOTYŠSKÉ REPUBLIKY
O
VZÁJEMNÉ OCHRANĚ
UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTĺ

Vláda České republiky a vláda Lotyšské republiky (dále jen "smluvní strany"),

majíce v úmyslu zajistit bezpečnost všech utajovaných skutečností, které byly úřady států smluvních stran nebo z jejich podnětu takto označeny a předány druhé smluvní straně prostřednictvím oprávněných úřadů nebo subjektů v souladu s potřebami veřejné správy nebo v rámci smluv o spolupráci a kontraktů s fyzickými nebo právnickými osobami obou států,

vycházejíce z představy o smluvní úpravě vzájemné ochrany utajovaných skutečností, se dohodly takto:

Článek 1
Pojmy a srovnatelnost

(1) Pro účely této Dohody se definují následující pojmy:

(a)  "Utajované skutečnosti" jsou skutečnosti v jakékoliv podobě:
V České republice:
informace nebo materiály, bez ohledu na jejich fyzickou formu, které je třeba ve veřejném zájmu utajit, a předejít tak neoprávněnému nakládání s nimi, a kterým byl v souladu s vnitrostátními právními předpisy přidělen stupeň utajení.
V Lotyšské republice:
informace nebo materiály, které obsahují státní utajované skutečnosti vojenského, politického, ekonomického, vědeckého, technického či jiného charakteru, jež jsou uvedeny v seznamu schváleném Kabinetem ministrů a jejichž ztráta či neoprávněné vyzrazení může ohrozit národní bezpečnost a ekonomické či politické zájmy.
(b)  "Materiály" jsou všechny typy předmětů v jakékoliv formě (dokumenty, výrobky, látky, výzbroj, vybavení, stroje, přístroje, modely, fotografie, plány, hardware, software atd.), které obsahují utajované informace či ze kterých mohou být takové informace odvozeny.
(c)  "Dodavatel" je fyzická nebo právnická osoba, která je právně způsobilá provádět kontrakty.
(d)  "Utajovaný kontrakt" je smlouva mezi dvěma či více subjekty, která zakládá a vymezuje vynutitelná práva a závazky mezi nimi a která obsahuje utajované skutečnosti.
 (e)  "Příslušné úřady" jsou úřady, které jsou v souladu s vnitrostátními právními předpisy odpovědné za ochranu utajovaných skutečností. Příslušné úřady jsou uvedeny v článku 11 této Dohody.
(f) "Třetí stranou" se rozumí mezinárodní organizace či třetí stát.

 (2) V České republice jsou utajované skutečnosti označovány jako VYHRAZENÉ, DŮVĚRNÉ, TAJNÉ, PŘĺSNĚ TAJNÉ. V Lotyšské republice jsou utajované skutečnosti označovány jako KONFIDENCIALI, SLEPENI a SEVIŠKI SLEPENI. 

(3) Česká republika bude chránit: lotyšské utajované skutečnosti KONFIDENCIALI jako české utajované skutečnosti DŮVĚRNÉ,lotyšské utajované skutečnosti SLEPENI jako české utajované skutečnosti TAJNÉ, lotyšské utajované skutečnosti SEVIŠKI SLEPENI jako české utajované skutečnosti PŘĺSNĚ TAJNÉ.

(4) Lotyšská republika bude chránit: české utajované skutečnosti VYHRAZENÉ a DŮVĚRNÉ jako lotyšské utajované skutečnosti KONFIDENCIALI, české utajované skutečnosti TAJNÉ jako lotyšské utajované skutečnosti SLEPENI, české utajované skutečnosti PŘĺSNĚ TAJNÉ jako lotyšské utajované skutečnosti SEVIŠKI SLEPENI.

Článek 2
Vnitrostátní opatření

(1) Smluvní strany učiní v rámci své vnitrostátní právní úpravy všechna nezbytná opatření k zajištění ochrany utajovaných skutečností, které budou předávány podle této Dohody nebo se kterými se seznámí dodavatel v souvislosti s kontraktem obsahujícím utajované skutečnosti. Smluvní strany budou poskytovat těmto utajovaným skutečnostem alespoň stejný stupeň ochrany, jaký je poskytován vlastním utajovaným skutečnostem, které mají odpovídající stupeň utajení v souladu s článkem 1 odst. 3 a 4 této Dohody.

(2) Smluvní strany nezpřístupní přijaté utajované skutečnosti úřadům, subjektům či příslušníkům/členům třetí strany bez předchozího písemného souhlasu příslušného úřadu, který takové skutečnosti předal. Takové utajované skutečnosti lze používat pouze pro daný účel a mohou být zpřístupněny jen takovým osobám, které je potřebují znát k plnění svých úkolů.

(3) Přístup k utajovaným skutečnostem mohou mít pouze osoby určené, které byly náležitě bezpečnostně prověřeny, osoby, u kterých zákon bezpečnostní prověrku nevyžaduje a které byly určeny orgánem svého státu nebo které jsou osobami určenými ze zákona, a to za předpokladu, že bude přísně dodržována zásada, podle níž mohou mít k utajovaným skutečnostem přístup jen ty osoby, které s nimi musí být obeznámeny vzhledem k plnění svých úkolů. Žádná jiná osoba není oprávněna k přístupu k utajovaným skutečnostem pouze na základě své hodnosti, funkce či osvědčení o bezpečnostní prověrce osoby.

Článek 3
Utajované kontrakty

(1) Má-li být uzavřen utajovaný kontrakt s dodavatelem, který se nachází na území státu druhé smluvní strany, popřípadě uzavřen takový kontrakt s dodavatelem ze státu druhé smluvní strany, jenž se nachází na území státu objednatele, je nutné si předtím od příslušného úřadu státu druhé smluvní strany opatřit ujištění o tom, že navrhovaný dodavatel má bezpečnostní osvědčení odpovídající požadovanému stupni utajení a že provedl patřičná bezpečnostní opatření k zajištění ochrany utajovaných skutečností.

(2)fPříslušný úřad státu objednatele je odpovědný za zajištění toho, že došlo k vyznačení stupně utajení u každé utajované skutečnosti, která byla dodavateli ze státu druhé smluvní strany sdělena nebo vznikla v souvislosti s utajovaným kontraktem. Na žádost příslušného úřadu státu dodavatele poskytne příslušný úřad státu objednatele údaje týkající se přiřazení stupňů utajení těmto utajovaným skutečnostem ve formě "Seznamu předaných utajovaných skutečností a přiřazených stupňů utajení". Příslušný úřad státu dodavatele písemně potvrdí příjem vyžádaného "Seznamu předaných utajovaných skutečností a přiřazených stupňů utajení" a postoupí jeho kopii dodavateli.

(3) Příslušný úřad státu dodavatele je v každém případě povinen dohlížet na to, aby dodavatel zabezpečil utajované skutečnosti předané v rámci kontraktu stejným způsobem jako utajované skutečnosti jeho státu v souladu s platným stupněm utajení uvedeným v "Seznamu předaných utajovaných skutečností a přiřazených stupňů utajení", který tento úřad obdržel.

(4) Pokud příslušné úřady schválí utajovaný subkontrakt, použijí se ustanovení tohoto článku.

(5) Příslušné úřady dohlédnou na to, aby byl utajovaný kontrakt zadán a aby práce na takovém kontraktu započaly teprve poté, kdy dodavatel učinil bezpečnostní opatření k ochraně utajovaných skutečností.

Článek 4
Označování

(1) Předaným utajovaným skutečnostem musí být přiřazen odpovídající vnitrostátní stupeň utajení.

(2) Kopie a překlady budou označeny stejně jako originály a bude s nimi podle toho i nakládáno.

(3) Požadavek označit utajované skutečnosti stupněm utajení se vztahuje i na utajované skutečnosti vytvořené v souvislosti s utajovaným kontraktem.

(4) Stupeň utajení změní nebo zruší příslušný úřad státu příjemce utajované skutečnosti pouze na základě žádosti příslušného úřadu státu předávající smluvní strany. Jakákoliv změna stupně utajení bude příslušným úřadem státu předávající strany neprodleně oznámena příslušnému úřadu státu příjemce.

Článek 5
Přeprava utajovaných skutečností

(1) Utajované skutečnosti budou přepravovány obvykle prostřednictvím diplomatické, vojenské nebo jiné kurýrní služby schválené příslušnými úřady. Přijímající příslušný úřad potvrdí příjem utajované skutečnosti a postoupí ji adresátovi v souladu s vnitrostátními právními předpisy o ochraně utajovaných skutečností.

(2) Pokud má být přepravována objemná zásilka utajovaných skutečností, příslušné úřady po vzájemné dohodě stanoví způsob přepravy, dopravní trasu a bezpečnostní opatření pro každý jednotlivý případ.

(3) Předávání utajovaných skutečností v elektromagnetické podobě musí být uskutečňováno zásadně v zašifrované formě s použitím kryptografických prostředků. Tyto šifrovací prostředky musí být schváleny příslušnými úřady.

Článek 6
Překlady a reprodukce

(1) Překlady a kopírování dokumentů, které obsahují PŘĺSNĚ TAJNÉ / SEVIŠKI SLEPENI / TOP SECRET skutečnosti, je možné provést pouze na základě písemného povolení příslušného úřadu státu předávající smluvní strany.

(2) Všechny překlady utajovaných skutečností mohou provádět pouze patřičně prověřené osoby. Tyto překlady musí nést odpovídající označení stupně utajení a obsahovat upozornění v jazyce, do něhož byly přeloženy, že obsahují utajované skutečnosti státu předávající smluvní strany.

(3) V případě reprodukce utajovaných skutečností musí být na každé kopii reprodukovány rovněž všechny jejich původní bezpečnostní označení nebo musí být na každé kopii vyznačeny. Takové reprodukované skutečnosti musí být chráněny stejným způsobem jako skutečnosti původní. Počet zhotovených kopií musí být omezen na počet potřebný k plnění oficiálních úkolů.

Článek 7
Likvidace

(1) Utajované skutečnosti nebo materiály musí být zničeny či modifikovány tak, aby nebylo možné utajované skutečnosti vcelku ani zčásti rekonstruovat.

(2) PŘĺSNĚ TAJNÉ / SEVIŠKI SLEPENI / TOP SECRET skutečnosti a zařízení nesmí být zničeny. Takové skutečnosti nebo zařízení budou vráceny příslušnému úřadu státu předávající smluvní strany.

Článek 8
Návštěvy a konzultace

(1) Pokud nastane situace, kdy má být občanům státu jedné smluvní strany uděleno oprávnění k návštěvě organizací a zařízení ve státě druhé smluvní strany, v jejichž rámci je vyžadován přístup k utajovaným skutečnostem, musí být toto oprávnění omezeno jen na návštěvy spojené s plněním oficiálních úkolů. Povolení k uskutečnění návštěvy v organizacích nebo zařízeních jsou udělována pouze příslušnými úřady států smluvních stran.

(2) Návštěvníci jsou povinni ohlásit návštěvu příslušnému úřadu státu smluvní strany, na jehož území přijedou, nejméně 30 dnů předem. Ve výjimečných případech je možné tuto oznamovací lhůtu zkrátit na základě vzájemného souhlasu obou příslušných úřadů.

(3) Žádost o návštěvu musí obsahovat následující údaje:

(a)   jméno a příjmení, datum a místo narození a číslo pasu či jiného cestovního dokladu návštěvníka,
(b)   funkci návštěvníka a název úřadu nebo subjektu, který zastupuje,
(c)   státní příslušnost návštěvníka,
(d)   stupeň osvědčení o bezpečnostní prověrce návštěvníka a rozsah určení pro přístup k utajovaným skutečnostem,
(e)   účel návštěvy a předpokládané datum příjezdu a odjezdu,
(f)   údaje týkající se subjektu, zainteresovaných partnerů a objektů, které mají být navštíveny.

(4) Každý z příslušných úřadů státu smluvních stran umožní druhému příslušnému úřadu (nebo případně jinému vzájemně schválenému úřadu) návštěvy na svém území za účelem konzultací o postupech a prostředcích k ochraně utajovaných skutečností a za účelem kontrol ochrany předaných utajovaných skutečností. Příslušné úřady států smluvních stran budou spolupracovat při zjišťování, zda je předaným utajovaným skutečnostem poskytována dostatečná ochrana.

(5) Příslušné úřady států smluvních stran se budou navzájem informovat o platných právních předpisech, které upravují ochranu utajovaných skutečností na území jejich států.

Článek 9
Porušení právních předpisů o ochraně utajovaných skutečností

(1) Není-li vyloučeno nebo předpokládá-li se, že došlo k porušení právních předpisů o ochraně utajovaných skutečností, jehož důsledkem by mohla být ztráta nebo vyzrazení či možnost ztráty nebo vyzrazení utajovaných skutečností předaných druhou stranou, nebo došlo-li k takovému porušení, popřípadě jsou-li utajované skutečnosti ohroženy jiným způsobem, je nutné to bezodkladně sdělit příslušnému úřadu státu druhé smluvní strany.

(2) Případy porušení právních předpisů o ochraně utajovaných skutečností musí být zjišťovány a postihovány podle právních předpisů státu smluvní strany, na jehož území k tomuto porušení došlo. O výsledku je třeba informovat příslušný úřad státu druhé smluvní strany.

Článek 10
Náklady

Každá ze smluvních stran hradí veškeré náklady, které jí prováděním této Dohody vzniknou.

Článek 11
Příslušné úřady

(1) Příslušnými úřady států smluvních stran jsou:

V České republice:
Národní bezpečnostní úřad
P. O. box 2100
160 49 Praha 6

V Lotyšské republice:
Satversmes aizsardzţ¬bas birojs (Úřad na ochranu ústavy)
P. O. box 499
Riga, LV-1050

(2) Veškeré změny v názvech a adresách příslušných úřadů budou vzájemně sdělovány.

Článek 12
Vztah k jiným smlouvám o ochraně utajovaných skutečností

(1) Závazky vyplývající z jiných mezinárodních smluv doposud uzavřených smluvními stranami nejsou touto Dohodou dotčeny.

(2) Všechny utajované skutečnosti, předané před vstupem této Dohody v platnost, budou chráněny podle ustanovení této Dohody.

(3) Příslušné úřady států obou smluvních stran mohou k této Dohodě uzavírat prováděcí dokumenty. Prováděcí dokumenty k této Dohodě mohou po projednání s příslušnými úřady uzavírat rovněž další orgány státní správy států smluvních stran.

Článek 13
Závěrečná ustanovení

(1) Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Tato Dohoda podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy států obou smluvních stran a vstoupí v platnost prvního dne druhého měsíce následujícího poté, kdy bylo doručeno poslední z písemných oznámení, kterými si obě smluvní strany sdělí, že byly splněny podmínky stanovené vnitrostátními právními předpisy pro vstup této Dohody v platnost.

(2) Jakékoli rozdílnosti týkající se výkladu nebo provádění této Dohody budou řešeny jednáním příslušných úřadů států smluvních stran.

(3) Tato Dohoda může být měněna a doplňována po vzájemné dohodě smluvních stran. Takové změny nebo doplňky musí být provedeny písemnou formou a vstoupí v platnost v souladu s odstavcem 1 tohoto článku.

(4) Každá ze smluvních stran může Dohodu písemně vypovědět. V takovém případě skončí platnost Dohody šest měsíců po dni, kdy bylo druhé smluvní straně doručeno oznámení o výpovědi. Bez ohledu na ukončení platnosti Dohody bude s utajovanými skutečnostmi předanými podle této Dohody, jakož i s utajovanými skutečnostmi vzniklými u dodavatele nakládáno i nadále podle článku 2, dokud to bude jim přiřazený stupeň utajení vyžadovat.

Dáno v Praze dne 16. října 2000 ve dvou původních vyhotoveních, každé z nich v jazyce českém, lotyšském a anglickém, přičemž všechna znění jsou autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.  

Za vládu České republiky
Jan Kavan v. r. 
místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí  

Za vládu Lotyšské republiky
Indulis Berzinš v. r.  
ministr zahraničních věcí

E-shop

Specifika řízení o přestupku právnické osoby

Specifika řízení o přestupku právnické osoby

Tomáš Grygar - C. H. Beck

Tato publikace je věnována problematice řízení o přestupku právnické osoby, a to zejména z pohledu jeho specifik oproti řízení o přestupku osoby fyzické. V červenci 2017 nabyl účinnosti nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který na rozdíl od předchozího ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1404 - Znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1404 - Znalci a tlumočníci

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 nabývá účinnosti zcela nová právní úprava činnosti soudních znalců, znaleckých kanceláří, znaleckých ústavů, soudních tlumočníků a soudních překladatelů. To, co bylo dosud upraveno jedním společným zákonem, je nyní upraveno 2 samostatnými zákony a 6 vyhláškami. Pro ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva

Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva je praktickou publikací, která má advokátům a soudcům posloužit během řízení o určení a popření otcovství, o osvojení a o výživném ...

Cena: 421 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.