Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 144/2000 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2000, částka 59, ze dne 19. 12. 2000

144

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. ledna 1994 byla v Ženevě přijata Úmluva o celním odbavování kontejnerů společného fondu používaných v mezinárodní dopravě.

Listina o přístupu České republiky k Úmluvě byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Úmluvy, dne 21. června 2000.

Při uložení listiny o přístupu byla učiněna následující výhrada:

"Česká republika uplatňuje při přístupu k Úmluvě o celním odbavování kontejnerů společného fondu používaných v mezinárodní dopravě, sjednané dne 21. ledna 1994, výhradu k článku 6 odstavci 2 a k článku 7 odstavci 2, týkající se nepožadování předložení písemného celního prohlášení a nepožadování zajištění možného celního dluhu při dovozu a propuštění do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla náhradních součástek, příslušenství a zařízení dováženého pro opravy nebo úpravy kontejnerů společného fondu."

Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 16 odst. 1 dne 17. ledna 1998. Pro Českou republiku vstupuje Úmluva v platnost v souladu se zněním odstavce 2 téhož článku dne 21. prosince 2000.

Anglické znění a český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.

PŘEKLAD

ÚMLUVA
o celním odbavování kontejnerů
společného fondu používaných v mezinárodní dopravě
(Úmluva o společném kontejnerovém fondu)

PREAMBULE

Smluvní strany,

vědomy si rostoucího významu mezinárodní přepravy zboží v kontejnerech,

přejíce si zlepšení účinného využití kontejnerů v mezinárodní dopravě,

berouce v úvahu nezbytnost zjednodušení administrativního řízení za účelem snížení přepravy prázdných kontejnerů,

se dohodly takto:

HLAVA I

VŠEOBECNÁ USTANOVENĺ

Článek 1

Definice

Pro účely této úmluvy se rozumí:

a)  "dovozními cly a daněmi" cla a veškeré jiné daně, poplatky a ostatní dávky, které se vybírají při dovozu nebo v souvislosti s dovozem, avšak s výjimkou poplatků a dávek, jejichž výše je omezena přibližnou cenou poskytnutých služeb;

b)  "kontejnerem" přepravní zařízení (přepravní skříň, snímatelná cisterna nebo jiné obdobné zařízení):

(i)  tvořící zcela nebo zčásti uzavřený prostor určený k umístění zboží;

(ii)  mající trvalou povahu a tudíž dostatečně pevné, aby bylo vhodné pro opakované použití;

(iii)  speciálně konstruované tak, aby byla usnadněna přeprava zboží jedním nebo více druhy dopravních prostředků bez jeho vykládky a opětovné nakládky;

(iv)  konstruované pro snadnou manipulaci, zejména při jeho překládce z jednoho druhu dopravního prostředku na jiný;

(v)  konstruované pro snadné plnění a vyprazdňování;

(vi)  mající vnitřní objem nejméně jeden krychlový metr, vyjma leteckých nákladních kontejnerů.

"Snímatelné nástavby" a "plošiny" jsou považovány za kontejnery.

Pojem "kontejner" zahrnuje standardní letecké nákladní kontejnery mající vnitřní objem menší než jeden krychlový metr a odpovídající požadavkům bodů (i) až (v).

Pojem "kontejner" zahrnuje příslušenství a zařízení kontejneru podle jeho typu s podmínkou, že se taková příslušenství a zařízení přepravují spolu s kontejnerem. Pojem "kontejner" nezahrnuje vozidla, příslušenství a náhradní díly vozidel ani obaly;

c)  "částečně uzavřeným" podle článku 1 písm. b) bodu (i) kontejner skládající se obvykle z podlahy a nástavby vymezující nákladový prostor, který odpovídá uzavřenému kontejneru. Nástavba se obvykle skládá z kovových částí tvořících rám kontejneru. Tyto typy kontejnerů mohou mít rovněž jednu nebo více bočních nebo čelních stěn. V některých případech se jedná pouze o střechu spojenou s podlahou svislými sloupky. Kontejnery tohoto typu se užívají zejména k přepravě objemného zboží (např. osobních automobilů);

d)  "snímatelnou nástavbou" nákladový prostor, který není vybaven vlastním pohonem a je konstruován tak, aby mohl být přepravován na silničním vozidle, jehož podvozek a spodní rám karosérie je k tomu účelu zvlášť upraven. Vztahuje se rovněž na výměnnou nástavbu, což je nákladový prostor zvlášť konstruovaný pro kombinovanou dopravu po železnici a silnici;

e)  "plošinou" nákladová plošina bez nástavby nebo s neúplnou nástavbou, která má stejnou délku a šířku jako základna kontejneru a je vybavená horními a spodními rohovými prvky tak, aby mohla být použita některá ze shodných zajišťujících zařízení a zařízení ke zvedání;

f)  "opravou" pouze menší oprava a běžná údržba;

g)  "příslušenstvím a vybavením kontejneru" zejména následující zařízení, včetně snímatelného:

(i)  zařízení pro kontrolu, úpravu nebo udržení teploty uvnitř kontejneru;

(ii)  drobné přístroje jako teploměry nebo nárazoměry konstruované pro stanovení nebo záznam změn prostředí a nárazů;

(iii)  vnitřní přepážky, palety, police, podpěry, háky, plachty, vaky a podobná zařízení určená pro použití v kontejnerech;

h)  "společným fondem" společné používání kontejnerů na základě dohody;

i)  "členem společného fondu" provozovatel kontejnerů, který je smluvní stranou dohody o vytvoření společného fondu;

j)  "provozovatelem kontejnerů" osoba, která nezávisle na tom, zda je, či není majitelem kontejneru, účinně kontroluje jeho používání;

k)  "osobou" fyzická i právnická osoba;

l)  "odpovídající náhradou" systém, který umožňuje zpětný vývoz nebo zpětný dovoz kontejnerů stejného typu namísto jiného kontejneru, který byl předtím dovezen či vyvezen;

m)  "vnitřní přepravou" přeprava zboží naloženého na území smluvní strany s tím, že bude vyloženo na území téže smluvní strany;

n)  "smluvní stranou" stát nebo organizace regionální hospodářské integrace, která je smluvní stranou této úmluvy;

o)  "organizací regionální hospodářské integrace" organizace vytvořená a sestávající ze států uvedených v člán-ku 14 odst. 1 a 2 této úmluvy, která je příslušná k přijetí svých vlastních právních předpisů v záležitostech upravených touto úmluvou a závazných pro její členské státy a je příslušná rozhodovat na základě vlastních postupů o podpisu, ratifikaci a přístupu k této úmluvě;

p)  "ratifikací" ratifikace, přijetí nebo schválení.

Článek 2

Účel

Účelem této úmluvy je zjednodušení společného užívání kontejnerů společného fondu na základě odpovídající náhrady.

Článek 3

Rozsah

Tato úmluva se vztahuje na výměnu kontejnerů mezi smluvními stranami používaných jako součást společného fondu, jehož členové mají sídlo na území těchto smluvních stran.

Článek 4

Výhody

Každá smluvní strana umožní použití kontejnerů podle článku 3 této úmluvy bez placení dovozních cel a daní, bez uplatňování dovozních zákazů nebo omezení ekonomické povahy, bez omezení jejich použití ve vnitřní přepravě a bez vyžadování celních dokladů a záruk při jejich dovozu a vývozu, za předpokladu dodržení podmínek uvedených v článku 5 této úmluvy.

Článek 5

Podmínky

1. Každá smluvní strana poskytne výhody podle článku 4 této úmluvy pro kontejnery užívané v rámci společného fondu za podmínek, že:

a)  byly dříve vyvezeny nebo budou následně vyvezeny zpět nebo že stejné množství kontejnerů stejného typu bylo dříve vyvezeno nebo bude následně vyvezeno zpět;

b)  v souladu s dohodou o vytvoření společného fondu se členové společného fondu zavazují:

(i)  zájemně si vyměňovat kontejnery v rámci mezinárodní přepravy zboží;

(ii)  vést záznamy o každém typu kontejneru, ze kterých bude zřejmý pohyb takto vyměňovaných kontejnerů;

(iii)  vzájemně si dodávat množství kontejnerů každého typu nezbytné pro vyrovnání přebytků dle takto vedených záznamů za období 12 měsíců tak, aby byla zajištěna rovnováha u každého člena společného fondu mezi množstvím kontejnerů každého typu, které vložil do společného fondu, a množstvím kontejnerů společného fondu těchto typů, které má člen k dispozici na území smluvní strany, kde má sídlo. Lhůta 12 měsíců může být prodloužena příslušnými celními orgány této smluvní strany.

2. Každá smluvní strana může rozhodnout, zda kontejnery vložené do společného fondu členem společného fondu, majícím sídlo na jejím území, splňují podmínky stanovené jejími vnitrostátními právními předpisy, které upravují použití a neomezené využívání ve vnitřní přepravě na jejím území.

3. Ustanovení odstavce 1 tohoto článku bude uplatňováno pouze tehdy, pokud:

a)  kontejnery nesou trvalá a jedinečná označení dohodnutá v rámci dohody o společném fondu, která umožní identifikaci kontejneru;

b)  dohoda o společném fondu byla oznámena celním orgánům příslušných smluvních stran a tyto orgány ji schválily jako dohodu, která je v souladu se zásadami této úmluvy. Příslušné orgány budou o schválení informovat výkonného tajemníka Evropské hospodářské komise při Organizaci spojených národů a zároveň jej budou informovat o názvech zúčastněných smluvních stran dohody. Výkonný tajemník předá tuto informaci příslušným smluvním stranám.

Článek 6

Náhradní součástky pro opravy

1. Pokud dohoda o společném fondu předpokládá vytvoření společného fondu identifikovatelných náhradních součástek užívaných k opravám kontejnerů společného fondu, budou se články 4, 5 [odstavce 1, 2 a 3 písm. b)] a 9 této úmluvy vztahovat obdobně na tyto náhradní součástky.

2. Pokud dohoda o společném fondu nepředpokládá vytvoření společného fondu náhradních součástek užívaných pro opravy kontejnerů společného fondu, budou tyto náhradní součástky propuštěny do režimu dočasného použití bez placení dovozních cel a daní, bez uplatňování dovozních omezení nebo zákazů ekonomické povahy, a to bez vyhotovení celních dokladů požadovaných při jejich dovozu a zpětném vývozu a bez požadování celních záruk.

Pokud nelze uplatnit ustanovení předcházejícího odstavce týkající se celního dokladu a celní záruky na náhradní součástky, může být vyžadováno, aby se osoba, které byly propuštěny náhradní součástky do režimu dočasného použití, písemně zavázala:

a)  dodat seznam náhradních součástek celním orgánům se závazkem zpětného vývozu, a

b)  zaplatit dovozní cla a daně, které mohou být požadovány v případě, že nejsou splněny podmínky režimu dočasného použití.

Náhradní součástky propuštěné do režimu dočasného použití a nepoužité k opravě budou vyvezeny zpět do 6 měsíců od data dovozu. Toto období však může být příslušnými celními orgány prodlouženo.

3. Vyměněné součástky, které nebyly vyvezeny zpět v souladu s právními předpisy příslušného státu a v souladu s povolením celních orgánů tohoto státu, budou:

a)  podrobeny dovozním clům a daním, kterým podléhají na základě svého stavu v okamžiku, kdy byly předloženy;

b)  bezplatně přenechány příslušným orgánům tohoto státu; nebo

c)  zničeny pod úřední kontrolou na náklady zúčastněných stran.

Článek 7

Příslušenství a vybavení kontejnerů

1. Pokud dohoda o společném fondu předpokládá vytvoření společného fondu identifikovatelného příslušenství a vybavení kontejnerů, které je buď dovezeno s kontejnerem společného fondu a je vyvezeno zpět samostatně nebo s jiným kontejnerem společného fondu, nebo je dovezeno samostatně a je vyvezeno zpět s kontejnerem společného fondu, budou se články 4, 5 [odstavce 1, 2 a 3 písm. b)] a 9 této úmluvy vztahovat obdobně na toto příslušenství a vybavení.

2. Pokud dohoda o společném fondu nepředpokládá vytvoření společného fondu pro příslušenství a vybavení kontejnerů, které je buď dovezeno s kontejnerem společného fondu a je vyvezeno zpět samostatně nebo s jiným kontejnerem společného fondu, nebo je dovezeno samostatně a je vyvezeno zpět s kontejnerem společného fondu:

a)  budou se na toto příslušenství a vybavení vztahovat ustanovení článku 6 odst. 2;

b)  každá smluvní strana si vyhrazuje právo neudělit režim dočasného použití pro příslušenství a vybavení, které bylo předmětem koupě, koupě na splátky, leasingu nebo smlouvy podobné povahy uzavřené osobou mající bydliště nebo sídlo na jejím území;

c)  bez ohledu na požadavek týkající se lhůty pro zpětný vývoz stanovené článkem 6 odst. 2, který se vztahuje na příslušenství a vybavení podle odstavce 2 písm. a) tohoto článku, nebude vyžadován zpětný vývoz vážně poškozeného příslušenství a vybavení za předpokladu, že bude v souladu s předpisy příslušného státu a na základě povolení celních orgánů tohoto státu:

(i)  podrobeno dovozním clům a daním, kterým podléhá na základě svého stavu v okamžiku, kdy bylo předloženo;

(ii)  bezplatně přenecháno příslušným orgánům tohoto státu; nebo

(iii)  zničeno pod úřední kontrolou a na náklady zúčastněných stran, přičemž jakékoli zbylé části nebo materiál budou podrobeny dovozním clům a daním, kterým podléhají podle svého stavu v okamžiku, kdy byly předloženy.

Článek 8

Organizace regionální hospodářské integrace

1. Pro účely této úmluvy může být území smluvních stran tvořících organizaci regionální hospodářské integrace považováno za jediné území.

2. Nic z této úmluvy nebrání organizaci regionální hospodářské integrace, která je smluvní stranou této úmluvy, zavádět zvláštní ustanovení týkající se použití kontejnerů společného fondu na území této organizace za předpokladu, že tato ustanovení neomezují výhody plynoucí z této úmluvy.

Článek 9

Kontroly

1. Každá smluvní strana má právo provádět kontroly správného uplatňování této úmluvy.

2. Členové společného fondu mající sídlo na území smluvní strany poskytnou celním orgánům této smluvní strany na jejich žádost seznam čísel kontejnerů, které má společný fond k dispozici, a údaj o počtu kontejnerů společného fondu každého typu nacházejících se na jejím území.

Článek 10

Porušení

1. Ten, kdo jakýmkoli způsobem poruší ustanovení této úmluvy, podléhá na území smluvní strany, kde k porušení došlo, všem opatřením stanoveným právními předpisy této smluvní strany.

2. Když není možné určit území, na kterém k porušení došlo, má se za to, že k němu došlo na území smluvní strany, kde bylo zjištěno.

Článek 11

Výměna informací

Smluvní strany si na požádání a v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy vzájemně poskytnou informace potřebné pro provádění této úmluvy.

Článek 12

Větší výhody

Tato úmluva nebrání využití větších výhod, které si smluvní strany poskytují nebo si přejí poskytovat na základě jednostranných opatření nebo dvoustranných či mnohostranných dohod, za předpokladu, že tyto výhody nebrání uplatňování ustanovení této úmluvy.

Článek 13

Bezpečnostní klauzule

Tato úmluva nemá vliv na ustanovení týkající se hospodářské soutěže platná v jedné nebo několika smluvních stranách.

HLAVA II

Závěrečná ustanovení

Článek 14

Podpis, ratifikace a přístup

1. Členské státy Organizace spojených národů nebo jejích odborných organizací se mohou stát smluvními stranami této úmluvy:

a)  podepsáním bez výhrady ratifikace;

b)  uložením ratifikační listiny poté, kdy úmluvu podepsaly s výhradou ratifikace;

c)  uložením listiny o přístupu.

2. Jiný stát než státy zmíněné v odstavci 1 tohoto článku, kterému na žádost správního výboru zaslal depozitář pozvání za tímto účelem, se může stát smluvní stranou této úmluvy přístupem k Úmluvě poté, kdy tato vstoupí v platnost.

3. Kterákoli organizace regionální hospodářské integrace se může stát v souladu s ustanoveními odstavce 1 tohoto článku smluvní stranou této úmluvy. Tato organizace, smluvní strana této úmluvy, bude informovat depozitáře o své působnosti a veškerých následných změnách této působnosti s ohledem na záležitosti upravené touto úmluvou. Příslušná organizace bude v záležitostech, které jsou v její kompetenci, využívat práv a plnit povinnosti vyplývající z ustanovení této úmluvy pro státy, jež jsou smluvními stranami této úmluvy. V záležitostech v působnosti organizace, o kterých byl informován depozitář, nebudou moci členské státy organizace, které jsou smluvními stranami této úmluvy, využívat těchto práv jednotlivě, to se týká mimo jiné i práva hlasovat.

4. Tato úmluva bude otevřena k podpisu od 15. dubna 1994 do 14. dubna 1995 včetně v úřadu Organizace spojených národů v Ženevě. Poté bude možné k ní přistoupit.

Článek 15

Výhrady

Každá smluvní strana může vznést výhrady k ustanovením odstavce 2 článků 6 a 7 týkajících se požadavku celního dokladu a záruky. Každá smluvní strana, která vznesla výhrady, je může kdykoli zcela nebo částečně odvolat oznámením depozitáři s uvedením data, kdy takové odvolání nabývá účinnosti.

Článek 16

Vstup v platnost

1. Tato úmluva vstoupí v platnost šest měsíců od data, kdy pět států nebo organizací regionální hospodářské integrace uvedených v článku 14 odst. 1 a 3 podepsalo tuto úmluvu bez výhrady ratifikace nebo uložilo své ratifikační listiny nebo listiny o přístupu. Pro účely tohoto odstavce nebude jakýkoli podpis Úmluvy bez výhrady ratifikace nebo uložená listina organizace regionální hospodářské integrace považována za doplňující k listinám jejích členských států.

2. Tato úmluva vstoupí v platnost 6 měsíců po dni podpisu Úmluvy bez výhrady ratifikace nebo uložením ratifikační listiny nebo listiny o přístupu pro všechny další státy nebo organizace regionální integrace uvedené v článku 14 odst. 1, 2 a 3.

3. Jakákoli ratifikační listina nebo listina o přístupu uložená poté, co vstoupí v platnost změna této úmluvy v souladu s článkem 21, bude pokládána za přístup k této změněné úmluvě.

4. Každá taková listina uložená poté, co byla přijata změna Úmluvy, ale před tím, než vstoupila v platnost, bude považována za přístup k této změněné úmluvě ke dni, kdy změna vstoupí v platnost.

5. Tato úmluva se bude vztahovat na určitý společný fond pouze tehdy, když se všechny státy nebo organizace regionální hospodářské integrace zúčastněné ve společném fondu stanou smluvními stranami této úmluvy.

Článek 17

Výpověď

1. Kterákoli smluvní strana může tuto úmluvu vypovědět oznámením depozitáři.

2. Výpověď nabude účinnosti patnáct měsíců ode dne doručení oznámení výpovědi depozitáři.

Článek 18

Ukončení platnosti

Pokud po vstupu této úmluvy v platnost bude počet smluvních stran po dobu dvanácti po sobě jdoucích měsíců menší než pět, Úmluva pozbývá platnosti po skončení tohoto dvanáctiměsíčního období. Pro účely tohoto článku nebude organizace regionální hospodářské integrace považována za dalšího člena vedle svých členských států.

Článek 19

Správní výbor

1. Bude vytvořen správní výbor (dále jen "Výbor"), který bude sledovat uplatňování této úmluvy, posuzovat jakékoli navrhované změny a opatření pro zachování jednoty při výkladu a uplatňování Úmluvy.

2. Smluvní strany budou členy Výboru. Výbor může rozhodnout, že příslušný orgán kteréhokoli státu nebo organizace regionální hospodářské integrace, který není smluvní stranou, nebo představitelé mezinárodních organizací se mohou v otázkách, na kterých mají zájem, zúčastnit zasedání Výboru jako pozorovatelé.

3. Výkonný tajemník Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (dále jen "výkonný tajemník") poskytuje Výboru služby sekretariátu.

4. Výbor volí pro každé zasedání předsedu a místopředsedu.

5. Příslušné orgány smluvních stran sdělí výkonnému tajemníkovi návrhy změn této úmluvy a jejich důvody spolu s žádostmi o zařazení jednotlivých bodů na pořad jednání zasedání Výboru. Výkonný tajemník tato sdělení předá příslušným orgánům smluvních stran a depozitáři.

6. Výkonný tajemník svolá Výbor:

a)  dva roky po vstoupení Úmluvy v platnost;

b)  nadále k datu stanovenému Výborem, ale nejméně jednou za pět let;

c)  na žádost příslušných orgánů nejméně dvou smluvních stran.

Výkonný tajemník rozešle návrh programu příslušným orgánům smluvních stran a pozorovatelům uvedeným v odstavci 2 tohoto článku alespoň šest týdnů před zasedáním Výboru.

7. Na základě rozhodnutí Výboru přijatého podle ustanovení odstavce 2 tohoto článku vyzve výkonný tajemník příslušné orgány států a organizací uvedených ve zmíněném odstavci 2, aby vyslaly pozorovatele na zasedání Výboru.

8. Pro přijetí rozhodnutí se požaduje kvorum sestávající z nejméně jedné třetiny smluvních stran. Pro účely tohoto článku nebude organizace regionální hospodářské integrace považována za dalšího člena vedle svých členských států.

9. Návrhy budou předloženy k hlasování. Mimo ustanovení odstavce 10 tohoto článku každá smluvní strana zastoupená na zasedání bude mít jeden hlas. Návrhy jiné než návrhy na změny budou schváleny Výborem, a tovětšinou přítomných a hlasujících členů. Návrhy změn musí být schváleny dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících členů.

10. Tam, kde se uplatňuje článek 14 odst. 3, budou mít organizace regionální hospodářské integrace v případě hlasování jen počet hlasů rovný součtu hlasů udělených jejich členským státům, které jsou smluvními stranami této úmluvy.

11. Výbor schválí zprávu před skončením zasedání.

12. V případě, že nebudou dostačovat ustanovení tohoto článku, bude možné použít Procedurální pravidla Evropské hospodářské komise, pokud Výbor nerozhodne jinak.

Článek 20

Řešení sporů

1. Jakékoli spory mezi dvěma nebo více smluvními stranami týkající se výkladu nebo provádění této úmluvy budou řešeny, pokud je to možné, přímým jednáním mezi nimi.

2. Jakýkoli spor, který nebude vyřešen přímým jednáním, bude smluvními stranami předán k projednání ve Výboru, který spor přezkoumá a dá doporučení k jeho urovnání.

3. Smluvní strany ve sporu se mohou předem dohodnout, že přijmou doporučení Výboru jako závazné.

Článek 21

Postup při změnách

1. V souladu s článkem 19 této úmluvy může Výbor doporučit změny této úmluvy.

2. Text každé navrhované změny bude předán depozitářem všem smluvním stranám této úmluvy a ostatním signatářům.

3. Každá navrhovaná změna podle odstavce 2 tohoto článku vstoupí v platnost pro všechny smluvní strany tři měsíce po uplynutí období osmnácti měsíců ode dne rozeslání navrhované změny, pokud nebyly k navrhované změně během tohoto období předány depozitáři žádné připomínky smluvních stran.

4. Pokud jsou oznámeny nějaké námitky vůči změnám před uplynutím lhůty osmnácti měsíců stanovené odstavcem 3 tohoto článku, nebude změna považována za přijatou a nebude mít žádnou účinnost.

Článek 22

Depozitář

1. Generální tajemník Organizace spojených národů je určen jako depozitář této úmluvy.

2. Funkce generálního tajemníka Organizace spojených národů jako depozitáře je stanovena v části VII Vídeňské úmluvy o smluvním právu, uzavřené ve Vídni dne 23. května 1969.

3. V případě nesrovnalostí mezi smluvní stranou a depozitářem ohledně výkonu jeho funkcí bude depozitář nebo smluvní strana o této otázce informovat ostatní smluvní strany a signatáře nebo tam, kde je to vhodné, Výbor.

Článek 23

Registrace a autentické znění

Podle článku 102 Charty Organizace spojených národů bude tato úmluva registrována Sekretariátem Organizace spojených národů.

Na důkaz toho níže podepsaní, kteří byli k tomu řádně zmocněni, podepsali tuto úmluvu.

Dáno v Ženevě dne 21. ledna 1994 v jednom vyhotovení v arabském, čínském, anglickém, francouzském, ruském a španělském jazyce, přičemž těchto šest znění má stejnou platnost.

E-shop

Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních - Komentář, 2. vydání

Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních - Komentář, 2. vydání

Přemysl Polák, Helena Huclová, Miroslav Kubíček - Wolters Kluwer, a. s.

Právní stav ke dni 30. 4. 2020. Velmi úspěšný a stále jedinečný komentář zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (zák. č. 104/2013 Sb.) vychází po šesti letech ve druhém, aktualizovaném ...

Cena: 2 890 KčKOUPIT

Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář

Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář

Karel Svoboda, Šárka Tlášková, David Vláčil, Jiří Levý, Miroslav Hromada a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání komentáře zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, reaguje na osm novelizací tohoto kodexu, ke kterým od jeho vyhlášení došlo. Komentář obohacuje judikatura, která vznikla v období více než šesti let účinnosti zákona. Výklad odráží i celkový vývoj právních ...

Cena: 1 790 KčKOUPIT

Praktikum civilního procesu 1. část

Praktikum civilního procesu 1. část

Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šínová, Marek Juráš, Petr Podrazil, Ondřej Šmíd - Nakladatelství Leges, s. r. o.

První část Praktika civilního procesu obsahuje jak praktické příklady, tak i vzorová zadání klauzurních prací a žalob. Je zpracována podle právního stavu ke dni 1. 12. 2015 a navazuje na Praktikum civilního procesu 2. část. Praktikum je řazeno dle jednotlivých témat, která v sobě ...

Cena: 370 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.