Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 140/2000 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2000, částka 58, ze dne 12. 12. 2000

140

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 2. října 2000 byl v Praze podepsán Protokol mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o spolupráci v oblasti zabezpečení letového provozu, společné přepravě a výměně informací o letech vojenských letadel v prostoru státní hranice mezi Českou republikou a Slovenskou republikou.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 20 odst. 1 dnem podpisu. V den vstupu tohoto Protokolu v platnost byla ukončena platnost Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o spolupráci v oblasti zabezpečení letového provozu a výměny informací o letech vojenských letadel v prostoru státní hranice mezi Českou republikou a Slovenskou republikou ze dne 11. dubna 1996.

České znění Protokolu se vyhlašuje současně.

PROTOKOL
mezi
Ministerstvem obrany České republiky
a
Ministerstvem obrany Slovenské republiky
o spolupráci v oblasti zabezpečení letového provozu,
společné přepravě a výměně informací o letech
vojenských letadel v prostoru státní hranice mezi
Českou republikou a Slovenskou republikou

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo obrany Slovenské republiky, dále jen "smluvní strany",

vycházejíce z Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o vzájemné spolupráci, podepsaného dne 2. května 1994 v Bratislavě,

usilujíce o zajištění vzájemně výhodné spolupráce v oblasti zabezpečení letového provozu, společné letecké přepravy jejich personálu a materiálu a výměny informací o letech vojenských letadel v prostoru státní hranice mezi Českou republikou a Slovenskou republikou,

se dohodly takto:

ČÁST PRVNĺ
ZABEZPEČENĺ LETOVÉHO PROVOZU

Článek 1
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto Protokolu pojem

a)   "letadlo" znamená alespoň částečně řiditelné zařízení schopné létat v atmosféře nezávisle na zemském povrchu, bezpečně uskutečnit vzlet a přistání a nést na palubě osoby nebo náklad;
b)   "společná státní hranice" znamená státní hranici mezi Českou republikou a Slovenskou republikou;
c)   "identifikační prostor" znamená prostor o šířce 5 km od společné státní hranice směrem do vnitrozemí jedné smluvní strany bez vertikálního omezení, určený k přehledu o veškerém letovém provozu;
d)   "příhraniční prostor" znamená prostor identický s identifikačním prostorem po obou stranách státní hranice mezi Českou republikou a Slovenskou republikou (příloha 1 k tomuto Protokolu);
e)   "informační středisko" znamená pracoviště, které odpovídá za úsek státní hranice a k němu přiléhající vzdušný prostor, v němž či podél něhož se uskutečňuje let letadla nebo do kterého let letadla směřuje;
f)   "tíseň" znamená stav, kdy letadlu a osobám na jeho palubě hrozí vážné a bezprostřední nebezpečí a nebo potřebují neodkladnou pomoc;
g)   "pomoc" znamená činnost letadla, jeho osádky a ústředních míst řízení a velení vojenských letadel, jejímž cílem je poskytnout jinému letadlu důležité informace různými prostředky a také nasazení záchranné služby při pádu letadla;
h)   "letecká nehoda" znamená událost v letovém provozu, při které došlo k usmrcení nebo vážnému zranění posádky (cestujících), letadlo bylo zcela zničeno nebo poškozeno tak, že jeho oprava není možná, nebo letadlo dočasně ztratilo způsobilost k letu v důsledku poškození nebo poruchy;
i)   "havárie" znamená leteckou nehodu, při které došlo k úplnému zničení letadla nebo k jeho nenávratné ztrátě bez smrtelných následků pro posádku (cestující), popřípadě k takové škodě na letadle, že jeho oprava není možná nebo účelná;
j)   "katastrofa" znamená leteckou nehodu, při které došlo ke ztrátě lidských životů posádky (cestujících);
k)   "personál" znamená příslušníky ozbrojených sil států smluvních stran, občanské zaměstnance smluvních stran a občanské zaměstnance ozbrojených sil států smluvních stran;
l)   "společná přeprava" znamená let letadla Armády České republiky nebo Armády Slovenské republiky s posádkou za účelem přepravy personálu nebo materiálu druhé smluvní strany.

Článek 2
Oblasti spolupráce

Smluvní strany budou spolupracovat v souladu s mezinárodněprávními závazky svých států, vnitrostátními právními předpisy a interními normativními akty zejména v těchto oblastech:

a)   plánování, řízení a zabezpečení letů vojenského letectva vojenským systémem řízení letového provozu nad územím států smluvních stran;
b)   výměna informací o vojenském letovém provozu v příhraničním prostoru přiléhajícím ke společné státní hranici mezi Českou republikou a Slovenskou republikou;
c)   využívání vojenských výcvikových prostorů a zařízení pro výcvik letectva a protivzdušné obrany;
d)   výměna leteckých informací;
e)   výměna informací o činnosti vojenské pátrací a záchranné služby;
f)   poskytování služeb a materiálu;
g)   zabezpečování společné přepravy.

Článek 3
Plánování, řízení a zabezpečení letového provozu

(1) Lety vojenských letadel ve vzdušném prostoru státu druhé smluvní strany budou vykonávány na základě diplomatického povolení v souladu s mezinárodními smlouvami o leteckém provozu, kterými jsou vázány státy smluvních stran (zejména v souladu s Úmluvou o mezinárodním civilním letectví, podepsanou dne 7. prosince 1944 v Chicagu), a podle vnitrostátních právních předpisů pro civilní letectví, pokud tento Protokol nestanoví jinak.

(2) Ve vzdušném prostoru státu druhé smluvní strany je zakázáno vykonávat lety vojenských letadel vyzbrojených raketami, bombami a dalšími prostředky ničení a lety vojenských letadel vybavených prostředky schopnými provádět vzdušný průzkum.

(3) Smluvní strana žádající o let nad územím státu druhé smluvní strany je povinna předložit žádost o diplomatické povolení letu vojenského letadla nad územím státu druhé smluvní strany příslušnému ministerstvu zahraničních věcí v termínu a způsobem stanoveným tímto ministerstvem.

(4) Po získání diplomatického povolení k letu vojenského letadla nad územím státu druhé smluvní strany orgán řízení letového provozu letiště, odkud bude let vykonán, předloží plán letu v souladu s tímto diplomatickým povolením.

(5) Na základě doporučení jedné smluvní strany je možno poskytnout výjimku z ustanovení odstavce 2 tohoto článku pro následující lety nad územím státu druhé smluvní strany:

a)   lety vojenských letadel startujících z vlastních letišt' nebo letišt' druhé smluvní strany při plnění úkolů nácviku bojového použití s vlastní leteckou výzbrojí v rámci využití vojenských výcvikových prostorů a zařízení druhé smluvní strany;
b)   lety vojenských dopravních letadel přepravujících výzbroj a munici k plnění úkolů bojových střeleb a bombardování, které mají v diplomatickém povolení tuto skutečnost výslovně uvedenu;
c)   lety uskutečňované za účelem společné přepravy;
d)   lety vojenských letadel s průzkumným zařízením, které se uskutečňují v rámci jiných mezinárodních smluv.

Článek 4
Řízení letového provozu a provozní omezení

(1) Lety vojenských letadel státu jedné smluvní strany nad územím státu druhé smluvní strany se budou vykonávat zejména po civilních tratích letových provozních služeb s přistáním na mezinárodním letišti po předložení letového plánu civilnímu stanovišti poskytujícímu letové provozní služby v souladu s postupy států smluvních stran.

(2) Lety vojenských letadel nad územím státu druhé smluvní strany budou zabezpečovány po celou dobu letu v prostorech odpovědnosti civilních stanovišt' na tratích letových provozních služeb civilními orgány řízení letového provozu.

(3) Lety vojenských letadel mimo civilní tratě letových provozních služeb se uskuteční zejména v případě, že

a)   vojenské letadlo plní úkoly nácviku bojového použití ve výcvikových prostorech;
b)   byla poskytnuta výjimka stanovená článkem 3 odstavcem 5 písmeny b) a c) tohoto Protokolu;
c)   civilní orgány řízení letového provozu nemohou vést řízení letu vojenského letadla po celou dobu jeho trvání a řízení letu zabezpečují vojenské orgány řízení letového provozu.

(4) Řízení vojenskými orgány letového provozu se uplatní u letů bojových letadel v rámci plnění úkolů nácviku bojového použití ve výcvikových prostorech nebo u výjimek stanovených v článku 3 odstavci 5 písmenech b) a c) tohoto Protokolu.

(5) Podmínkou pro řízení letu vojenského letadla nad územím státu druhé smluvní strany jejími vojenskými orgány řízení letového provozu je splnění podmínek stanovených v odstavci 3 tohoto článku.

(6) Při řízení letů vojenských letadel podle odstavce 4 tohoto článku se řízení letového provozu provádí prostřednictvím vojenských orgánů řízení letového provozu. Na české straně je tímto orgánem Oblastní středisko řízení letového provozu Praha (MILITARY AIR CONTROL CENTER Praha) a na slovenské straně Středisko řízení letového provozu Bratislava (MILITARY AIR CONTROL CENTER Bratislava).

(7) Při uskutečňování více jak 10 letů vojenských letadel podle odstavce 4 tohoto článku za den, za účelem zabezpečení součinnosti vojenských orgánů pro řízení letového provozu obou smluvních stran, zajistí smluvní strana vykonávající tyto lety vojenských letadel přítomnost svých specialistů pro řízení vojenského letového provozu na vojenských stanovištích řízení letového provozu druhé smluvní strany.

(8) Pro přistání vojenského letadla na vojenském letišti druhé smluvní strany, které není schválené pro mezinárodní provoz (např. za účelem zabezpečení opravy letadla nebo využití výcvikového polygonu), je potřebný souhlas velitele vzdušných sil Armády České republiky nebo velitele vzdušných sil Armády Slovenské republiky nejméně tři pracovní dny před letem spolu s určením potřebných údajů o letu. Druhá smluvní strana zajistí pasovou a celní kontrolu na tomto letišti.

Článek 5
Opatření týkající se plánovaného překročení společné státní hranice vojenským letadlem

Smluvní strana vykonávající plánovaný let vojenského letadla, který neprobíhá podle Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, oznámí druhé smluvní straně prostřednictvím příslušného informačního střediska nezbytné informace.

Článek 6
Opatření při změně plánované trasy letu

Pokud smluvní strany změní plánované trasy letu nebo takovou změnu ve svém prostoru zjistí, okamžitě se vzájemně o této skutečnosti vyrozumí prostřednictvím příslušných informačních středisek.

ČÁST DRUHÁ
VÝMĚNA INFORMACĺ O LETECKÉM PROVOZU
V PROSTORU PŘILÉHAJĺCĺM KE SPOLEČNÉ STÁTNĺ HRANICI

Článek 7
Informační střediska

(1) K zabezpečení výměny údajů uvedených v článku 2 tohoto Protokolu slouží informační střediska odpovědná za celý prostor přiléhající ke společné státní hranici, a to

a)   na české straně Informační středisko Stará Boleslav;
b)   na slovenské straně Informační středisko Zvolen.

(2) Prostory odpovědnosti informačních středisek uvedených v odstavci 1 písmenech a) a b) jsou znázorněny v příloze 1 tohoto Protokolu.

(3) Informační střediska budou nepřetržitě provozuschopná.

Článek 8
Spojení mezi informačními středisky

(1) Smluvní strany zabezpečí telefonní a telefaxové spojení mezi informačními středisky umožňující okamžitou výměnu údajů stanovených tímto Protokolem.

(2) Každá ze smluvních stran na území svého státu na své náklady bude provozovat spojovací linky dle odstavce 1 tohoto článku.

(3) Informační střediska smluvních stran budou jedenkrát denně vzájemně telefonicky prověřovat provozuschopnost vzájemného spojení.

(4) Při telefonním spojení mezi informačními středisky a vojenskými orgány řízení letového provozu obou smluvních stran a při vedení rádiové korespondence posádek letadel s těmito orgány bude používán jazyk český, jazyk slovenský nebo jazyk anglický.

Článek 9
Opatření týkající se letu vojenského letadla v příhraničním prostoru

(1) K zajištění svrchovanosti vzdušného prostoru a bezpečnosti vojenského letového provozu ve vzdušném prostoru přiléhajícím ke společné státní hranici mezi Českou republikou a Slovenskou republikou udržují smluvní strany identifikační prostory (příloha 1), určené k přehledu o letovém provozu na obou stranách společné státní hranice, a vzájemně si poskytují informace o letech vojenských letadel v tomto prostoru. Přehled poskytovaných informací je uveden v příloze 2 tohoto Protokolu.

(2) V identifikačním prostoru je zakázáno vykonávat lety vojenskými letadly Armády České republiky, Armády Slovenské republiky a armád jiných států bez předchozího oznámení druhé smluvní straně.

(3) Při startu vojenského letadla k letu dle odstavce 1 tohoto článku předá informační středisko smluvní strany, nad jejímž územím letadlo poletí, údaje podle přílohy 2 tohoto Protokolu příslušnému informačnímu středisku druhé smluvní strany.

Článek 10
Opatření v mimořádných případech

(1) Mimořádný případ vznikne, pokud v oblasti společné státní hranice

a)   nastane pro letadlo situace, která může mít nebo má za následek neplánované překročení společné státní hranice tímto letadlem;
b)   jedna ze smluvních stran zjistí let letadla, jehož identifikace jí není známa;
c)   nastane pro letadlo stav tísně;
d)   dojde k letecké nehodě.

(2) Výjimku z odstavce 1 tohoto článku a odstavce 3 článku 9 tvoří lety vojenských letadel v prostoru

a)   letiště Malacky, kde je letecký provoz veden podél státní hranice v úseku vymezeném body: místo styku státních hranic České republiky, Slovenské republiky a Rakouské republiky - orientační bod - Hodonín;
b)   letiště Trenčín, kde je letecký provoz veden podél státní hranice České republiky a Slovenské republiky na spojnici orientačních bodů Horná Súča - Nová Bošaca.

(3) V případech uvedených v odstavci 2 tohoto článku Informační středisko Zvolen informuje Informační středisko Stará Boleslav o zahájení, rozsahu, výškách, druhu a ukončení letového provozu.

(4) V situacích dle odstavce 1 tohoto článku si informační střediska smluvních stran okamžitě předají všechny jim známé údaje týkající se mimořádných případů podle přílohy 3 tohoto Protokolu.

(5) Vojenská letadla poskytující pomoc v mimořádných případech dle odstavce 1 tohoto článku budou působit podle pravidel Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) a budou používat standardní signály specifikované v těchto pravidlech.

Článek 11
Výměna informací o činnosti vojenské pátrací a záchranné služby

(1) Smluvní strany poskytnou pomoc vojenskému letadlu v tísni prostřednictvím služby pátrání a záchrany (SAR).

(2) Orgány vojenské letecké služby pátrání a záchrany smluvních stran si poskytnou vzájemnou pomoc při pátrání a záchraně podél společné státní hranice, pokud o to požádá druhá smluvní strana. Orgány vojenské letecké služby pátrání a záchrany musí respektovat společnou státní hranici, pokud nebude stanoveno jinak.

(3) S cílem zabezpečit provoz vojenské letecké služby pátrání a záchrany na společné státní hranici mezi Českou republikou a Slovenskou republikou smluvní strany upraví tuto oblast mezinárodní dohodou, ve které budou stanovena práva a povinnosti této služby při její činnosti.

ČÁST TŘETĺ
VÝMĚNA OSTATNĺCH INFORMACĺ

Článek 12
Výměna informací

(1) Smluvní strany si budou na vyžádání vzájemně předávat informace o

a)   letištích;
b)   rozdělení vzdušného prostoru (aktuální stav);
c)   provozuschopnosti zabezpečovacích prostředků;
d)   stavu počasí a nebezpečných povětrnostních jevech v příhraničním prostoru a podle možností v dalších zájmových prostorech;
e)   událostech z oblasti bezpečnosti letů.

(2) Předmětem výměny informací budou pouze informace, které nelze získat z veřejně dostupných zdrojů.

(3) K zajištění identity topografických informací si smluvní strany poskytnou příslušné mapy.

(4) K předávání informací budou využívány komunikační prostředky mezi informačními středisky.

(5) Ochrana informací uvedených v odstavcích 1 a 3 tohoto článku bude zabezpečena podle článku 9 Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o vzájemné spolupráci, podepsaného 2. května 1994 v Bratislavě.

Článek 13
Dokumentace

(1) Údaje o letech vojenských letadel podle tohoto Protokolu a informacích v souvislosti s nimi poskytnutých prostřednictvím informačních středisek budou smluvní strany dokumentovat a uchovávat v písemné, zvukové, elektronické či jiné podobě nejméně třicet dnů. Na žádost jedné ze smluvních stran jí druhá smluvní strana tuto dokumentaci poskytne.

(2) Pro vzájemnou výměnu informací o letech vojenských letadel mezi státy smluvních stran bude používán místopis podle mapy ICAO 1 : 500 000 otevřenou řečí.

ČÁST ČTVRTÁ
ZABEZPEČENĺ SPOLEČNÉ PŘEPRAVY

Článek 14
Organizování společné přepravy

(1) Společná přeprava se uskutečňuje na základě návrhu jedné ze smluvních stran. Ve svých návrzích smluvní strany specifikují účel letu, požadovaná místa vzletu a přistání, datum a čas konání letu, počet přepravovaných osob a druh a rozsah přepravovaného materiálu.

(2) Návrhy na uskutečnění společné přepravy jsou předávány v písemné formě, a to

a)   na české straně náčelníkovi Generálního štábu Armády České republiky;
b)   na slovenské straně náčelníkovi Generálního štábu Armády Slovenské republiky.

(3) Smluvní strany si návrhy na uskutečnění společného letu budou předávat nejméně dva týdny před uplynutím lhůty pro podání žádostí o potřebná diplomatická povolení příslušného letu vojenského letadla.

(4) Pokud nebude návrh na uskutečnění společné přepravy předán v předstihu požadovaném v odstavci 3 tohoto článku, může se společná přeprava uskutečnit jen tehdy, existuje-li v daném případě dostatečná volná přepravní kapacita v rámci letu, který je plánovaný v samostatných aktivitách oslovené smluvní strany.

(5) Smluvní strana, která obdržela návrh, oznámí bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně, zda a v jakém rozsahu může podaný návrh realizovat.

Článek 15
Vykonávání společné přepravy

(1) Každá smluvní strana, jejíž personál či materiál je předmětem společné přepravy, určí ve vztahu k tomuto personálu či materiálu vedoucího přepravy. Je-li společná přeprava uskutečňována pouze ve prospěch jedné smluvní strany, je vedoucí přepravy podřízen kapitánu letadla. Je-li společná přeprava uskutečňována ve prospěch obou smluvních stran, určí vedoucího přepravy smluvní strana, jejíž letadlo společnou přepravu vykonává, a tento vedoucí přepravy je nadřízen vedoucímu přepravy určenému druhou smluvní stranou.

(2) Provádění společné přepravy se řídí právními předpisy a interními normativními akty státu té smluvní strany, jejíž letadlo společný let vykonává.

ČÁST PÁTÁ
OSTATNĺ ZÁLEŽITOSTI

Článek 16
Využívání výcvikových prostorů a zařízení

(1) Pro plnění výcvikových úkolů letectva Armády České republiky a letectva a protivzdušné obrany Armády Slovenské republiky umožní smluvní strany vzájemné využívání vojenských výcvikových prostorů a zařízení k provádění výcviku a leteckých bojových střeleb (pro jednotky protiletadlového a raketového vojska - cvičných bojových střeleb) jednotkami armád států smluvních stran.

(2) K zabezpečení každé činnosti spojené s výcvikem a využitím vojenských výcvikových prostorů, zařízení a vojenské techniky a logistickým zabezpečením bude provedeno součinnostní jednání.

Článek 17
Vyúčtování poskytnutých služeb

(1) Smluvní strany si budou na základě účetních dokumentů zpracovaných příslušnými orgány smluvních stran vzájemně účtovat služby a materiální zabezpečení poskytnuté podle tohoto Protokolu.

(2) Náklady související s uskutečněním společné přepravy hradí smluvní strany poměrně, v závislosti na jejich podílu na přepravovaném personálu nebo materiálu. Do těchto nákladů se započítává cena spotřebovaného paliva, navigační a přistávací poplatky, parkování, odbavení a náklady vynaložené na zabezpečení letu a posádky letadla (občerstvení na palubě, stravné, kapesné, úhrada ubytování apod.).

(3) Na základě zúčtovacích dokumentů si smluvní strany při využití výcvikových prostorů a zařízení vzájemně poskytnou za úhradu palivo, maziva a další předem dohodnuté materiální zabezpečení. Výši úhrady za palivo, maziva a další materiál budou smluvní strany uplatňovat podle skutečně vynaložených nákladů.

(4) Smluvní strany se zavazují provádět platby za poskytnuté služby a materiální prostředky na letištích jednotlivě a na základě účetních dokumentů.

(5) Náklady spojené s realizací tohoto Protokolu budou vyúčtovány podle Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o platebních podmínkách mezi Armádou České republiky a Armádou Slovenské republiky, podepsaného dne 26. října 1995 v Praze.

Článek 18
Řešení škod

(1) Škodu vzniklou při provádění tohoto Protokolu hradí smluvní strana, která ji zavinila. K vyšetření události, jež vedla ke vzniku škody, se na žádost jedné ze smluvních stran určí společná komise složená paritně ze zástupců obou smluvních stran. Při rozhodování o náhradě škody se uplatní právní řád státu, na jehož území škoda vznikla.

(2) Smluvní strany se vzdávají nároků na náhradu škody vzniklé na jejich majetku či personálu v souvislosti s výkonem společné přepravy. Ustanovení předchozí věty se nepoužije v případě, že škoda byla způsobena v důsledku hrubého porušení příslušných právních předpisů a interních normativních aktů.

Článek 19
Výměna zkušeností

(1) Smluvní strany si budou jedenkrát ročně vyměňovat zkušenosti z provádění tohoto Protokolu s cílem systematicky zkvalitňovat svoji spolupráci. Jednání se budou konat střídavě na území států smluvních stran na základě reciprocity. Náklady spojené s účastí na poradě budou hrazeny v souladu s články 6, 7 a 8 Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o vzájemné spolupráci, podepsaného dne 2. května 1994 v Bratislavě.

(2) Každé čtvrtletí smluvní strany uskuteční vzájemnou výměnu informací týkajících se leteckých nehod a předpokladů jejich vzniku.

Článek 20
Závěrečná ustanovení

(1) Tento Protokol vstoupí v platnost v den jeho podpisu. Sjednává se na dobu neurčitou. V den vstupu tohoto Protokolu v platnost bude ukončena platnost Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o spolupráci v oblasti zabezpečení letového provozu a výměny informací o letech vojenských letadel v prostoru státní hranice mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, podepsaného 11. dubna 1996 v Bratislavě.

(2) Smluvní strany mohou po vzájemné dohodě tento Protokol kdykoliv písemně změnit nebo doplnit.

(3) Každá ze smluvních stran může tento Protokol písemně vypovědět. Platnost Protokolu skončí uplynutím šesti měsíců ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně.

(4) Přílohy 1, 2 a 3 tvoří součást tohoto Protokolu. Mohou být měněny a doplňovány na základě dohody mezi velitelem vzdušných sil Armády České republiky a velitelem vzdušných sil Armády Slovenské republiky.

Dáno v Praze dne 2. října 2000 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a jazyce slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo obrany
České republiky
RNDr. Vladimír Vetchý, CSc. v. r.
ministr obrany

Za Ministerstvo obrany
Slovenské republiky
PhDr. Pavol Kanis, CSc. v. r.
ministr obrany

Příloha 1

Mapa s vyznačením odpovědností

Souřadnice bodů objektu IP ČR 

1. 493333.79 N 185017.81 E 
2. 493213.77 N 183004.81 E 
3. 492556.76 N 182132.82 E 
4. 491927.75 N 180826.83 E 
5. 491517.74 N 180435.84 E 
6. 490420.73 N 180121.86 E 
7. 490152.72 N 175102.87 E 
8. 485417.70 N 174019.88 E 
9. 485212.69 N 172301.88 E
10. 485522.68 N 171107.87 E
11. 485131.67 N 170249.88 E
12. 484308.66 …A… 165412.89 E

Souřadnice bodů objektu IP SR

13. 492823.79 N 185713.83 E
14. 492649.78 N 183646.82 E
15. 491714.76 N 182540.84 E
16. 491418.75 N 181440.85 E
17. 490255.74 N 180943.87 E
18. 485752.72 N 175911.88 E
19. 484956.71 N 175012.89 E
20. 484704.69 N 173355.89 E
21. 484641.68 N 172249.89 E
22. 484930.68 N 171150.88 E
23. 484317.67 N 170533.89 E
24. 483604.66 N 170017.91 E

Příloha 2

Postup při hlášení leteckého provozu v identifikačním prostoru

1.    Začátek a konec letu v identifikačním prostoru (datum/čas a místo).
2. Trat' a výška letu (místopisně; výška letu [ft/FL]) (předpokládaná trasa [prostor] letu/místopisně).
3.  Počet letadel.
4. Identita letadla:
A - státní příslušnost,
B  - typ otevřeně.
5.  Poznámky.
6.  Jméno a příjmení předávajícího.
7. Jméno a příjmení - uvede přijímající po převzetí hlášení.

Příloha 3

Postup hlášení při neplánovaném přeletu státní hranice

1.   Čas přeletu státní hranice.
2. Pravděpodobné místo přeletu hranice (místopisně).
3. Počet letadel.
4. Identita letadla:
A - státní příslušnost,
B - typ otevřeně.
5. Výška letu (stopy/letové hladiny [ft/FL]), pokud je známo.
6. Nynější pozice letadla (místopisně).
7. Případ nouze (ano/ne), druh případu nouze (pokud je znám), možné poskytnutí pomoci (výslech, doprovod, záchranná služba nebo jiné).
8.  Trasa letu (pokud je známa).
9. Poznámky. 
10. Jméno a příjmení předávajícího.
11. Jméno a příjmení - uvede přijímající po převzetí hlášení.

E-shop

Ukončení podnikání

Ukončení podnikání

doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie věnovaná ukončení podnikání čtenáře podrobně provede jak obecnými informacemi o skončení podnikání (např. statistickými údaji o tom, jaká je šance nového podniku přežít první rok), tak konkrétními případy (např. diagnostickým testem, jestli stávající krize podniku směřuje ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení

Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mezinárodní vědecká víceoborová kolektivní monografie usiluje nejen o rozbor platné právní úpravy v České republice a ve Slovenské republice, ale obsahuje také četné náměty ke zdokonalení současné české právní úpravy. To je důležité z pohledu budoucí rekodifikace českého trestního ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Finanční analýza organizace z pohledu zájmových skupin

Finanční analýza organizace z pohledu zájmových skupin

Jindřich Špička - C. H. Beck

Finanční analýza není jen mechanický výpočet soustav finančně analytických ukazatelů z účetní závěrky a komentování trendu jejich vývoje. Je především o hledání vhodné kombinace ukazatelů vzhledem k potřebám a očekávání uživatele výsledků, je o hledání příčin významných změn v ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.