Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 137/2000 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2000, částka 57, ze dne 8. 12. 2000

137

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. října 2000 byl v Limě podepsán Program vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky na léta 2001 - 2003.

Program vstoupil v platnost na základě svého článku XXXIV dnem podpisu.

České znění Programu se vyhlašuje současně.

PROGRAM
vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn
mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky
na léta 2001 - 2003

Vláda České republiky a vláda Peruánské republiky (dále jen "smluvní strany"), vedeny přáním rozvíjet a prohloubit současné přátelské vztahy mezi oběma státy a podnítit vzájemné porozumění mezi národem českým a peruánským, a v souladu s Kulturní dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Peruánské republiky, podepsanou dne 14. října 1974 v Limě, se dohodly takto:

Kulturní dědictví
Článek I

1. Smluvní strany v souladu s Dohodou UNESCO, podepsanou v Paříži dne 14. listopadu 1974, a v souladu se svými platnými právními řády budou spolupracovat za účelem podpory a usnadnění navracení předmětů kulturního dědictví a zajištění jejich uchování.

2. Smluvní strany budou podporovat přímé vztahy a spolupráci mezi svými orgány státní správy, jakož i spolupráci na mezinárodním poli při ochraně, uchování, restaurování a navracení předmětů kulturního dědictví zejména v těchto oblastech:

a)   kontrola nelegálního dovozu předmětů kulturního dědictví do státu druhé smluvní strany,
b)   výměna právních předpisů z oblasti ochrany, uchování, restaurování a navracení předmětů kulturního dědictví včetně prováděcích předpisů,
c)   provádění společných vědeckých výzkumů spojených s uchováním, ochranou a restaurováním předmětů kulturního dědictví,
d)   vytváření a aktualizování národních registrů kulturních památek s využitím moderních metod a technologií,
e)   odborné vzdělávání specialistů a výměna odborníků,
f)   výměna informací o problémech týkajících se nezákonného obchodu s kulturními památkami.

Kultura
Článek II

Smluvní strany budou rozvíjet kontakty v oblasti kultury a umění a budou podporovat přímou spolupráci mezi tvůrci, profesními sdruženími, kulturními a uměleckými organizacemi a institucemi států smluvních stran. Budou podporovat uvádění literárních, hudebních a dramatických děl i výtvarné tvorby autorů státu druhé smluvní strany dle uměleckých plánů pořadatelů.

Článek III

1. V oblasti divadla, hudby a tance budou smluvní strany podporovat vzájemné kontakty souborů a pozorovatelů na festivalech a soutěžích organizovaných ve státě druhé smluvní strany.

2. Smluvní strany budou podporovat účast jednotlivců i souborů na významných hudebních, divadelních a folklorních událostech pořádaných ve státě druhé smluvní strany dle dramaturgických plánů pořadatelů, jakož i přímou spolupráci souborů, uměleckých organizací a institucí.

Článek IV

Smluvní strany budou podporovat rozvoj spolupráce v oblasti výtvarného umění a usilovat o uvádění tvorby umělců státu druhé smluvní strany. Za tímto účelem budou podporovat přímou spolupráci mezi galeriemi, muzei, případně jinými institucemi a organizacemi, které působí v oblasti výtvarného umění.

Článek V

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi autorskými svazy a kulturními institucemi v souladu s kompetencemi, jež jim na území státu smluvní strany přísluší.

Článek VI

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi muzejními pracovišti a institucemi zabývajícími se ochranou a evidencí kulturních památek a s tím spojenými aktivitami, jakými jsou zejména konference, sympozia, výstavy, dílny, semináře aj.

Článek VII

Smluvní strany budou podporovat spolupráci institucí působících v oblasti památkové péče. Budou spolupracovat a předávat si zkušenosti v oblasti problematiky financování a ochrany památek a památkově chráněných území. V rámci mezinárodních organizací budou podporovat spolupráci mezi institucemi pro ochranu a restaurování uměleckých památek.

Vlastnictví autorských práv
Článek VIII

Smluvní strany budou spolupracovat na plnění závazků na území států smluvních stran vyplývajících z Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl, podepsané v Bernu dne 8. září 1886, revidované v Paříži dne 24. července 1971, Úmluvy o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a televizních organizací, podepsané v Římě dne 26. října 1961, a Úmluvy o ochraně výrobců proti nedovolenému rozmnožování jejich zvukových záznamů, podepsané v Ženevě dne 29. října 1971.

Spolupráce
Článek IX

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit a v oblasti tradiční lidové kultury, zejména účast neprofesionálních souborů na mezinárodních akcích na pozvání organizátorů a v souladu s podmínkami těchto akcí a dále pořádání výstav a festivalů neprofesionálních uměleckých aktivit a tradiční lidové kultury.

Článek X

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti dětských estetických aktivit, účast folklorních souborů a výtvarných artefaktů na mezinárodních akcích, jakož i přímou spolupráci institucí působících v této oblasti a v oblasti výchovy uměním a k umění.

Článek XI

Smluvní strany budou podporovat účast na mezinárodních filmových festivalech, přehlídkách a filmových kulturních akcích organizovaných ve státech smluvních stran a spolupráci mezi profesními institucemi a asociacemi v oblasti kinematografie.

Článek XII

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti hromadných sdělovacích prostředků dohodnutou mezi příslušnými organizacemi států smluvních stran.

Článek XIII

Smluvní strany budou podporovat výměnu zkušeností při tvorbě nových právních předpisů v oblasti médií a audiovize.

Článek XIV

Smluvní strany budou podporovat aktivity směřující ke vzájemné znalosti národních literatur a přímou spolupráci knihoven a vydavatelských institucí. Dále budou spolupracovat v oblasti marketingu krásné a odborné literatury na svých vydavatelských trzích.

Vzdělávání
Článek XV

Smluvní strany budou napomáhat rozvoji kontaktů mezi kulturními a vzdělávacími organizacemi České republiky a Peru. Rovněž budou podporovat rozvoj vzájemných kontaktů i prostřednictvím návštěv svých vládních delegací s cílem přispět ke spolupráci obou národů a šíření historie a současnosti svých států.

Článek XVI

Smluvní strany si budou vyměňovat odborníky a techniky v oblasti vzdělávání z ministerstev školství svých států a pedagogické dokumenty k vzájemnému informování o procesech modernizace vzdělávací soustavy.

Článek XVII

Bude vytvořena komise složená ze zástupců příslušných orgánů české a peruánské smluvní strany, která posoudí doklady o vzdělání a doklady o vědeckých hodnostech a titulech vydávané na území států smluvních stran. Na základě doporučení komise smluvní strany prozkoumají možnosti sjednání dohody, na jejímž základě by mohly být pro akademické účely tyto doklady vzájemně uznávány.

Článek XVIII

Pro usnadnění spolupráce mezi vzdělávacími institucemi smluvní strany určí příslušné úřady, které budou na požádání zajišťovat výměnu informativního materiálu a publikací o školském systému a o vysokých školách.

Článek XIX

Smluvní strany budou podněcovat sjednávání dohod, které budou podporovat výměnu zkušeností umožňující lepší vzájemné poznávání. V tomto smyslu budou podporovat kontakty vysokoškolských vzdělávacích institucí, které mohou uzavírat přímé dohody zaměřené na výměny učitelů a odborníků k přednáškám, kursům a seminářům.

Absolventi
Článek XX

Smluvní strany si v rámci svých možností nabídnou oficiální cestou stipendia k postgraduálnímu a specializačnímu studiu na univerzitách a vysokých školách na zásadách reciprocity.

Věda
Článek XXI

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti vědy. V tomto smyslu budou napomáhat navazování a rozvoji kontaktů mezi příslušnými orgány svých států, jakož i výměnám odborníků a/nebo výzkumných pracovníků k studijním, výzkumným a konzultačním pobytům a k účasti na vědeckých setkáních mezinárodního charakteru, která se budou konat ve státech smluvních stran.

Článek XXII

1. Smluvní strany budou napomáhat rozvoji vědeckotechnické spolupráce, která bude uskutečňována prostřednictvím:

a)   společných výzkumných projektů,
b)   výměny vědeckých a výzkumných pracovníků za účelem předávání vědeckých a technických znalostí a zkušeností, provádění přednáškové činnosti a seznamování se s výsledky vědy a techniky,
c)   jiných forem spolupráce, na nichž se smluvní strany dohodnou diplomatickou cestou.

2. Provádění vědeckotechnické spolupráce bude na české straně zajišťovat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a na peruánské straně Národní rada vědy a techniky (CONCYTEC).

Mládež
Článek XXIII

Smluvní strany budou podporovat rozvoj styků mezi mládežnickými organizacemi za účelem výměny informací, zkušeností, určení oblastí spolupráce a možností výměn mládeže.

Sport
Článek XXIV

Smluvní strany budou napomáhat spolupráci v oblasti tělovýchovy a sportu; za tím účelem podpoří sjednání Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Peruánským institutem sportu.

Článek XXV

Smluvní strany budou podporovat spolupráci a výměnu sportovců, sportovních delegací, trenérů a odborníků stejně jako účast na dvoustranných soutěžích, výměnu informací o struktuře sportu a publikací o sportu. Konkrétní aktivity jsou v kompetenci sportovních organizací států smluvních stran.

Odborníci
Článek XXVI

Smluvní strany si budou vyměňovat odborníky z oblastí uvedených v ustanoveních tohoto Programu o vzdělávání, vědě, mládeži a sportu. Celková doba pobytů nepřesáhne deset (10) týdnů ročně a jednotlivé pobyty nebudou delší než čtrnáct (14) dní.

Všeobecné a finanční podmínky
Článek XXVII

1. Vysílající smluvní strana předloží kandidatury na stipendia podle článku XX tohoto Programu na formulářích přijímající smluvní strany obsahujících i požadavky na dokumentaci do 30. září pro české kandidáty a do 31. března pro peruánské kandidáty v roce, který předchází danému akademickému roku.

2. Přijímající smluvní strana do tří (3) měsíců po obdržení dokumentace oznámí, zda navržení kandidáti byli přijati, název instituce, kde svůj pobyt uskuteční, datum jeho zahájení a výši stipendia.

3. Vysílající smluvní strana sdělí přesné datum příjezdu stipendistů nejméně dva (2) týdny předem.

Článek XXVIII

1. Vysílající smluvní strana oznámí přijímající smluvní straně nejméně tři (3) měsíce předem návrh na vyslání osob (odborníků, výzkumných pracovníků nebo jakékoliv jiné osoby nebo skupiny) podle tohoto Programu s výjimkou osob vyslaných podle článku XX.

2. V návrhu upřesní:

a)   osobní údaje a odborný životopis,
b)   návrh programu pobytu a termínu jeho uskutečnění.

3. Přijímající smluvní strana oznámí přijetí návrhu spolu s určením data zahájení pobytu nejméně šest (6) týdnů před plánovaným datem příjezdu osob.

4. Vysílající smluvní strana oznámí přijímající smluvní straně přesné datum příjezdu a způsob dopravy tři (3) týdny před plánovaným příjezdem osob.

Článek XXIX

1. Smluvní strany budou napomáhat rozvoji výměn osob a realizaci společných aktivit uskutečňovaných společnostmi, institucemi a sdruženími států smluvních stran a zavazují se, že převezmou odpovědnost za náklady v souladu se svými finančními možnostmi.

2. Podmínky výměn a další podrobnosti budou stanoveny v každém konkrétním případě diplomatickou cestou.

Závěrečná ustanovení
Článek XXX

Tento Program nevylučuje možnost uskutečnění dalších akcí a výměn, jejichž realizaci v oblasti kultury, vzdělávání, vědy, mládeže a sportu budou smluvní strany považovat za důležitou. Na těchto aktivitách se musí smluvní strany dohodnout diplomatickou cestou.

Článek XXXI

Smluvní strany usnadní cesty osob, skupin a výměny předpokládané tímto Programem a budou se snažit zajistit nejvýhodnější podmínky pro uskutečnění těchto návštěv a výměn.

Článek XXXII

Zástupci smluvních stran se budou setkávat jednou ročně nebo diplomatickou cestou vyhodnotí plnění tohoto Programu.

Článek XXXIII

1. Koordinace všech aktivit se uskuteční diplomatickou cestou.

2. Jakékoliv pochybnosti, problémy nebo obtíže, které vzniknou při výkladu nebo provádění tohoto Programu, budou smluvní strany řešit diplomatickou cestou.

Článek XXXIV

Tento Program vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti do 31. prosince 2003. Po vzájemné dohodě smluvních stran diplomatickou cestou může být platnost prodloužena o jeden (1) rok.

Dáno v Limě dne 11. října 2000 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky: 
Mgr. Eduard Zeman  v. r.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Za vládu Peruánské republiky:
Luis Federico Salas Guevara  Schultz  v. r.
předseda vlády
a ministr školství

E-shop

ÚZ č. 1494 - Daň z nemovitých věcí, Daň silniční

ÚZ č. 1494 - Daň z nemovitých věcí, Daň silniční

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty zákonů a jejich prováděcích vyhlášek. Od minulého vydání byl novelizován zákon o dani silniční (31 změn a doplnění) a vyhláška stanovující ceny zemědělských pozemků. Nově bylo zařazeno nové rozhodnutí MF o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň ...

Cena: 65 KčKOUPIT

Občanský zákoník § 2716-2893. Velký komentář

Občanský zákoník § 2716-2893. Velký komentář

Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv - C. H. Beck

Aktuální svazek nového velkého komentáře k občanskému zákoníku je nejpodrobnějším komentářem, který v české civilistice vznikl. Výklad se orientuje na problémy, vyhledává je a snaží se nabídnout jejich co nejracionálnější a nejhlouběji odůvodněné řešení. Tento svazek komentuje ...

Cena: 2 790 KčKOUPIT

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Sagit, a. s.

Od července 2021 se na základě nálezu Ústavního soudu významně změnil zákon o volbách do Parlamentu ČR, jehož novelizovaný text najdete v této publikaci. Publikace dále obsahuje aktuální znění Ústavy a Listiny, zákona o veřejném ochránci práv, zákona o Ústavním soudu, ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.