Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 135/2000 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2000, částka 56, ze dne 29. 11. 2000

135

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. června 2000 byla v Rize podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o průmyslové spolupráci v oblasti obrany.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 14 odst. 1 dne 13. října 2000.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

DOHODA
MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A
VLÁDOU LOTYŠSKÉ REPUBLIKY
O
PRŮMYSLOVÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY

Vláda České republiky a vláda Lotyšské republiky (dále jen "smluvní strany"),

majíce na zřeteli ustanovení Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Lotyšské republiky o vzájemné spolupráci, podepsané 29. listopadu 1993 v Praze,

zdůrazňujíce, že vztahy přátelství a spolupráce, jež budou nadále rozvíjeny a posilovány na základě principů vzájemné spolupráce a rovnoprávnosti, přispějí ke zlepšení dosavadních vztahů obou států, stejně jako k upevnění míru a bezpečnosti ve světě,

vyjadřujíce svůj zájem na dalším rozvoji průmyslové spolupráce v oblasti obrany, na využití výsledků vědy a techniky v oblasti vojenské techniky a při konverzi zbrojní výroby, zdůrazňujíce důležitost rozvíjení vědecké a technické spolupráce v oblasti obrany,

se dohodly na následujícím:

Článek 1
Účel Dohody

Učelem této Dohody je vytvořit podmínky pro spolupráci mezi smluvními stranami v oblastech stanovených v článku 4 této Dohody v rámci působnosti vymezené právními předpisy České republiky a Lotyšské republiky.

Článek 2
Rozsah působnosti Dohody

Tato Dohoda stanoví principy a aktivity v průmyslové spolupráci v oblasti obrany (dále jen "obranný průmysl") mezi smluvními stranami.

Článek 3
Vymezení pojmů

1. "Vysílající smluvní strana" je smluvní strana, která vysílá osoby, materiál nebo vybavení na území státu přijímající smluvní strany za účelem provádění této Dohody.

2. "Přijímající smluvní strana" je smluvní strana, která přijímá osoby, materiál a vybavení od vysílající smluvní strany na území svého státu za účelem plnění této Dohody.

3. "Vyslané osoby" jsou příslušníci ozbrojených sil nebo civilní personál států smluvních stran, které byly vyslány na území státu druhé smluvní strany za účelem plnění této Dohody.

4. "Závislé osoby" označují manžele či manželky a děti vyslaných osob příslušníků ozbrojených sil nebo civilní složky států smluvních stran odkázané na ně výživou v souladu s národním právním řádem.

5. "Materiál a služby pro obranu" představují zbraně, vojenská výzbroj a výstroj, materiály nutné k jejich výzkumu, vývoji a výrobě a příslušná logistická podpora.

6. "Technická oblast" zahrnuje výzkum, vývoj a výrobní technologie výrobků pro obranný průmysl a technické služby.

7. "Technické služby" znamenají všechny služby, které mají vztah k vývoji, výrobě, údržbě a k úpravám materiálů pro obranný průmysl.

8. "Záruka za jakost" znamená typické vlastnosti a činnosti, které musí být zaručeny tak, aby zajišťovaly jakost produkce a služeb pro obranu.

Článek 4
Oblasti spolupráce

1. Smluvní strany budou prostřednictvím příslušných rezortních ministerstev spolupracovat v následujících oblastech:

a) Vytváření vhodných podmínek pro společný výzkum, vývoj, výrobu a modifikaci náhradních dílů, součástek, nástrojů, materiálů pro rezort obrany a technického vybavení požadovaného ozbrojenými silami států smluvních stran.
b) Aplikace výsledků společného výzkumu, vývoje a výrobních projektů v oblasti vojenské techniky na území států obou smluvních stran.
c) Výzkum, výroba a konstrukce v oblasti materiálu a služeb pro obranu.
d) Vytváření podmínek pro společné výrobní, rozvojové, technologické a modernizační programy týkající se výrobků obranného průmyslu pro rezorty obrany, a dospěje-li se ke shodě, taktéž výrobků třetích stran.
e) Organizování společných vědeckých akcí v oblastech oboustranného zájmu.
f) Vzájemná pomoc v oblasti výroby, zásobování rezortu obrany výrobky obranného průmyslu, zprostředkování služeb a při modernizaci zařízení a vybavení vojenské techniky smluvních stran.
g)  Podpora uzavírání dohod mezi příslušnými rezorty států smluvních stran za účelem dalšího vývoje a společné výroby zbraní a vojenského technického vybavení a jejich součástí, o zásobování a výrobě výrobků pro obranu v rámci této Dohody.
h) Prodej společně vyrobených finálních výrobků získaných jako výsledek společných projektů třetím státům podle vzájemné dohody.
i)  Výměna vědeckých a technických informací, výměna informací o standardech používaných smluvními stranami v obranném průmyslu při zabezpečování jakosti a výměna dokumentů majících vztah k této oblasti při oboustranném dodržení zásad ochrany utajovaných skutečností.
j) Spolupráce mezi vojenskými technickými institucemi, podniky obranného průmyslu a opravárenskými zařízeními, jež jsou v působnosti smluvních stran.
k)  Učast na vojenských průmyslových veletrzích a sympoziích organizovaných na území států obou smluvních stran.

  Článek 5
Společný výbor

1. Za účelem provádění této Dohody smluvní strany zřizují Společný česko-lotyšský koordinační výbor (dále jen "Společný výbor"), jehož členy budou zástupci obou smluvních stran.

2. Delegaci České republiky ve Společném výboru povede zástupce Ministerstva obrany České republiky, delegaci Lotyšské republiky povede zástupce Ministerstva obrany Lotyšské republiky.

3. Styčnými úřady, které odpovídají za organizaci a koordinaci činnosti Společného výboru, jsou:

- Ministerstvo obrany České republiky,
- Ministerstvo obrany Lotyšské republiky.

4. Každá ze smluvních stran bude ve Společném výboru zastoupena nejvíce sedmi členy. V případě nutnosti budou k jednání Společného výboru přizváni experti, a to za stejných podmínek jako jeho řádní členové.

5. Do působnosti Společného výboru v rámci této Dohody náleží zejména následující aktivity:

a) Výběr a definování konkrétních oblastí spolupráce dle článku 4 této Dohody.
b) Výběr projektů, jež budou společně realizovány, a stanovení nejvhodnějších typů a metod spolupráce při jejich realizaci.
c) Označení a výběr místních firem, jež mohou být potenciálními partnery smluvních stran.
d) Výměna informací za účelem realizace návrhů na spolupráci při provádění společných projektů.
e) Prezentace návrhů, stanovisek a doporučení příslušným orgánům o možném zapojení třetí strany do společných projektů.
f) Vypracovávání prováděcích předpisů pro účely realizace schválených projektů a záměrů.
g) Iniciování tvorby smluvních dokumentů týkajících se společných projektů.
h) Usnadnění přímých vztahů mezi konkrétními společnostmi, vládními institucemi a jinými organizacemi smluvních stran.
 i) Periodická kontrola provádění schválených projektů a záměrů.

6. Společný výbor bude jednat ve vzájemně dohodnutých termínech, nejméně však jednou za tři roky, s tím, že předsednictví dle zásady pravidelného střídání připadne vždy vedoucímu delegace přijímající smluvní strany, který je odpovědný za svolání a organizaci tohoto jednání.

7. Vedoucí delegací se budou navzájem informovat o otázkách a námětech, jejichž projednání ve Společném výboru je žádoucí. Všechny náměty a diskusní okruhy pro jednání Společného výboru musí být specifikovány nejpozději třicet dní před jeho dohodnutou schůzkou.

8. Tyto činnosti a aktivity by měl iniciovat předseda - vedoucí delegace přijímající smluvní strany prostřednictvím oficiálního pozvání druhé smluvní straně, a to nejpozději tři měsíce před navrhovaným termínem jednání Společného výboru.

9. Z důvodu zahrnutí požadovaných nákladů na jednání Společného výboru do rozpočtu přijímající smluvní strana by měla oznámit vysílající smluvní straně termín plánovaného jednání Společného výboru nejpozději tři měsíce před začátkem roku.

Článek 6
Provádění Dohody

1. Podrobnosti týkající se spolupráce na společných projektech budou stanoveny v Prováděcích ujednáních. Prováděcí ujednání budou uzavírána mezi příslušnými rezorty, do jejichž působnosti budou spadat práce prováděné na základě těchto ujednání.

2. V případě ukončení platnosti kteréhokoli Prováděcího ujednání příslušné rezorty souhlasí se splněním všech závazků vyplývajících z Prováděcích ujednání, které vznikly před výpovědí. Rozhodnutí o ukončení platnosti kteréhokoli Prováděcího ujednání bude vzájemně dohodnuto příslušnými rezorty a bude obsahovat seznam splněných a nesplněných závazků.

3. Ukončení platnosti Prováděcích ujednání neznamená ukončení platnosti této Dohody.

4. Spolupráce bude udržována na základě principu reciprocity s tím, že smluvní strany budou respektovat zájmy a potřeby druhé smluvní strany.

5. Smluvní strany budou spolupracovat jen v těch oblastech, které mají vztah k jejich obrannému průmyslu. Zařazení problematiky vzájemné spolupráce v obranném průmyslu, která je v zájmu třetích států, je možné pouze na základě vzájemné dohody uzavřené mezi smluvními stranami.

6. Dojde-li k dohodě smluvních stran, mohou být připraveny roční plány spolupráce, které budou vycházet z principů této Dohody.

7. Smluvní strany na základě vzájemné dohody stanoví a přijmou rozhodnutí týkající se pozvání třetích států na společných průmyslových projektech mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou.

Článek 7
Ochrana práv duševního vlastnictví

1. O právech a povinnostech smluvních stran týkajících se průmyslového a duševního vlastnictví, výroby v jejich vlastních státech, přidělování výrobních licencí, prodeje třetím stranám a ochrany patentů na nové výrobky a vynálezy realizované v rámci společných projektů bude rozhodováno v souladu s prováděním konkrétních Prováděcích ujednání uzavřených na každý společný projekt. Tato ujednání budou respektovat platné právní předpisy a mezinárodní dohody o ochraně autorských práv v každém státu. V těchto ujednáních budou podrobně specifikovány principy a postupy, které mají vztah k formě, místu, času a podmínkám vyrovnání vzájemných pohledávek a úvěrů pocházejících z výzkumu, vývoje, výroby, obstarávání výrobků, technických služeb a personální podpory, stejně jako infrastrukturního servisu. Totéž platí i pro finanční a právní závazky týkající se ochrany autorských a jiných práv.

2. Vzájemně vyměněné a zpřístupněné materiály či informace z oblasti obranného průmyslu mohou být publikovány nebo předány třetí straně jen s písemným souhlasem druhé smluvní strany.

3. Smluvní strany budou respektovat autorská práva a jiná omezení týkající se reprodukce, kopírování, používání nebo distribuce všech materiálů, výrobků a údajů, jež jsou poskytnuty druhou smluvní stranou na základě této Dohody.

Článek 8
Ochrana utajovaných skutečností

1. Ochrana utajovaných informací bude předmětem samostatné dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností. Do okamžiku vstupu uvedené dohody v platnost se ochrana utajovaných skutečností bude řídit ustanoveními Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Lotyšské republiky o ochraně utajovaných vojenských skutečností, podepsaného dne 10. května 1999 v Praze.

2. Ustanovení výše uvedených smluv o ochraně utajovaných skutečností mohou být v případě potřeby specifikována v jednotlivých Prováděcích ujednáních nebo jiných smluvních dokumentech. Takto stanovená ochrana však musí být stejná nebo větší, než je uvedeno ve smlouvách uvedených v odstavci 1.

Článek 9
Záruka za jakost

1. Smluvní strany na základě norem ISO 9000, STANAG a AQAP 100 vytvoří standardy pro potřeby jejich spolupráce v obranném průmyslu a při opatřování zboží a služeb pro obranu. Tyto standardy budou aplikovány vždy na základě odpovídajících smluv, protokolů, dohod a kontraktů podepsaných smluvními stranami.

2. Spolupráce při zabezpečování jakosti bude upravena prostřednictvím zvláštní dohody mezi ministerstvy obrany států smluvních stran.

Článek 10
Finanční zabezpečení

1. Výdaje spojené s jednáním Společného výboru, s výjimkou nákladů na mezinárodní dopravu a mzdy, bude hradit přijímající smluvní strana na základě vzájemnosti.

2. Vyslané a závislé osoby, které byly vyslány v souladu s ustanoveními této Dohody, budou respektovat právní řád státu přijímající smluvní strany.

Článek 11
Jurisdikce

Vyslané a závislé osoby, jež budou v rámci této Dohody pobývat na území státu přijímající smluvní strany, budou respektovat právní předpisy tohoto státu. Na trestné činy spáchané na území státu přijímající smluvní strany se bude vztahovat jurisdikce státu přijímající smluvní strany.

Článek 12
Řešení sporů

1. Spory, jež mohou vzniknout mezi smluvními stranami při výkladu nebo provádění této Dohody či Prováděcích protokolů, budou řešeny neodkladně vzájemným jednáním ve Společném výboru, a to na základě žádosti jedné ze smluvních stran. Žádné spory vzniklé při provádění této Dohody (s výjimkou sporů vyplývajících z Prováděcích ujednání) nebudou předkládány k řešení žádnému mezinárodnímu soudu ani třetí straně.

2. Pokud nedojde k urovnání sporů ve Společném výboru do 90 dní od podání žádosti smluvní strany, pak budou tyto spory řešeny na úrovni ministra obrany České republiky a ministra obrany Lotyšské republiky.

Článek 13
Řešení škod

Škody vzniklé v důsledku porušení uzavřených smluvních závazků bude hradit ta smluvní strana, jejíž jednání tento škodlivý následek způsobilo.

Článek 14
Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem výměny diplomatických nót mezi smluvními stranami potvrzující vnitrostátní schválení v souladu s odpovídajícími právními normami. Dohoda se sjednává na dobu pěti let a bude automaticky prodlužována o další rok, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví nejpozději 30 dnů před uplynutím její doby platnosti.

2. Tato Dohoda může být měněna a doplňována vzájemnou dohodou smluvních stran. V takovém případě zahájí smluvní strany jednání o výše zmíněné změně nebo doplňku v průběhu 90 dní ode dne, kdy jedna smluvní strana informovala druhou smluvní stranu o nezbytnosti zahájení takového jednání. Změny nebo doplňky této Dohody, na nichž se smluvní strany dohodly, vstoupí v platnost v souladu s ustanovením odstavce 1 tohoto článku. Všechny změny a doplňky musí být provedeny písemnou formou.

3. V případě vypovězení této Dohody budou smluvní strany prostřednictvím příslušných rezortů vzájemně konzultovat nejuspokojivější kroky, které je nutno podniknout pro ukončení platnosti jednotlivých Prováděcích ujednání.

Dáno v Rize dne 21. června 2000 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, lotyšském a anglickém. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za vládu
České republiky 
RNDr. Vladimír Vetchý, CSc. v. r.
ministr obrany 

Za vládu
Lotyšské republiky
Girts Valdis Kristovskis v. r.
ministr obrany

E-shop

Elektronická evidence tržeb v přehledech, 3. vydání

Elektronická evidence tržeb v přehledech, 3. vydání

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Praktická publikace v přehledech podává jednoduchou a srozumitelnou formou problematiku zavedení zákona EET. Najdete zde EET v širších souvislostech, které v zákoně ani v důvodové zprávě k zákonu nenajdete. Je zde podrobně popsán nový zvláštní režim. Vše o papírové evidenci.Publikace ...

Cena: 189 KčKOUPIT

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Petra Zaoralová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá důkazy a jejich použitelností v trestním řízení. V první části knihy je provedena analýza právní úpravy a judikatury k použitelnosti důkazů v trestním řízení. Autorka se věnuje zejména praktickým aspektům nepoužitelnosti důkazů v trestním řízení, zejména ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže

Jiří Kindl, Tomáš Pavelka, Pavlína Hubková - C. H. Beck

První vydání komentáře k zákonu o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže přináší ucelený výklad k tomuto předpisu, který do českého právního prostředí od 1. 9. 2017 implementuje směrnici 2014/104. Publikace se nemůže obejít bez výkladu souvisejících unijních norem, jakož i bez ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.