Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 134/2000 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2000, částka 56, ze dne 29. 11. 2000

134

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. března 1998 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o leteckých službách.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 19 odst. 1 dne 20. března 1998. Podle odstavce 2 téhož článku tato dohoda nahradí mezi smluvními stranami Dohodu mezi vládou Československé republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o leteckých dopravních službách mezi jejich zeměmi a přes jejich území, ze dne 15. ledna 1960, vyhlášenou pod č. 60/1960 Sb.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

DOHODA
mezi vládou České republiky
a vládou Spojeného království Velké Británie
a Severního Irska
o leteckých službách

Vláda České republiky a vláda Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále uváděné jako smluvní strany);

jsouce stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, která byla otevřena k podpisu v Chicagu dne 7. prosince 1944;

vedeny přáním uzavřít Dohodu, která by doplňovala výše uvedenou Úmluvu za účelem zřízení leteckých služeb mezi jejich zeměmi a přes jejich území;

se dohodly takto:

Článek 1
Definice

Pro účely této dohody, pokud ze souvislostí nevyplývá jinak:

(a)  výraz "Chicagská úmluva" znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví, otevřenou k podpisu v Chicagu dne 7. prosince 1944, a zahrnuje (i) jakékoli její změny, které vstoupily v platnost podle jejího článku 94 (a) a které byly ratifikovány oběma smluvními stranami, a (ii) všechny její přílohy a jejich změny přijaté podle článku 90 zmíněné Úmluvy za předpokladu, že taková změna nebo příloha je v dané době platná pro obě smluvní strany;
(b) výraz "letecké úřady" znamená v případě České republiky Ministerstvo dopravy a spojů, v případě Spojeného království ministra dopravy, pro účely článku 7 Úřad civilního letectví; nebo, v obou případech, kteroukoli osobu nebo orgán, které mohou být oprávněny k provádění jakýchkoli funkcí, které nyní vykonávají výše zmíněné úřady, nebo podobných funkcí;
 (c)  termín "určený letecký podnik" znamená letecký podnik, který byl určen a oprávněn podle článku 4 této dohody;
(d)  výraz "území" ve vztahu ke státu má význam stanovený pro tento případ v článku 2 Chicagské úmluvy;
 (e)  výrazy "letecká služba", "mezinárodní letecká služba", "letecký podnik" a "přistání pro neobchodní účely" mají význam, který je pro ně příslušně stanoven v článku 96 Chicagské úmluvy;
(f)  termín "tato dohoda" zahrnuje k ní připojenou přílohu a všechny změny této přílohy a nebo Dohody.

 Článek 2
Použitelnost Chicagské úmluvy

Ustanovení této dohody podléhají ustanovením Chicagské úmluvy, nakolik tato ustanovení platí pro mezinárodní letecké dopravní služby.

Článek 3
Udělení práv

(1) Každá smluvní strana poskytuje druhé smluvní straně pro mezinárodní letecké dopravní služby následující práva:

(a) právo létat bez přistání přes území státu druhé smluvní strany;
(b) právo přistávat na území státu druhé smluvní strany pro neobchodní účely.

  (2) Každá smluvní strana poskytuje druhé smluvní straně práva dále stanovená touto dohodou za účelem provozování mezinárodních leteckých dopravních služeb na linkách vyjmenovaných v příslušném oddílu seznamu linek, který je připojen k této dohodě. Tyto služby a linky budou dále nazývány "dohodnuté služby" a "stanovené linky". Při provozování dohodnuté služby na stanovené lince budou mít letecké podniky určené každou ze smluvních stran navíc k právům stanoveným v odstavci (1) tohoto článku též právo přistávat na území státu druhé smluvní strany v místech pro tuto linku stanovených v seznamu linek, připojeném k této dohodě, pro účely nakládání a vykládání cestujících a zboží, včetně poštovních zásilek, a to odděleně nebo v kombinaci.

(3) Nic v odstavci (2) tohoto článku nesmí být pokládáno za poskytnutí práva určenému leteckému podniku jedné smluvní strany nakládat na území státu druhé strany cestující a zboží, včetně poštovních zásilek, odděleně nebo v kombinaci za nájemné nebo odměnu s určením pro jiné místo na území státu této druhé smluvní strany.

(4) Jestliže z důvodu ozbrojeného konfliktu, politických nepokojů nebo vývoje, či zvláštních a neobvyklých okolností nemůže určený letecký podnik jedné smluvní strany provozovat službu po obvyklé letové trase, vyvine druhá smluvní strana všemožné úsilí k tomu, aby napomohla pokračování provozu této služby pomocí vhodných dočasných změn letových   tras.

Článek 4
Určení a oprávnění leteckých podniků

(1) Každá smluvní strana bude mít právo určit písemným oznámením druhé smluvní straně jeden nebo více leteckých podniků za účelem provádění dohodnutých služeb na stanovených linkách a rovněž takové určení odvolat či změnit.

(2) Při obdržení takového určení druhá smluvní strana udělí, s výhradou ustanovení odstavců (3) a (4) tohoto článku, bez prodlení určenému leteckému podniku či podnikům potřebná provozní oprávnění.

(3) Letecký úřad jedné smluvní strany může požadovat, aby letecký podnik určený druhou smluvní stranou přesvědčil, že je schopen plnit podmínky stanovené zákony a předpisy, které se obvykle a přiměřeně aplikují na provozování mezinárodních leteckých dopravních služeb tímto úřadem v souladu s ustanoveními Chicagské úmluvy.

(4) Každá smluvní strana bude mít právo odmítnout udělit provozní oprávnění zmíněné v odstavci (2) tohoto článku nebo uložit takové podmínky, které může pokládat za nezbytné při výkonu práv uvedených v článku 3 odstavci (2) této dohody určeným leteckým podnikem ve všech případech, kdy tato smluvní strana není přesvědčena o tom, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola tohoto leteckého podniku náleží smluvní straně, která letecký podnik určila, nebo občanům jejího státu.

(5) Když byl letecký podnik určen a oprávněn, může začít provozovat dohodnuté služby za předpokladu, že tento podnik splňuje podmínky příslušných ustanovení této dohody.

Článek 5
Zrušení nebo pozastavení provozních oprávnění

(1) Každá smluvní strana bude mít právo zrušit provozní oprávnění nebo pozastavit výkon práv uvedených v článku 3 odstavci (2) této dohody leteckému podniku určenému druhou smluvní stranou nebo uložit takové podmínky, které může pokládat za nezbytné pro výkon těchto práv:

(a) v každém případě, kdy není přesvědčena o tom, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola tohoto podniku náleží smluvní straně, která tento podnik určila, či občanům státu této smluvní strany; nebo
(b) v případě, kdy takový podnik nesplní podmínky stanovené zákony a předpisy, které se obvykle a přiměřeně aplikují smluvní stranou, která tato práva uděluje; nebo
(c) jestliže letecký podnik jiným způsobem nepostupuje v souladu s podmínkami stanovenými touto dohodou.

  (2) Pokud není okamžité zrušení, pozastavení či uložení podmínek zmíněných v odstavci (1) tohoto článku nezbytné pro zamezení dalšího porušování zákonů a předpisů, budou tato práva uplatněna pouze po konzultacích s druhou smluvní stranou v souladu s postupy stanovenými v článku 14 odstavci (1).

Článek 6
Zásady provozu dohodnutých služeb

Zásady, jimiž se řídí provozování dohodnutých služeb, zahrnují následující:

(a) Letecké podniky obou smluvních stran budou mít spravedlivou a stejnou možnost provozovat dohodnuté služby na stanovených linkách mezi svými zeměmi.
(b) Při provozování dohodnutých služeb budou určené letecké podniky každé smluvní strany brát v úvahu zájmy určených leteckých podniků druhé smluvní strany tak, aby nezasáhly nevhodným způsobem do služeb, které tyto podniky druhé strany poskytují na týchž linkách, at' již na celých, nebo na jejich úsecích.
(c) Dohodnuté služby poskytované určenými leteckými podniky smluvních stran budou v úzkém souladu s požadavky veřejnosti na přepravu na stanovených linkách a jejich přednostním cílem bude poskytnout při přiměřeném vytížení kapacitu odpovídající běžným a rozumně předpokládaným požadavkům na přepravu cestujících, a nebo zboží, včetně poštovních zásilek, pocházejících z nebo určených pro území státu smluvní strany, která letecký podnik určila. Opatření na přepravu cestujících a zboží, včetně poštovních zásilek, nakládaných a vykládaných na stanovených linkách v místech na území jiných států než toho, který určil letecký podnik, bude provedeno ve shodě s všeobecnými zásadami, podle nichž má být kapacita v souladu
(I)  s dopravními požadavky na a z území státu smluvní strany, která letecký podnik určila;
(II)  s dopravními požadavky oblasti, jíž dohodnuté služby prochází, po přihlédnutí k jiným dopravním službám zavedeným leteckými podniky jiných států v této oblasti; a
(III)  s požadavky provozu na průletových linkách leteckých podniků.

Článek 7
Tarify

(1) (a) Termín "tarif" znamená

 (I)  cenu, která má být účtována za přepravu cestujících, zavazadel a zboží (s výjimkou poštovních zásilek);
(II)  dodatečné zboží, služby nebo další výhody, které budou poskytovány nebo budou přístupné v souvislosti s takovou přepravou, nebo jako záležitost s ní související nebo na ni navazující; a
(III)  ceny, které mají být účtovány za takovéto dodatečné zboží, služby a výhody; a zahrnuje podmínky upravující použitelnost každé takové ceny a poskytování či zpřístupnění každého takového zboží, služeb nebo výhod
(IV)  zprostředkovatelskou odměnu placenou leteckým podnikem zprostředkovateli za prodané letenky nebo nákladní listy, které byly vyhotoveny tímto zprostředkovatelem pro přepravu na pravidelných leteckých službách.
(b) V případech, kdy se tarify pro cestující nebo tarify pro zboží liší podle sezónnosti, dne v týdnu nebo denní doby, kdy je let prováděn, směru cesty či podle nějakých jiných okolností, každý dílčí tarif pro cestující nebo zboží bude pokládán za samostatný, at' už byl, či nebyl spolu s příslušnými podmínkami předložen příslušným úřadům samostatně.

(2) Tarify, které budou účtovány určenými leteckými podniky smluvních stran za přepravu mezi územími jejich států, budou stanoveny na rozumných úrovních s patřičným přihlédnutím ke všem příslušným činitelům, včetně nákladů na provoz dohodnutých služeb, zájmů uživatelů, rozumného zisku a posouzení trhu; neměly by být neúměrně vysoké a jejich používání nesmí vést k chování, které by znemožňovalo konkurenci a pravděpodobně způsobilo vážnou škodu jinému určenému leteckému podniku či leteckým podnikům. Při posuzování tarifů předložených ke schválení v souladu s níže uvedenými ustanoveními by měly letecké úřady obou smluvních stran brát v úvahu výše uvedené činitele.

(3) Letecké úřady obou smluvních stran budou používat následující ustanovení pro schvalování tarifů účtovaných určenými leteckými podniky každé smluvní strany pro přepravu mezi místem na území státu jedné smluvní strany a místem na území státu druhé smluvní strany:

(a) Každý navržený tarif, který by měl být účtován za přepravu mezi územími států obou smluvních stran, bude předložen dotyčným určeným leteckým podnikem nebo jeho jménem oběma leteckým úřadům nejméně 30 dní (nebo v takové kratší lhůtě, na které se oba letecké úřady mohou dohodnout) před tím, než má navrhovaný tarif vstoupit v účinnost.
(b) Takto předložený tarif může být schválen leteckými úřady kdykoliv. Nicméně, s výhradou dvou následujících pododstavců, každý takový tarif bude pokládán za schválený 21 dní po dni, kdy byla žádost o schválení obdržena, pokud se letecké úřady obou smluvních stran vzájemně písemně neinformují ve lhůtě 20 dní poté, co žádost obdržely, o tom, že s navrhovaným tarifem nesouhlasí.
(c) Nic v pododstavci (b) výše nebude bránit leteckému úřadu kterékoli smluvní strany jednostranně nepovolit jakýkoliv tarif předložený jedním z jejich vlastních určených leteckých podniků. Takovéto jednostranné opatření bude však přijato pouze tehdy, když bude tomuto leteckému úřadu zřejmé, že navrhovaný tarif je neúměrně vysoký nebo že jeho používání by mohlo vést k chování, které by znemožňovalo konkurenci a pravděpodobně způsobilo vážnou škodu jinému leteckému podniku či jiným leteckým podnikům.
(d) Jestliže letecký úřad kterékoliv smluvní strany usoudí bud', že návrh tarifu předložený určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany je neúměrně vysoký, nebo že jeho používání by mohlo vést k chování, které by znemožňovalo konkurenci a pravděpodobně způsobilo vážnou škodu jinému leteckému podniku či jiným leteckým podnikům, může, do 20 dní po obdržení žádosti, požadovat konzultace s leteckým úřadem druhé smluvní strany. Takové konzultace budou ukončeny ve lhůtě 21 dní poté, co o ně bude požádáno, a tarif vstoupí v platnost koncem této lhůty, pokud se úřady obou smluvních stran nedohodnou jinak
(e) Nehledě na pododstavce (a) - (d) výše, letecké úřady obou smluvních stran nebudou vyžadovat předkládání žádostí o schválení tarifů pro přepravu zboží mezi místy na území jejich států. Takovéto tarify vstoupí v platnost podle rozhodnutí dotyčného leteckého podniku.
(f) V případě, že tarif, který již vstoupil v platnost podle výše uvedených ustanovení, je posouzen leteckým úřadem jedné smluvní strany jako působící vážnou škodu jinému leteckému podniku či jiným leteckým podnikům na určité lince či linkách, může si tento letecký úřad vyžádat konzultace s leteckým úřadem druhé smluvní strany. Takové konzultace budou ukončeny ve lhůtě 21 dní poté, co o ně bude požádáno, pokud se úřady obou smluvních stran nedohodnou jinak.

    (4) (a) Tarify, které mají být účtovány určeným leteckým podnikem jedné smluvní strany za přepravu mezi územím státu druhé smluvní strany a třetím státem, budou předloženy ke schválení leteckému úřadu druhé smluvní strany. Každý předložený tarif bude schválen, bude-li totožný co do úrovně, podmínek a doby platnosti s tarifem již tímto leteckým úřadem schváleným a používaným určeným leteckým podnikem této druhé smluvní strany pro dopravu mezi jejím územím a územím třetího státu; ale tento letecký úřad může odvolat své schválení, jestliže tarif, k němuž bylo provedeno vyrovnání, přestal být z jakéhokoliv důvodu používán, případně může změnit podmínky schválení tak, aby odpovídaly jakékoliv schválené změně tarifu, k němuž bylo provedeno vyrovnání.

(b)  Nehledě na odstavec (a) výše, nebudou letecké úřady obou smluvních stran vyžadovat podání žádosti o schválení tarifů, které budou účtovány určenými leteckými podniky jedné smluvní strany za přepravu zboží mezi územím státu druhé smluvní strany a třetím státem.

Článek 8
Cla

(1) Letadla provádějící mezinárodní letecké služby určeného leteckého podniku nebo leteckých podniků každé smluvní strany budou osvobozena od všech cel, spotřebních daní, daně z přidané hodnoty a obdobných vnitrostátních poplatků, stejně jako:

(a) následující předměty dovezené určeným leteckým podnikem jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany:
(I)   zařízení pro opravy, údržbu a obsluhu a jejich součásti;
(II)  zařízení pro ochranu před nezákonnými činy včetně součástí pro použití v těchto bezpečnostních zařízeních;
(III)  tištěné instruktážní materiály a pomůcky pro výcvik za předpokladu, že tyto pomůcky pro výcvik dovezené na území České republiky budou po použití opět vyvezeny;
(IV)  doklady leteckého podniku a provozovatelů; a
(b) následující předměty dovezené určeným leteckým podnikem jedné smluvní strany na území státu druhé smluvní strany nebo dodané určenému leteckému podniku jedné smluvní strany na území státu druhé smluvní strany:
(I)  zásoby letadla (včetně, avšak nikoliv pouze, takových položek jako potraviny, nápoje a tabák) ať už byly přivezeny, nebo naloženy na území státu druhé smluvní strany;
(II)  palivo, mazadla a spotřební technický materiál;
(III)  náhradní díly včetně motorů;
(c) s výhradou schválení a podle volného uvážení příslušných úřadů odpovědných za cla, spotřební daně, daně z přidané hodnoty nebo obdobné vnitrostátní poplatky smluvní strany na území jejího státu jsou předměty dováženy, následující předměty dovezené určeným leteckým podnikem jedné smluvní strany na území státu druhé smluvní strany:
(i)  zařízení pro obsluhu cestujících a jeho součásti;
(ii)  zařízení pro nakládání zboží a jeho součásti;
za předpokladu, že v každém jednotlivém případě budou pro použití na palubě letadla nebo uvnitř areálu mezinárodního letiště v souvislosti se zřizováním nebo udržováním mezinárodní letecké dopravní služby příslušným určeným leteckým podnikem.

(2) Osvobození od cel, spotřebních daní, daně z přidané hodnoty a obdobných vnitrostátních poplatků se nebude vztahovat na platby vyplývající z nákladů na služby poskytnuté určenému leteckému podniku (podnikům) jedné smluvní strany na území státu druhé smluvní strany.

(3) Pokud jde o zařízení a zásoby zmíněné v odstavci (1) tohoto článku, může být požadováno, aby zůstaly pod dohledem nebo kontrolou příslušných orgánů.

(4) Osvobození poskytovaná tímto článkem budou rovněž poskytována v případech, kdy určený letecký podnik či podniky jedné smluvní strany uzavřely ujednání s jiným či jinými leteckými podniky o zapůjčení či převodu předmětů uvedených v odstavci (1) tohoto článku na území státu druhé smluvní strany za předpokladu, že tento jiný či jiné letecké podniky požívají obdobně takováto osvobození od zmíněné druhé smluvní strany.

(5) Cestující, zavazadla a zboží v přímém tranzitu přes území každé smluvní strany, kteří neopouštějí část letiště vyhrazenou pro tento účel, budou, s výjimkou opatření týkajících se ochrany civilního letectví před nezákonnými činy a zabránění obchodování s narkotiky a psychotropními látkami, podrobeni pouze zjednodušené kontrole. Zavazadla a zboží v přímém tranzitu budou osvobozeny od cel a ostatních obdobných dávek. Tento odstavec se nevztahuje na příruční zavazadla cestujících přilétajících na území Evropského společenství (ES) z místa mimo toto území a přestupujících na linku vedenou uvnitř ES.

Článek 9
Ochrana civilního letectví před nezákonnými činy

(1) Vzhledem k tomu, že bezpečnost civilních letadel, jejich cestujících a posádky je základní podmínkou pro provádění mezinárodních leteckých služeb, si smluvní strany znovu vzájemně potvrzují, že své závazky týkající se zajištění ochrany civilního letectví před nezákonnými činy (a zejména své závazky podle Chicagské úmluvy, Úmluvy o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla, podepsané v Tokiu dne 14. září 1963, Úmluvy o potlačení protiprávního zmocnění se letadel, podepsané v Haagu dne 16. prosince 1970, a Úmluvy o potlačení protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, podepsané v Montrealu dne 23. září 1971) jsou nedílnou součástí této dohody.

(2) Smluvní strany si na základě žádosti vzájemně poskytnou veškerou nutnou pomoc k zabránění činů směřujících k protiprávnímu zmocnění se civilního letadla a dalším protiprávním činům proti bezpečnosti takového letadla, jeho cestujících a posádky, letiště a leteckých navigačních zařízení a jakémukoliv jinému ohrožení bezpečnosti civilního letectví.

(3) Smluvní strany budou ve svých vzájemných vztazích jednat v souladu s Normami pro ochranu civilního letectví před nezákonnými činy a, v rozsahu, v jakém uplatňují Doporučené předpisy stanovené Mezinárodní organizací pro civilní letectví jako Přílohy k Chicagské úmluvě; a budou vyžadovat, aby provozovatelé letadel evidovaných v jejich rejstříku, nebo provozovatelé letadel, kteří mají hlavní sídlo obchodní činnosti nebo stálé sídlo na územích jejich států, a provozovatelé letišť na území jejich států jednali v souladu s takovými ustanoveními o ochraně civilního letectví. Normy ochrany civilního letectví zmíněné v tomto odstavci zahrnují všechny odlišnosti oznámené příslušnou smluvní stranou. Každá smluvní strana bude informovat druhou smluvní stranu o každé odlišnosti od Norem pro ochranu civilního letectví před nezákonnými činy.

(4) Každá smluvní strana zajistí, že na území jejího státu budou uplatňována účinná opatření k ochraně letadel, kontrole cestujících a jejich příručních zavazadel a budou prováděny příslušné kontroly u posádek, zboží (včetně zapsaných zavazadel) a palubních zásob před a v průběhu nastupování a nakládání a že tato opatření budou přizpůsobována tak, aby čelila zvýšením ve stupni ohrožení. Každá smluvní strana souhlasí, že od jejích leteckých podniků může být požadováno dodržovat ustanovení o ochraně civilního letectví, zmíněná výše v odstavci (3), vyžadovaná druhou smluvní stranou pro vstup, výstup a pobyt na území státu této druhé smluvní strany. Každá smluvní strana bude také příznivě posuzovat jakýkoli požadavek druhé smluvní strany na přiměřená zvláštní bezpečnostní opatření za účelem čelení určité hrozbě.

(5) Dojde-li ke spáchání činu nebo hrozbě spáchání činu protiprávního zmocnění se civilního letadla nebo jiného protiprávního činu proti bezpečnosti takového letadla, jeho cestujících a posádky, letiště nebo navigačních zařízení, smluvní strany si vzájemně pomohou usnadněným předáváním zpráv a jinými příslušnými opatřeními směřujícími k co nejrychlejšímu ukončení takového činu nebo hrozby tak, aby byla co nejméně ohrožena bezpečnost lidských životů.

Článek 10
Poskytování statistik

Letecký úřad smluvní strany na požádání poskytne leteckému úřadu druhé smluvní strany periodické nebo jiné statistické údaje, které mohou být rozumně požadovány za účelem přezkoumání přepravy na dohodnutých službách určenými leteckými podniky smluvní strany, která je v tomto článku zmíněna jako první.

Článek 11
Převod výnosů

Každý určený letecký podnik bude mít na požádání právo přepočítat a převést do své země přebytek místních příjmů nad místními výdaji. Přepočet a převod bude povolen bez omezení v běžném tržním devizovém kurzu platném v zemi, z níž má být převod uskutečněn. Samotný převod bude uskutečněn okamžitě a nebude podléhat žádným poplatkům mimo těch, které normálně účtují banky za provedení přepočtu a převodu.

Článek 12
Zastoupení leteckého podniku a prodej

(1) Určený letecký podnik či podniky jedné smluvní strany budou oprávněny, v souladu se zákony a předpisy druhé smluvní strany týkajícími se vstupu, pobytu a zaměstnání, vyslat a udržovat na území státu druhé smluvní strany vedoucí, technický a provozní personál a další specialisty, kteří jsou potřební pro poskytování leteckých služeb.

(2) Určené letecké podniky každé smluvní strany budou mít právo uskutečňovat prodej letecké dopravy na území státu druhé smluvní strany bud' přímo nebo prostřednictvím zprostředkovatelů jmenovaných určeným leteckým podnikem. Určené letecké podniky každé smluvní strany budou mít právo tuto dopravu prodávat a jakákoliv osoba jí bude moci volně nakupovat v místní měně nebo jakékoliv jiné měně, která je volně směnitelná na území, kde bude tento obchod uskutečňován.

Článek 13
Uživatelské poplatky

(1) Žádná smluvní strana nestanoví nebo nepovolí stanovit pro určené letecké podniky druhé smluvní strany poplatky za použití leteckých navigačních služeb a letištních zařízení letadly, jejich posádkami, cestujícími a zbožím vyšší než ty, které jsou placeny jejími vlastními leteckými podniky, které provozují obdobné mezinárodní letecké služby.

(2) Letecké úřady obou smluvních stran budou podporovat konzultace o uživatelských poplatcích mezi jejími úřady odpovědnými za účtování poplatků a leteckými podniky, které služby a zařízení poskytované těmito účtujícími úřady užívají, a když je to proveditelné, prostřednictvím organizací zastupujících tyto letecké podniky. Příslušným uživatelům bude předáno odpovídající oznámení jakýchkoliv návrhů na změny uživatelských poplatků tak, aby jim bylo umožněno vyjádřit jejich stanovisko dříve, než budou tyto změny provedeny. Letecké úřady obou smluvních stran budou dále podporovat, aby si jejich úřady odpovědné za účtování poplatků a uživatelé vyměňovali příslušné informace o uživatelských poplatcích.

Článek 14
Konzultace

(1) Každá smluvní strana může kdykoliv požádat o konzultaci o provádění, výkladu, používání či změně této dohody nebo o otázkách souladu s touto dohodou. Tyto konzultace budou zahájeny během 60 dnů ode dne, kdy druhá smluvní strana obdrží písemnou žádost, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

(2) Bez újmy na postupech stanovených v odstavci (1) výše se mezi leteckými úřady smluvních stran může podle potřeby uskutečnit přímé spojení a konzultace.

Článek 15
Řešení sporů

(1) Vznikne-li mezi smluvními stranami jakýkoliv spor o výklad či používání této dohody, pokusí se jej smluvní strany nejprve vyřešit jednáním.

(2) Jestliže se smluvním stranám nepodaří dosáhnout vyřešení sporu jednáním, mohou jej postoupit takové osobě nebo orgánu, na kterém se shodnou, k poradnímu posudku nebo k vydání závazného rozhodnutí podle toho, jak se smluvní strany dohodnou, nebo bude, na základě žádosti kterékoliv smluvní strany, předložen k rozhodnutí tribunálu tří rozhodců. Tribunál bude vytvořen podle níže uvedených ustanovení.

(3) Během 30 dnů po obdržení žádosti o rozhodčí řízení jmenuje každá smluvní strana jednoho rozhodce. Státní příslušník třetího státu, který bude předsedou tribunálu, bude jmenován jako třetí rozhodce dohodou těchto dvou rozhodců do 60 dnů poté, co byl jmenován druhý z nich.

(4) Jestliže nedošlo ve lhůtách výše uvedených k některému jmenování, může kterákoliv ze smluvních stran požádat předsedu Mezinárodního soudního dvora, aby provedl potřebné jmenování během 30 dnů. Jestliže je předseda státním příslušníkem některé ze smluvních stran nebo mu brání jiný důvod ve výkonu tohoto úkolu, provede jmenování nejstarší místopředseda, který není ke jmenování nezpůsobilý z důvodů státní příslušnosti.

(5) Nestanoví-li tento článek jinak, tribunál si sám stanoví svá procesní pravidla. Tribunál se vynasnaží vydat písemné rozhodnutí do 120 dnů následujících po dni, kdy byl plně ustaven.

(6) Rozhodnutí bude tribunál přijímat na základě většinového hlasování. Rozhodnutí bude pro smluvní strany závazné.

(7) Smluvní strany mohou tribunál požádat o výklad rozhodnutí během 15 dnů poté, co ho obdržely, a takový výklad bude poskytnut do 15 dnů po takové žádosti.

(8) Každá smluvní strana ponese své náklady stejně jako náklady rozhodce, kterého jmenovala. Další náklady na tribunál, včetně jakýchkoli výdajů předsedy nebo místopředsedy Mezinárodního soudního dvora při postupu podle odstavce (4) tohoto článku, ponesou obě smluvní strany rovným dílem.

Článek 16
Změna

Smluvní strany se dohodnou na jakékoliv změně této dohody výměnou nót.

Článek 17
Ukončení platnosti

Každá ze smluvních stran může kdykoliv oznámit písemně druhé smluvní straně své rozhodnutí ukončit platnost této dohody. Toto oznámení bude současně zasláno Mezinárodní organizaci pro civilní letectví. Platnost této dohody skončí o půlnoci (v místě obdržení oznámení) bezprostředně před prvním výročím dne, ve kterém bylo oznámení obdrženo druhou smluvní stranou, pokud výpověd' nebyla vzata zpět dohodou obou smluvních stran před uplynutím této lhůty. V případě, že druhá smluvní strana nepotvrdí doručení oznámení o výpovědi, bude se pokládat toto oznámení za doručené 14 dní poté, co ho obdržela Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 18
Registrace

Tato dohoda a všechny výměny nót uskutečněné v souladu s článkem 16 budou zaregistrovány u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 19
Vstup v platnost

(1) Tato dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu.

(2) Tato dohoda nahradí mezi smluvními stranami Dohodu mezi vládou Československé republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o leteckých dopravních službách mezi jejich zeměmi a přes jejich území, která byla podepsána v Praze dne 15. ledna 1960.

Na důkaz toho níže podepsaní, řádně zmocněni svými vládami, podepsali tuto dohodu.

Dáno v Praze dne 20. března 1998 v českém a anglickém jazyce, přičemž oba texty mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
prof. Ing. Petr Moos , CSc. v. r.
ministr dopravy a spojů 

Za vládu Spojeného království
Velké Británie a Severního Irska
David Stuart Broucher v. r.
 mimořádný a zplnomocněný velvyslanec

  PŘĺLOHA 

Seznam linek.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

E-shop

Vyhláška o zdravotnické dokumentaci - Praktický komentář

Vyhláška o zdravotnické dokumentaci - Praktický komentář

Ivo Krýsa - Wolters Kluwer, a. s.

Představujeme první vydání praktického komentáře vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Kromě odborného výkladu naleznete i relevantní judikaturu. Oblast vedení zdravotnické dokumentace představuje malou výseč v oboru zdravotnického práva, nicméně se dotýká každého, ...

Cena: 255 KčKOUPIT

Zahraniční vlivy a srovnávání v ústavním právu

Zahraniční vlivy a srovnávání v ústavním právu

Kristián Léko, Kristina Blažková, Jan Chmel - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Propojování světa pod hlavičkou globalizace nabízí podněty ke srovnávání životních stylů, struktur vládnutí i právních pravidel v míře vyšší, než to bylo běžné v minulosti. Právní věda patří k oborům, v nichž se srovnávací přístup rozvíjí velmi dynamicky. Kniha přináší dvě studie ...

Cena: 220 KčKOUPIT

Spotřebitel a podnikatel na dynamicky se rozvíjejícím trhu

Spotřebitel a podnikatel na dynamicky se rozvíjejícím trhu

Tomáš Moravec, Jan Pastorčák a kol. - C. H. Beck

Nová monografie přináší čtenáři ucelený pohled na aktuální problematiku spotřebitelského práva nejen v prostředí práva ČR, ale i v kontextu práva evropského. Publikace klade důraz na pohled podnikatelů, kterým poskytuje komplexní návod k plnění jejich informačních a dalších ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.