Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 133/2000 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2000, částka 55, ze dne 28. 11. 2000

133

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. prosince 1999 bylo v Ankaře podepsáno Rozhodnutí č. 1/1999 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Tureckou republikou o změně Protokolu 3 týkajícího se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce.

Rozhodnutí vstoupilo v platnost na základě svého článku 2 odst. 1 dne 26. května 2000.

Anglické znění Rozhodnutí a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

ROZHODNUTĺ č. 1/1999
SPOLEČNÉHO VÝBORU DOHODY O VOLNÉM OBCHODU
MEZI ČESKOU REPUBLIKOU
A
TURECKOU REPUBLIKOU
O ZMĚNĚ PROTOKOLU 3 TÝKAJĺCĺHO SE DEFINICE POJMU "PŮVODNĺ VÝROBKY"
A METOD ADMINISTRATIVNĺ SPOLUPRÁCE

SPOLEČNÝ VÝBOR,

majíce na zřeteli Dohodu o volném obchodu mezi Českou republikou a Tureckou republikou, podepsanou v Ankaře dne 3. října 1997, a Protokol 3 týkající se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce k této Dohodě;

vzhledem k tomu, že je třeba upravit definici pojmu "původní výrobky" k zajištění správného fungování rozšířeného systému panevropské kumulace, který umožňuje použití materiálů původních v Turecku, České republice, Bulharsku, Rumunsku, Maďarsku, Evropském společenství, Polsku, Slovenské republice, Lotyšsku, Litvě, Estonsku, Slovinsku, Islandu, Norsku a Švýcarsku (včetně Lichtenštejnska);

vzhledem k tomu, že je účelné revidovat články týkající se částek kvůli zohlednění vstupu v platnost euro;

vzhledem k tomu, že je třeba brát v úvahu změny ve výrobních postupech a nedostatky určitých surovin, je nutno provést některé úpravy v seznamu požadavků na opracování a zpracování, kterému musí být podrobeny nepůvodní materiály za účelem získání statusu původu;

majíce na zřeteli článek 38 Protokolu 3 této Dohody zmocňující Společný výbor ke změně ustanovení Protokolu;

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Protokol 3 týkající se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce se tímto mění následovně:

1. V článcích 21 a 26 se slovo "Ecu" nahrazuje slovem "euro".

2. Článek 30 se nahrazuje tímto:

"Článek 30
Částky vyjádřené v euro

1. Částky v národní měně vyvážející Strany odpovídající částkám vyjádřeným v euro stanoví vyvážející Strana a sdělí je dovážející Straně.

2. Jestliže tyto částky převyšují odpovídající částky stanovené dovážející Stranou, tato Strana je uzná za předpokladu, že výrobky jsou fakturovány v měně vyvážející Strany. Jsou-li výrobky fakturovány v měně některé ze zemí uvedených v článcích 3 a 4, uzná dovážející Strana částku oznámenou touto zemí.

3. Částky vyjádřené v kterékoli národní měně jsou ekvivalentem této národní měny vůči euro podle kursu platného první pracovní den měsíce října roku 1999.

4. Částky vyjádřené v euro a jejich ekvivalenty v národních měnách Stran budou revidovány Společným výborem, pokud o to požádá jedna ze Stran. Při revizi Společný výbor zajistí, aby nedošlo ke snížení částek vyjádřených v národních měnách, a posoudí potřebu zachování účinků těchto limitů v reálných hodnotách. K tomuto účelu může rozhodnout i o úpravě částek vyjádřených v euro.".

3. Příloha II se pozměňuje následovně:

a)  pravidlo pro číslo HS 1904 se nahrazuje tímto:

Číslo HS
(1)
Popis výrobku
(2)

Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů
nezbytné pro získání statusu původu
(3) nebo (4)

1904 Výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky - corn flakes); obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech nebo ve formě vloček nebo jinak zpracovaná zrna (kromě mouky a krupice), předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté Výroba:
- z materiálů nezařazených v čísle 1806;
- v níž všechny použité obiloviny a mouka (vyjma tvrdou pšenici a výrobky z ní a kukuřici odrůdy Zea Indurata) musí být zcela získány1);
- v níž hodnota jakýchkoli použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny výrobku ze závodu
 
1) Výjimka týkající se kukuřice odrůdy Zea Indurata se použije do 31. 12. 2002.

b)  pravidlo pro číslo HS 2207 se nahrazuje tímto:

2207 Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % vol nebo více;
ethylalkohol a ostatní destiláty denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu
Výroba:
- používající materiály nezařazené v číslech 2207 nebo 2208,
- v níž všechny použité hrozny a jakékoli materiály vyrobené z hroznů musí být zcela získány, nebo za předpokladu, že všechny ostatní použité materiály jsou již původní, lze použít arak do výše 5 % objemových
 

c)  pravidlo pro kapitolu 57 se nahrazuje tímto:

kapitola 57 Koberce a jiné textilní podlahové krytiny:    
  - Z vpichované plsti Výroba z7):
- přírodních vláken nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
Avšak:
- polypropylenové hedvábí čísla 5402, nebo
- polypropylenová vlákna čísla 5503 nebo 5506, nebo
- polypropylenový kabel čísla 5501, jejichž délková hmotnost je pro každé hedvábí nebo vlákno menší než 9 decitex, lze použít za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 40 % ceny výrobku ze závodu
Jutová tkanina může být použita jako podložka
 
  - Z jiné plsti Výroba z7):
- přírodních vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
 
  Z ostatních textilních materiálů Výroba z7):
- příze z kokosových nebo jutových vláken,
- syntetické nebo umělé příze,
- přírodních vláken, nebo
- chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání
 

d)  pravidlo pro číslo HS 8401 se nahrazuje tímto:

ex 8401 Jaderné palivové články Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku1) Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 30 % ceny výrobku ze závodu
1) Toto pravidlo se použije do 31. 12. 2005.

e)  mezi pravidla pro čísla HS 9606 a 9612 se vkládá následující pravidlo:

9608

Kuličková pera; popisovače, značkovače a zvýrazňovače s plstěným hrotem nebo jiným pórovitým hrotem; plnicí pera s perem a jiná plnicí pera; rydla pro rozmnožovače; patentní tužky; násadky na pero, držátka na tužku a podobné výrobky; části a součásti těchto výrobků, včetně ochranných krytů a příchytek, vyjma výrobků čísla 9609

Výroba, v níž jsou všechny použité materiály zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku. Avšak hroty per zařazené ve stejném čísle mohou být použity.

 

4. Text Přílohy V Protokolu 3 se nahrazuje následujícím textem:

PŘĺLOHA V

Seznam výrobků původních v Evropském společenství, pro které se neuplatňují
ustanovení článků 3 a 4, seřazený podle kapitol a čísel HS

Číslo HS
(1)

Popis výrobku
2)

kapitola 01  

 

kapitola 02  

 

kapitola 03  

 

0401 až 0402  

 

ex 0403 Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla
0404 až 0410  
0504  
0511  
kapitola 06  
0701 až 0709  
ex 0710 Zelenina, kromě sladké kukuřice podpoložky 0710 40 00, též vařená ve vodě nebo v páře, zmrazená
ex 0711 Zelenina, kromě sladké kukuřice podpoložky 0711 90 30, prozatímně konzervovaná(např. oxidem siřičitým nebo ve slané vodě, sířenou vodou nebo přidáním jiných konzervačních látek), ale v tomto stavu nevhodná k požívání
0712 až 0714  
kapitola 08  
ex kapitola 09 Káva, čaj a koření, kromě maté čísla 0903
kapitola 10  
kapitola 11  
kapitola 12  
ex 1302 Pektinové látky, pektináty a pektany
1501 až 1514  
ex 1515 Ostatní rostlinné tuky a oleje (kromě jojobového oleje a jeho frakcí) a jejich frakce, pevné, též rafinované, ale chemicky neupravené
ex 1516 Tuky a oleje živočišné nebo rostlinné a jejich frakce, částečně nebo úplně hydrogenované, intersterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené, kromě hydrogenovaného ricinového oleje, zvaného "opalwax" (opálový vosk)
ex 1517
a ex 1518
Margaríny, umělé (nepravé) vepřové sádlo a ostatní připravené poživatelné tuky
ex 1522 Zbytky po zpracování živočišných tuků nebo živočišných nebo rostlinných vosků, kromě degrasu
kapitola 16  
1701  
ex 1702 Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přísad aromatických přípravků nebo barviva; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel, kromě podpoložek 1702 11 00, 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 50 00 a 1702 90 10
1703  
1801 a 1802  
ex 1902 Nadívané těstoviny obsahující více než 20 % hmotnostních ryb, korýšů, měkkýšů a jiných vodních bezobratlých, uzenek, salámů a podobných uzenářských výrobků z masa a drobů všeho druhu, včetně sádla a lojů všeho druhu
ex 2001 Okurky, nakládačky a malé nakládací okurčičky, cibule, "chutney" z manga, plody rodu Capsicum, jiné než sladké paprikové lusky, houby a olivy, připravené nebo konzervované v octě nebo v kyselině octové
2002 a 2003  
ex 2004 Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo v kyselině octové, zmrazená, jiná než výrobky čísla 2006, kromě brambor ve formě mouky, šrotu nebo vloček a sladké kukuřice
ex 2005 Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo v kyselině octové, nezmrazená, jiná než výrobky čísla 2006, kromě brambor ve formě mouky, šrotu nebo vloček a sladké kukuřice
2006 a 2007  
ex 2008 Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené ani nezahrnuté, vyjma arašídové máslo, palmová jádra, kukuřici, hlízy smldince (jam), sladké brambory a podobné jedlé části rostlin s obsahem škrobu 5 % hmotnostních nebo více, révové listy, chmelové výhonky a ostatní podobné jedlé části rostlin
2009  
ex 2106 Sirupy s přísadou aromatických látek nebo barviva
2204  
2206  
ex 2207 Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % vol nebo více, získaný ze zemědělských produktů zde uvedených
ex 2208 Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu menším než 80 % vol, získaný ze zemědělských produktů zde uvedených
2209  
kapitola 23  
2401  
4501  
5301 a 5302  

Článek 2

1. Toto Rozhodnutí vstoupí v platnost 1. ledna 2000 za předpokladu, že si Strany před tímto datem vzájemně notifikují, že byly splněny vnitřní právní postupy nezbytné pro vstup tohoto Rozhodnutí v platnost.

2. Pokud toto Rozhodnutí nevstoupí v platnost podle odstavce 1 tohoto článku, vstoupí v platnost dnem doručení pozdější diplomatické nóty potvrzující, že byly dokončeny všechny vnitřní právní postupy příslušné Strany nezbytné pro vstup tohoto Rozhodnutí v platnost.

Dáno v Ankaře dne 30. prosince 1999 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost. 

Představitel České republiky: 
Ing. Jiří Maceška v. r.
náměstek ministra průmyslu a obchodu 

Představitel Turecké republiky:
Münir Yetkin v. r. 
generální ředitel
pro záležitosti Evropské unie
Úřad předsedy vlády,
odsekretariát pro zahraniční obchod

E-shop

Autorské právo v rozhlasovém vysílání

Autorské právo v rozhlasovém vysílání

Marek Beneš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha je první publikací, která přehledně popisuje rozhlasové vysílání z hlediska soukromého práva, a to současně českého, slovenského a evropského. Kniha na jednom místě přehledně popisuje specifika rozhlasového vysílání s důrazem na autorské právo, práva související, ochranné ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1363 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1363 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o hornické činnosti a dalších 26 prováděcích předpisů. Od posledního ...

Cena: 187 KčKOUPIT

Ochrana před nečinností veřejné správy

Ochrana před nečinností veřejné správy

Kateřina Frumarová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně rozebírá ochranu před nezákonnou nečinností orgánů veřejné správy. Tato problematika dosud není v odborné literatuře příliš rozpracována, přestože jakákoli nečinnost veřejné správy v případech, kdy je povinna konat, představuje závažné porušení zásady zákonnosti ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.