Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 131/2000 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2000, částka 53, ze dne 22. 11. 2000

131

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. června 1998 byla ve Stockholmu podepsána Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Dánského království.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 21 odst. 1 dne 4. června 1998. Podle odstavce 2 téhož článku tato dohoda nahradí ve vztazích mezi Českou republikou a Dánským královstvím Dohodu o leteckých službách mezi Československem a Dánskem, podepsanou v Kodani dne 14. května 1947, spolu se všemi následnými změnami, protokoly, memorandy a přílohami.

Anglické znění a český překlad Dohody se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

DOHODA O LETECKÉ DOPRAVĚ
mezi
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A
VLÁDOU DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVĺ

Vláda České republiky a vláda Dánského království, dále uváděné jako smluvní strany;

jsouce stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a Dohody o mezinárodních leteckých tranzitních službách, otevřených k podpisu v Chicagu dne sedmého prosince 1944, a

vedeny přáním sjednat Dohodu v souladu s uvedenou Úmluvou za účelem rozvíjení pravidelných leteckých služeb mezi územími jejich států,

se dohodly takto:

Článek 1
Definice

Pro účely této dohody:

(a)   "Úmluva" znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví otevřenou k podpisu v Chicagu dne sedmého prosince 1944 a zahrnuje jakoukoli přílohu přijatou podle článku 90 této úmluvy a jakoukoli změnu příloh nebo Úmluvy podle jejich článků 90 a 94, pokud tyto přílohy a změny byly přijaty oběma smluvními stranami;
(b)   výraz "letecké úřady" znamená v případě České republiky Ministerstvo dopravy a spojů; a v případě Dánského království Ministerstvo dopravy, nebo v obou případech, jakoukoli osobu nebo orgán právně zmocněný k provádění funkcí vykonávaných uvedenými leteckými úřady;
(c)   výraz "určený letecký podnik" znamená letecký podnik, který byl určen v souladu s článkem 3 této dohody;
(d)   výrazy "území", "letecká dopravní služba", "letecký podnik" a "přistání pro potřeby nikoli obchodní" mají význam, který je pro ně příslušně stanoven v článcích 2 a 96 Úmluvy;
(e)   "Dohoda" znamená tuto dohodu, její Přílohu a jakékoli její změny;
(f)   "Příloha" znamená Přílohu k této dohodě a její změny provedené v souladu s ustanoveními odstavce 2 článku 17 této dohody. Příloha tvoří nedílnou součást této dohody a všechna odvolání na tuto dohodu zahrnují odvolání na Přílohu, pokud není stanoveno jinak;
(g)   výraz "tarif" znamená ceny, které mají být zaplaceny za přepravu cestujících, zavazadel a zboží, a podmínky, za kterých se tyto ceny používají, včetně cen a podmínek za další služby poskytované leteckým podnikem v souvislosti s přepravou, a včetně náhrad a podmínek nabízených zprostředkovatelským agenturám, avšak s výjimkou náhrad nebo podmínek za přepravu poštovních zásilek;
(h)   výraz "uživatelský poplatek" znamená poplatek uložený leteckému podniku příslušnými úřady nebo poplatek, jehož uložení bylo povoleno příslušnými úřady, za použití letištního majetku nebo letištních zařízení a navigačních zařízení, včetně souvisejících služeb a zařízení pro letadla, jejich posádky, cestující a zboží;
(g)   výraz "kapacita" ve vztahu k leteckým linkám uvedeným v Příloze znamená sedadlovou kapacitu letadla používaného na takových linkách násobenou počtem frekvencí provozovaných tímto letadlem za dané časové období.

Článek 2
Přepravní práva

(1) Každá smluvní strana poskytne druhé smluvní straně následující práva pro provozování mezinárodních leteckých dopravních služeb leteckými podniky určenými druhou smluvní stranou:

(a)   létat přes její území bez přistání,
(b)   přistávat na jejím území pro účely nikoli obchodní,
(c)   přistávat na uvedeném území v místech stanovených v Příloze této dohody za účelem nakládání a vykládání cestujících, zboží a poštovních zásilek v mezinárodní přepravě, odděleně nebo v kombinaci.

(2) Nic nemůže být považováno v odstavci (1) tohoto článku za udělení práva určenému leteckému podniku jedné smluvní strany nakládat na území druhé smluvní strany cestující, zboží a poštovní zásilky za úplatu nebo nájemné určené pro jiné místo na území této smluvní strany.

(3) Letecké podniky každé smluvní strany, jiné než určené podle článku 3 této dohody, budou také mít práva stanovená v odstavci (1) (a) a (b) tohoto článku.

Článek 3
Určení leteckých podniků

(1) Každá smluvní strana bude mít právo písemně určit druhé smluvní straně jeden nebo více leteckých podniků za účelem provozování leteckých služeb na stanovených linkách a odvolat nebo změnit taková určení. Toto určení bude provedeno písemným oznámením mezi leteckými úřady obou smluvních stran.

(2) Po obdržení tohoto určení udělí druhá smluvní strana bez prodlení, podle ustanovení odstavců (3) a (4) tohoto článku, určenému leteckému podniku příslušná provozní oprávnění.

(3) Letecký úřad jedné smluvní strany může požadovat, aby letecký podnik určený druhou smluvní stranou prokázal, že je schopen plnit podmínky stanovené právními předpisy, které tento letecký úřad uplatňuje pro provoz mezinárodních leteckých dopravních služeb v souladu s ustanoveními Úmluvy.

(4) Letecký úřad každé smluvní strany bude mít právo odmítnout udělení provozního oprávnění uvedeného v odstavci (2) tohoto článku, nebo uložit takové podmínky, které považuje za nezbytné pro výkon práv uvedených v článku 2 určeným leteckým podnikem, kdykoli nemá důkaz, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola leteckého podniku náleží smluvní straně, která určila letecký podnik, nebo jejím občanům.

(5) Jakmile byl letecký podnik určen a oprávněn podle tohoto článku, může zahájit provoz leteckých dopravních služeb na stanovených linkách za předpokladu, že ťento letecký podnik vyhoví všem ustanovením této dohody.

Článek 4
Zrušení a pozastavení práv a uložení podmínek

(1) Letecký úřad každé smluvní strany bude mít právo zrušit nebo pozastavit provozní oprávnění nebo zakázat výkon práv stanovených v článku 2 této dohody leteckému podniku určenému druhou smluvní stranou, a nebo uložit takové podmínky, které považuje za nezbytné pro výkon těchto práv:

(a) kdykoli nemá důkaz, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola tohoto leteckého podniku náleží smluvní straně, která určila letecký podnik, nebo jejím občanům;
(b) v případě, že tento letecký podnik neprokáže schopnost plnit podmínky stanovené zákony a předpisy smluvní strany, která tato práva poskytuje; anebo
(c) v případě, že tento letecký podnik jiným způsobem nepostupuje v souladu s podmínkami stanovenými touto dohodou.

(2) Pokud nebude nutné provést okamžité zrušení nebo pozastavení provozního oprávnění uvedené v odstavci (1) tohoto článku, a nebo uložení podmínek k zabránění dalšímu porušování zákonů a předpisů, bude takové právo uplatněno pouze po konzultaci s leteckým úřadem druhé smluvní strany. V tomto případě budou konzultace zahájeny do třiceti (30) dnů od data, kdy letecký úřad druhé smluvní strany písemně obdrží takový požadavek.

Článek 5
Užívání letišť a letištních zařízení

(1) Žádná ze smluvních stran nemůže uložit určenému leteckému podniku druhé smluvní strany vyšší uživatelské poplatky, než jsou poplatky uložené vlastním leteckým podnikům provozujícím mezinárodní letecké dopravní služby mezi územími smluvních stran.

Jakýkoli poplatek uložený za použití navigačních zařízení v mezinárodní přepravě leteckými podniky určenými jednou ze smluvních stran bude přiměřený nákladům na poskytované služby danému leteckému podniku a bude vybírán v souladu s příslušnými pokyny vydanými Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO).

(2) Při provozu dohodnutých služeb leteckými podniky obou smluvních stran budou uplatněny stejné podmínky pro použití letišt, jakož i ostatních letištních zařízení, které jsou pod kontrolou těchto smluvních stran.

(3) Každá smluvní strana bude podporovat konzultace o uživatelských poplatcích mezi svými příslušnými zpoplatňujícími úřady a leteckými podniky používajícími služby a letištní zařízení provozované těmito zpoplatňujícími úřady, kdykoli to bude praktické, prostřednictvím organizací zástupců leteckých podniků. Jakýkoli návrh na změnu těchto poplatků bude předložen uživatelům v přiměřené lhůtě, která jim umožní vyjádřit své stanovisko dříve, než bude změna uskutečněna. Každá smluvní strana bude kromě toho podporovat své příslušné zpoplatňující úřady a uživatele ve výměně potřebných informací týkajících se uživatelských poplatků.

Článek 6
Celní ustanovení

(1) Letadlo provozované v rámci mezinárodních leteckých dopravních služeb určeným leteckým podnikem kterékoli smluvní strany, jakož i jeho obvyklé vybavení, zásoby pohonných hmot a mazadel a zásoby letadla (včetně potravin, nápojů a tabáku) na palubě budou osvobozeny od všech celních poplatků, inspekčních poplatků a jiných dávek a daní při příletu na území druhé smluvní strany, pokud takové vybavení a zásoby zůstanou na palubě letadla až do doby, než budou opětovně vyvezeny.

(2) S výjimkou poplatků vyplývajících z nákladů na poskytované služby budou osvobozeny od dávek a poplatků uvedených v odstavci (1) také následující předměty:

(a)  zásoby letadla dovezené nebo naložené na území druhé smluvní strany a vzaté na palubu v přiměřeném množství za účelem použití na palubě odlétávajícího letadla určeného leteckého podniku druhé smluvní strany provozujícího mezinárodní leteckou dopravní službu;
(b) náhradní díly, včetně motorů, dovezené na území státu smluvní strany za účelem údržby a opravy letadla určeného leteckého podniku druhé smluvní strany použitého k provozu mezinárodní letecké dopravní služby; a
(c)  pohonné hmoty, mazadla a spotřebitelný technický materiál dovezený nebo dodaný na území státu smluvní strany za účelem použití v letadle určeného leteckého podniku druhé smluvní strany provozujícího mezinárodní leteckou dopravní službu, i když tyto zásoby budou spotřebovány na části letu probíhajícího nad územím státu té smluvní strany, na němž byly vzaty na palubu.

(3) Vybavení a zásoby uvedené v odstavcích (1) a (2) tohoto článku mohou být v případě žádosti uloženy pod dohledem nebo kontrolou příslušných úřadů.

(4) Osvobození stanovená tímto článkem budou uplatněna i ve vztahu k náhradním dílům, spotřebitelnému technickému materiálu a vybavení letadla v situaci, kdy určený letecký podnik jedné smluvní strany vstoupí v ujednání s jiným leteckým podnikem o zápůjčce nebo přenechání na území státu druhé smluvní strany, za předpokladu, že takové letecké podniky obdobně požívají tato osvobození od druhé smluvní strany.

Článek 7
Skladování vybavení letadla a zásob

Obvyklé vybavení letadla, jakož i materiál a zásoby uložené na palubě letadla druhé smluvní strany mohou být vyloženy na území státu druhé smluvní strany pouze se souhlasem celních úřadů tohoto státu. V takovém případě mohou být uloženy pod dohledem uvedených úřadů do doby, než budou znovu vyvezeny, anebo s nimi bude naloženo jinak v souladu s celními předpisy.

Článek 8
Předpisy upravující vstup do země

(1) Cestující v tranzitu přes území státu kterékoli smluvní strany neopouštějící část letiště určenou pro takový účel budou podrobeni, s výjimkou bezpečnostních ustanovení podle článku 15 této dohody a úkolu zabránit přepravě narkotik a psychotropních látek, jen zjednodušené kontrole. Zavazadla a zboží v tranzitu budou osvobozeny od celních a jiných poplatků.

(2) Právní předpisy a postupy jedné smluvní strany upravující vstup a výstup z území státu této smluvní strany letadla provozujícího mezinárodní lety nebo lety takového letadla nad tímto územím musí být dodržovány určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany.

(3) Právní předpisy a postupy státu jedné smluvní strany vztahující se ke vstupu, pobytu, tranzitu nebo výstupu cestujících, posádek, zavazadel a zboží včetně poštovních zásilek z území jejího státu, jako jsou právní předpisy a postupy týkající se vstupu, výstupu, cestovních dokladů, cel, měnových a zdravotních nebo hygienických opatření, se budou vztahovat na cestující, posádky, zavazadla, zboží a poštovní zásilky dopravované letadlem určeného leteckého podniku druhé smluvní strany při vstupu, výstupu nebo pobytu na území státu první smluvní strany.

Článek 9
Kapacitní ustanovení

(1) Určené letecké podniky každé smluvní strany budou mít řádnou a stejnou možnost při provozování leteckých dopravních služeb na jakékoli lince stanovené v Příloze k této dohodě.

(2) Při provozování leteckých dopravních služeb na linkách stanovených v Příloze k této dohodě budou určené letecké podniky každé smluvní strany brát v úvahu zájmy určených leteckých podniků druhé smluvní strany, aby nedošlo k nevhodnému ovlivňování služeb prováděných určenými leteckými podniky druhé smluvní strany.

(3) Letecké dopravní služby provozované určenými leteckými podniky budou mít za svůj přednostní cíl poskytnutí kapacity odpovídající současným a rozumně očekávaným požadavkům na přepravu cestujících, poštovních zásilek a zboží pocházejících nebo určených pro území státu smluvní strany, která určila letecký podnik.

Článek 10
Společné označování linek

(1) Při provádění nebo nabízení leteckých dopravních služeb na stanovených linkách každý určený letecký podnik jedné smluvní strany může vstoupit do ujednání o vyblokování prostoru (blocked-space) a ujednání o společném označování linek (code share) s

(a) leteckým podnikem nebo leteckými podniky kterékoli smluvní strany;
(b) leteckým podnikem nebo leteckými podniky třetí strany. Pokud by třetí strana neoprávnila nebo nepovolila srovnatelná ujednání mezi leteckými podniky druhé smluvní strany a jinými leteckými podniky při provozu služeb do, z nebo přes území tohoto třetího státu, mají smluvní strany právo nepřijmout taková ujednání.

(2) Výše uvedená ustanovení však podléhají podmínce, že všechny letecké podniky v takovém ujednání 1. mají udělena potřebná provozní práva a splňují zásady této dohody, a 2. splňují požadavky uplatňované na taková ujednání leteckými úřady obou smluvních stran.

(3) Požaduje se, aby letecké podniky užívající společné označení linek předložily navrhované ujednání o společném označování linek leteckým úřadům obou smluvních stran nejméně čtyřicet pět (45) dní před jejich navrhovaným zahájením. Toto ujednání o společném označování linek podléhá schválení leteckých úřadů obou smluvních stran.

Článek 11
Tarify

(1) Tarify budou stanoveny v přiměřené výši, přičemž bude náležitě přihlíženo ke všem v úvahu přicházejícím činitelům, včetně nákladů na provoz, přiměřené návratnosti investic, povahy služeb, zájmů uživatelů a tarifů ostatních leteckých podniků.

(2) Žádný z leteckých úřadů nebude požadovat konzultaci mezi svými určenými leteckými podniky a jinými leteckými podniky před předložením tarifů ke schválení, ale rovněž nebude bránit takovým konzultacím.

(3) Letecké úřady obou smluvních stran budou považovat za nepřijatelné tarify, které jsou nepřiměřeně diskriminující, příliš vysoké nebo omezující přepravu vzhledem k zneužití dominantního postavení, anebo uměle nízké vzhledem k přímé nebo nepřímé dotaci či podpoře, anebo jsou kořistnické povahy.

(4) Tarif předložený v souladu s ustanoveními tohoto článku může být schválen kdykoliv leteckým úřadem té smluvní strany, z území jejíhož státu má být takový tarif platný (zásada země počátku přepravy). Předložené tarify musí být obdrženy leteckými úřady nejméně třicet (30) dnů před navrhovaným vstupem tarifu v platnost. Tato časová lhůta může být zkrácena, pokud se na tom uvedené letecké úřady dohodnou.

(5) Určené letecké podniky jsou povinny předložit navrhované tarify pro přepravu mezi územími států smluvních stran leteckému úřadu, z území jehož státu bude tarif platit, a to v takové formě, jakou příslušný letecký úřad požaduje. Pokud určený letecký podnik jedné smluvní strany předložil tarif leteckému úřadu druhé smluvní strany, z území jejíhož státu má být takový tarif platný, bude tento tarif považován za schválený, pokud do čtrnácti (14) dnů po datu obdržení letecký úřad druhé smluvní strany nepředá písemně svůj nesouhlas leteckému úřadu první smluvní strany.

(6) Při schvalování tarifů mohou letecké úřady kterékoli smluvní strany uvést ve svých schváleních taková data ukončení platnosti, jaká považují za vhodná. Má-li tarif uvedeno datum ukončení platnosti, zůstane v platnosti až do tohoto data, nebude-li před uplynutím doby své platnosti odvolán zainteresovaným leteckým podnikem nebo podniky, a nebo nebude-li předložen a schválen tarif, který nahrazuje tento tarif před datem ukončení jeho platnosti.

(7) Letecké úřady obou smluvních stran nebudou požadovat předložení jiných tarifů za účelem schválení podle odstavců (4) a (5) tohoto článku, než těch, které se vztahují k přepravě cestujících.

Avšak za účelem vyhodnocení ve shodě s odstavcem (3) tohoto článku určené letecké podniky jedné smluvní strany na požádání předloží pro informaci leteckým úřadům smluvních stran, na území jejichž států přeprava začíná, jiné tarify použitelné pro přepravu na linkách uvedených v Příloze.

(8) Určené letecké podniky budou mít právo vyrovnat schválené tarify na úroveň tarifů jakéhokoli leteckého podniku mezi stejnými místy na linkách uvedených v Příloze. Tarif vyrovnaný v souladu s ustanovením tohoto odstavce bude registrován pro informační účely u leteckého úřadu, z území jehož státu bude tarif platit, nejpozději v den vstupu tarifu v platnost.

(9) Letecký úřad, do jehož státu je tarif uplatňován, může požadovat registraci navrhovaných tarifů - pouze za účelem informace - způsobem, který tento letecký úřad požaduje.

(10) Letecký úřad kterékoli smluvní strany může kdykoli požádat o konzultace s leteckým úřadem druhé smluvní strany ve věci uplatňování ustanovení tohoto článku. Takové konzultace budou uskutečněny nejpozději do třiceti (30) dnů po doručení žádosti.

Článek 12
Převod příjmů

Každý určený letecký podnik bude mít právo přepočítat a převést na požádání na území svého státu přebytek místních příjmů nad místními výdaji. Přepočet a převod bude uskutečněn bez omezení podle skutečného tržního devizového kurzu platného pro tyto transakce v den převodu a nebude podléhat jakýmkoli poplatkům s výjimkou obvyklých poplatků vybíraných bankami za provádění takového přepočtu a převodu.

Článek 13
Zastoupení leteckého podniku

(1) Každá smluvní strana poskytne určenému leteckému podniku druhé smluvní strany právo vyslat a udržovat na území svého státu zástupce včetně administrativního, obchodního a technického personálu nezbytného s ohledem na požadavky příslušného leteckého podniku. Zástupce a personál budou podléhat právním předpisům platným na území státu přijímající smluvní strany.

(2) Určené letecké podniky smluvní strany budou mít právo provádět prodej letecké přepravy na území státu druhé smluvní strany bud' přímo nebo prostřednictvím zprostředkovatelů. Smluvní strana nebude omezovat právo prodeje určených leteckých podniků druhé smluvní strany a právo jakékoli osoby nakupovat takovou přepravu v místní měně nebo jakékoli volně směnitelné měně uznávané na území jejího státu. Smluvní strana nebude také omezovat právo určeného leteckého podniku druhé smluvní strany hradit svoje místní výdaje v místní nebo volně směnitelné měně uznávané na území daného státu.

Článek 14
Schválení letových řádů

(1) Letecké podniky určené jednou smluvní stranou předloží svoje letové řády ke schválení leteckému úřadu druhé smluvní strany nejméně čtyřicet pět (45) dnů před zahájením provozu. Letový řád bude obsahovat zejmé-na časy, počet frekvencí a typ použitého letadla.

(2) Jakékoli změny ve schváleném letovém řádu učiněné později budou také předloženy ke schválení.

Článek 15
Ochrana bezpečnosti civilního letectví

(1) Každá smluvní strana znovu potvrzuje, že její závazek vůči druhé smluvní straně chránit bezpečnost civilního letectví před nezákonnými činy tvoří nedílnou součást této dohody. Každá smluvní strana bude zejména jednat v souladu s ustanoveními o ochraně civilního letectví podle Úmluvy o trestných činech a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla, podepsané v Tokiu dne 14. září 1963, Úmluvy o potlačení protiprávního zmocnění se letadel, podepsané v Haagu dne 16. prosince 1970, Úmluvy o potlačení protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, podepsané v Montrealu dne 23. září 1971, a Protokolu o potlačení protiprávních činů násilí na letištích sloužících mezinárodnímu civilnímu letectví, podepsaného v Montrealu dne 24. února 1988, a jakýmikoli jinými mnohostrannými smlouvami upravujícími ochranu civilního letectví, které jsou závazné pro obě smluvní strany.

(2) Každé smluvní straně bude na požádání poskytnuta veškerá nutná pomoc druhou smluvní stranou k zabránění činům nezákonného zmocnění se civilních letadel a jiným nezákonným činům proti bezpečnosti letadla, cestujících nebo posádky, leteckých navigačních zařízení a jakémukoli jinému ohrožení bezpečnosti civilního letectví.

(3) Smluvní strany budou ve vzájemných vztazích jednat v souladu s příslušnými ustanoveními o ochraně civilního letectví stanovenými Mezinárodní organizací pro civilní letectví a označovanými jako Přílohy k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví, otevřené k podpisu v Chicagu dne 7. prosince 1944. Každá smluvní strana bude vyžadovat, aby provozovatelé letadel její registrace nebo provozovatelé letadel, kteří mají hlavní místo obchodní činnosti nebo stálé sídlo na území jejich státu, a provozovatelé letišť na území jejich státu jednali v souladu s takovými ustanoveními o ochraně civilního letectví.

(4) Každá smluvní strana souhlasí s tím, že může být požadováno, aby její provozovatelé letadel dodržovali ustanovení o ochraně civilního letectví uvedená v odstavci (3) tohoto článku vyžadovaná druhou smluvní stranou pro vstup, výstup a pobyt na území jejího státu.

(5) Každá smluvní strana zajistí, že na území jejího státu budou účinně uplatňována odpovídající opatření k ochraně letadel a kontrole cestujících, posádek, příručních zavazadel, zapsaných zavazadel, zboží, pošty a palubních zásob před a v průběhu nastupování nebo nakládání.

(6) Každá smluvní strana bude také s porozuměním posuzovat jakýkoli požadavek druhé smluvní strany na přiměřená bezpečnostní opatření za účelem čelit určité hrozbě.

(7) Dojde-li ke spáchání činu nebo hrozbě spáchání činu nezákonného zmocnění se civilního letadla nebo jiného nezákonného činu proti bezpečnosti takového letadla, jeho cestujících a posádky, letišť nebo navigačních zařízení, smluvní strany si budou vzájemně pomáhat usnadňováním předávání zpráv a jinými příslušnými opatřeními směřujícími k rychlému a bezpečnému ukončení takového činu nebo hrozby.

(8) Má-li smluvní strana opodstatněné důvody se domnívat, že se druhá smluvní strana odchýlila od ustanovení tohoto článku na ochranu civilního letectví, příslušný orgán této smluvní strany může požádat o neodkladné konzultace s příslušným orgánem druhé smluvní strany.

Článek 16
Konzultace

(1) Letecké úřady obou smluvních stran budou v duchu úzké spolupráce čas od času ve spojení, které se může uskutečnit jednáním nebo písemně, aby zajistily úzkou spolupráci ve všech záležitostech ovlivňujících provádění této dohody.

(2) Každá smluvní strana může kdykoli požádat o konzultace ke kterémukoli problému týkajícímu se této dohody. Tyto konzultace budou zahájeny ve lhůtě šedesáti (60) dnů od data doručení žádosti druhou smluvní stranou, pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak.

Článek 17
Změny

(1) Jestliže kterákoli ze smluvních stran považuje za žádoucí změnit jakékoli ustanovení této dohody, vstoupí tato změna, jestliže je dohodnuta mezi smluvní stranami, v platnost po potvrzení výměnou diplomatických nót. Datum výměny nót bude datum doručení pozdější z těchto dvou nót.

(2) Změny v Příloze k této dohodě mohou být dohodnuty přímo mezi leteckými úřady smluvních stran.

Článek 18
Řešeni sporů

(1) Pokud se vyskytne spor týkající se výkladu nebo provádění této dohody, vynasnaží se smluvní strany vyřešit jej v první řadě jednáním, přednostně mezi leteckými úřady.

(2) Jestliže se smluvním stranám nepodaří dosáhnout vyřešení sporu jednáním, mohou se dohodnout, že spor bude postoupen rozhodci anebo bude na žádost kterékoli smluvní strany předložen k rozhodnutí roz-hodčímu soudu složenému ze tří rozhodců z nichž každou smluvní stranou bude jmenován jeden člen a třetí člen bude jmenován dvěma takto jmenovanými členy. Každá ze smluvních stran jmenuje rozhodce ve lhůtě šedesáti (60) dnů od data, k němuž jedna smluvní strana obdrží od druhé smluvní strany oznámení diplomatickou cestou požadující rozhodnutí sporu, a třetí rozhodce bude jmenován v následné lhůtě šedesáti (60) dnů. Pokud se kterékoli smluvní straně nepodaří jmenovat rozhodce ve stanovené lhůtě anebo pokud nebyl třetí rozhodce jmenován ve stanovené lhůtě, může kterákoli smluvní strana požádat prezidenta Rady Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), aby učinil nezbytná jmenování rozhodce nebo rozhodců. V každém případě bude třetí rozhodce státním příslušníkem třetího státu, bude působit jako předseda rozhodčího soudu a určí místo konání soudu. Pokud se prezident sám domnívá, že je státním příslušníkem státu, který nemůže být považován za neutrální ve vztahu ke sporu, učiní jmenování jeho viceprezident, kterému taková překážka nebrání. Rozhodčí soud dosáhne svých rozhodnutí většinou hlasů.

(3) Každá smluvní strana hradí náklady svého jmenovaného rozhodce, jakož i náklady svého zastoupení při rozhodčím řízení. Náklady na předsedu a jakékoli jiné náklady ponesou smluvní strany rovným dílem.

(4) Smluvní strany se zavazují podřídit se jakémukoli rozhodnutí dosaženému podle odstavce (2) tohoto článku.

(5) Během doby, kdy se jedna smluvní strana nepodřídí jakémukoli rozhodnutí dosaženému podle odstav-ce (2) tohoto článku, může druhá smluvní strana omezit, pozastavit nebo zrušit jakákoli práva a výsady, které poskytla v rámci této dohody smluvní straně, jež neplní povinnosti, nebo jejímu určenému leteckému podniku.

Článek 19
Registrace

Tato dohoda a její Příloha a jakékoli následné změny budou registrovány u Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO).

Článek 20
Ukončení platnosti

Kterákoli smluvní strana může kdykoli oznámit písemně diplomatickou cestou druhé smluvní straně své rozhodnutí ukončit platnost této dohody. Takové oznámení bude zároveň zasláno Mezinárodní organizaci pro civilní letectví. Platnost Dohody v takovém případě skončí dvanáct (12) měsíců po datu doručení oznámení druhé smluvní straně, nebude-li před uplynutím tohoto období oznámení o ukončení vzato zpět na základě dohody mezi smluvními stranami. V případě, že chybí potvrzení o přijetí druhou smluvní stranou, bude oznámení považováno za doručené čtrnáct (14) dnů poté, kdy bylo doručeno Mezinárodní organizaci pro civilní letectví.

Článek 21
Vstup v platnost

(1) Tato dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu.

(2) Tato dohoda nahradí ve vztahu k vládě České republiky a vládě Dánského království Dohodu o leteckých službách mezi Československem a Dánskem, podepsanou v Kodani dne 14. května 1947, spolu se všemi následnými změnami, protokoly, memorandy a přílohami.

Na důkaz toho níže podepsaní, jsouce náležitě zmocněni svými vládami, podepsali tuto dohodu.

Dáno ve Stockholmu dne 4. června 1998 ve dvou vyhotoveních v anglickém jazyce.

Za vládu České republiky
prof. Ing. Petr Moos, CSc. v. r. 
ministr dopravy a spojů

Za vládu Dánského království
William Friis-Moller v. r.  
velvyslanec Dánského království
ve Švédském království

 PŘĺLOHA A

1. Linky provozované určeným leteckým podnikem nebo určenými leteckými podniky Dánského království

Sloupec 1            Sloupec 2
Body v Dánsku         Praha a dvě další místa v České republice

Dodatečná místa v České republice budou vybrána leteckým úřadem Dánského království.

2. Nic nebude bránit určenému leteckému podniku kterékoli smluvní strany, aby obsluhoval mezilehlá místa a/nebo místa za, za předpokladu, že nejsou vykonávána obchodní práva mezi těmito místy a územím státu druhé smluvní strany.

3. Výkon práv 5. svobody podléhá dohodě mezi příslušnými leteckými úřady smluvních stran.

PŘĺLOHA B

1. Linky provozované určeným leteckým podnikem nebo určenými leteckými podniky České republiky:

Sloupec 1 Sloupec 2
Místa v České republice     Kodaň a dvě další místa v Dánsku

Dodatečná místa v Dánsku budou vybrána leteckým úřadem České republiky.

2. Nic nebude bránit určenému leteckému podniku kterékoli smluvní strany, aby obsluhoval mezilehlá místa a/nebo místa za, za předpokladu, že nejsou vykonávána obchodní práva mezi těmito místy a územím státu druhé smluvní strany.

3. Výkon práv 5. svobody podléhá dohodě mezi příslušnými leteckými úřady smluvních stran.

E-shop

Předběžné opatření v právu nekalé soutěže

Předběžné opatření v právu nekalé soutěže

Jiří Duba - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Prakticky pojatá publikace se zaměřuje na problematiku předběžného opatření v právu nekalé soutěže (se zaměřením na uplatňování zdržovacích a odstraňovacích nároků). Věnuje se jak právu procesnímu, tak právu hmotnému. Procesní část obsahuje podrobný rozbor institutů civilního ...

Cena: 250 KčKOUPIT

Rodinné firmy

Rodinné firmy

Ondřej Machek - C. H. Beck

V mnoha zemích světa jsou rodinné firmy páteří ekonomiky a zároveň symbolem kvality a tradice. Studium jejich specifik má však poměrně krátkou historii a v České republice byly rodinné firmy do nedávné doby téměř přehlížené. Tato kniha čtenářům představuje první česky publikovaný ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Daňová evidence 2022

Daňová evidence 2022

Ing. Jana Pilátová a kolektiv - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace představuje komplexní pojetí problematiky daňové evidence za účelem zjištění dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti. Podrobněji k obsahu publikace Pozornost je proto věnována nejen dani z příjmů, ale i dani z přidané hodnoty, silniční dani, dani z ...

Cena: 459 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.