Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 129/2000 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2000, částka 53, ze dne 22. 11. 2000

129

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 3. listopadu 1997 byla v Ottawě podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Kanadou o vzájemné pomoci ve věcech trestních.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 25. srpna 2000.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 23 odst. 2 dne 1. listopadu 2000.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.

SMLOUVA
mezi Českou republikou a Kanadou o vzájemné pomoci ve věcech trestních

Česká republika a Kanada

přejíce si zlepšit účinnost vyšetřování, stíhání a potlačování trestných činů v obou zemích spoluprací a vzájemnou pomocí v trestních věcech dohodly se na následujícím:

ČÁST I
VŠEOBECNÁ USTANOVENĺ

Článek 1
Závazky týkající se poskytování vzájemné pomoci

1. Smluvní strany se zavazují, že si budou navzájem poskytovat co nejširší vzájemnou pomoc v trestních věcech v souladu s touto smlouvou.

2. Vzájemnou pomocí pro účel ustanovení odstavce 1 se rozumí jakákoliv pomoc dožádaného státu týkající se trestního řízení, včetně vyšetřování a soudního řízení, v dožadujícím státě v trestních věcech bez ohledu na to, zda taková pomoc je vyžadována nebo má být poskytnuta soudem nebo jiným orgánem.

3. Trestními věcmi pro účely odstavce 1 se rozumí trestní řízení, včetně vyšetřování a soudního řízení, týkající se jakéhokoliv trestného činu postihovaného na základě zákona schváleného parlamentem pro Českou republiku a na základě zákona schváleného parlamentem nebo legislativy provincie pro Kanadu.

4. Trestní věci rovněž zahrnují trestní řízení včetně vyšetřování a soudního řízení vztahujícího se k trestným činům týkajícím se oblasti daní, poplatků, cel a mezinárodních převodů kapitálu nebo plateb.

5. Pomoc zahrnuje

a)  

vypátrání osob nebo věcí včetně jejich identifikace;

b)  

doručování dokumentů včetně písemností požadujících dostavení se osob;

c)  

zajištění informací, písemností a jiných listin včetně údajů z rejstříku trestů, písemností soudů a jiných státních orgánů;

d)  

předávání věcí a zapůjčování věcných důkazů;

e)  

shromažďování důkazů a získání výpovědí osob;

f)  

prohlídku a zajištění;

g)  

zajištění účasti osob, včetně osob zbavených osobní svobody, pro účely dokazování či přítomnosti při trestním řízení včetně vyšetřování a soudního řízení;

h)  

opatření směřující k vypátrání, zajištění a propadnutí výnosů z trestné činnosti; a

i)  

jinou pomoc, která odpovídá účelu této smlouvy.

6. Příslušné orgány dožádaného státu vynaloží veškeré úsilí potřebné k tomu, aby zjistily místo pobytu a totožnost osob a věcí uvedených v žádosti.

Článek 2
Vyřízení žádostí

1. Žádosti o pomoc budou neprodleně vyřízeny v souladu se zákony dožádaného státu, a pokud to neodporuje zákonům tohoto státu, způsobem, který požaduje dožadující stát.

2. Dožádaný stát, je-li o to požádán, informuje příslušné orgány dožadujícího státu o době a místě vyřízení žádosti o pomoc.

Článek 3
Odmítnutí nebo odložení pomoci

1. Pomoc může být odepřena, jestliže podle názoru dožádaného státu by vyhověním žádosti byla narušena jeho suverenita, bezpečnost, veřejný pořádek nebo důležitý veřejný zájem anebo by to bylo v rozporu se zákonem dožádaného státu.

2. Pomoc může být odložena dožádaným státem, pokud by vyřízením žádosti bylo narušeno trestní řízení, včetně vyšetřování a soudního řízení v dožádaném státě.

3. Dožádaný stát neprodleně informuje dožadující stát o svém rozhodnutí, že úplně nebo částečně nevyhoví žádosti o pomoc nebo že odloží její vyřízení, a oznámí důvody takového rozhodnutí.

4. Dříve, než bude žádost o pomoc odmítnuta, anebo dříve, než bude poskytnutí takové pomoci odloženo, dožádaný stát zváží, zda pomoc je možno poskytnout podle takových podmínek, které považuje za nezbytné. Jestliže dožadující stát přijme pomoc podle těchto podmínek, vyhoví jim.

ČÁST II
ZVLÁŠTNĺ USTANOVENĺ

Článek 4
Doručování písemností

1. Dožádaný stát má povinnost doručit každou písemnost, která mu byla za tím účelem předána.

2. Dožadující stát zašle žádost o doručení písemnosti, která vyžaduje odpověd' nebo dostavení se do dožadujícího státu, v dostatečném časovém předstihu.

3. Dožádaný stát vrátí doklad o provedeném doručení způsobem, který si vyžádal dožadující stát. Není-li v žádosti uvedeno jinak, doručení bude provedeno osobě, která je označena v žádosti, a doklad o doručení bude obsahovat podpis této osoby a datum doručení.

Článek 5
Předání písemností a věcí

1. Týká-li se žádost o pomoc předání záznamů a písemností, mohou příslušné orgány dožádaného státu předat jejich ověřené kopie, ledaže dožadující stát výslovně požaduje originály.

2. Originální záznamy nebo písemnosti nebo věci předané dožadujícímu státu budou vráceny dožádanému státu v co nejkratší době, a to na základě jeho požadavku.

3. Pokud to zákony dožádaného státu nezakazují, budou záznamy, písemnosti nebo věci předány takovou formou nebo budou opatřeny takovým potvrzením, které vyžaduje dožadující stát, aby byly přípustné jako důkazy podle zákonů dožadujícího státu.

Článek 6
Shromažďování důkazů v dožádaném státě

1. Dožádaný stát přijme nezbytná opatření k zajištění přítomnosti dožádaných osob u příslušného orgánu k podání svědecké výpovědi a předložení písemností, záznamů nebo jiných věcí v souladu se svým právem.

2. Dožádaný stát povolí přítomnost osob uvedených v žádosti při shromažďování důkazů podle tohoto článku a povolí takovým osobám klást otázky osobě, která podává svědectví nebo předkládá důkazy.

3. Dožádaný stát povolí osobám z dožadujícího státu, které jsou přítomny při vyřizování žádosti, pořídit doslovný zápis o průběhu úkonu a povolí těmto osobám použití technických prostředků k tomuto účelu.

Článek 7
Prohlídka a zajištění

1. Dožádaný stát vyřídí žádost o prohlídku a zajištění a poskytne dožadujícímu státu takovou informaci, o kterou tento stát požádal a která se týká zejména totožnosti, stavu, neporušenosti a nepřetržitosti držení písemností, záznamů nebo věcí zajištěných při prohlídce a okolností zajištění.

2. Dožádaný stát dodrží podmínky uložené dožádaným státem vztahující se k zajištěným písemnostem, záznamům nebo věcem, které mají být předány dožadujícímu státu.

Článek 8
Zajištění přítomnosti osob za účelem poskytnutí pomoci v dožadujícím státě

1. Dožadující stát může žádat, aby byla zajištěna přítomnost osoby k podání svědectví nebo aby byla přítomna při trestním řízení, včetně vyšetřování a řízení před soudem.

2. Dožádaný stát vyzve osobu, aby tuto pomoc poskytla nebo aby se dostavila jako svědek, a dále zajistí její součinnost za tímto účelem. Tato osoba musí být informována o hrazených výdajích a úhradách a možnosti poskytnutí zálohy.

Článek 9
Zajištění přítomnosti osob zbavených osobní svobody pro trestní řízení v dožadujícím státě

1. Osoba, jejíž osobní svoboda v dožádaném státě je omezena, může být na žádost dožadujícího státu dočasně předána do dožadujícího státu za účelem přítomnosti v trestním řízení, včetně vyšetřování a soudního řízení, za předpokladu, že tato osoba s tím bude souhlasit. Dožádaný stát může odmítnout předání osoby, pokud vzhledem k významu přítomnosti předpokládanému dožadujícím státem má za to, že převažují důvody proti předání takové osoby.

2. Jestliže podle práva dožádaného státu má být předávána osoba, jejíž osobní svoboda je omezena, příslušné orgány dožadujícího státu vezmou osobu do vazby a budou ji ve vazbě držet do doby jejího vrácení dožádanému státu. Osoba bude vrácena dožádanému státu ihned poté, co bude dosaženo účelu předání.

3. Dožadující stát poskytne orgánům dožadujícího státu potvrzení, v němž bude uvedeno, po jakou dobu byla osobní svoboda předané osoby omezena v dožadujícím státu.

4. Jestliže dožádaný stát oznámí orgánům dožadujícího státu, že již dále není třeba svobodu předávané osoby omezovat, bude tato osoba propuštěna na svobodu a bude s ní zacházeno jako s osobou, která se do dožadujícího státu dostavila na základě předvolání.

Článek 10
Ochrana osob

1. Osoba přítomná v dožadujícím státě na základě jeho žádosti požadující její přítomnost nebude stíhána, zadržena nebo jinak omezována na svobodě v tomto státě za činy nebo opomenutí, které předcházely odjezdu této osoby z dožádaného státu, a tato osoba nebude povinna poskytnout důkazy v žádném jiném řízení než v řízeních, kterých se žádost týká; tím nejsou dotčeny závazky vyplývající z článku 9 odst. 2.

2. Odstavec 1 tohoto článku se nepoužije v případě, kdy osoba, která již může opustit dožadující stát, tento stát neopustí do patnácti dnů po oficiálním oznámení, že její přítomnosti již není dále zapotřebí, anebo jestliže se po opuštění tohoto území dobrovolně vrátí.

Článek 11
Nedostavení se do dožadujícího státu

Proti osobě, která se nedostavila do dožadujícího státu, nebudou z tohoto důvodu dožádaným státem uplatněny žádné sankce nebo donucovací opatření.

Článek 12
Výnosy z trestné činnosti

1. Dožádaný stát na základě žádosti vynaloží úsilí ke zjištění, zda se na jeho území nacházejí výnosy z trestné činnosti, a o výsledku šetření podá zprávu dožadujícímu státu. Dožadující stát ve své žádosti uvede důvody, proč se domnívá, že takové výnosy by se měly nacházet na území dožádaného státu.

2. Jestliže jsou podle odstavce 1 nalezeny výnosy z trestné činnosti, dožádaný stát přijme podle svých zákonů opatření směřující k zabrání takových výnosů, včetně jejich zajištění.

ČÁST III
POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNĺ

Článek 13
Obsah žádostí

1. Žádosti o pomoc budou ve všech případech obsahovat

a)   příslušný orgán provádějící trestní řízení včetně vyšetřování a soudního řízení, k němuž se žádost vztahuje;
b)   popis podstaty tohoto trestního řízení včetně dokumentace nebo přehledu rozhodných skutečností a ustanovení zákonů;
c)   účel žádosti a druh požadované pomoci; a
d)   údaj o lhůtě, ve které se má žádosti vyhovět.

2. Žádosti o pomoc budou obsahovat také následující informace:

a)   pokud je to možné, údaje o totožnosti, občanství a místě pobytu osoby nebo osob, které jsou předmětem řízení popsaného v odstavci 1 písm. b) tohoto článku;
b)   pokud je to nezbytné a možné, údaje o totožnosti a místu pobytu osoby, od níž je požadováno svědectví;
c)   pokud je to nezbytné, podrobnosti vztahující se k určitému postupu nebo požadavku, které vyžaduje dožadující stát, s uvedením důvodů;
d)   je-li podána žádost o shromáždění důkazů, prohlídku nebo zajištění, uvedení důvodů, které nasvědčují tomu, že se důkazy nacházejí pravděpodobně na území dožádaného státu;
e)   je-li podána žádost, aby určitá osoba poskytla důkaz, uvede se, zda se požaduje prohlášení pod přísahou nebo místopřísežné prohlášení, a popis obsahu důkazu nebo prohlášení;
f)   je-li žádáno zapůjčení věcných důkazů, uvede se osoba nebo okruh osob, které mají věcný důkaz v opatrování, místo, kam se má věcný důkaz zaslat, jakým zkoumáním má být podroben, a doba, do kdy má být vrácen;
g)   je-li žádáno zajištění přítomnosti osoby ve vazbě, uvést osobu nebo skupinu osob, které budou tvořit ochranný doprovod při její dopravě, dále je třeba uvést místo, do kterého má být zadržená osoba dopravena, a datum, kdy tato osoba bude vrácena;
h)   v případě potřeby požadavek na utajení, jeho rozsah a důvody.

3. Mají-li příslušné orgány dožádaného státu za to, že informace obsažené v žádosti nejsou dostatečné, aby bylo možno žádosti vyhovět, požádají o poskytnutí dalších podrobností.

4. Žádost se podává v písemné formě. V naléhavých případech, anebo pokud je to jinak dovoleno dožádaným státem, může být žádost předložena ústně, načež musí být neprodleně písemně potvrzena. Pokud byla žádost zaslána faxovým přenosem, bude dožádanému státu neprodleně zaslán její originál.

Článek 14
Ústřední orgány a způsob styku

Veškeré žádosti podle této smlouvy a odpovědi na ně přijímají a odesílají ústřední orgány. Ústředním orgánem za Českou republiku je Ministerstvo spravedlnosti nebo zástupce pověřený ministrem spravedlnosti; ústředním orgánem za Kanadu je ministr spravedlnosti nebo jím pověřený zástupce.

Článek 15
Důvěrný ráz informací

1. Dožádaný stát může po konzultaci s dožadujícím státem požadovat, aby informace nebo opatřené důkazy nebo zdroje takových informací nebo důkazů zůstaly důvěrné nebo aby byly zveřejněny nebo použity pouze s výhradou podmínek, které budou specifikovány.

2. Dožádaný stát dodrží v rozsahu požadovaném v žádosti důvěrný charakter žádosti, jejího obsahu, doprovodných dokumentů a úkonu provedeného podle žádosti kromě toho, co je nezbytné k jejímu vyřízení.

Článek 16
Omezené použití

Dožadující stát nezveřejní nebo nepoužije informaci nebo poskytnuté důkazy pro jiné účely než ty, které jsou uvedeny v žádosti, ledaže by k tomu získal předběžný souhlas ústředního orgánu dožádaného státu.

Článek 17
Ověření

Důkazy nebo písemnosti předané podle této smlouvy nevyžadují žádnou formu ověření, s výjimkou ustanovení článku 5.

Článek 18
Jazyk

Žádosti a doprovodné dokumenty musí být buď0 v jednom z oficiálních jazyků dožádaného státu, nebo opatřeny překladem do jednoho z nich.

Článek 19
Náklady

1. Dožádaný stát uhradí náklady na vyřízení žádosti o pomoc kromě níže uvedených nákladů, které bude hradit dožadující stát:

a)   náklady spojené s dopravou osoby na území dožádaného státu a z jeho území na žádost dožadujícího státu a výdaje a úhrady této osobě po dobu jejího pobytu v dožadujícím státě nebo v dožádaném státě na základě žádosti podané podle článků 6 odst. 2, 8 nebo 9 této smlouvy;
b)   výdaje a odměny znalců, at' již vzniknou v dožádaném, nebo dožadujícím státě.

2. Jestliže bude zřejmé, že vyřízení žádosti si vyžádá mimořádné náklady, ústřední orgány smluvních stran po konzultaci rozhodnou, za jakých okolností a podmínek může být požadovaná pomoc poskytnuta.

ČÁST IV
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENĺ

Článek 20
Slučitelnost s jinými závazky

Tato smlouva se nedotýká závazků existujících mezi smluvními stranami, at' již vznikají z jiných smluv, ujednání nebo jinak, a nebrání smluvním stranám poskytovat vzájemně pomoc nebo v ní pokračovat podle jiných smluv, ujednání nebo jinak.

Článek 21
Rozsah použití

Ustanovení této smlouvy budou použita na jakoukoliv žádost o pomoc předloženou po nabytí platnosti této smlouvy, i když k příslušným jednáním nebo opomenutím došlo před tímto datem.

Článek 22
Konzultace

Ústřední orgány smluvních stran neprodleně projednají na žádost jedné ze smluvních stran otázky, které se týkají výkladu nebo použití této smlouvy.

Článek 23
Vstup v platnost a ukončení platnosti

1. Tato smlouva podléhá ratifikaci. Ratifikační listiny budou vyměněny co možná nejdříve v Praze.

2. Tato smlouva vstoupí v platnost prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, kdy došlo k výměně ratifikačních listin, a sjednává se na dobu neurčitou.

3. Každá ze smluvních stran může tuto smlouvu kdykoli vypovědět. Výpověd' Smlouvy nabude účinnosti šest měsíců od data obdržení oznámení o výpovědi.

Na důkaz toho níže podepsaní, náležitě zmocněni, podepsali tuto smlouvu.

Dáno v Ottawě v měsíci listopadu dne třetího roku tisícího devítistého devadesátého sedmého ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, anglickém a francouzském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.  

Za Českou republiku:
JUDr. Vlasta Parkanová v. r.
ministryně spravedlnosti 

Za Kanadu:
Anne McLellan v. r.
ministryně spravedlnosti
a generální prokurátorka

E-shop

Ústava České republiky, 2. vydání

Ústava České republiky, 2. vydání

Sládeček, Mikule, Syllová, Suchánek - C. H. Beck

Jde o druhé, aktualizované a přepracované vydání komentáře (první vyšlo v roce 2007), na kterém se podíleli dva současní soudci Ústavního soudu. Nejenže zachycuje přijaté změny Ústavy České republiky, hojně bylo doplněno o recentní i nejnovější judikaturu Ústavního soudu, v textu ...

Cena: 2 190 KčKOUPIT

Procesněprávní vztah

Procesněprávní vztah

Petr Coufalík - C. H. Beck

Předkládaná publikace je po velmi dlouhé době ucelenou monografií, která se dopodrobna zabývá koncepcí procesněprávního vztahu, s níž přišel O. Bülow před více jak 150 lety. Procesněprávní vztah je sice teoretickým konstruktem, avšak i v soudobé právní vědě a praxi má své náležité ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Obchodní korporace a ochrana slabší strany

Obchodní korporace a ochrana slabší strany

Kolektiv autorů -

Cílem monografie je pojednat o možnostech, které ochraně slabší strany poskytuje české a slovenské právo obchodních korporací. Snahou autorů jednotlivých kapitol je zodpovědět otázku, nakolik korporační úprava ochrany zájmů obchodní společnosti, jejích společníků a dalších na ni ...

Cena: 250 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.