Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 94/2000 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2000, částka 39, ze dne 15. 9. 2000

94

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. května 1980 byla v Madridu přijata Evropská rámcová úmluva o přeshraniční spolupráci mezi územními společenstvími nebo úřady.

Jménem České republiky byla Úmluva podepsána ve Štrasburku dne 24. června 1998.

S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Úmluvu ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropy, depozitáře Úmluvy, dne 20. prosince 1999.

Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 9 odst. 2 dne 22. prosince 1981. Pro Českou republiku vstoupila v platnost podle odstavce 3 téhož článku dne 21. března 2000.

Anglické znění Úmluvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

EVROPSKÁ RÁMCOVÁ ÚMLUVA
O PŘESHRANIČNĺ SPOLUPRÁCI
MEZI
ÚZEMNĺMI SPOLEČENSTVĺMI
NEBO ÚŘADY

Preambule

Členské státy Rady Evropy, signatáři této úmluvy

berouce v úvahu, že cílem Rady Evropy je dosažení větší jednoty jejích členů a podpora jejich spolupráce;

berouce v úvahu, že podle článku 1 Statutu Rady Evropy bude tento cíl plněn především prostřednictvím dohod v oblasti správy;

berouce v úvahu, že Rada Evropy má zajišťovat, aby se územní společenství nebo úřady účastnily uskutečňování tohoto cíle,

berouce v úvahu potenciální závažnost, kterou při uskutečňování tohoto cíle sehrává spolupráce mezi příhraničními územními společenstvími nebo úřady, kupříkladu v takových oblastech, jako je rozvoj regionů, měst a venkovských oblastí, ochrana životního prostředí, zlepšování veřejné vybavenosti a služeb a vzájemná pomoc v nouzových situacích;

majíce na zřeteli minulé zkušenosti, jež ukazují, že spolupráce mezi místními a regionálními samosprávami v Evropě jim usnadňuje efektivní plnění jejich úkolů a zvláště přispívá ke zdokonalování a rozvoji příhraničních oblastí;

jsouce odhodlány v co největší možné míře takovouto spolupráci podporovat, a přispívat tak k hospodářskému a sociálnímu pokroku v příhraničních oblastech a k duchu přátelství, který spojuje evropské národy;

se usnesly na následujícím:

Článek 1

Každá smluvní strana se zavazuje usnadnit a podporovat přeshraniční spolupráci mezi územními společenstvími nebo úřady v rámci své jurisdikce s územními společenstvími nebo úřady v rámci jurisdikce jiných smluvních stran. Každá smluvní strana bude usilovat o podporu uzavírání smluv a dohod, jež by se ukázaly k tomuto účelu jako nezbytné v souladu s ústavními ustanoveními jednotlivých smluvních stran.

Článek 2

1. Pro účely této úmluvy znamená termín přeshraniční spolupráce jakékoliv dohodnuté jednání, jehož cílem je posílit a rozvíjet sousedské vztahy mezi územními společenstvími nebo úřady dvou nebo více smluvních stran, a uzavírání jakýchkoli dohod a smluv nezbytných k tomuto účelu. Přeshraniční spolupráce je uskutečňována v rámci působnosti a pravomoci územních společenství nebo úřadů dané vnitrostátním právem. Tato úmluva nemůže měnit rozsah a podstatu těchto pravomocí.

2. Pro účely této úmluvy výraz územní společenství nebo úřady znamená společenství, úřady nebo orgány vykonávající místní nebo regionální působnost, která je upravena vnitrostátním právem každého státu. Ovšem každá smluvní strana má právo, v době podpisu této úmluvy nebo pozdějším sdělením generálnímu tajemníkovi Rady Evropy, jmenovat společenství, úřady nebo orgány, subjekty a formy, na něž hodlá rozsah této úmluvy omezit nebo které hodlá z jejího rozsahu vyloučit.

Článek 3

1. Pro účely této úmluvy budou jednotlivé smluvní strany, v souladu s ustanoveními článku 2 odst. 2, podporovat jakoukoliv iniciativu územních společenství nebo úřadů, vyplývající z rámcových dohod mezi územními společenstvími nebo úřady vypracovaných Radou Evropy. Pokud uznají za nutné, mohou zohlednit vzorové bilaterální či multilaterální mezistátní dohody vypracované Radou Evropy, jejichž cílem je usnadnit spolupráci mezi územními společenstvími nebo úřady.

Přijatá opatření a dohody mohou vycházet ze vzorových a rámcových dohod, stanov a smluv, jež tvoří přílohy k této úmluvě pod čísly 1.1 až 1.5 a 2.1 až 2.6, které mohou být měněny podle specifických podmínek smluvních stran v daném smluvním státě. Tyto vzorové a rámcové dohody jsou pouze metodickým návodem a nemají charakter mezivládních smluv.

2. Pokud smluvní strany považují za nutné uzavřít mezistátní dohody, mohou, mimo jiné, určit rámec, formy a meze, v nichž mohou územní společenství nebo úřady zabývající se přeshraniční spoluprací působit. V každé dohodě mohou být uvedeny také územní společenství nebo orgány, jichž se tato spolupráce týká.

3. Předchozí ustanovení nebrání smluvním stranám v tom, aby na základě obecného souhlasu použily jiných forem přeshraniční spolupráce. Podobně nelze ustanovení této úmluvy interpretovat tak, že ruší platnost stávajících smluv o spolupráci.

4. Dohody a ujednání se uzavírají s patřičným ohledem na pravomoci vymezené interními zákony každé smluvní strany v záležitostech týkajících se mezinárodních vztahů a všeobecné politické linie a s ohledem na právní úpravu kontroly či dohledu, jimž územní společenství nebo úřady místní správy podléhají.

5. Za tímto účelem může každá smluvní strana určit - v okamžiku podpisu úmluvy nebo pozdějším sdělením generálnímu tajemníkovi Rady Evropy - orgány, kterým podle platné jurisdikce přísluší vykonávat kontrolu nebo dohled nad příslušnými územními společenstvími nebo úřady.

Článek 4

Každá smluvní strana bude usilovat o řešení všech právních, administrativních a technických obtíží, které by mohly bránit rozvoji a hladkému průběhu přeshraniční spolupráce, a bude v potřebném rozsahu koordinovat svůj postup s příslušnou smluvní stranou či stranami úmluvy.

Článek 5

Smluvní strany posoudí vhodnost udělit územním společenstvím nebo úřadům zabývajícím se přeshraniční spoluprací s ustanoveními této úmluvy stejné možnosti jako v případě spolupráce na národní úrovni.

Článek 6

Každá smluvní strana poskytne v nejširším možném rozsahu informace požadované druhou smluvní stranou, aby jí usnadnila plnění jejích závazků plynoucích z této smlouvy.

Článek 7

Každá smluvní strana bude dbát na to, aby příslušná územní společenství nebo úřady byly informovány o možnostech spolupráce, které jsou jim na základě této úmluvy k dispozici.

Článek 8

1. Smluvní strany zašlou generálnímu tajemníkovi Rady Evropy veškeré závažné informace o dohodách a ujednáních uvedených v článku 3.

2. Jakýkoliv návrh jedné nebo několika smluvních stran, jímž se doplňuje nebo rozšiřuje tato úmluva nebo vzorové dohody a ujednání, bude přednesen generálnímu tajemníkovi Rady Evropy. Tajemník Rady Evropy tyto návrhy předloží Výboru ministrů Rady Evropy, který rozhodne o dalším postupu.

Článek 9

1. Tuto úmluvu mohou podepsat členské státy Rady Evropy. Úmluva podléhá ratifikaci, přijetí či schválení. Listiny potvrzující ratifikaci, přijetí či schválení budou uloženy u generálního tajemníka Rady Evropy.

2. Tato úmluva vstupuje v platnost tři měsíce poté, co čtvrtá listina potvrzující ratifikaci, přijetí či schválení dané úmluvy bude předána k uložení za předpokladu, že alespoň dva ze států, které splnily tyto formální náležitosti, mají společnou hranici.

3. V případě signatářského státu, který ratifikuje, přijme či schválí tuto úmluvu následně, vstupuje úmluva v platnost tři měsíce poté, co byly listiny potvrzující ratifikaci, přijetí či schválení uloženy u generálního tajemníka Rady Evropy.

Článek 10

1. Jakmile tato úmluva vstoupí v platnost, může se Výbor ministrů Rady Evropy jednomyslně dohodnout a vyzvat kterýkoliv evropský stát, který není členem Rady Evropy, aby přistoupil k této úmluvě. Výslovný souhlas s touto výzvou musí projevit všechny členské státy, jež tuto úmluvu ratifikovaly.

2. Připojení k úmluvě se uskuteční uložením listiny stvrzující připojení se k této úmluvě u generálního tajemníka Rady Evropy, jež nabude platnosti do tří měsíců od data uložení.

Článek 11

1. Každá smluvní strana může, pokud jí to přísluší, od této úmluvy odstoupit prostřednictvím oznámení takového rozhodnutí generálnímu tajemníkovi Rady Evropy.

2. Odstoupení od úmluvy nabývá účinnosti šest měsíců po doručení rozhodnutí o odstoupení generálnímu tajemníkovi.

Článek 12

Generální tajemník Rady Evropy uvědomí členské státy Rady Evropy a všechny státy, které se připojily k dané úmluvě, o:

a)  jakémkoliv dalším podpisu této úmluvy;

b)  uložení jakékoliv listiny potvrzující ratifikaci, přijetí, schválení nebo přístup k dané úmluvě;

c)  jakémkoliv datu nabytí účinnosti dané úmluvy v souladu s článkem 9;

d)  jakémkoliv prohlášení obdrženém v souladu s ustanovením článku 2 odst. 2 nebo článku 3 odst. 5;

e)  jakémkoliv prohlášení obdrženém při plnění ustanovení článku 11 a o datu, kdy odstoupení od úmluvy nabývá účinnosti.

Na důkaz souhlasu s výše uvedeným textem jsme my, níže podepsaní, připojili své podpisy a zároveň prohlašujeme, že jsme plně odpovědni tak učinit.

Dáno v Madridu 21. května 1980 v jazyce anglickém a francouzském, přičemž obě jazykové verze jsou rovnoprávné, v jediném exempláři, který bude uložen v archivu Rady Evropy. Generální tajemník Rady Evropy předá ověřené kopie této úmluvy všem členským státům Rady Evropy a každému dalšímu státu, který se k dané úmluvě připojí.

PŘĺLOHA1)

Vzorové a rámcové dohody, stanovy a smlouvy o přeshraniční spolupráci
mezi územními společenstvími nebo úřady

Tento odstupňovaný systém vzorových dohod byl vytvořen rozlišením dvou hlavních kategorií definovaných podle úrovně, na níž se dohody uzavírají:
 - vzorové mezistátní dohody o přeshraniční spolupráci na místní či regionální úrovni;
 - rámcové dohody, smlouvy a stanovy, jež mohou poskytnout základ přeshraniční spolupráce mezi územními společenstvími nebo úřady.

Jak vyplývá z níže uvedeného přehledu, pouze dvě vzorové mezistátní smlouvy o podpoře přeshraniční spolupráce a regionálních přeshraničních vztazích spadají do výhradní kompetence států. Ostatní mezistátní dohody, jejichž vzory byly zařazeny do druhé kategorie, pouze stanovují právní rámec pro uzavření dohod nebo smluv mezi územními úřady nebo společenstvími.

1.  VZOROVÉ MEZISTÁTNĺ DOHODY

 Obecná ustanovení vzorových dohod

1.1   Vzorová mezistátní dohoda o podpoře přeshraniční spolupráce
1.2   Vzorová mezistátní dohoda o regionálních přeshraničních konzultacích
1.3   Vzorová mezistátní dohoda o místních přeshraničních konzultacích
1.4   Vzorová mezistátní dohoda o smluvním zabezpečení přeshraniční spolupráce mezi územními společenstvími nebo úřady
1.5   Vzorová mezistátní dohoda o orgánech přeshraniční spolupráce mezi místními úřady
1.6   Vzorová dohoda o hospodářské a sociální spolupráci mezi regiony nebo obcemi
1.7   Vzorová dohoda o mezivládní spolupráci v oblasti územního plánování
1.8   Vzorová dohoda o přeshraniční spolupráci mezi regiony nebo obcemi v oblasti územního plánování
1.9   Vzorová dohoda o vytvoření a řízení přeshraničních přírodních parků
1.10  Vzorová dohoda o vytvoření a řízení přeshraničních parků na venkově
1.11  Vzorová mezistátní dohoda o přeshraniční spolupráci v otázkách týkajících se celoživotního vzdělávání, informací, zaměstnanosti a pracovních podmínek
1.12  Vzorová mezistátní dohoda o podpoře přeshraniční nebo nadnárodní spolupráce mezi školami
1.13  Vzorová dohoda o přeshraniční nebo meziúzemní spolupráci v oblasti využívání půdy podél přeshraničních řek
1.14  Vzorová mezistátní dohoda (bilaterální nebo multilaterální) o přeshraniční spolupráci uskupení, která nejsou právnickými osobami

2.  RÁMCOVÉ DOHODY, STANOVY
A SMLOUVY MEZI MĺSTNĺMI ÚŘADY

2.1   Rámcová dohoda mezi místními úřady o ustanovení konzultační skupiny
2.2   Rámcová dohoda o koordinaci při správě přeshraničních místních veřejných záležitostí
2.3   Rámcová dohoda o ustavení soukromoprávních přeshraničních sdružení
2.4   Rámcová dohoda o dodávkách či poskytování služeb mezi místními úřady příhraničních oblastí (soukromoprávní typ)
2.5   Rámcová dohoda o dodávkách či poskytování služeb mezi místními úřady příhraničních oblastí (veřejnoprávní typ)
2.6   Rámcová dohoda mezi místními úřady o institucionálním zabezpečení zajišťujícím přeshraniční spolupráci
2.7   Vzorová dohoda o hospodářské a sociální spolupráci mezi regiony nebo mezi obcemi
2.8   Vzorová dohoda o spolupráci v oblasti územního plánování mezi regiony
2.9   Vzorová dohoda o tvorbě a řízení přeshraničních parků
2.10  Vzorová dohoda o tvorbě a řízení přeshraničních parků - venkov
2.11  Vzorová dohoda mezi soukromoprávními asociacemi o tvorbě a řízení přeshraničních parků
2.12  Vzorová dohoda mezi místními a regionálními orgány o rozvoji přeshraniční spolupráce v civilní ochraně a vzájemné pomoci v případě neštěstí v příhraničních oblastech
2.13  Vzorová dohoda o nadnárodní spolupráci mezi školami a obcemi
2.14  Vzorová dohoda o zavedení přeshraničního školního kurikula
2.15  Vzorová dohoda o přeshraniční nebo regionální spolupráci v oblasti využití půdy podél přeshraničních řek
2.16  Vzorová dohoda o přeshraniční spolupráci, na jejímž základě jsou vypracovány stanovy sdružení pro přeshraniční spolupráci, které má právní subjektivitu

(jednotlivé vzorové dohody nejsou v textové podobě)

E-shop

Ukončení podnikání

Ukončení podnikání

doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie věnovaná ukončení podnikání čtenáře podrobně provede jak obecnými informacemi o skončení podnikání (např. statistickými údaji o tom, jaká je šance nového podniku přežít první rok), tak konkrétními případy (např. diagnostickým testem, jestli stávající krize podniku směřuje ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Správní právo hmotné. Obecná část, 3. vydání

Správní právo hmotné. Obecná část, 3. vydání

Eva Horzinková, Zdeněk Fiala - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání učebnice reaguje na změny, které přinesla nová právní úprava správního trestání (zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích) a vývoj soudní judikatury. Kniha seznamuje se základními pojmy a instituty obecné části správního práva, ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Občanský soudní řád, Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů - Řízení sporné

Občanský soudní řád, Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů - Řízení sporné

JUDr. Petr Levický, Ph.D. a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

První svazek řady souboru Civilního řízení obsahuje Občanský soudní řád (§ 1 až 250l) a zákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů a zahrnuje tak pravidla civilního procesu, celé řízení ...

Cena: 1 870 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.