Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou, 5. vydání

Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou, 5. vydání

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění účinném k 1. 5. 2018 doplněný výkladovými poznámkami a nejnovější vybranou soudní judikaturou, zejména Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a v řadě případů i soudů krajských. Kniha vychází v pátém, aktualizovaném vydání.
autor: Jan Hrabák vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 5. 2018, 484 stran
ISBN: 978-80-7598-134-9

Cena: 710 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam právních předpisů - str. XVI
Úvodní slovo autora k pátému vydání publikace - str. XX
Vybrané pasáže z důvodové zprávy - str. XXI
§ 1–8 Část první Úvodní ustanovení - str. 1
§ 1 Hlava I Předmět úpravy - str. 1
§ 1 - str. 1
§ 2–8 Hlava II Základní zásady činnosti správních orgánů - str. 8
§ 2 - str. 8
§ 3 - str. 15
§ 4 - str. 18
§ 5 - str. 21
§ 6  - str. 22
§ 7  - str. 25
§ 8 - str. 26
§ 9–129 Část druhá Obecná ustanovení o správním řízení . .28
§ 9 Hlava I Správní řízení - str. 28
§ 9 - str. 28
§ 10–26 Hlava II Správní orgány - str. 30
Díl 1 Příslušnost správních orgánů  - str. 30
§ 10 Věcná příslušnost - str. 30
§ 11 Místní příslušnost - str. 31
§ 12 Postoupení pro nepříslušnost - str. 35
§ 13 - str. 37
Díl 2 Vyloučení z projednávání a rozhodování věci - str. 40
§ 14  - str. 40
Díl 3 Vedení řízení a úkony správních orgánů - str. 47
§ 15 Vedení řízení  - str. 47
§ 16 Jednací jazyk - str. 50
§ 17 Spis - str. 53
§ 18 Protokol - str. 57
Díl 4 Doručování - str. 61
§ 19 Společné ustanovení o doručování - str. 61
§ 20 Doručování fyzickým osobám - str. 70
§ 21 Doručování právnickým osobám - str. 75
§ 22 Doručování do ciziny  - str. 80
§ 23 Uložení - str. 81
§ 24 Překážky při doručování - str. 83
§ 25 Doručování veřejnou vyhláškou - str. 87
§ 26 Úřední deska - str. 91
§ 27–38 Hlava III Účastníci řízení a zastoupení - str. 95
Díl 1 Účastníci řízení - str. 95
§ 27 - str. 95
§ 28 - str. 100
§ 29 Procesní způsobilost - str. 101
§ 30 Úkony právnické osoby - str. 104
§ 31 Zástupce  - str. 106
§ 32 Zastoupení na základě zákona a opatrovnictví - str. 108
§ 33 Zastoupení na základě plné moci - str. 113
§ 34 - str. 116
§ 35 Společný zmocněnec a společný zástupce - str. 117
Díl 2 Úkony účastníků - str. 119
§ 36  - str. 119
§ 37 Podání - str. 123
§ 38 Nahlížení do spisu  - str. 129
§ 39–41 Hlava IV Lhůty a počítání času - str. 135
§ 39 Určení lhůty k provedení úkonu - str. 135
§ 40 Počítání času - str. 136
§ 41 Navrácení v předešlý stav - str. 141
§ 42–43 Hlava V Postup před zahájením řízení - str. 146
§ 42 Přijímání podnětů k zahájení řízení  - str. 146
§ 43 Odložení věci - str. 147
§ 44–79 Hlava VI Průběh řízení v prvním stupni - str. 149
Díl 1 Zahájení řízení - str. 149
§ 44 Zahájení řízení o žádosti - str. 149
§ 45 Žádost - str. 151
§ 46 Zahájení řízení z moci úřední - str. 153
§ 47 - str. 161
§ 48 Překážky řízení - str. 162
Díl 2 Ústní jednání - str. 164
§ 49 - str. 164
Díl 3 Podklady pro vydání rozhodnutí  - str. 166
§ 50  - str. 166
§ 51 - str. 173
§ 52 - str. 180
§ 53 Důkaz listinou - str. 181
§ 54 Důkaz ohledáním - str. 184
§ 55 Důkaz svědeckou výpovědí - str. 186
§ 56 Důkaz znaleckým posudkem  - str. 190
§ 57  - str. 194
Díl 4 Zajištění účelu a průběhu řízení - str. 197
§ 58 Úvodní ustanovení  - str. 197
§ 59 Předvolání - str. 199
§ 60 Předvedení  - str. 200
§ 61 Předběžné opatření - str. 202
§ 62 Pořádková pokuta - str. 205
§ 63 Vykázání z místa konání úkonu - str. 209
Díl 5 Přerušení řízení a zastavení řízení - str. 210
§ 64 - str. 210
§ 65  - str. 214
§ 66  - str. 216
Díl 6 Rozhodnutí  - str. 220
§ 67 Obsah a forma rozhodnutí - str. 220
§ 68 - str. 222
§ 69 - str. 228
§ 70 - str. 230
§ 71 Lhůty pro vydání rozhodnutí - str. 232
§ 72 Oznamování rozhodnutí - str. 235
§ 73 - str. 237
§ 74 - str. 238
§ 75 Doložka právní moci nebo vykonatelnosti  - str. 240
§ 76 Usnesení - str. 242
Díl 7 Nicotnost rozhodnutí - str. 243
§ 77 - str. 243
§ 78 zrušen - str. 250
Díl 8 Náklady řízení - str. 251
§ 79 - str. 251
§ 80 Hlava VII Ochrana před nečinností - str. 256
§ 80 - str. 256
§ 81–93 Hlava VIII Odvolací řízení - str. 260
§ 81 - str. 260
§ 82 - str. 263
§ 83 - str. 267
§ 84 Odvolací lhůta při neoznámení rozhodnutí  - str. 269
§ 85  - str. 271
§ 86 - str. 273
§ 87  - str. 274
§ 88 Předání spisu odvolacímu správnímu orgánu - str. 275
§ 89 - str. 276
§ 90 Rozhodnutí odvolacího správního orgánu - str. 277
§ 91  - str. 282
§ 92  - str. 283
§ 93 - str. 285
§ 94–99 Hlava IX Přezkumné řízení - str. 286
§ 94 - str. 286
§ 95 - str. 290
§ 96 - str. 292
§ 97 Rozhodnutí v přezkumném řízení - str. 293
§ 98 Zkrácené přezkumné řízení - str. 295
§ 99 Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení  - str. 296
§ 100–102 Hlava X Obnova řízení a nové rozhodnutí - str. 298
§ 100 Obnova řízení - str. 298
§ 101 Nové rozhodnutí - str. 304
§ 102 Společné ustanovení  - str. 306
§ 103–129 Hlava XI Exekuce - str. 309
Díl 1 Úvodní ustanovení - str. 309
§ 103 - str. 309
§ 104  - str. 309
§ 105 - str. 310
Díl 2 Exekuce na peněžitá plnění  - str. 311
§ 106  - str. 311
Díl 3 Exekuce na nepeněžitá plnění  - str. 312
§ 107 Příslušnost  - str. 312
§ 108 Právo vymáhat nepeněžitou povinnost - str. 313
§ 109 Exekuční výzva - str. 315
§ 110 Nařízení exekuce - str. 316
§ 111 Exekuční příkaz  - str. 316
§ 112 Způsoby provedení exekuce  - str. 317
§ 113 Odložení a přerušení exekuce - str. 318
§ 114 - str. 319
§ 115 Zastavení exekuce - str. 320
§ 116 Exekuční náklady - str. 321
§ 117 Námitky - str. 322
§ 118 Společná ustanovení - str. 323
§ 119  - str. 324
§ 120 - str. 326
§ 121 - str. 327
§ 122  - str. 328
§ 123  - str. 328
§ 124 - str. 329
§ 125 - str. 331
§ 126 Osobní prohlídka a prohlídka bytu a jiných místností  - str. 332
§ 127 - str. 334
§ 128 - str. 334
§ 129  - str. 335
§ 130–153 Část třetí Zvláštní ustanovení o správním řízení - str. 337
§ 130–135 Hlava I Zvláštní ustanovení o správních orgánech - str. 337
§ 130 Příslušnost orgánu veřejnoprávní korporace nebo jiné právnické osoby  - str. 338
§ 131  - str. 338
§ 132  - str. 343
§ 133  - str. 344
§ 134 - str. 346
§ 135 - str. 347
§ 136 Hlava II Dotčené orgány - str. 349
§ 136 - str. 349
§ 137–139 Hlava III Zvláštní ustanovení o postupu před zahájením řízení - str. 352
§ 137 Vysvětlení - str. 352
§ 138 Zajištění důkazu - str. 354
§ 139 Předběžná informace - str. 356
§ 140–146 Hlava IV Zvláštní ustanovení o některých řízeních - str. 359
§ 140 Společné řízení  - str. 359
§ 141 Sporné řízení  - str. 362
§ 142 Řízení o určení právního vztahu - str. 365
§ 143 Řízení na místě - str. 368
§ 144 Řízení s velkým počtem účastníků - str. 370
§ 145 Řízení s předstihem žádosti - str. 373
§ 146 Řízení o výběru žádosti  - str. 374
§ 147 Hlava V Zvláštní ustanovení o zajištění průběhu a účelu řízení  - str. 377
§ 147 Záruka za splnění povinnosti - str. 377
§ 148–151 Hlava VI Zvláštní ustanovení o některých rozhodnutích  - str. 380
§ 148 Mezitímní rozhodnutí a rozhodnutí v části věci - str. 380
§ 149 Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem - str. 381
§ 150 Příkaz  - str. 386
§ 151 Vydání dokladu - str. 390
§ 152–153 Hlava VII Zvláštní ustanovení o přezkoumávání rozhodnutí - str. 392
§ 152 Rozklad  - str. 392
§ 153 Uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním soudnictví - str. 395
§ 154–158 Část čtvrtá Vyjádření, osvědčení a sdělení  - str. 398
§ 154  - str. 398
§ 155 - str. 401
§ 156 - str. 403
§ 157 - str. 405
§ 158 - str. 406
§ 159–170 Část pátá Veřejnoprávní smlouvy - str. 408
§ 159  - str. 408
§ 160 - str.  411
§ 161  - str. 413
§ 162 - str. 414
§ 163 - str. 415
§ 164  - str. 417
§ 165 - str. 418
§ 166 - str. 420
§ 167 - str. 421
§ 168 - str. 423
§ 169 - str. 423
§ 170 - str. 424
§ 171–174 Část šestá Opatření obecné povahy - str. 426
§ 171 - str. 426
§ 172 - str. 432
§ 173 - str. 436
§ 174  - str. 438
§ 175–183 Část sedmá Společná, přechodná a závěrečná ustanovení - str. 439
§ 175–178 Hlava I Společná ustanovení  - str. 439
§ 175 Stížnosti - str. 439
§ 176 - str. 442
§ 177  - str. 442
§ 178 - str. 444
§ 179–183 Hlava II Přechodná a závěrečná ustanovení - str. 447
§ 179  - str. 447
§ 180 - str. 449
§ 181  - str. 451
§ 182 - str. 452
§ 183 - str. 453
§ 184 Část osmá Účinnost  - str. 454
§ 184  - str. 454
Věcný rejstřík  - str. 455
O autorovi  - str. 460

Další nabídka k tématu

Správní řízení od A do Z, 3 vydání

Správní řízení od A do Z, 3 vydání

JUDr. Eva Šormová - Anag, spol. s r. o.

Jedná se o třetí vydání této publikace, které je aktualizované a doplněné podle zkušeností a poznatků nabytých za dobu platnosti správního řádu. Příručka je praktická a může sloužit jak ke každodennímu používání, tak pro nárazovou potřebu novým úředníkům, starostům, účastníkům a ...

Cena: 579 KčKOUPIT

Správní právo procesní, 6. vydání

Správní právo procesní, 6. vydání

Eva Horzinková, Vladimír Novotný - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice vykládá čtivou a přístupnou formou správní právo procesní – obecnou část. Kniha ve svém šestém vydání reaguje na novelizace správního řádu i na novou právní úpravu správního trestání. Zprostředkovává také další vývoj judikatury správních soudů a Ústavního ...

Cena: 520 KčKOUPIT

Správní právo hmotné. Obecná část, 3. vydání

Správní právo hmotné. Obecná část, 3. vydání

Eva Horzinková, Zdeněk Fiala - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání učebnice reaguje na změny, které přinesla nová právní úprava správního trestání (zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích) a vývoj soudní judikatury. Kniha seznamuje se základními pojmy a instituty obecné části správního práva, ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Správní řád -  Komentář, 6. vydání

Správní řád - Komentář, 6. vydání

Luboš Jemelka, Klára Pondělíčková, David Bohadlo - C. H. Beck

6. vydání komentáře SpŘ reaguje na změny v právní úpravě nastalé od jeho 5. vydání . Konkrétně jde o novou úpravou správního trestání v podobě zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ať již jde o změny terminologické, či změny v konkrétních procesních ...

Cena: 1 690 KčKOUPIT

ÚZ č. 1336 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

ÚZ č. 1336 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění správního řádu, novelizovaný soudní řád správní a vyhlášku o rozsahu hotových výdajů a ušlém výdělku. Ve druhé kapitole najdete aktuální text zákona o některých přestupcích, zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dále text vyhlášky ...

Cena: 77 KčKOUPIT

Správní řád s poznámkami a judikaturou, 4. vydání

Správní řád s poznámkami a judikaturou, 4. vydání

Petr Průcha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Čtvrté aktualizované a doplněné vydání publikace je zpracováno podle právního stavu k 1. 7. 2019. Reflektuje novelizace správního řádu (naposledy zákonem č. 176/2018 Sb.) a uvádí novou judikaturu, která byla rozšířena či obohacena o další zajímavé právní názory. Jednotlivá ...

Cena: 780 KčKOUPIT

Správní právo. Obecná část

Správní právo. Obecná část

Martin Kopecký - C. H. Beck

Nová učebnice Správní právo. Obecná část v sobě zúročuje bohaté a mnohaleté autorské a pedagogické zkušenosti autora. Na více než pěti stech stranách čtenáře detailně seznamuje s celou obecnou částí správního práva. Autor vedle výkladů o základních institutech a pojmech oboru přináší ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Veřejnoprávní smlouvy koordinační

Veřejnoprávní smlouvy koordinační

Vojtěch Příkopa - C. H. Beck

Publikace přináší systematické roztřídění veřejnoprávních smluv koordinačních a zhodnocení jejich úpravy jak hmotněprávní, tak procesní. To vše je činěno při současném zohlednění tuzemské i zahraniční literatury a rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu. Vysvětlena je mimo jiné ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Správní trestání

Správní trestání

Kateřina Frumarová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se zaměřuje na oblast správního trestání v nejširším smyslu. Zabývá se nejen odpovědností za správní delikty ve smyslu práva správního, ale širokou pozornost věnuje i odpovědnosti za platební delikty z pohledu práva finančního. Stručněji pak přibližuje deliktní odpovědnost ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Praktikum z obecného správního práva, 1. část, 2. přepracované vydání

Praktikum z obecného správního práva, 1. část, 2. přepracované vydání

Olga Pouperová, Kateřina Frumarová, Lucia Madleňáková -

Praktikum je určeno k procvičování znalostí úvodních témat obecného správního práva. Každá kapitola obsahuje základní osnovu pojmů, z nichž vycházejí případy k řešení. Zahrnuta jsou i jednoduchá cvičení, ...

Cena: 170 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.