Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Správní řád s poznámkami a judikaturou, 4. vydání

Správní řád s poznámkami a judikaturou, 4. vydání

Čtvrté aktualizované a doplněné vydání publikace je zpracováno podle právního stavu k 1. 7. 2019. Reflektuje novelizace správního řádu (naposledy zákonem č. 176/2018 Sb.) a uvádí novou judikaturu, která byla rozšířena či obohacena o další zajímavé právní názory.

Jednotlivá ustanovení zákona jsou opatřena podrobnými výkladovými poznámkami a tam, kde je to instruktivní, jsou doplněna i důvodovou zprávou. Poznámky jsou pojaty jako koncentrovanější výkladový pohled na obsah úpravy ve správním řádu, což čtenáři umožní pohotovější orientaci ve správním řádu.

Významnou součástí výkladu jsou citace z právních vět soudní judikatury a také ze závěrů poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu. Uživatelskou vlídnost zvyšuje věcný rejstřík.

Kniha je určena především úředníkům veřejné správy, zdrojem informací však může být i pro ostatní osoby, které se dostávají do režimů upravených správním řádem tzv. na „druhé straně“, jakož i pro jejich zástupce.

autor: Petr Průcha; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 14. 8. 2019
ISBN: 978-80-7502-355-1

Cena: 780 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvodem - str. 13
Poznámka ke druhému vydání - str. 17
Úvodní poznámka ke třetímu vydání - str. 19
Úvodní poznámka ke čtvrtému vydání - str. 21
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ze dne 24. června 2004 - str. 23
Část první – Úvodní ustanovení - str. 23
Hlava I Předmět úpravy - str. 23
§ 1 - str. 23
Hlava II Základní zásady činnosti správních orgánů - str. 29
§ 2 - str. 31
§ 3 - str. 36
§ 4 - str. 40
§ 5 - str. 44
§ 6 - str. 45
§ 7 - str. 48
§ 8  - str. 49
Část druhá – Obecná ustanovení o správním řízení - str. 51
Hlava I Správní řízení - str. 51
§ 9 - str. 51
Hlava II Správní orgány - str. 53
Díl 1 Příslušnost správních orgánů - str. 53
§ 10 Věcná příslušnost - str. 53
§ 11 Místní příslušnost - str. 55
§ 12 Postoupení pro nepříslušnost - str. 57
Dožádání  - str. 59
§ 13 - str. 59
Díl 2 Vyloučení z projednávání a rozhodování věci - str. 61
§ 14 - str. 61
Díl 3 Vedení řízení a úkony správních orgánů - str. 70
§ 15 Vedení řízení  - str. 70
§ 16 Jednací jazyk  - str. 73
§ 17 Spis  - str. 76
§ 18 Protokol - str. 78
Díl 4 Doručování  - str. 81
§ 19 Společné ustanovení o doručování - str. 81
§ 20 Doručování fyzickým osobám - str. 87
§ 21 Doručování právnickým osobám - str. 90
§ 22 Doručování do ciziny - str. 93
§ 23 Uložení - str. 93
§ 24 Překážky při doručování - str. 95
§ 25 Doručování veřejnou vyhláškou - str. 101
§ 26 Úřední deska - str. 104
Hlava III Účastníci řízení a zastoupení - str. 106
Díl 1 Účastníci řízení  - str. 106
§ 27 - str. 106
§ 28 - str. 111
§ 29 Procesní způsobilost  - str. 113
§ 30 Úkony právnické osoby - str. 115
§ 31 Zástupce - str. 117
§ 32 Zastoupení na základě zákona a opatrovnictví - str. 117
§ 33 Zastoupení na základě plné moci  - str. 122
§ 34  - str. 125
§ 35 Společný zmocněnec a společný zástupce - str. 127
Díl 2 Úkony účastníků - str. 129
§ 36  - str. 129
§ 37 Podání  - str. 137
§ 38 Nahlížení do spisu - str. 144
Hlava IV Lhůty a počítání času  - str.  151
§ 39 Určení lhůty k provedení úkonu - str. 151
§ 40 Počítání času - str. 152
§ 41 Navrácení v předešlý stav - str. 155
Hlava V Postup před zahájením řízení - str. 158
§ 42 Přijímání podnětů k zahájení řízení - str. 158
§ 43 Odložení věci  - str.  159
Hlava VI Průběh řízení v prvním stupni  - str. 161
Díl 1 Zahájení řízení - str. 161
§ 44 Zahájení řízení o žádosti - str. 161
§ 45 Žádost - str. 163
§ 46 Zahájení řízení z moci úřední - str. 166
§ 47 - str. 170
§ 48 Překážky řízení - str. 171
Díl 2 Ústní jednání - str. 175
§ 49 - str. 175
Díl 3 Podklady pro vydání rozhodnutí - str. 177
§ 50  - str. 177
Dokazování - str. 183
§ 51  - str. 183
§ 52 - str. 189
§ 53 Důkaz listinou - str. 190
§ 54 Důkaz ohledáním - str. 193
§ 55 Důkaz svědeckou výpovědí - str. 196
§ 56 Důkaz znaleckým posudkem - str. 197
Předběžná otázka - str.  199
§ 57 - str. 199
Díl 4 Zajištění účelu a průběhu řízení - str. 202
§ 58 Úvodní ustanovení - str. 202
§ 59 Předvolání - str. 203
§ 60 Předvedení - str. 205
§ 61 Předběžné opatření - str. 205
§ 62 Pořádková pokuta - str. 207
§ 63 Vykázání z místa konání úkonu - str. 212
Díl 5 Přerušení řízení a zastavení řízení - str.  213
Přerušení řízení  - str. 213
§ 64  - str. 213
§ 65 - str. 217
Zastavení řízení  - str. 218
§ 66  - str. 218
Díl 6 Rozhodnutí - str. 224
§ 67 Obsah a forma rozhodnutí - str. 224
Náležitosti rozhodnutí  - str. 230
§ 68 - str. 230
§ 69  - str. 241
§ 70 - str. 244
§ 71 Lhůty pro vydání rozhodnutí  - str. 246
§ 72 Oznamování rozhodnutí - str. 251
Právní moc, vykonatelnost a jiné právní účinky rozhodnutí - str. 253
§ 73 - str. 253
§ 74  - str. 255
§ 75 Doložka právní moci nebo vykonatelnosti  - str. 257
§ 76 Usnesení - str. 258
Díl 7 Nicotnost rozhodnutí - str. 260
§ 77  - str. 260
Díl 8 Náklady řízení  - str. 267
§ 79 - str. 267
Hlava VII Ochrana před nečinností  - str. 270
§ 80 - str. 270
Hlava VIII Odvolací řízení - str. 277
Odvolání - str. 277
§ 81 - str. 277
§ 82  - str. 279
Odvolací lhůta - str. 285
§ 83 - str. 285
§ 84 Odvolací lhůta při neoznámení rozhodnutí - str. 288
Účinky odvolání  - str. 289
§ 85 - str. 289
Podání odvolání a postup správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal - str. 292
§ 86 - str. 292
§ 87  - str. 294
§ 88 Předání spisu odvolacímu správnímu orgánu - str. 295
Postup odvolacího správního orgánu - str. 297
§ 89  - str. 297
§ 90 Rozhodnutí odvolacího správního orgánu - str. 300
§ 91 - str. 308
§ 92 - str. 310
Použití obecných ustanovení - str. 314
§ 93 - str. 314
Hlava IX Přezkumné řízení - str. 316
§ 94 - str. 316
§ 95 - str. 325
§ 96 - str. 328
§ 97 Rozhodnutí v přezkumném řízení - str. 332
§ 98 Zkrácené přezkumné řízení - str. 335
§ 99 Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení - str. 337
Hlava X Obnova řízení a nové rozhodnutí - str. 339
§ 100 Obnova řízení - str. 339
§ 101 - str. 349
§ 102 Společné ustanovení - str. 351
Hlava XI Exekuce - str. 353
Díl 1 Úvodní ustanovení  - str. 353
§ 103 - str. 353
§ 104 - str. 355
§ 105 - str. 355
Díl 2 Exekuce na peněžitá plnění - str. 356
§ 106  - str. 356
Díl 3 Exekuce na nepeněžitá plnění - str. 358
Oddíl 1 Obecná ustanovení - str. 358
§ 107 Příslušnost - str. 358
§ 108 Právo vymáhat nepeněžitou povinnost  - str. 359
§ 109 Exekuční výzva  - str. 360
§ 110 Nařízení exekuce - str. 362
§ 111 Exekuční příkaz - str. 363
§ 112 Způsoby provedení exekuce  - str. 364
§ 113 Odložení a přerušení exekuce - str. 366
§ 114 - str. 367
§ 115 Zastavení exekuce - str. 368
§ 116 Exekuční náklady - str. 369
§ 117 Námitky - str. 371
§ 118 Společná ustanovení  - str. 372
Oddíl 2 Exekuce provedením náhradního výkonu - str. 373
§ 119 - str. 373
Oddíl 3 Exekuce přímým vynucením - str. 375
§ 120 - str. 375
Vyklizení  - str.  376
§ 121 - str. 376
§ 122 - str. 377
§ 123 - str. 378
§ 124 - str. 378
Odebrání movité věci - str. 380
§ 125 - str. 380
§ 126 Osobní prohlídka a prohlídka bytu a jiných místností  - str. 381
Předvedení - str. 383
§ 127 - str. 383
Přizvané osoby  - str. 383
§ 128 - str. 383
Oddíl 4 Exekuce ukládáním donucovacích pokut - str. 384
§ 129 - str. 384
Část třetí – Zvláštní ustanovení o správním řízení - str. 386
Hlava I Zvláštní ustanovení o správních orgánech - str. 386
§ 130 Příslušnost orgánu veřejnoprávní korporace nebo jiné právnické osoby  - str. 386
Změny příslušnosti - str. 388
§ 131  - str. 388
§ 132 - str. 394
Spory o věcnou příslušnost - str. 396
§ 133 - str. 396
Řízení před kolegiálním orgánem - str. 399
§ 134 - str. 399
Součinnost Policie České republiky při provádění úkonů správního orgánu - str. 402
§ 135 - str. 402
Hlava II Dotčené orgány - str. 403
§ 136 - str. 403
Hlava III Zvláštní ustanovení o postupu před zahájením řízení - str. 406
§ 137 Vysvětlení  - str. 406
§ 138 Zajištění důkazu - str. 408
§ 139 Předběžná informace - str. 410
Hlava IV Zvláštní ustanovení o některých řízeních - str. 411
§ 140 Společné řízení  - str. 411
§ 141 Sporné řízení  - str. 414
§ 142 Řízení o určení právního vztahu - str. 417
§ 143 Řízení na místě - str. 422
§ 144 Řízení s velkým počtem účastníků - str. 425
§ 145 Řízení s předstihem žádosti - str. 428
§ 146 Řízení o výběru žádosti - str. 430
Hlava V Zvláštní ustanovení o zajištění průběhu a účelu řízení   - str. 431
§ 147 Záruka za splnění povinnosti - str. 431
Hlava VI Zvláštní ustanovení o některých rozhodnutích - str. 433
§ 148 Mezitímní rozhodnutí a rozhodnutí v části věci - str. 433
§ 149 Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem - str. 434
§ 150 Příkaz - str. 445
§ 151 Vydání dokladu - str. 448
Hlava VII Zvláštní ustanovení o přezkoumávání rozhodnutí - str. 450
§ 152 Rozklad - str. 450
§ 153 Uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním soudnictví - str. 454
Část čtvrtá – Vyjádření, osvědčení a sdělení - str. 456
§ 154 - str. 457
§ 155 - str. 462
§ 156 - str. 464
§ 157 - str. 468
§ 158 - str. 469
Část pátá – Veřejnoprávní smlouvy - str. 471
§ 159  - str. 472
Druhy veřejnoprávních smluv - str. 473
§ 160 - str. 473
§ 161 - str. 475
§ 162 - str. 478
Uzavírání veřejnoprávní smlouvy - str. 479
§ 163 - str. 479
§ 164 - str. 481
Přezkoumání souladu veřejnoprávní smlouvy s právními předpisy - str. 482
§ 165 - str. 482
Změna obsahu veřejnoprávní smlouvy, výpověď a zrušení veřejnoprávní smlouvy - str. 485
§ 166  - str. 485
§ 167 - str. 486
Souhlas třetích osob - str. 487
§ 168  - str. 487
Závazky z veřejnoprávních smluv - str. 488
§ 169 - str. 488
Obecné ustanovení  - str. 490
§ 170 - str. 490
Část šestá – Opatření obecné povahy - str. 491
§ 171 - str.  491
§ 172 - str. 497
§ 173 - str. 502
§ 174 - str. 505
Část sedmá – Společná, přechodná a závěrečná ustanovení  - str. 509
Hlava I Společná ustanovení - str. 509
§ 175 Stížnosti - str. 509
§ 176 - str. 513
§ 177 - str. 514
§ 178 - str. 516
Hlava II Přechodná a závěrečná ustanovení - str. 520
§ 179  - str. 520
§ 180 - str. 522
§ 181 - str. 523
§ 182 - str. 524
§ 183 - str. 525
Část osmá – Účinnost - str. 526
§ 184 - str. 526
Věcný rejstřík - str. 529

Další nabídka k tématu

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 3. vydání

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 3. vydání

David, Dobrovolná, Grygar, Hrabánek, Hromada, Kovářová, Králík, Křeček, Mlýnková, Nová, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Oblíbená kniha vzorů podání a smluv byla ve třetím vydání aktualizována s ohledem na recentní vývoj právní úpravy a judikatury. Bylo doplněno 29 nových vzorů, zejména z oblasti rodinného práva a práva obchodních společností. Kniha tak obsahuje celkem 331 vzorů. Publikace vychází z ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Správní právo, Zvláštní část (vybrané kapitoly), 3. vydání

Správní právo, Zvláštní část (vybrané kapitoly), 3. vydání

Vladimír Sládeček, Olga Pouperová, Lucia Madleňáková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice seznamuje s právní úpravou vybraných resortů a subresortů veřejné správy – s vnitřní správou, správou školství, živností, stavební správou, správou kultury, zdravotnictví, policie, hornictví a geologie a právní úpravou obrany státu. Text je zaměřen zejména na českou ...

Cena: 720 KčKOUPIT

Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení

Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení

Pavel Mates, Martin Kopecký - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mimořádné a dozorčí opravné prostředky patří mezi významné instituty správního řízení. Lze jimi zjednat nápravu v případech, kdy se pravomocné rozhodnutí ukáže být nezákonným. Publikace představuje komplexní a systematické zpracování opravných prostředků, které nabízí správní řád ...

Cena: 250 KčKOUPIT

ÚZ č. 1457 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

ÚZ č. 1457 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění správního řádu, soudní řád správní a vyhlášku o rozsahu hotových výdajů a ušlém výdělku; od posledního vydání byl dvakrát změněn správní řád (mj. se stanovuje 30denní lhůta pro vydání závazného stanoviska). Ve druhé kapitole najdete aktuální ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Správní uvážení a jeho přezkum

Správní uvážení a jeho přezkum

Barbora Košinárová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Správní uvážení je jedním z nejvýznamnějších a nejpoužívanějších institutů správního práva. Monografie komplexně zkoumá institut správního uvážení ve všech jeho projevech. V jednotlivých kapitolách se zabývá teoretickými východisky, procesem diskrečního rozhodování, vnitřním a ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Správní právo trestní, 2. vydání

Správní právo trestní, 2. vydání

Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice komplexně rozebírá náročnou problematiku správního práva trestního. Odborná srozumitelnost a pedagogická názornost Ve druhém vydání autoři reagovali na změny v právní úpravě (např. navrácení institutu domluvy v rámci příkazního řízení na místě, doplnění nových skutkových ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Správní právo. Obecná část, 2. vydání

Správní právo. Obecná část, 2. vydání

Martin Kopecký - C. H. Beck

Po dvou letech od vydání učebnice Martina Kopeckého Správní právo. Obecná část, která byla na knižním trhu již beznadějně rozebrána, vychází její druhé vydání. Kniha zúročuje bohaté a mnohaleté odborné a pedagogické zkušenosti autora. Ačkoli se rozsah od prvního vydání příliš neliší, ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami, 2. vydání

Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami, 2. vydání

Lukáš Potěšil, Kateřina Frumarová, Lukáš Glaser, David Hejč, Anna Richterová, Pavel Mates, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha obsahuje vzory podání, které je možné učinit vůči rozličným správním orgánům, a vzory úkonů, které činí správní orgány. Celkem 184 vzorů vychází z obsahu správního řádu a jeho jednotlivých ustanovení. ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Správní řád - Praktický komentář

Správní řád - Praktický komentář

Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Pavel Vetešník, Martin Škurek, Eva Horzinková, - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) je dílem autorského kolektivu, který se skládá jak ze zástupců akademické sféry, advokátní praxe, tak i zástupců samotné aplikační praxe (myšleno správních orgánů). Příslušná ustanovení správního řádu se autoři pokusili ...

Cena: 1 825 KčKOUPIT

Správní řízení od A do Z, 3 vydání

Správní řízení od A do Z, 3 vydání

JUDr. Eva Šormová - Anag, spol. s r. o.

Jedná se o třetí vydání této publikace, které je aktualizované a doplněné podle zkušeností a poznatků nabytých za dobu platnosti správního řádu. Příručka je praktická a může sloužit jak ke každodennímu používání, tak pro nárazovou potřebu novým úředníkům, starostům, účastníkům a ...

Cena: 579 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.