Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Správní řád s poznámkami a judikaturou, 4. vydání

Správní řád s poznámkami a judikaturou, 4. vydání

Čtvrté aktualizované a doplněné vydání publikace je zpracováno podle právního stavu k 1. 7. 2019. Reflektuje novelizace správního řádu (naposledy zákonem č. 176/2018 Sb.) a uvádí novou judikaturu, která byla rozšířena či obohacena o další zajímavé právní názory.

Jednotlivá ustanovení zákona jsou opatřena podrobnými výkladovými poznámkami a tam, kde je to instruktivní, jsou doplněna i důvodovou zprávou. Poznámky jsou pojaty jako koncentrovanější výkladový pohled na obsah úpravy ve správním řádu, což čtenáři umožní pohotovější orientaci ve správním řádu.

Významnou součástí výkladu jsou citace z právních vět soudní judikatury a také ze závěrů poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu. Uživatelskou vlídnost zvyšuje věcný rejstřík.

Kniha je určena především úředníkům veřejné správy, zdrojem informací však může být i pro ostatní osoby, které se dostávají do režimů upravených správním řádem tzv. na „druhé straně“, jakož i pro jejich zástupce.


autor: Petr Průcha; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 14. 8. 2019
ISBN: 978-80-7502-355-1

Cena: 780 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvodem - str. 13
Poznámka ke druhému vydání - str. 17
Úvodní poznámka ke třetímu vydání - str. 19
Úvodní poznámka ke čtvrtému vydání - str. 21
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ze dne 24. června 2004 - str. 23
Část první – Úvodní ustanovení - str. 23
Hlava I Předmět úpravy - str. 23
§ 1 - str. 23
Hlava II Základní zásady činnosti správních orgánů - str. 29
§ 2 - str. 31
§ 3 - str. 36
§ 4 - str. 40
§ 5 - str. 44
§ 6 - str. 45
§ 7 - str. 48
§ 8  - str. 49
Část druhá – Obecná ustanovení o správním řízení - str. 51
Hlava I Správní řízení - str. 51
§ 9 - str. 51
Hlava II Správní orgány - str. 53
Díl 1 Příslušnost správních orgánů - str. 53
§ 10 Věcná příslušnost - str. 53
§ 11 Místní příslušnost - str. 55
§ 12 Postoupení pro nepříslušnost - str. 57
Dožádání  - str. 59
§ 13 - str. 59
Díl 2 Vyloučení z projednávání a rozhodování věci - str. 61
§ 14 - str. 61
Díl 3 Vedení řízení a úkony správních orgánů - str. 70
§ 15 Vedení řízení  - str. 70
§ 16 Jednací jazyk  - str. 73
§ 17 Spis  - str. 76
§ 18 Protokol - str. 78
Díl 4 Doručování  - str. 81
§ 19 Společné ustanovení o doručování - str. 81
§ 20 Doručování fyzickým osobám - str. 87
§ 21 Doručování právnickým osobám - str. 90
§ 22 Doručování do ciziny - str. 93
§ 23 Uložení - str. 93
§ 24 Překážky při doručování - str. 95
§ 25 Doručování veřejnou vyhláškou - str. 101
§ 26 Úřední deska - str. 104
Hlava III Účastníci řízení a zastoupení - str. 106
Díl 1 Účastníci řízení  - str. 106
§ 27 - str. 106
§ 28 - str. 111
§ 29 Procesní způsobilost  - str. 113
§ 30 Úkony právnické osoby - str. 115
§ 31 Zástupce - str. 117
§ 32 Zastoupení na základě zákona a opatrovnictví - str. 117
§ 33 Zastoupení na základě plné moci  - str. 122
§ 34  - str. 125
§ 35 Společný zmocněnec a společný zástupce - str. 127
Díl 2 Úkony účastníků - str. 129
§ 36  - str. 129
§ 37 Podání  - str. 137
§ 38 Nahlížení do spisu - str. 144
Hlava IV Lhůty a počítání času  - str.  151
§ 39 Určení lhůty k provedení úkonu - str. 151
§ 40 Počítání času - str. 152
§ 41 Navrácení v předešlý stav - str. 155
Hlava V Postup před zahájením řízení - str. 158
§ 42 Přijímání podnětů k zahájení řízení - str. 158
§ 43 Odložení věci  - str.  159
Hlava VI Průběh řízení v prvním stupni  - str. 161
Díl 1 Zahájení řízení - str. 161
§ 44 Zahájení řízení o žádosti - str. 161
§ 45 Žádost - str. 163
§ 46 Zahájení řízení z moci úřední - str. 166
§ 47 - str. 170
§ 48 Překážky řízení - str. 171
Díl 2 Ústní jednání - str. 175
§ 49 - str. 175
Díl 3 Podklady pro vydání rozhodnutí - str. 177
§ 50  - str. 177
Dokazování - str. 183
§ 51  - str. 183
§ 52 - str. 189
§ 53 Důkaz listinou - str. 190
§ 54 Důkaz ohledáním - str. 193
§ 55 Důkaz svědeckou výpovědí - str. 196
§ 56 Důkaz znaleckým posudkem - str. 197
Předběžná otázka - str.  199
§ 57 - str. 199
Díl 4 Zajištění účelu a průběhu řízení - str. 202
§ 58 Úvodní ustanovení - str. 202
§ 59 Předvolání - str. 203
§ 60 Předvedení - str. 205
§ 61 Předběžné opatření - str. 205
§ 62 Pořádková pokuta - str. 207
§ 63 Vykázání z místa konání úkonu - str. 212
Díl 5 Přerušení řízení a zastavení řízení - str.  213
Přerušení řízení  - str. 213
§ 64  - str. 213
§ 65 - str. 217
Zastavení řízení  - str. 218
§ 66  - str. 218
Díl 6 Rozhodnutí - str. 224
§ 67 Obsah a forma rozhodnutí - str. 224
Náležitosti rozhodnutí  - str. 230
§ 68 - str. 230
§ 69  - str. 241
§ 70 - str. 244
§ 71 Lhůty pro vydání rozhodnutí  - str. 246
§ 72 Oznamování rozhodnutí - str. 251
Právní moc, vykonatelnost a jiné právní účinky rozhodnutí - str. 253
§ 73 - str. 253
§ 74  - str. 255
§ 75 Doložka právní moci nebo vykonatelnosti  - str. 257
§ 76 Usnesení - str. 258
Díl 7 Nicotnost rozhodnutí - str. 260
§ 77  - str. 260
Díl 8 Náklady řízení  - str. 267
§ 79 - str. 267
Hlava VII Ochrana před nečinností  - str. 270
§ 80 - str. 270
Hlava VIII Odvolací řízení - str. 277
Odvolání - str. 277
§ 81 - str. 277
§ 82  - str. 279
Odvolací lhůta - str. 285
§ 83 - str. 285
§ 84 Odvolací lhůta při neoznámení rozhodnutí - str. 288
Účinky odvolání  - str. 289
§ 85 - str. 289
Podání odvolání a postup správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal - str. 292
§ 86 - str. 292
§ 87  - str. 294
§ 88 Předání spisu odvolacímu správnímu orgánu - str. 295
Postup odvolacího správního orgánu - str. 297
§ 89  - str. 297
§ 90 Rozhodnutí odvolacího správního orgánu - str. 300
§ 91 - str. 308
§ 92 - str. 310
Použití obecných ustanovení - str. 314
§ 93 - str. 314
Hlava IX Přezkumné řízení - str. 316
§ 94 - str. 316
§ 95 - str. 325
§ 96 - str. 328
§ 97 Rozhodnutí v přezkumném řízení - str. 332
§ 98 Zkrácené přezkumné řízení - str. 335
§ 99 Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení - str. 337
Hlava X Obnova řízení a nové rozhodnutí - str. 339
§ 100 Obnova řízení - str. 339
§ 101 - str. 349
§ 102 Společné ustanovení - str. 351
Hlava XI Exekuce - str. 353
Díl 1 Úvodní ustanovení  - str. 353
§ 103 - str. 353
§ 104 - str. 355
§ 105 - str. 355
Díl 2 Exekuce na peněžitá plnění - str. 356
§ 106  - str. 356
Díl 3 Exekuce na nepeněžitá plnění - str. 358
Oddíl 1 Obecná ustanovení - str. 358
§ 107 Příslušnost - str. 358
§ 108 Právo vymáhat nepeněžitou povinnost  - str. 359
§ 109 Exekuční výzva  - str. 360
§ 110 Nařízení exekuce - str. 362
§ 111 Exekuční příkaz - str. 363
§ 112 Způsoby provedení exekuce  - str. 364
§ 113 Odložení a přerušení exekuce - str. 366
§ 114 - str. 367
§ 115 Zastavení exekuce - str. 368
§ 116 Exekuční náklady - str. 369
§ 117 Námitky - str. 371
§ 118 Společná ustanovení  - str. 372
Oddíl 2 Exekuce provedením náhradního výkonu - str. 373
§ 119 - str. 373
Oddíl 3 Exekuce přímým vynucením - str. 375
§ 120 - str. 375
Vyklizení  - str.  376
§ 121 - str. 376
§ 122 - str. 377
§ 123 - str. 378
§ 124 - str. 378
Odebrání movité věci - str. 380
§ 125 - str. 380
§ 126 Osobní prohlídka a prohlídka bytu a jiných místností  - str. 381
Předvedení - str. 383
§ 127 - str. 383
Přizvané osoby  - str. 383
§ 128 - str. 383
Oddíl 4 Exekuce ukládáním donucovacích pokut - str. 384
§ 129 - str. 384
Část třetí – Zvláštní ustanovení o správním řízení - str. 386
Hlava I Zvláštní ustanovení o správních orgánech - str. 386
§ 130 Příslušnost orgánu veřejnoprávní korporace nebo jiné právnické osoby  - str. 386
Změny příslušnosti - str. 388
§ 131  - str. 388
§ 132 - str. 394
Spory o věcnou příslušnost - str. 396
§ 133 - str. 396
Řízení před kolegiálním orgánem - str. 399
§ 134 - str. 399
Součinnost Policie České republiky při provádění úkonů správního orgánu - str. 402
§ 135 - str. 402
Hlava II Dotčené orgány - str. 403
§ 136 - str. 403
Hlava III Zvláštní ustanovení o postupu před zahájením řízení - str. 406
§ 137 Vysvětlení  - str. 406
§ 138 Zajištění důkazu - str. 408
§ 139 Předběžná informace - str. 410
Hlava IV Zvláštní ustanovení o některých řízeních - str. 411
§ 140 Společné řízení  - str. 411
§ 141 Sporné řízení  - str. 414
§ 142 Řízení o určení právního vztahu - str. 417
§ 143 Řízení na místě - str. 422
§ 144 Řízení s velkým počtem účastníků - str. 425
§ 145 Řízení s předstihem žádosti - str. 428
§ 146 Řízení o výběru žádosti - str. 430
Hlava V Zvláštní ustanovení o zajištění průběhu a účelu řízení   - str. 431
§ 147 Záruka za splnění povinnosti - str. 431
Hlava VI Zvláštní ustanovení o některých rozhodnutích - str. 433
§ 148 Mezitímní rozhodnutí a rozhodnutí v části věci - str. 433
§ 149 Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem - str. 434
§ 150 Příkaz - str. 445
§ 151 Vydání dokladu - str. 448
Hlava VII Zvláštní ustanovení o přezkoumávání rozhodnutí - str. 450
§ 152 Rozklad - str. 450
§ 153 Uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním soudnictví - str. 454
Část čtvrtá – Vyjádření, osvědčení a sdělení - str. 456
§ 154 - str. 457
§ 155 - str. 462
§ 156 - str. 464
§ 157 - str. 468
§ 158 - str. 469
Část pátá – Veřejnoprávní smlouvy - str. 471
§ 159  - str. 472
Druhy veřejnoprávních smluv - str. 473
§ 160 - str. 473
§ 161 - str. 475
§ 162 - str. 478
Uzavírání veřejnoprávní smlouvy - str. 479
§ 163 - str. 479
§ 164 - str. 481
Přezkoumání souladu veřejnoprávní smlouvy s právními předpisy - str. 482
§ 165 - str. 482
Změna obsahu veřejnoprávní smlouvy, výpověď a zrušení veřejnoprávní smlouvy - str. 485
§ 166  - str. 485
§ 167 - str. 486
Souhlas třetích osob - str. 487
§ 168  - str. 487
Závazky z veřejnoprávních smluv - str. 488
§ 169 - str. 488
Obecné ustanovení  - str. 490
§ 170 - str. 490
Část šestá – Opatření obecné povahy - str. 491
§ 171 - str.  491
§ 172 - str. 497
§ 173 - str. 502
§ 174 - str. 505
Část sedmá – Společná, přechodná a závěrečná ustanovení  - str. 509
Hlava I Společná ustanovení - str. 509
§ 175 Stížnosti - str. 509
§ 176 - str. 513
§ 177 - str. 514
§ 178 - str. 516
Hlava II Přechodná a závěrečná ustanovení - str. 520
§ 179  - str. 520
§ 180 - str. 522
§ 181 - str. 523
§ 182 - str. 524
§ 183 - str. 525
Část osmá – Účinnost - str. 526
§ 184 - str. 526
Věcný rejstřík - str. 529

Další nabídka k tématu

Správní právo hmotné. Obecná část, 4. vydání

Správní právo hmotné. Obecná část, 4. vydání

Eva Horzinková, Zdeněk Fiala - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Čtvrté vydání učebnice reaguje na změny právní úpravy a vývoj soudní judikatury. Kniha seznamuje se základními pojmy a instituty obecné části správního práva, a zároveň přibližuje aplikaci těchto pojmů při řešení praktických situací. Jejím studiem získá čtenář orientaci v teorii ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Kontrolní řád. Správní řád (vybraná ustanovení) - Praktický komentář, 2. vydání

Kontrolní řád. Správní řád (vybraná ustanovení) - Praktický komentář, 2. vydání

Jitka Jelínková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický komentář ke kontrolnímu řádu má být praktickým pomocníkem pro kontrolní orgány, zejména ty, pro něž je těžištěm výkon kontroly na místě. Protože zjišťování faktického, právně významného stavu se děje ...

Cena: 660 KčKOUPIT

Správní řád. Komentář. 7. vydání

Správní řád. Komentář. 7. vydání

Luboš Jemelka, Klára Pondělíčková, David Bohadlo - C. H. Beck

Tento komentář poskytuje podrobný výklad jednotlivých ustanovení správního řádu, tedy obecného předpisu pro vedení správních řízení, uzavírání veřejnoprávních smluv, přijímání opatření obecné povahy nebo provádění dalších úkonů ve veřejné správě. Nové vydání tohoto komentáře reaguje ...

Cena: 2 290 KčKOUPIT

Správní právo. Obecná část. 3. vydání

Správní právo. Obecná část. 3. vydání

Martin Kopecký - C. H. Beck

Kniha profesora Martina Kopeckého Správní právo. Obecná část je moderně pojatou komplexní učebnicí obecné části správního práva. Po úspěšném přijetí čtenářskou obcí vychází již ve svém třetím vydání. Je určena nejen studentům, ale i odborníkům z oblasti veřejné správy, úředníkům ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Základní triáda správních žalob. K realizovatelnosti jednotného žalobního typu

Základní triáda správních žalob. K realizovatelnosti jednotného žalobního typu

Daniel Codl - C. H. Beck

Monografie se zabývá základní triádou správních žalob (žaloba proti rozhodnutí, žaloba na ochranu proti nečinnosti a žaloba na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením) s důrazem na zodpovězení ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 3. vydání

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 3. vydání

David, Dobrovolná, Grygar, Hrabánek, Hromada, Kovářová, Králík, Křeček, Mlýnková, Nová, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Oblíbená kniha vzorů podání a smluv byla ve třetím vydání aktualizována s ohledem na recentní vývoj právní úpravy a judikatury. Bylo doplněno 29 nových vzorů, zejména z oblasti rodinného práva a práva obchodních společností. Kniha tak obsahuje celkem 331 vzorů. Publikace vychází z ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Správní právo, Zvláštní část (vybrané kapitoly), 3. vydání

Správní právo, Zvláštní část (vybrané kapitoly), 3. vydání

Vladimír Sládeček, Olga Pouperová, Lucia Madleňáková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice seznamuje s právní úpravou vybraných resortů a subresortů veřejné správy – s vnitřní správou, správou školství, živností, stavební správou, správou kultury, zdravotnictví, policie, hornictví a geologie a právní úpravou obrany státu. Text je zaměřen zejména na českou ...

Cena: 720 KčKOUPIT

Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení

Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení

Pavel Mates, Martin Kopecký - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mimořádné a dozorčí opravné prostředky patří mezi významné instituty správního řízení. Lze jimi zjednat nápravu v případech, kdy se pravomocné rozhodnutí ukáže být nezákonným. Publikace představuje komplexní a systematické zpracování opravných prostředků, které nabízí správní řád ...

Cena: 250 KčKOUPIT

ÚZ č. 1457 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

ÚZ č. 1457 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění správního řádu, soudní řád správní a vyhlášku o rozsahu hotových výdajů a ušlém výdělku; od posledního vydání byl dvakrát změněn správní řád (mj. se stanovuje 30denní lhůta pro vydání závazného stanoviska). Ve druhé kapitole najdete aktuální ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Správní uvážení a jeho přezkum

Správní uvážení a jeho přezkum

Barbora Košinárová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Správní uvážení je jedním z nejvýznamnějších a nejpoužívanějších institutů správního práva. Monografie komplexně zkoumá institut správního uvážení ve všech jeho projevech. V jednotlivých kapitolách se zabývá teoretickými východisky, procesem diskrečního rozhodování, vnitřním a ...

Cena: 360 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.