Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Správní řád - Praktický komentář

Správní řád - Praktický komentář

Praktický komentář správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) je dílem autorského kolektivu, který se skládá jak ze zástupců akademické sféry, advokátní praxe, tak i zástupců samotné aplikační praxe (myšleno správních orgánů). Příslušná ustanovení správního řádu se autoři pokusili vyložit nejen z hlediska právní úpravy a soudní judikatury, která právní úpravu v řadě ohledů doplňuje, dotváří a někdy dokonce přetváří, ale i rovněž i v návaznosti na vlastní poznatky z aplikační praxe.

Za těžiště komentáře lze považovat zejména podrobné pojednání o právním postavení účastníka řízení a jeho procesních právech, průběhu správního řízení před orgánem prvního stupně, správním rozhodnutí a opravných prostředcích, zejména o odvolání a řízení o něm. Výchozím zdrojem pak pro zpracování tohoto komentáře se vedle odborné literatury, stala především soudní judikatura a závěry poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání. Právě shromáždění a utřídění relativně velkého množství soudní judikatury, vyabstrahování jejích podstatných závěrů a jejich zprostředkování čtenáři v kontextu uceleného výkladu lze považovat za hlavní přínos komentáře.

Publikace coby komentář praktický je určen především odbornému personálu jednotlivých správních orgánů, který se bezprostředně podílí na vedení správního řízení a vydání správního rozhodnutí, popř. jiným způsobem se při své každodenní činnosti střetává se správním řádem. Současně může dobře posloužit všem těm, se kterými nebo vůči nimž je správní řízení vedeno, popř. vůči nimž směřují jednotlivé úkony, aby mohli v dané situaci řádně a efektivně uplatňovat svá procesní práva.

autor: Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Pavel Vetešník, Martin Škurek, Eva Horzinková, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 30. 7. 2020, 884 stran
ISBN: 978-80-7598-797-6

Cena: 1 650 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. XIII
Předmluva - str. XVII
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád - str. 1
Část první Úvodní ustanovení - str. 1
Hlava I Předmět úpravy - str. 1
§ 1 Předmět úpravy - str. 1
Hlava II Základní zásady činnosti správních orgánů - str. 8
§ 2 Zásada zákonnosti, proporcionality, ochrany práv nabytých v dobré víře, zákazu zneužití správního uvážení, souladu s veřejným zájmem, legitimního očekávání - str. 9
§ 3 Zásada materiální pravdy - str. 12
§ 4 Zásada veřejné správy jako služby, zdvořilosti, součinnosti – řádného poučení a možnosti uplatnění práv - str. 13
§ 5 Zásada smírného řešení - str. 14
§ 6 Zásada rychlosti a procesní ekonomie - str. 15
§ 7 Zásada rovného postavení účastníků a nestrannosti správního orgánu - str. 16
§ 8 Zásada dobré správy – vzájemné součinnosti (spolupráce) mezi správními orgány - str. 17
Část druhá Obecná ustanovení o správním řízení - str. 18
Hlava I Správní řízení - str. 18
§ 9 Charakteristika správního řízení - str. 18
Hlava II Správní orgány - str. 20
Díl 1 Příslušnost správních orgánů - str. 20
§ 10 Věcná příslušnost - str. 20
§ 11 Místní příslušnost - str. 21
§ 12 Postoupení pro nepříslušnost - str. 24
§ 13 Dožádání - str. 26
Díl 2 Vyloučení z projednávání a rozhodování věci - str. 28
§ 14 Podjatost - str. 28
Díl 3 Vedení řízení a úkony správních orgánů - str. 34
§ 15 Vedení řízení - str. 34
§ 16 Jednací jazyk - str. 38
§ 17 Spis - str. 41
§ 18 Protokol - str. 44
Díl 4 Doručování - str. 47
§ 19 Společné ustanovení o doručování - str. 47
§ 20 Doručování fyzickým osobám - str. 58
§ 21 Doručování právnickým osobám - str. 62
§ 22 Doručování do ciziny - str. 64
§ 23 Uložení - str. 65
§ 24 Překážky při doručování - str. 67
§ 25 Doručování veřejnou vyhláškou - str. 71
§ 26 Úřední deska - str. 73
Hlava III Účastníci řízení a zastoupení - str. 76
Díl 1 Účastníci řízení - str. 76
§ 27 Účastníci správního řízení - str. 76
§ 28 Tvrzený účastník správního řízení - str. 90
§ 29 Procesní způsobilost - str. 97
§ 30 Úkony právnické osoby - str. 107
§ 31 Zástupce - str. 114
§ 32 Zastoupení na základě zákona a opatrovnictví - str. 117
§ 33 Zastoupení na základě plné moci - str. 138
§ 34 Obsah a rozsah zastoupení - str. 148
§ 35 Společný zmocněnec a společný zástupce - str. 153
Díl 2 Úkony účastníků - str. 158
§ 36 Úkony účastníků správního řízení - str. 158
§ 37 Podání - str. 179
§ 38 Nahlížení do spisu - str. 196
Hlava IV Lhůty a počítaní času - str. 221
§ 39 Určení lhůty k provedení úkonu - str. 221
§ 40 Počítání času - str. 226
§ 41 Navrácení v předešlý stav - str. 235
Hlava V Postup před zahájením řízení - str. 248
§ 42 Přijímání podnětů k zahájení řízení - str. 248
§ 43 Odložení věci - str. 250
Hlava VI Průběh řízení v prvním stupni - str. 253
Díl 1
Zahájení řízení - str. 253
§ 44 Zahájení řízení o žádosti - str. 253
§ 45 Žádost - str.  254
§ 46 Zahájení řízení z moci úřední - str. 257
§ 47 Vyrozumění účastníků řízení o zahájení řízení - str. 260
§ 48 Překážky řízení - str. 263
Díl 2 Ústní jednání - str. 265
§ 49 Ústní jednání - str. 265
Díl 3 Podklady pro vydání rozhodnutí - str. 269
§ 50 Podklady pro vydání rozhodnutí - str. 269
§ 51 Dokazování - str. 275
§ 52 Označování důkazů - str. 279
§ 53 Důkaz listinou - str. 280
§ 54 Důkaz ohledáním - str. 283
§ 55 Důkaz svědeckou výpovědí - str. 285
§ 56 Důkaz znaleckým posudkem - str. 293
§ 57 Předběžná otázka - str. 296
Díl 4 Zajištění účelu a průběhu řízení - str. 297
§ 58 Úvodní ustanovení - str. 297
§ 59 Předvolání - str. 298
§ 60 Předvedení - str. 299
§ 61 Předběžné opatření - str. 301
§ 62 Pořádková pokuta - str. 303
§ 63 Vykázání z místa konání úkonu - str. 315
Díl 5 Přerušení řízení a zastavení řízení - str. 316
§ 64 Důvody pro přerušení řízení - str. 316
§ 65 Režim přerušeného řízení, účinky přerušení - str. 318
§ 66 Zastavení řízení - str. 321
Díl 6 Rozhodnutí - str. 324
§ 67 Obsah a forma rozhodnutí - str. 324
§ 68 Obsahové náležitosti rozhodnutí - str. 336
§ 69 Formální náležitosti rozhodnutí - str. 351
§ 70 Oprava zřejmých nesprávností - str. 365
§ 71 Lhůty pro vydání rozhodnutí - str. 375
§ 72 Oznamování rozhodnutí - str. 387
§ 73 Právní moc - str. 395
§ 74 Vykonatelnost a jiné právní účinky - str. 400
§ 75 Doložka právní moci nebo vykonatelnosti - str. 403
§ 76 Usnesení - str. 406
Díl 7 Nicotnost rozhodnutí - str. 415
§ 77 Nicotnost rozhodnutí - str. 415
§ 78 zrušeno - str. 426
Díl 8 Náklady řízení - str. 426
§79 Náklady řízení - str. 426
Hlava VII Ochrana před nečinností - str. 433
§ 80 Ochrana před nečinností - str. 433
Hlava VIII Odvolací řízení - str. 444
§ 81 Právo podat odvolání - str. 444
§ 82 Rozsah a náležitosti odvolání - str. 455
§ 83 Délka odvolací lhůty - str. 473
§ 84 Odvolací lhůta při neoznámení rozhodnutí - str. 481
§ 85 Účinky odvolání - str. 489
§ 86 Podání odvolání a postup po jeho podání - str. 496
§ 87 Autoremedura - str. 505
§ 88 Předání spisu odvolacímu správnímu orgánu - str. 509
§ 89 Rozsah přezkumné činnosti - str. 519
§ 90 Rozhodnutí odvolacího správního orgánu - str. 532
§ 91 Právní moc rozhodnutí - str. 561
§ 92 Opožděné a nepřípustné odvolání - str. 570
§ 93 Použití obecných ustanovení - str. 577
Hlava IX Přezkumné řízení - str. 580
§ 94 Přezkumné řízení - str. 580
§ 95 Příslušnost k řízení, účastníci řízení - str. 588
§ 96 Lhůty pro zahájení řízení, způsob a rozsah přezkoumání rozhodnutí - str. 591
§ 97 Rozhodnutí v přezkumném řízení - str. 595
§ 98 Zkrácené přezkumné řízení - str. 598
§ 99 Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení - str. 600
Hlava X Obnova řízení a nové rozhodnutí - str. 601
§ 100 Obnova řízení - str. 601
§ 101 Nové rozhodnutí - str. 610
§ 102 Společné ustanovení - str. 612
Hlava XI Exekuce - str. 616
Díl 1 Úvodní ustanovení - str. 616
§ 103 Exekuce - str. 616
§ 104 Exekuční titul - str. 617
§ 105 Zahájení exekuce - str. 618
Díl 2 Exekuce na peněžitá plnění - str. 619
§ 106 Exekuce na peněžitá plnění - str. 619
Díl 3 Exekuce na nepeněžitá plnění - str. 621
§ 107 Příslušnost - str. 621
§ 108 Právo vymáhat nepeněžitou povinnost - str. 622
§ 109 Exekuční výzva - str. 624
§ 110 Nařízení exekuce - str. 625
§ 111 Exekuční příkaz - str. 626
§ 112 Způsoby provedení exekuce - str. 627
§ 113 Odložení a přerušení exekuce - str. 628
§ 114 Pověření k exekuci, součinnost při exekuci - str. 629
§ 115 Zastavení exekuce - str. 629
§ 116 Exekuční náklady - str. 631
§ 117 Námitky - str. 632
§ 118 Společná ustanovení - str. 633
§ 119 Exekuce provedením náhradního výkonu - str. 634
§ 120 Přímé vynucení - str. 636
§ 121 Vyklizení - str. 636
§ 122 Ochrana života a zdraví při vyklizení - str. 637
§ 123 Postup při vyklizení - str. 638
§ 124 Úschova movitých věcí - str. 639
§ 125 Odebrání movité věci - str. 641
§ 126 Osobní prohlídka a prohlídka bytu a jiných místností - str. 642
§ 127 Předvedení - str. 644
§ 128 Přizvané osoby - str. 645
§ 129 Exekuce ukládáním donucovacích pokut - str. 645
Část třetí Zvláštní ustanovení o správním řízení - str. 647
Hlava I Zvláštní ustanovení o správních orgánech - str. 647
§ 130 Příslušnost orgánu veřejnoprávní korporace nebo jiné právnické osoby - str. 647
§ 131 Změny příslušnosti - str. 652
§ 132 Zásada perpetuatio fori - str. 657
§ 133 Spory o věcnou příslušnost - str. 658
§ 134 Řízení před kolegiálním orgánem - str. 660
§ 135 Součinnost Policie České republiky při provádění úkonů správního orgánu - str. 665
Hlava II Dotčené orgány - str. 670
§ 136 Dotčené orgány - str. 670
Hlava III Zvláštní ustanovení o postupu před zahájením řízení - str. 679
§ 137 Vysvětlení - str. 679
§ 138 Zajištění důkazu - str. 681
§ 139 Předběžná informace - str. 684
Hlava IV Zvláštní ustanovení o některých řízeních - str. 693
§ 140 - str. 693
§ 141 Sporné řízení - str. 697
§ 142 Řízení o určení právního vztahu - str. 702
§ 143 Řízení na místě - str. 704
§ 144 Řízení s velkým počtem účastníků - str. 707
§ 145 Řízení s předstihem žádosti - str. 710
§ 146 Řízení o výběru žádosti - str. 711
Hlava V Zvláštní ustanovení o zajištění průběhu a účelu řízení - str. 714
§ 147 Záruka za splnění povinnosti - str. 714
Hlava VI Zvláštní ustanovení o některých rozhodnutích. - str. 719
§ 148 Mezitímní rozhodnutí a rozhodnutí v části věci - str. 719
§ 149 Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem - str. 724
§ 150 Příkaz - str. 733
§ 151 Vydání dokladu - str. 747
Hlava VII Zvláštní ustanovení o přezkoumávání rozhodnutí - str. 754
§ 152 Rozklad - str. 754
§ 153 Uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním soudnictví - str. 778
Část čtvrtá Vyjádření, osvědčení a sdělení - str. 785
§ 154 Vyjádření, osvědčení, ověření, sdělení - str. 785
§ 155 Postup při vydávání vyjádření, osvědčení, ověření nebo sdělení - str. 787
§ 156 Nápravy vad - str. 788
§ 157 Náprava nicotnosti - str. 789
§ 158 Jiné správní úkony - str. 790
Část pátá Veřejnoprávní smlouvy - str. 791
§ 159 Veřejnoprávní smmlouvy - str. 791
§ 160 Druhy veřejnoprávních smluv - str. 795
§ 161 Smlouva subordinační - str. 797
§ 162 Smlouvy mezi účastníky - str. 799
§ 163 Uzavírání veřejnoprávních smluv - str. 800
§ 164 Uzavření smlouvy - str. 802
§ 165 Přezkoumání souladu veřejnoprávní smlouvy s právními předpisy - str. 804
§ 166 Změna obsahu veřejnoprávní smlouvy a její výpověď - str. 809
§ 167 Zrušení smlouvy - str. 810
§ 168 Souhlas třetích osob - str. 813
§ 169 Spory ze smluv - str. 814
§ 170 Obecné ustanovení - str. 816
Část šestá Opatření obecné povahy - str. 817
§ 171 Postup při vydávání opatření obecné povahy - str. 817
§ 172 Návrh opatření obecné povahy - str. 819
§ 173 Oznamování opatření obecné povahy - str. 824
§ 174 Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy - str. 826
Část sedmá Společná, přechodná a závěrečná ustanovení - str. 829
Hlava I Společná ustanovení - str. 829
§ 175 Stížnosti - str. 829
§ 176 Zmocňění k provedení zákona - str. 837
§ 177 Univerzální použitelnost základních zásad - str. 838
§ 178 Nadřízený správní orgán - str. 840
Hlava II Přechodná a závěrečná ustanovení - str. 841
§ 179 Nedokončená řízení, řízení o mimořádných opravných prostředcích, výkon rozhodnutí - str. 841
§ 180 Použitelnost druhé, třetí a čtvrté části na dosavadní předpisy - str. 842
§ 181 Implementace usnesení do dosavadních předpisů - str. 844
§ 182 Implementace nicotnosti a veřejnoprávních smluv do dosavadních předpisů - str. 845
§ 183 Zrušovací ustanovení - str. 847
Část osmá Účinnost - str. 848
§ 184 Účinnost - str. 848
Seznam použité literatury - str. 849
O autorech - str. 853
Věcný rejstřík - str. 857

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1457 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

ÚZ č. 1457 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění správního řádu, soudní řád správní a vyhlášku o rozsahu hotových výdajů a ušlém výdělku; od posledního vydání byl dvakrát změněn správní řád (mj. se stanovuje 30denní lhůta pro vydání závazného stanoviska). Ve druhé kapitole najdete aktuální ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Správní uvážení a jeho přezkum

Správní uvážení a jeho přezkum

Barbora Košinárová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Správní uvážení je jedním z nejvýznamnějších a nejpoužívanějších institutů správního práva. Monografie komplexně zkoumá institut správního uvážení ve všech jeho projevech. V jednotlivých kapitolách se zabývá teoretickými východisky, procesem diskrečního rozhodování, vnitřním a ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Správní právo trestní, 2. vydání

Správní právo trestní, 2. vydání

Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice komplexně rozebírá náročnou problematiku správního práva trestního. Odborná srozumitelnost a pedagogická názornost Ve druhém vydání autoři reagovali na změny v právní úpravě (např. navrácení institutu domluvy v rámci příkazního řízení na místě, doplnění nových skutkových ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Správní právo. Obecná část, 2. vydání

Správní právo. Obecná část, 2. vydání

Martin Kopecký - C. H. Beck

Po dvou letech od vydání učebnice Martina Kopeckého Správní právo. Obecná část, která byla na knižním trhu již beznadějně rozebrána, vychází její druhé vydání. Kniha zúročuje bohaté a mnohaleté odborné a pedagogické zkušenosti autora. Ačkoli se rozsah od prvního vydání příliš neliší, ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami, 2. vydání

Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami, 2. vydání

Lukáš Potěšil, Kateřina Frumarová, Lukáš Glaser, David Hejč, Anna Richterová, Pavel Mates, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha obsahuje vzory podání, které je možné učinit vůči rozličným správním orgánům, a vzory úkonů, které činí správní orgány. Celkem 184 vzorů vychází z obsahu správního řádu a jeho jednotlivých ustanovení. ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Správní řízení od A do Z, 3 vydání

Správní řízení od A do Z, 3 vydání

JUDr. Eva Šormová - Anag, spol. s r. o.

Jedná se o třetí vydání této publikace, které je aktualizované a doplněné podle zkušeností a poznatků nabytých za dobu platnosti správního řádu. Příručka je praktická a může sloužit jak ke každodennímu používání, tak pro nárazovou potřebu novým úředníkům, starostům, účastníkům a ...

Cena: 579 KčKOUPIT

Správní právo procesní, 6. vydání

Správní právo procesní, 6. vydání

Eva Horzinková, Vladimír Novotný - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice vykládá čtivou a přístupnou formou správní právo procesní – obecnou část. Kniha ve svém šestém vydání reaguje na novelizace správního řádu i na novou právní úpravu správního trestání. Zprostředkovává také další vývoj judikatury správních soudů a Ústavního ...

Cena: 520 KčKOUPIT

Správní právo hmotné. Obecná část, 3. vydání

Správní právo hmotné. Obecná část, 3. vydání

Eva Horzinková, Zdeněk Fiala - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání učebnice reaguje na změny, které přinesla nová právní úprava správního trestání (zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích) a vývoj soudní judikatury. Kniha seznamuje se základními pojmy a instituty obecné části správního práva, ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Správní řád -  Komentář, 6. vydání

Správní řád - Komentář, 6. vydání

Luboš Jemelka, Klára Pondělíčková, David Bohadlo - C. H. Beck

6. vydání komentáře SpŘ reaguje na změny v právní úpravě nastalé od jeho 5. vydání . Konkrétně jde o novou úpravou správního trestání v podobě zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ať již jde o změny terminologické, či změny v konkrétních procesních ...

Cena: 1 690 KčKOUPIT

Správní řád s poznámkami a judikaturou, 4. vydání

Správní řád s poznámkami a judikaturou, 4. vydání

Petr Průcha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Čtvrté aktualizované a doplněné vydání publikace je zpracováno podle právního stavu k 1. 7. 2019. Reflektuje novelizace správního řádu (naposledy zákonem č. 176/2018 Sb.) a uvádí novou judikaturu, která byla rozšířena či obohacena o další zajímavé právní názory. Jednotlivá ...

Cena: 780 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.