Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Správní řád - Komentář

Správní řád - Komentář

Správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.) je nejužívanějším procesním předpisem, se kterým denně pracují tisíce úředníků a podle kterého se rozhoduje o právech a povinnostech osob v nejrůznějších oborech, v nichž veřejná správa působí.

Autorský kolektiv, který komentář ke správnímu řádu napsal, je složen z akademických pracovníků, kteří mají ale i zkušenosti z aplikační praxe na různých úrovních. Je dobře, že skladba autorů zahrnuje jak právníky, kteří se správnímu řízení věnují desítky let, a to již za účinnosti dřívějšího správního řádu č. 71/1967 Sb., tak i střední a mladou odbornou generaci. Snad se podařilo v komentáři vyložit nebo aspoň poukázat na některá ustanovení, která jsou sporná a k nimž schází odpovídající judikatura nebo jiné autoritativní výklady.

Autoři se snažili přinést nové pohledy na řadu tradičních institutů správního řádu tak, aby je čtenáři mohli v praxi využít. Samozřejmě nelze zaručit, že některý, pro někoho třeba netradiční nebo okrajový názor bude hned každým správním orgánem (nebo soudem) přijat, ale vždy byly pro autory vodítkem ústavněprávní a obecně lidskoprávní argumentace a principy dobré správy, za jejichž pomoci se snažili zákon vyložit.
autoři: Martin Kopecký, Josef Staša a kolektiv; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 6. 12. 2022, 924 stran
ISBN: 978-80-7676-422-4

Cena: 2 310 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str.  IX
Předmluva - str.  XIII
Správní řád, zákon č. 500/2004 Sb.
§ 1–8 Část první Úvodní ustanovení - str. 1
§1 Hlava I Předmět úpravy - str.  1
§ 1 Předmět a charakter úpravy - str.  1
§ 2–8 Hlava II Základní zásady činnosti správních orgánů - str. 11
§ 2 Zásada souladu s právními předpisy, zákazu zneužití pravomoci, ochrany práv nabytých v dobré víře a souladu s veřejným zájmem - str. 11
§ 3 Rozsah zjišťování stavu věci - str. 18
§ 4 Veřejná správa jako služba veřejnosti; zásada ochrany práv dotčených osob - str. 24
§ 5 Smírné odstranění rozporů - str.  30
§ 6 Zásada rychlosti a hospodárnosti - str. 30
§ 7 Zásada procesní rovnosti a nestrannosti - str. 35
§ 8 Zásada vzájemné spolupráce správních orgánů - str. 38
§ 9–129 Část druhá Obecná ustanovení o správním řízení - str. 41
§ 9 Hlava I Správní řízení - str. 41
§ 9 Pojem správního řízení - str. 41
§ 10–26 Hlava II Správní orgány - str. 46
§ 10–13 Díl 1 Příslušnost správních orgánů - str. 46
§ 10 Věcná příslušnost - str. 46
§ 11 Místní příslušnost - str. 52
§ 12 Postoupení pro nepříslušnost - str. 56
§ 13 Dožádání - str. 60
§ 14 Díl 2 Vyloučení z projednávání a rozhodování věci - str. 63
§ 14 Vyloučení z projednávání a rozhodování věci - str. 63
§ 15–18 Díl 3 Vedení řízení a úkony správních orgánů - str. 73
§ 15 Vedení řízení - str. 73
§ 16 Jednací jazyk - str. 77
§ 17 Spis - str. 82
§ 18 Protokol - str. 86
§ 19–26 Díl 4 Doručování - str. 89
§ 19 Společná ustanovení o doručování - str. 89
§ 20 Doručování fyzickým osobám - str. 101
§ 21 Doručování právnickým osobám - str. 108
§ 22 Doručování do ciziny - str. 115
§ 23 Uložení - str. 117
§ 24 Překážky při doručování - str. 121
§ 25 Doručování veřejnou vyhláškou - str. 129
§ 26 Úřední deska - str. 135
§ 27–38 Hlava III Účastníci řízení a zastoupení - str. 139
§ 27–35 Díl 1 Účastníci řízení - str. 139
§ 27 Účastníci řízení - str. 139
§ 28 Tvrzené účastenství - str. 144
§ 29 Procesní způsobilost- str. 148
§ 30 Úkony právnické osoby - str. 152
§ 31 Zástupce - str. 156
§ 32 Zastoupení na základě zákona a opatrovnictví - str. 157
§ 33 Zastoupení na základě plné moci - str. 168
§ 34 Zastoupení na základě plné moci - str. 178
§ 35 Společný zmocněnec a společný zástupce - str. 181
§ 36–38 Díl 2 Úkony účastníků- str. 184
§ 36 Některá práva a povinnosti účastníků ve vztahu k jejich úkonům - str. 184
§ 37 Podání - str. 191
§ 38 Nahlížení do spisu - str. 198
§ 39–41 Hlava IV Lhůty a počítání času - str. 204
§ 39 Určení lhůty k provedení úkonu - str. 204
§ 40 Počítání času - str. 206
§ 41 Navrácení v předešlý stav - str. 212
§ 42–43 Hlava V Postup před zahájením řízení - str.  220
§ 42 Přijímání podnětů k zahájení řízení - str. 220
§ 43 Odložení věci - str. 224
§ 44–79 Hlava VI Průběh řízení v prvním stupni - str. 228
§ 44–48 Díl 1 Zahájení řízení - str. 228
§ 44 Zahájení řízení o žádosti - str. 228
§ 45 Žádost - str. 238
§ 46 Zahájení řízení z moci úřední - str. 244
§ 47 Uvědomění o zahájení a průběhu řízení - str.  248
§ 48 Překážky řízení - str. 251
§ 49 Díl 2 Ústní jednání - str. 260
§ 49 Ústní jednání - str. 260
§ 50–57 Díl 3 Podklady pro vydání rozhodnutí - str.  267
§ 50 Podklady pro vydání rozhodnutí - str. 267
§ 51 Dokazování - str. 278
§ 52 Návrhy účastníků - str. 283
§ 53 Důkaz listinou - str. 285
§ 54 Důkaz ohledáním - str. 295
§ 55 Důkaz svědeckou výpovědí - str. 304
§ 56 Důkaz znaleckým posudkem - str. 313
§ 57 Předběžná otázka - str. 317
§ 58–63 Díl 4 Zajištění účelu a průběhu řízení - str. 323
§ 58 Úvodní ustanovení - str. 323
§ 59 Předvolání - str. 325
§ 60 Předvedení - str. 330
§ 61 Předběžné opatření - str. 335
§ 62 Pořádková pokuta - str. 340
§ 63 Vykázání z místa konání úkonu - str. 347
§ 64–66 Díl 5 Přerušení řízení a zastavení řízení - str.  350
§ 64 Důvody přerušení řízení - str. 350
§ 65 Následky přerušení řízení a pokračování v řízení - str. 356
§ 66 Zastavení řízení - str. 358
§ 67–76 Díl 6 Rozhodnutí - str. 366
§ 67 Obsah a forma rozhodnutí - str. 366
§ 68 Náležitosti rozhodnutí - str. 374
§ 69 Písemné vyhotovení rozhodnutí - str. 386
§ 70 Oprava zřejmých nesprávností - str. 394
§ 71 Lhůty pro vydání rozhodnutí - str. 398
§ 72 Oznamování rozhodnutí - str. 409
§ 73 Právní moc rozhodnutí - str. 413
§ 74 Vykonatelnost a jiné právní účinky rozhodnutí - str. 419
§ 75 Doložka právní moci nebo vykonatelnosti - str. 422
§ 76 Usnesení - str. 425
§ 77–78 Díl 7 Nicotnost rozhodnutí - str. 428
§ 77 Nicotnost rozhodnutí - str. 428
§ 78 (zrušen) - str. 433
§ 79 Díl 8 Náklady řízení - str. 433
§ 79 Náklady řízení - str. 433
§ 80 Hlava VII Ochrana před nečinností - str. 443
§ 80 Ochrana před nečinností - str. 443
§ 81–93 Hlava VIII Odvolací řízení - str. 451
§ 81 Právo podat odvolání - str. 451
§ 82 Odvolání - str. 455
§ 83 Odvolací lhůta - str. 461
§ 84 Odvolací lhůta při neoznámení rozhodnutí - str. 464
§ 85 Odkladný účinek odvolání - str. 470
§ 86 Podání odvolání - str. 474
§ 87 Autoremedura - str. 478
§ 88 Předání spisu odvolacímu správnímu orgánu - str. 480
§ 89 Odvolací správní orgán; rozsah přezkumu napadeného rozhodnutí - str. 482
§ 90 Rozhodnutí odvolacího správního orgánu - str. 487
§ 91 Zvláštní úprava o nabytí právní moci - str. 497
§ 92 Opožděné nebo nepřípustné odvolání - str. 499
§ 93 Použití obecných ustanovení - str. 505
§ 94–99 Hlava IX Přezkumné řízení - str. 506
§ 94 Pojem, předmět a předpoklady přezkumného řízení - str. 506
§ 95 Příslušnost k přezkumnému řízení a jeho zahájení - str. 512
§ 96 Zahájení přezkumného řízení a kritéria přezkumu - str. 518
§ 97 Rozhodnutí v přezkumném řízení - str. 523
§ 98 Zkrácené přezkumné řízení - str. 529
§ 99 Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení - str.  532
§ 100–102 Hlava X Obnova řízení a nové rozhodnutí - str. 536
§ 100 Obnova řízení - str. 536
§ 101 Nové rozhodnutí - str. 546
§ 102 Společné ustanovení - str. 551
§ 103–129 Hlava XI Exekuce - str. 558
§ 103–105 Díl 1 Úvodní ustanovení - str. 558
§ 103 Povinný; exekuční správní orgán - str. 558
§ 104 Exekuční titul - str. 560
§ 105 Uplatnění exekučního titulu - str. 562
§ 106 Díl 2 Exekuce na peněžitá plnění - str. 566
§ 106 Exekuce na peněžitá plnění - str. 566
§ 107–129 Díl 3 Exekuce na nepeněžitá plnění - str. 570
§ 107–118 Oddíl 1 Obecná ustanovení - str. 570
§ 107 Příslušnost - str. 570
§ 108 Právo vymáhat nepeněžitou povinnost - str. 572
§ 109 Exekuční výzva - str. 576
§ 110 Nařízení exekuce - str. 579
§ 111 Exekuční příkaz - str. 581
§ 112 Způsoby provedení exekuce - str. 584
§ 113 Odložení a přerušení exekuce - str. 585
§ 114 Povinnost a oprávnění oprávněné úřední osoby - str. 588
§ 115 Zastavení exekuce - str. 590
§ 116 Exekuční náklady - str. 594
§ 117 Námitky - str. 598
§ 118 Společná ustanovení - str. 602
§ 119 Oddíl 2 Exekuce provedením náhradního výkonu - str. 604
§ 119 Exekuce provedením náhradního výkonu - str.  604
§ 120–128 Oddíl 3 Exekuce přímým vynucením - str. 608
§ 120 Způsoby přímého vynucení povinnosti - str.  608
§ 121 Vyrozumění - str. 609
§ 122 Zohlednění zdravotního stavu - str. 611
§ 123 Provedení exekuce - str. 613
§ 124 Soupis a uschování movitých věcí - str. 615
§ 125 Odebrání movité věci - str. 619
§ 126 Osobní prohlídka a prohlídka bytu a jiných místností - str. 622
§ 127 Předvedení - str. 628
§ 128 Přizvané osoby - str. 629
§ 129 Oddíl 4 Exekuce ukládáním donucovacích pokut - str. 630
§ 129 Exekuce ukládáním donucovacích pokut - str.  630
§ 130–153 Část třetí Zvláštní ustanovení o správním řízení - str. 635
§ 130–135 Hlava I Zvláštní ustanovení o správních orgánech - str. 635
§ 130 Příslušnost orgánu veřejnoprávní korporace nebo jiné právnické osoby - str. 635
§ 131 Změny příslušnosti - str. 640
§ 132 Perpetuatio fori - str. 649
§ 133 Spory o věcnou příslušnost - str. 650
§ 134 Řízení před kolegiálním orgánem - str. 656
§ 135 Součinnost Policie České republiky při provádění úkonů správního orgánu - str. 661
§ 136 Hlava II Dotčené orgány - str. 663
§ 136 Dotčené orgány - str. 663
§ 137–139 Hlava III Zvláštní ustanovení o postupu před zahájením řízení - str. 671
§ 137 Vysvětlení - str. 671
§ 138 Zajištění důkazu - str. 678
§ 139 Předběžná informace - str. 682
§ 140–146 Hlava IV Zvláštní ustanovení o některých řízeních - str. 688
§ 140 Společné řízení - str. 688
§ 141 Sporné řízení - str. 695
§ 142 Řízení o určení právního vztahu - str. 705
§ 143 Řízení na místě - str. 710
§ 144 Řízení s velkým počtem účastníků - str. 714
§ 145 Řízení s předstihem žádosti - str. 718
§ 146 Řízení o výběru žádosti - str. 720
§ 147 Hlava V Zvláštní ustanovení o zajištění průběhu a účelu řízení - str. 725
§ 147 Záruka za splnění povinnosti - str. 725
§ 148–151 Hlava VI Zvláštní ustanovení o některých rozhodnutích - str. 729
§ 148 Mezitímní rozhodnutí a rozhodnutí v části věci - str. 729
§ 149 Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem - str. 731
§ 150 Příkaz - str. 746
§ 151 Vydání dokladu - str. 754
§ 152–153 Hlava VII Zvláštní ustanovení o přezkoumávání rozhodnutí - str. 758
§ 152 Rozklad - str.  758
§ 153 Uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním soudnictví - str. 765
§ 154–158 Část čtvrtá Vyjádření, osvědčení a sdělení - str. 771
§ 154 Neregulativní úkony - str. 771
§ 155 Provedení požadovaného úkonu - str. 774
§ 156 Oprava a zrušení vadného úkonu - str.  777
§ 157 Prohlášení za jiný úkon - str. 783
§ 158 Použití části čtvrté na jiné úkony - str. 784
§ 159–170 Část pátá Veřejnoprávní smlouvy - str. 787
§ 159 Pojem a základní předpoklady uzavření veřejnoprávní smlouvy - str. 787
§ 160 Koordinační veřejnoprávní smlouvy - str. 791
§ 161 Subordinační veřejnoprávní smlouvy - str. 797
§ 162 Veřejnoprávní smlouvy mezi účastníky správního řízení - str. 802
§ 163 Návrh veřejnoprávní smlouvy - str. 805
§ 164 Uzavření veřejnoprávní smlouvy - str. 809
§ 165 Přezkum souladu veřejnoprávní smlouvy s právními předpisy - str. 813
§ 166 Změna obsahu a výpověď veřejnoprávní smlouvy - str. 821
§ 167 Zrušení veřejnoprávní smlouvy - str. 823
§ 168 Souhlas třetích osob - str. 826
§ 169 Závazky z veřejnoprávních smluv - str.  828
§ 170 Obecné ustanovení - str.  836
§ 171–174 Část šestá Opatření obecné povahy - str.  839
§ 171 Opatření obecné povahy - str. 839
§ 172 Návrh opatření obecné povahy - str. 845
§ 173 Náležitosti a vlastnosti opatření obecné povahy - str. 852
§ 174 Společné ustanovení; přezkum opatření obecné povahy - str. 862
§ 175–183 Část sedmá Společná, přechodná a závěrečná ustanovení - str. 873
§ 175–178 Hlava I Společná ustanovení - str. 873
§ 175 Stížnosti - str. 873
§ 176 Zmocnění k vydání prováděcí vyhlášky - str.  877
§ 177 Použití základních zásad činnosti správních orgánů a části čtvrté správního řádu - str. 878
§ 178 Nadřízený správní orgán - str. 883
§ 179–183 Hlava II Přechodná a závěrečná ustanovení - str. 891
§ 179 Časová působnost a přechodná ustanovení - str. 891
§ 180 Působnost zákona v případě neúplných úprav dosavadních předpisů - str. 893
§ 181 Přechodné ustanovení k vydávání usnesení - str. 894
§ 182 Přechodná ustanovení pro nicotnost rozhodnutí a veřejnoprávní smlouvy - str.  895
§ 183 Zrušovací ustanovení - str.  896
§ 184 Část osmá Účinnost - str.  899
§ 184 Účinnost - str. 899
Slovo o autorech - str. 900
Věcný rejstřík - str.  902

Další nabídka k tématu

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 3. vydání

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 3. vydání

David, Dobrovolná, Grygar, Hrabánek, Hromada, Kovářová, Králík, Křeček, Mlýnková, Nová, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Oblíbená kniha vzorů podání a smluv byla ve třetím vydání aktualizována s ohledem na recentní vývoj právní úpravy a judikatury. Bylo doplněno 29 nových vzorů, zejména z oblasti rodinného práva a práva obchodních společností. Kniha tak obsahuje celkem 331 vzorů. Publikace vychází z ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Správní právo, Zvláštní část (vybrané kapitoly), 3. vydání

Správní právo, Zvláštní část (vybrané kapitoly), 3. vydání

Vladimír Sládeček, Olga Pouperová, Lucia Madleňáková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice seznamuje s právní úpravou vybraných resortů a subresortů veřejné správy – s vnitřní správou, správou školství, živností, stavební správou, správou kultury, zdravotnictví, policie, hornictví a geologie a právní úpravou obrany státu. Text je zaměřen zejména na českou ...

Cena: 720 KčKOUPIT

Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení

Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení

Pavel Mates, Martin Kopecký - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mimořádné a dozorčí opravné prostředky patří mezi významné instituty správního řízení. Lze jimi zjednat nápravu v případech, kdy se pravomocné rozhodnutí ukáže být nezákonným. Publikace představuje komplexní a systematické zpracování opravných prostředků, které nabízí správní řád ...

Cena: 250 KčKOUPIT

ÚZ č. 1457 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

ÚZ č. 1457 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění správního řádu, soudní řád správní a vyhlášku o rozsahu hotových výdajů a ušlém výdělku; od posledního vydání byl dvakrát změněn správní řád (mj. se stanovuje 30denní lhůta pro vydání závazného stanoviska). Ve druhé kapitole najdete aktuální ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Správní uvážení a jeho přezkum

Správní uvážení a jeho přezkum

Barbora Košinárová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Správní uvážení je jedním z nejvýznamnějších a nejpoužívanějších institutů správního práva. Monografie komplexně zkoumá institut správního uvážení ve všech jeho projevech. V jednotlivých kapitolách se zabývá teoretickými východisky, procesem diskrečního rozhodování, vnitřním a ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Správní právo trestní, 2. vydání

Správní právo trestní, 2. vydání

Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice komplexně rozebírá náročnou problematiku správního práva trestního. Odborná srozumitelnost a pedagogická názornost Ve druhém vydání autoři reagovali na změny v právní úpravě (např. navrácení institutu domluvy v rámci příkazního řízení na místě, doplnění nových skutkových ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Správní právo. Obecná část, 2. vydání

Správní právo. Obecná část, 2. vydání

Martin Kopecký - C. H. Beck

Po dvou letech od vydání učebnice Martina Kopeckého Správní právo. Obecná část, která byla na knižním trhu již beznadějně rozebrána, vychází její druhé vydání. Kniha zúročuje bohaté a mnohaleté odborné a pedagogické zkušenosti autora. Ačkoli se rozsah od prvního vydání příliš neliší, ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami, 2. vydání

Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami, 2. vydání

Lukáš Potěšil, Kateřina Frumarová, Lukáš Glaser, David Hejč, Anna Richterová, Pavel Mates, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha obsahuje vzory podání, které je možné učinit vůči rozličným správním orgánům, a vzory úkonů, které činí správní orgány. Celkem 184 vzorů vychází z obsahu správního řádu a jeho jednotlivých ustanovení. ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Správní řád - Praktický komentář

Správní řád - Praktický komentář

Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Pavel Vetešník, Martin Škurek, Eva Horzinková, - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) je dílem autorského kolektivu, který se skládá jak ze zástupců akademické sféry, advokátní praxe, tak i zástupců samotné aplikační praxe (myšleno správních orgánů). Příslušná ustanovení správního řádu se autoři pokusili ...

Cena: 1 825 KčKOUPIT

Správní řízení od A do Z, 3 vydání

Správní řízení od A do Z, 3 vydání

JUDr. Eva Šormová - Anag, spol. s r. o.

Jedná se o třetí vydání této publikace, které je aktualizované a doplněné podle zkušeností a poznatků nabytých za dobu platnosti správního řádu. Příručka je praktická a může sloužit jak ke každodennímu používání, tak pro nárazovou potřebu novým úředníkům, starostům, účastníkům a ...

Cena: 579 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.