Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Správní právo, Zvláštní část (vybrané kapitoly), 3. vydání

Správní právo, Zvláštní část (vybrané kapitoly), 3. vydání

Učebnice seznamuje s právní úpravou vybraných resortů a subresortů veřejné správy – s vnitřní správou, správou školství, živností, stavební správou, správou kultury, zdravotnictví, policie, hornictví a geologie a právní úpravou obrany státu.

Text je zaměřen zejména na českou platnou právní úpravu vybraných oblastí, která je však uvedena v kontextu historického vývoje a také v souvislostech ústavních, mezinárodněprávních a evropských.

Nedílnou součástí výkladu je relevantní judikatura.

Každá kapitola obsahuje vymezení pramenů právní úpravy, vysvětlení základních pojmů a institutů a vymezení organizace výkonu veřejné správy v dané oblasti. Publikace se zaměřuje především na ty oblasti veřejné správy, v nichž jsou občané a právnické osoby nejvíce v kontaktu se správními orgány.

Ve třetím vydání jsou reflektovány změny v právní úpravě a nová judikatura správních soudů.

Učebnice je určena zejména studentům práva či veřejné správy, užitečná však může být i pro správní praxi.

autoři: Vladimír Sládeček, Olga Pouperová, Lucia Madleňáková a kolektiv; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 17. 5. 2022, 576 stran
ISBN: 978-80-7502-613-2

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Použité zkratky a zkrácené názvy - str. 17
Předmluva - str. 23
Kapitola 1. Vnitřní správa I - Matriky, jméno a příjmení - str. 25
I. Úvod - str. 26
1. Matrika, jméno a příjmení - str. 26
2. Vývoj právní úpravy - str.26
II. Prameny právní úpravy - str. 28
III. Základní pojmy a instituty - str. 30
1. Matrika - str. 30
2. Matriční knihy a doklady - str. 34
3. Jméno a příjmení - str. 38
4. správní trestání - str. 43
IV. Organizace veřejné správy - str. 43
V. Závěr - str. 46
Kapitola 2. Vnitřní správa II - Evidence obyvatel, trvalý pobyt, rodné číslo a sčítání lidu, domů a bytů - str. 47
I. Úvod - str. 48
1. Vývoj právní úpravy evidence obyvatel- str. 48
II. Prameny právní úpravy - str. 50
III. Základní pojmy a instituty - str. 53
1. Evidence obyvatel - str. 53
2. Trvalý pobyt - str. 57
3. Rodné číslo - str. 59
4. Sčítání lidu, domů a bytů - str. 62
5. Správní trestání - str. 67
IV. Organizace veřejné správy - str.68
V. Závěr - str. 71
Kapitola 3. Vnitřní správa III - Občanské průkazy - str. 73
I. Úvod - str. 73
1. Vývoj právní úpravy - str. 73
II. Prameny právní úpravy - str. 80
1. Ústavní úprava - str. 80
2. Zákony a prováděcí předpisy - str. 81
III. Základní pojmy a instituty - str. 82
1. Občanský průkaz a související pojmy - str. 82
2. Vydávání občanských průkazů- str. 85
3. Nakládání s občanskými průkazy - str. 87
4. Správní trestání - str. 90
IV. Organizace veřejné správy - str. 91
V. Závěr - str. 93
Kapitola 4. Vnitřní správa IV - Cestovní doklady - str. 94
I. Úvod - str.  94
II. Prameny právní úpravy - str. 99
1. Ústavní úprava a mezinárodní smlouvy - str. 99
2. Zákony a prováděcí předpisy - str. 100
III. Základní pojmy a instituty - str. 102
1. Cestovní doklad a související pojmy - str. 102
2. Vydávání cestovních dokladů - str. 105
3. Dispozice s cestovními doklady - str. 108
4. Správní trestání - str. 110
IV.  Organizace veřejné správy - str. 112
V. Závěr - str. 113
Kapitola 5. Vnitřní správa V - Pobyt cizinců - str. 115
I. Úvod - str. 116
II. Prameny (platné) právní úpravy - str. 118
1. Ústavní úprava - str. 118
2. Zákony a prováděcí předpisy - str. 119
3. Evropské aspekty - str. 120
III. Základní pojmy a instituty - str. 121
1. Občané Evropské unie, Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Švýcarska - str. 122
2. Občané třetích zemí jako rodinní příslušníci občanů Evropské unie, Islandu, Norska, Lichtenštejnska, Švýcarska - str. 123
3. Občané třetích zemí - str. 125
IV. Organizace veřejné správy - str. 128
V. Závěr - str. 132
Kapitola 6. Vnitřní správy VI - Mezinárodní ochrana - str. 134
I. Úvod - str. 135
II. Prameny (platné) právní úpravy - str. 137
1. Ústavní úprava - str. 137
2. Mezinárodní smlouvy - str. 138
3. Zákony a podzákonné předpisy - str. 138
4. Evropské aspekty - str. 139
III. Základní pojmy a instituty - str. 140
1. Uprchlík, azylant, pronásledování - str. 140
2. Formy mezinárodní ochrany - str. 142
3. Rozhodnutí o azylu - str. 144
IV. Organizace veřejné správy - str. 145
V. Závěr - str. 147
Kapitola 7. Vnitřní správa VII - Shromažďování - str. 150
I. Úvod - str. 151
1. Obecně k problematice shromažďování - str. 151
2. Vývoj právní úpravy - str. 152
II. Prameny právní úpravy - str. 154
1. Ústavní úprava - str. 154
2. Zákony a prováděcí předpisy - str. 155
3. Evropské aspekty - str. 157
III. Základní pojmy a instituty shromažďovacího zákona - str. 158
1. Působnost shromažďovacího zákona - str. 158
2. Svolání shromáždění - str. 160
3. Stanovení podmínek pro konání shromáždění - str. 162
4. Zákaz shromáždění - str. 163
5. Průběh shromáždění, práva a povinnosti nositelů shromažďovacího práva - str. 167
6. Rozpuštění shromáždění - str. 170
7. Přestupková odpovědnost - str. 172
IV. Organizace veřejné správy - str. 173
V. Závěr - str. 174
Kapitola 8. Vnitřní správa VIII _ Ochrana osobních údajů - str. 176
I. Úvod - str. 176
1. osobní údaje a ochrana soukromí - str. 176
2. Vývoj právní úpravy - str. 178
II. Prameny právní úpravy - str. 180
1. Ústavní úprava a mezinárodní smlouvy - str. 180
2. Zákony a evropské aspekty ochrany osobních údajů - str. 182
III. Základní pojmy a instituty - str. 183
1. Základní pojmy - str. 183
2. Postup při zpracování osobních údajů - str. 184
3. Práva subjektů - str. 184
IV. Organizace veřejné správy - str. 185
V. Závěr - str. 186
Kapitola 9. Správa školství - Základní školy, střední školy a vyšší odborné školy - str. 188
I. Úvod - str. 188
1. Správa školství - str. 188
2. Vývoj právní úpravy - str. 188
II. Prameny právní úpravy - str. 190
1. Ústavní pořádek a mezinárodní smlouvy - str. 190
2. Zákony a prováděcí předpisy - str. 191
III. Základní pojmy a instituty - str. 192
1. Zásady a cíle vzdělávání - str. 192
2. Vzdělávací programy - str.192
3. Vzdělávací soustava České republiky - str. 194
4. Pedagogický pracovník - str. 197
5. Související instituty - str. 198
6. Předškolní vzdělávání - str. 201
7. Základní vzdělávání a povinná školní docházka - str. 202
8. Vzdělávání ve středních školách - str. 203
9. Vzdělávání ve vyšších odborných školách - str. 205
IV. Organizace veřejné správy - str. 206
1. Státní správa - str. 206
2. Samospráva - str. 207
V. Závěr - str. 208
Kapitola 10. Správa školství - Vysoké školy - str. 210
I. Úvod - str. 210
II. Prameny právní úpravy - str. 212
1. Ústavní úprava - str. 212
2. Zákony a prováděcí předpisy - str. 212
3. Evropské aspekty - str. 213
III. Základní pojmy a instituty - str. 215
1. Vysoká škola - str. 215
2. Akademická obec, akademická práva a svobody - str. 217
3. Studium, studijní programy, forma vysokoškolského studia - str. 218
4. Vnitřní předpisy veřejné vysoké školy - str. 220
5. Soukromá vysoká škola - str. 221
6. Státní vysoká škola - str. 222
7. Akreditace - str. 223
IV. Orgány vysoké školy a organizace veřejné správy - str. 227
1. Orgány veřejné vysoké školy - str. 227
2. Státní správa - str. 230
V. Závěr - str. 231
Kapitola 11. Územní plánování - str. 232
I. Úvod - str. 232
1. Pojem územního plánování - str. 232
2. Vývoj právní úpravy - str. 234
II. Prameny právní úpravy - str. 237
1. Ústavní základy a mezinárodní smlouvy - str. 237
2. Zákony - str. 238
3. Prováděcí právní předpisy - str.239
4. Evropské právo - str. 240
III. Základní pojmy a instituty - str.240
1. Cíle a úkoly územního plánování- str. 240
2. Územně plánovací podklady - str. 243
3. Politika územního rozvoje - str. 245
4. Územně plánovací dokumentace - str. 247
5. Územní opatření - str. 267
6. Územní rozhodování - str. 269
8. Závazné stanovisko orgánu územního plánování - str. 278
9. Územně plánovací informace - str. 279
10. Předkupní právo a náhrady za změnu v území - str. 279
IV. Orgány veřejné správy - str. 280
1. Orgány územního plánování - str. 281
2 Stavební úřady - str. 284
V. Závěr - str. 287
Kapitola 12. Stavební řád - str. 289
I. Úvod - str. 289
1. Vývoj právní úpravy - str. 289
II. Prameny právní úpravy - str. 289
1. Ústavní základy a mezinárodní smlouvy - str. 292
2. Zákony - str. 293
3. Prováděcí právní předpisy - str. 294
4. Evropské právo - str. 296
III. Základní pojmy a instituty - str. 296
1. Stavba, stavební záměr - str. 296
2. Povolování staveb - str. 299
3. Kolaudace - str. 307
4. Odstraňování staveb - str. 310
5. Stavební dozor, správní delikty - str. 313
6. Vybrané činnosti ve výstavbě - str. 314
IV. Organizace veřejné správy - str. 316
1. Stavební úřady - str. 316
2. Autorizované fyzické osoby - str. 319
3. Profesní komory - str. 320
V. Závěr - str. 321
Kapitola 13. Správa kultury I - Periodický tisk a neperiodické publikace - str. 324
I. Úvod - str. 324
II. Prameny právní úpravy - str. 330
1. Ústavní a mezinárodněprávní základy - str. 331
2. Zákony - str. 331
3. Evropské aspekty - str. 332
4. Ostatní prameny - str. 332
III. Základní pojmy a instituty - str. 333
1. Periodický tisk - str. 333
2. Vydavatel a vydávání periodického tisku - str. 334
3. Evidence periodického tisku - str. 334
4. Oznámení v naléhavém veřejném zájmu - str. 336
5. Povinné údaje - str. 336
6. Povinné výtisky - str. 337
7. Právo na odpověď a dodatečné sdělení - str. 337
8. Ochrana zdroje a obsahu informací - str. 340
9. Periodický tisk územního samosprávného celku - str. 341
10. Vydávání neperiodických publikací - str. 343
IV. Organizace veřejné správy - str. 345
1. Ministerstvo kultury - str. 345
2. Krajské úřady - str. 346
V. Závěr - str. 347
Kapitola 14. Správa kultury II - Rozhlasové a televizní vysílání - str. 350
I. Úvod - str. 350
II. Prameny právní úpravy - str. 356
1. Ústavní a mezinárodněprávní základy - str. 356
2. Zákony - str. 357
3. Evropské aspekty - str. 357
4. Ostatní prameny - str. 358
III. Základní pojmy a instituty - str. 359
1. Rozhlasové a televizní vysílání - str. 359
2. Provozovatel rozhlasového a televizního vysílání - str. 362
3. Provozovatelé vysílání ze zákona - str. 364
4. Licence pro rozhlasové a televizní vysílání - str. 366
5. Registrace převzatého rozhlasového a televizního vysílání - str. 369
6. Digitalizované vysílání - str. 370
7. Zajištění plurality informací - str. 371
8. Podpora evropské tvorby a podpora evropské nezávislé a současné tvorby - str. 373
9. Odpověď a dodatečné sdělení - str. 374
10. Oznámení v naléhavém veřejném zájmu - str. 374
11. Ochrana zdroje a obsahu informací - str. 375
IV. Organizace veřejné správy - str. 375
V. Závěr - str. 405
Kapitola 16. Správa zdravotnictví I - Ochrana veřejného zdraví- str. 407
I. Úvod - str. 407
1. Vývoj právní úpravy - str. 408
II. Prameny právní úpravy - str. 410
1. Ústavní úprava - str. 410
2. Zákony a prováděcí předpisy - str. 410
3. Evropské aspekty - str. 411
III. Základní pojmy a instituty - str. 411
IV. Organizace veřejné správy - str. 412
1. Ministerstvo zdravotnictví - str. 413
2. Krajské hygienické stanice - str. 414
3. Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra - str. 414
4. Krajské úřady, kraje, obce - str. 415
5. Ministerstva dopravy, pro místní rozvoj a životního prostředí - str. 416
V. Vybraná judikatura k problematice očkování - str. 416
VI. Závěr - str. 421
Kapitola 17. Správa zdravotnictví II - Veřejné zdravotní pojištění - str. 422
I. Úvod - str. 422
II. Prameny právní úpravy - str. 425
1. Ústavní úprava - str. 425
2. Zákony  prováděcí předpisy - str. 426
3. Evropské aspekty - str. 427
III. Základní pojmy a instituty - str. 427
1. Veřejné zdravotní pojištění a hrazená zdravotní péče - str. 427
2. Osobní rozsah zdravotního pojištění - str. 429
3. Vznik a zánik právního vztahu zdravotního pojištění - str. 429
4. Plátci pojistného - str. 430
5. Práva a povinnosti pojištěnce - str. 431
IV. Organizace veřejné správy - str. 435
1. Ministerstvo zdravotnictví - str. 436
2. Všeobecná zdravotní pojišťovna - str. 436
V. Závěr - str.438
Kapitola 18. Státní policie - str. 439
I. Úvod - str. 439
1. Pojem policie - str. 439
2. Stručný nástin vzniku a vývoje policejních (bezpečnostních) složek - str. 443
II. Prameny právní úpravy - str. 448
1. Ústavní úprava - str. 448
2. Zákony a prováděcí předpisy - str. 449
3. Evropské aspekty policejního práva - str. 451
III. Základní pojmy a instituty - str. 453
1. Pojem policejního práva - str. 453
2. Státní policie a její úkoly - str. 454
3. Služební poměr - str. 456
4. Přestupky - str. 458
5. Generální inspekce bezpečnostních sborů - str. 458
IV. Postavení policistů, organizace a správa policie - str. 460
1. postavení policistů - str. 460
2. Organizace a správa policie - str. 463
V. Závěr - str. 465
Kapitola 19. Obecní policie - str. 469
I. Úvod - str. 469
II. Prameny právní úpravy - str. 472
1. Ústavní úprava - str. 472
2. Zákony a prováděcí předpisy - str. 473
III. Základní pojmy a instituty - str. 473
1. Obecní policie a její úkoly - str. 473
2. Pracovněprávní vztah strážníka - str. 474
3. Veřejnoprávní smlouvy - str. 476
4. Přestupky - str. 477
IV. Postavení strážníků, organizace a správa obecní policie - str. 477
1. Postavení strážníků - str. 480
2. Organizace a správa obecní policie - str. 480
V. Závěr - str.481
Kapitola 20. Hornictví - str. 484
I. Úvod - str. 484
1. Obecně ke správě hornictví - str. 484
2. Vývoj právní úpravy - str. 485
II. Prameny právní úpravy - str. 488
1. Ústavní úprava a mezinárodní smlouvy - str. 488
2. Zákony a prováděcí předpisy - str. 490
3. Evropské aspekty - str. 492
III. Základní pojmy a instituty - str. 494
1. Horní regál  horní svoboda - str.  494
2. Nerosty, ložisko nerostů, nerostné bohatství - str. 495
3. Chráněné ložiskové území - str. 496
4. Dobývací prostor - str.  496
5. Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem - str. 497
6. Vrchní dozor a přestupky na úseku hornictví - str. 498
IV. Organizace veřejné správy - str. 501
1. Ministerstvo průmyslu a obchodu - str. 501
2. Ministerstvo životního prostředí - str.  501
3. Orgány státní báňské správy - str. 502
4. Krajské úřady - str. 503
V. Závěr - str. 504
Kapitola 21. Geologie - str. 506
I. Úvod - str. 506
1. Obecně k problematice správy geologie - str. 506
2. Vývoj právní úpravy - str. 507
II. Prameny právní úpravy - str. 509
1. Ústavní úprava a mezinárodní smlouvy - str. 509
2. Zákony a prováděcí předpisy - str. 510
3. Evropské aspekty - str. 511
III. Základní pojmy a instituty - str. 512
1. Geologické práce - str. 512
2. Odpovědný řešitel geologických prací - str. 513
3. Průzkumné území pro ložiskový výzkum - str. 514
4. Projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací - str. 515
5. Kontrola a přestupky na úseku geologie - str. 517
IV. Organizace veřejné správy - str. 518
1. Ministerstvo životního prostředí - str. 518
2. Česká geologická služba - str. 518
3. Krajské úřady - str. 519
V. Závěr - str. 519
Kapitola 22. Správa obrany - str. 521
I. Úvod - str. 521
II. Prameny právní úpravy - str. 526
1. Ústavní a mezinárodněprávní základy - str. 526
2. Zákony a prováděcí předpisy - str. 527
3. Evropské aspekty - str. 528
III. Základní pojmy a instituty - str.529
1. Zajišťování bezpečnosti a obrany České republiky - str. 529
2. Ozbrojené síly České republiky - str. 533
3. Branná povinnost - str. 534
4. Postavení osob vykonávajících vojenskou činnou službu - str. 537
IV. Organizace veřejné správy - str. 539
V. Závěr - str. 542
Kapitola 23. Správa živností - str. 544
I. Úvod - str. 545
1. Vývoj právní úpravy - str. 545
II. Prameny právní úpravy - str. 548
III. Základní pojmy a instituty - str. 549
1. Živnost a podmínky jejího provozování - str. 549
2. Rozdělení živností - str. 552
3. Vznik a zánik živnostenského oprávnění - str. 555
4. Rozsah živnostenského oprávnění - str. 559
5. Živnostenská kontrola - str. 561
6. Správní trestání - str. 564
IV. Organizace veřejné správy - str. 564
V. Závěr - str. 566
Seznam vybrané literatury

Další nabídka k tématu

Správní právo procesní, 7. vydání

Správní právo procesní, 7. vydání

Eva Horzinková, Vladimír Novotný - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice vykládá čtivou a přístupnou formou obecnou část správního práva procesního. Kniha ve svém již sedmém vydání reaguje na novelizace správního řádu, zprostředkovává také další vývoj judikatury správních soudů a Ústavního soudu v této oblasti. Text obsahuje ... pokračování

Cena: 620 KčKOUPIT

Správní právo hmotné. Obecná část, 4. vydání

Správní právo hmotné. Obecná část, 4. vydání

Eva Horzinková, Zdeněk Fiala - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Čtvrté vydání učebnice reaguje na změny právní úpravy a vývoj soudní judikatury. Kniha seznamuje se základními pojmy a instituty obecné části správního práva, a zároveň přibližuje aplikaci těchto pojmů při řešení praktických situací. Jejím studiem získá čtenář orientaci v teorii ... pokračování

Cena: 420 KčKOUPIT

Kontrolní řád. Správní řád (vybraná ustanovení) - Praktický komentář, 2. vydání

Kontrolní řád. Správní řád (vybraná ustanovení) - Praktický komentář, 2. vydání

Jitka Jelínková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický komentář ke kontrolnímu řádu má být praktickým pomocníkem pro kontrolní orgány, zejména ty, pro něž je těžištěm výkon kontroly na místě. Protože zjišťování faktického, právně významného stavu se děje ... pokračování

Cena: 660 KčKOUPIT

Správní řád. Komentář. 7. vydání

Správní řád. Komentář. 7. vydání

Luboš Jemelka, Klára Pondělíčková, David Bohadlo - C. H. Beck

Tento komentář poskytuje podrobný výklad jednotlivých ustanovení správního řádu, tedy obecného předpisu pro vedení správních řízení, uzavírání veřejnoprávních smluv, přijímání opatření obecné povahy nebo provádění dalších úkonů ve veřejné správě. Nové vydání tohoto komentáře reaguje ... pokračování

Cena: 2 290 KčKOUPIT

Správní právo. Obecná část. 3. vydání

Správní právo. Obecná část. 3. vydání

Martin Kopecký - C. H. Beck

Kniha profesora Martina Kopeckého Správní právo. Obecná část je moderně pojatou komplexní učebnicí obecné části správního práva. Po úspěšném přijetí čtenářskou obcí vychází již ve svém třetím vydání. Je určena nejen studentům, ale i odborníkům z oblasti veřejné správy, úředníkům ... pokračování

Cena: 690 KčKOUPIT

Základní triáda správních žalob. K realizovatelnosti jednotného žalobního typu

Základní triáda správních žalob. K realizovatelnosti jednotného žalobního typu

Daniel Codl - C. H. Beck

Monografie se zabývá základní triádou správních žalob (žaloba proti rozhodnutí, žaloba na ochranu proti nečinnosti a žaloba na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením) s důrazem na zodpovězení ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 3. vydání

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 3. vydání

David, Dobrovolná, Grygar, Hrabánek, Hromada, Kovářová, Králík, Křeček, Mlýnková, Nová, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Oblíbená kniha vzorů podání a smluv byla ve třetím vydání aktualizována s ohledem na recentní vývoj právní úpravy a judikatury. Bylo doplněno 29 nových vzorů, zejména z oblasti rodinného práva a práva obchodních společností. Kniha tak obsahuje celkem 331 vzorů. Publikace vychází z ... pokračování

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení

Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení

Pavel Mates, Martin Kopecký - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mimořádné a dozorčí opravné prostředky patří mezi významné instituty správního řízení. Lze jimi zjednat nápravu v případech, kdy se pravomocné rozhodnutí ukáže být nezákonným. Publikace představuje komplexní a systematické zpracování opravných prostředků, které nabízí správní řád ... pokračování

Cena: 250 KčKOUPIT

ÚZ č. 1457 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

ÚZ č. 1457 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění správního řádu, soudní řád správní a vyhlášku o rozsahu hotových výdajů a ušlém výdělku; od posledního vydání byl dvakrát změněn správní řád (mj. se stanovuje 30denní lhůta pro vydání závazného stanoviska). Ve druhé kapitole najdete aktuální ... pokračování

Cena: 89 KčKOUPIT

Správní uvážení a jeho přezkum

Správní uvážení a jeho přezkum

Barbora Košinárová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Správní uvážení je jedním z nejvýznamnějších a nejpoužívanějších institutů správního práva. Monografie komplexně zkoumá institut správního uvážení ve všech jeho projevech. V jednotlivých kapitolách se zabývá teoretickými východisky, procesem diskrečního rozhodování, vnitřním a ... pokračování

Cena: 360 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.