Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Správní právo, Zvláštní část (vybrané kapitoly), 3. vydání

Správní právo, Zvláštní část (vybrané kapitoly), 3. vydání

Učebnice seznamuje s právní úpravou vybraných resortů a subresortů veřejné správy – s vnitřní správou, správou školství, živností, stavební správou, správou kultury, zdravotnictví, policie, hornictví a geologie a právní úpravou obrany státu.

Text je zaměřen zejména na českou platnou právní úpravu vybraných oblastí, která je však uvedena v kontextu historického vývoje a také v souvislostech ústavních, mezinárodněprávních a evropských.

Nedílnou součástí výkladu je relevantní judikatura.

Každá kapitola obsahuje vymezení pramenů právní úpravy, vysvětlení základních pojmů a institutů a vymezení organizace výkonu veřejné správy v dané oblasti. Publikace se zaměřuje především na ty oblasti veřejné správy, v nichž jsou občané a právnické osoby nejvíce v kontaktu se správními orgány.

Ve třetím vydání jsou reflektovány změny v právní úpravě a nová judikatura správních soudů.

Učebnice je určena zejména studentům práva či veřejné správy, užitečná však může být i pro správní praxi.
autoři: Vladimír Sládeček, Olga Pouperová, Lucia Madleňáková a kolektiv; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 17. 5. 2022, 576 stran
ISBN: 978-80-7502-613-2

Cena: 720 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Použité zkratky a zkrácené názvy - str. 17
Předmluva - str. 23
Kapitola 1. Vnitřní správa I - Matriky, jméno a příjmení - str. 25
I. Úvod - str. 26
1. Matrika, jméno a příjmení - str. 26
2. Vývoj právní úpravy - str.26
II. Prameny právní úpravy - str. 28
III. Základní pojmy a instituty - str. 30
1. Matrika - str. 30
2. Matriční knihy a doklady - str. 34
3. Jméno a příjmení - str. 38
4. správní trestání - str. 43
IV. Organizace veřejné správy - str. 43
V. Závěr - str. 46
Kapitola 2. Vnitřní správa II - Evidence obyvatel, trvalý pobyt, rodné číslo a sčítání lidu, domů a bytů - str. 47
I. Úvod - str. 48
1. Vývoj právní úpravy evidence obyvatel- str. 48
II. Prameny právní úpravy - str. 50
III. Základní pojmy a instituty - str. 53
1. Evidence obyvatel - str. 53
2. Trvalý pobyt - str. 57
3. Rodné číslo - str. 59
4. Sčítání lidu, domů a bytů - str. 62
5. Správní trestání - str. 67
IV. Organizace veřejné správy - str.68
V. Závěr - str. 71
Kapitola 3. Vnitřní správa III - Občanské průkazy - str. 73
I. Úvod - str. 73
1. Vývoj právní úpravy - str. 73
II. Prameny právní úpravy - str. 80
1. Ústavní úprava - str. 80
2. Zákony a prováděcí předpisy - str. 81
III. Základní pojmy a instituty - str. 82
1. Občanský průkaz a související pojmy - str. 82
2. Vydávání občanských průkazů- str. 85
3. Nakládání s občanskými průkazy - str. 87
4. Správní trestání - str. 90
IV. Organizace veřejné správy - str. 91
V. Závěr - str. 93
Kapitola 4. Vnitřní správa IV - Cestovní doklady - str. 94
I. Úvod - str.  94
II. Prameny právní úpravy - str. 99
1. Ústavní úprava a mezinárodní smlouvy - str. 99
2. Zákony a prováděcí předpisy - str. 100
III. Základní pojmy a instituty - str. 102
1. Cestovní doklad a související pojmy - str. 102
2. Vydávání cestovních dokladů - str. 105
3. Dispozice s cestovními doklady - str. 108
4. Správní trestání - str. 110
IV.  Organizace veřejné správy - str. 112
V. Závěr - str. 113
Kapitola 5. Vnitřní správa V - Pobyt cizinců - str. 115
I. Úvod - str. 116
II. Prameny (platné) právní úpravy - str. 118
1. Ústavní úprava - str. 118
2. Zákony a prováděcí předpisy - str. 119
3. Evropské aspekty - str. 120
III. Základní pojmy a instituty - str. 121
1. Občané Evropské unie, Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Švýcarska - str. 122
2. Občané třetích zemí jako rodinní příslušníci občanů Evropské unie, Islandu, Norska, Lichtenštejnska, Švýcarska - str. 123
3. Občané třetích zemí - str. 125
IV. Organizace veřejné správy - str. 128
V. Závěr - str. 132
Kapitola 6. Vnitřní správy VI - Mezinárodní ochrana - str. 134
I. Úvod - str. 135
II. Prameny (platné) právní úpravy - str. 137
1. Ústavní úprava - str. 137
2. Mezinárodní smlouvy - str. 138
3. Zákony a podzákonné předpisy - str. 138
4. Evropské aspekty - str. 139
III. Základní pojmy a instituty - str. 140
1. Uprchlík, azylant, pronásledování - str. 140
2. Formy mezinárodní ochrany - str. 142
3. Rozhodnutí o azylu - str. 144
IV. Organizace veřejné správy - str. 145
V. Závěr - str. 147
Kapitola 7. Vnitřní správa VII - Shromažďování - str. 150
I. Úvod - str. 151
1. Obecně k problematice shromažďování - str. 151
2. Vývoj právní úpravy - str. 152
II. Prameny právní úpravy - str. 154
1. Ústavní úprava - str. 154
2. Zákony a prováděcí předpisy - str. 155
3. Evropské aspekty - str. 157
III. Základní pojmy a instituty shromažďovacího zákona - str. 158
1. Působnost shromažďovacího zákona - str. 158
2. Svolání shromáždění - str. 160
3. Stanovení podmínek pro konání shromáždění - str. 162
4. Zákaz shromáždění - str. 163
5. Průběh shromáždění, práva a povinnosti nositelů shromažďovacího práva - str. 167
6. Rozpuštění shromáždění - str. 170
7. Přestupková odpovědnost - str. 172
IV. Organizace veřejné správy - str. 173
V. Závěr - str. 174
Kapitola 8. Vnitřní správa VIII _ Ochrana osobních údajů - str. 176
I. Úvod - str. 176
1. osobní údaje a ochrana soukromí - str. 176
2. Vývoj právní úpravy - str. 178
II. Prameny právní úpravy - str. 180
1. Ústavní úprava a mezinárodní smlouvy - str. 180
2. Zákony a evropské aspekty ochrany osobních údajů - str. 182
III. Základní pojmy a instituty - str. 183
1. Základní pojmy - str. 183
2. Postup při zpracování osobních údajů - str. 184
3. Práva subjektů - str. 184
IV. Organizace veřejné správy - str. 185
V. Závěr - str. 186
Kapitola 9. Správa školství - Základní školy, střední školy a vyšší odborné školy - str. 188
I. Úvod - str. 188
1. Správa školství - str. 188
2. Vývoj právní úpravy - str. 188
II. Prameny právní úpravy - str. 190
1. Ústavní pořádek a mezinárodní smlouvy - str. 190
2. Zákony a prováděcí předpisy - str. 191
III. Základní pojmy a instituty - str. 192
1. Zásady a cíle vzdělávání - str. 192
2. Vzdělávací programy - str.192
3. Vzdělávací soustava České republiky - str. 194
4. Pedagogický pracovník - str. 197
5. Související instituty - str. 198
6. Předškolní vzdělávání - str. 201
7. Základní vzdělávání a povinná školní docházka - str. 202
8. Vzdělávání ve středních školách - str. 203
9. Vzdělávání ve vyšších odborných školách - str. 205
IV. Organizace veřejné správy - str. 206
1. Státní správa - str. 206
2. Samospráva - str. 207
V. Závěr - str. 208
Kapitola 10. Správa školství - Vysoké školy - str. 210
I. Úvod - str. 210
II. Prameny právní úpravy - str. 212
1. Ústavní úprava - str. 212
2. Zákony a prováděcí předpisy - str. 212
3. Evropské aspekty - str. 213
III. Základní pojmy a instituty - str. 215
1. Vysoká škola - str. 215
2. Akademická obec, akademická práva a svobody - str. 217
3. Studium, studijní programy, forma vysokoškolského studia - str. 218
4. Vnitřní předpisy veřejné vysoké školy - str. 220
5. Soukromá vysoká škola - str. 221
6. Státní vysoká škola - str. 222
7. Akreditace - str. 223
IV. Orgány vysoké školy a organizace veřejné správy - str. 227
1. Orgány veřejné vysoké školy - str. 227
2. Státní správa - str. 230
V. Závěr - str. 231
Kapitola 11. Územní plánování - str. 232
I. Úvod - str. 232
1. Pojem územního plánování - str. 232
2. Vývoj právní úpravy - str. 234
II. Prameny právní úpravy - str. 237
1. Ústavní základy a mezinárodní smlouvy - str. 237
2. Zákony - str. 238
3. Prováděcí právní předpisy - str.239
4. Evropské právo - str. 240
III. Základní pojmy a instituty - str.240
1. Cíle a úkoly územního plánování- str. 240
2. Územně plánovací podklady - str. 243
3. Politika územního rozvoje - str. 245
4. Územně plánovací dokumentace - str. 247
5. Územní opatření - str. 267
6. Územní rozhodování - str. 269
8. Závazné stanovisko orgánu územního plánování - str. 278
9. Územně plánovací informace - str. 279
10. Předkupní právo a náhrady za změnu v území - str. 279
IV. Orgány veřejné správy - str. 280
1. Orgány územního plánování - str. 281
2 Stavební úřady - str. 284
V. Závěr - str. 287
Kapitola 12. Stavební řád - str. 289
I. Úvod - str. 289
1. Vývoj právní úpravy - str. 289
II. Prameny právní úpravy - str. 289
1. Ústavní základy a mezinárodní smlouvy - str. 292
2. Zákony - str. 293
3. Prováděcí právní předpisy - str. 294
4. Evropské právo - str. 296
III. Základní pojmy a instituty - str. 296
1. Stavba, stavební záměr - str. 296
2. Povolování staveb - str. 299
3. Kolaudace - str. 307
4. Odstraňování staveb - str. 310
5. Stavební dozor, správní delikty - str. 313
6. Vybrané činnosti ve výstavbě - str. 314
IV. Organizace veřejné správy - str. 316
1. Stavební úřady - str. 316
2. Autorizované fyzické osoby - str. 319
3. Profesní komory - str. 320
V. Závěr - str. 321
Kapitola 13. Správa kultury I - Periodický tisk a neperiodické publikace - str. 324
I. Úvod - str. 324
II. Prameny právní úpravy - str. 330
1. Ústavní a mezinárodněprávní základy - str. 331
2. Zákony - str. 331
3. Evropské aspekty - str. 332
4. Ostatní prameny - str. 332
III. Základní pojmy a instituty - str. 333
1. Periodický tisk - str. 333
2. Vydavatel a vydávání periodického tisku - str. 334
3. Evidence periodického tisku - str. 334
4. Oznámení v naléhavém veřejném zájmu - str. 336
5. Povinné údaje - str. 336
6. Povinné výtisky - str. 337
7. Právo na odpověď a dodatečné sdělení - str. 337
8. Ochrana zdroje a obsahu informací - str. 340
9. Periodický tisk územního samosprávného celku - str. 341
10. Vydávání neperiodických publikací - str. 343
IV. Organizace veřejné správy - str. 345
1. Ministerstvo kultury - str. 345
2. Krajské úřady - str. 346
V. Závěr - str. 347
Kapitola 14. Správa kultury II - Rozhlasové a televizní vysílání - str. 350
I. Úvod - str. 350
II. Prameny právní úpravy - str. 356
1. Ústavní a mezinárodněprávní základy - str. 356
2. Zákony - str. 357
3. Evropské aspekty - str. 357
4. Ostatní prameny - str. 358
III. Základní pojmy a instituty - str. 359
1. Rozhlasové a televizní vysílání - str. 359
2. Provozovatel rozhlasového a televizního vysílání - str. 362
3. Provozovatelé vysílání ze zákona - str. 364
4. Licence pro rozhlasové a televizní vysílání - str. 366
5. Registrace převzatého rozhlasového a televizního vysílání - str. 369
6. Digitalizované vysílání - str. 370
7. Zajištění plurality informací - str. 371
8. Podpora evropské tvorby a podpora evropské nezávislé a současné tvorby - str. 373
9. Odpověď a dodatečné sdělení - str. 374
10. Oznámení v naléhavém veřejném zájmu - str. 374
11. Ochrana zdroje a obsahu informací - str. 375
IV. Organizace veřejné správy - str. 375
V. Závěr - str. 405
Kapitola 16. Správa zdravotnictví I - Ochrana veřejného zdraví- str. 407
I. Úvod - str. 407
1. Vývoj právní úpravy - str. 408
II. Prameny právní úpravy - str. 410
1. Ústavní úprava - str. 410
2. Zákony a prováděcí předpisy - str. 410
3. Evropské aspekty - str. 411
III. Základní pojmy a instituty - str. 411
IV. Organizace veřejné správy - str. 412
1. Ministerstvo zdravotnictví - str. 413
2. Krajské hygienické stanice - str. 414
3. Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra - str. 414
4. Krajské úřady, kraje, obce - str. 415
5. Ministerstva dopravy, pro místní rozvoj a životního prostředí - str. 416
V. Vybraná judikatura k problematice očkování - str. 416
VI. Závěr - str. 421
Kapitola 17. Správa zdravotnictví II - Veřejné zdravotní pojištění - str. 422
I. Úvod - str. 422
II. Prameny právní úpravy - str. 425
1. Ústavní úprava - str. 425
2. Zákony  prováděcí předpisy - str. 426
3. Evropské aspekty - str. 427
III. Základní pojmy a instituty - str. 427
1. Veřejné zdravotní pojištění a hrazená zdravotní péče - str. 427
2. Osobní rozsah zdravotního pojištění - str. 429
3. Vznik a zánik právního vztahu zdravotního pojištění - str. 429
4. Plátci pojistného - str. 430
5. Práva a povinnosti pojištěnce - str. 431
IV. Organizace veřejné správy - str. 435
1. Ministerstvo zdravotnictví - str. 436
2. Všeobecná zdravotní pojišťovna - str. 436
V. Závěr - str.438
Kapitola 18. Státní policie - str. 439
I. Úvod - str. 439
1. Pojem policie - str. 439
2. Stručný nástin vzniku a vývoje policejních (bezpečnostních) složek - str. 443
II. Prameny právní úpravy - str. 448
1. Ústavní úprava - str. 448
2. Zákony a prováděcí předpisy - str. 449
3. Evropské aspekty policejního práva - str. 451
III. Základní pojmy a instituty - str. 453
1. Pojem policejního práva - str. 453
2. Státní policie a její úkoly - str. 454
3. Služební poměr - str. 456
4. Přestupky - str. 458
5. Generální inspekce bezpečnostních sborů - str. 458
IV. Postavení policistů, organizace a správa policie - str. 460
1. postavení policistů - str. 460
2. Organizace a správa policie - str. 463
V. Závěr - str. 465
Kapitola 19. Obecní policie - str. 469
I. Úvod - str. 469
II. Prameny právní úpravy - str. 472
1. Ústavní úprava - str. 472
2. Zákony a prováděcí předpisy - str. 473
III. Základní pojmy a instituty - str. 473
1. Obecní policie a její úkoly - str. 473
2. Pracovněprávní vztah strážníka - str. 474
3. Veřejnoprávní smlouvy - str. 476
4. Přestupky - str. 477
IV. Postavení strážníků, organizace a správa obecní policie - str. 477
1. Postavení strážníků - str. 480
2. Organizace a správa obecní policie - str. 480
V. Závěr - str.481
Kapitola 20. Hornictví - str. 484
I. Úvod - str. 484
1. Obecně ke správě hornictví - str. 484
2. Vývoj právní úpravy - str. 485
II. Prameny právní úpravy - str. 488
1. Ústavní úprava a mezinárodní smlouvy - str. 488
2. Zákony a prováděcí předpisy - str. 490
3. Evropské aspekty - str. 492
III. Základní pojmy a instituty - str. 494
1. Horní regál  horní svoboda - str.  494
2. Nerosty, ložisko nerostů, nerostné bohatství - str. 495
3. Chráněné ložiskové území - str. 496
4. Dobývací prostor - str.  496
5. Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem - str. 497
6. Vrchní dozor a přestupky na úseku hornictví - str. 498
IV. Organizace veřejné správy - str. 501
1. Ministerstvo průmyslu a obchodu - str. 501
2. Ministerstvo životního prostředí - str.  501
3. Orgány státní báňské správy - str. 502
4. Krajské úřady - str. 503
V. Závěr - str. 504
Kapitola 21. Geologie - str. 506
I. Úvod - str. 506
1. Obecně k problematice správy geologie - str. 506
2. Vývoj právní úpravy - str. 507
II. Prameny právní úpravy - str. 509
1. Ústavní úprava a mezinárodní smlouvy - str. 509
2. Zákony a prováděcí předpisy - str. 510
3. Evropské aspekty - str. 511
III. Základní pojmy a instituty - str. 512
1. Geologické práce - str. 512
2. Odpovědný řešitel geologických prací - str. 513
3. Průzkumné území pro ložiskový výzkum - str. 514
4. Projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací - str. 515
5. Kontrola a přestupky na úseku geologie - str. 517
IV. Organizace veřejné správy - str. 518
1. Ministerstvo životního prostředí - str. 518
2. Česká geologická služba - str. 518
3. Krajské úřady - str. 519
V. Závěr - str. 519
Kapitola 22. Správa obrany - str. 521
I. Úvod - str. 521
II. Prameny právní úpravy - str. 526
1. Ústavní a mezinárodněprávní základy - str. 526
2. Zákony a prováděcí předpisy - str. 527
3. Evropské aspekty - str. 528
III. Základní pojmy a instituty - str.529
1. Zajišťování bezpečnosti a obrany České republiky - str. 529
2. Ozbrojené síly České republiky - str. 533
3. Branná povinnost - str. 534
4. Postavení osob vykonávajících vojenskou činnou službu - str. 537
IV. Organizace veřejné správy - str. 539
V. Závěr - str. 542
Kapitola 23. Správa živností - str. 544
I. Úvod - str. 545
1. Vývoj právní úpravy - str. 545
II. Prameny právní úpravy - str. 548
III. Základní pojmy a instituty - str. 549
1. Živnost a podmínky jejího provozování - str. 549
2. Rozdělení živností - str. 552
3. Vznik a zánik živnostenského oprávnění - str. 555
4. Rozsah živnostenského oprávnění - str. 559
5. Živnostenská kontrola - str. 561
6. Správní trestání - str. 564
IV. Organizace veřejné správy - str. 564
V. Závěr - str. 566
Seznam vybrané literatury

Další nabídka k tématu

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 3. vydání

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 3. vydání

David, Dobrovolná, Grygar, Hrabánek, Hromada, Kovářová, Králík, Křeček, Mlýnková, Nová, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Oblíbená kniha vzorů podání a smluv byla ve třetím vydání aktualizována s ohledem na recentní vývoj právní úpravy a judikatury. Bylo doplněno 29 nových vzorů, zejména z oblasti rodinného práva a práva obchodních společností. Kniha tak obsahuje celkem 331 vzorů. Publikace vychází z ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení

Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení

Pavel Mates, Martin Kopecký - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mimořádné a dozorčí opravné prostředky patří mezi významné instituty správního řízení. Lze jimi zjednat nápravu v případech, kdy se pravomocné rozhodnutí ukáže být nezákonným. Publikace představuje komplexní a systematické zpracování opravných prostředků, které nabízí správní řád ...

Cena: 250 KčKOUPIT

ÚZ č. 1457 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

ÚZ č. 1457 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění správního řádu, soudní řád správní a vyhlášku o rozsahu hotových výdajů a ušlém výdělku; od posledního vydání byl dvakrát změněn správní řád (mj. se stanovuje 30denní lhůta pro vydání závazného stanoviska). Ve druhé kapitole najdete aktuální ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Správní uvážení a jeho přezkum

Správní uvážení a jeho přezkum

Barbora Košinárová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Správní uvážení je jedním z nejvýznamnějších a nejpoužívanějších institutů správního práva. Monografie komplexně zkoumá institut správního uvážení ve všech jeho projevech. V jednotlivých kapitolách se zabývá teoretickými východisky, procesem diskrečního rozhodování, vnitřním a ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Správní právo trestní, 2. vydání

Správní právo trestní, 2. vydání

Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice komplexně rozebírá náročnou problematiku správního práva trestního. Odborná srozumitelnost a pedagogická názornost Ve druhém vydání autoři reagovali na změny v právní úpravě (např. navrácení institutu domluvy v rámci příkazního řízení na místě, doplnění nových skutkových ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Správní právo. Obecná část, 2. vydání

Správní právo. Obecná část, 2. vydání

Martin Kopecký - C. H. Beck

Po dvou letech od vydání učebnice Martina Kopeckého Správní právo. Obecná část, která byla na knižním trhu již beznadějně rozebrána, vychází její druhé vydání. Kniha zúročuje bohaté a mnohaleté odborné a pedagogické zkušenosti autora. Ačkoli se rozsah od prvního vydání příliš neliší, ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami, 2. vydání

Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami, 2. vydání

Lukáš Potěšil, Kateřina Frumarová, Lukáš Glaser, David Hejč, Anna Richterová, Pavel Mates, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha obsahuje vzory podání, které je možné učinit vůči rozličným správním orgánům, a vzory úkonů, které činí správní orgány. Celkem 184 vzorů vychází z obsahu správního řádu a jeho jednotlivých ustanovení. ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Správní řád - Praktický komentář

Správní řád - Praktický komentář

Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Pavel Vetešník, Martin Škurek, Eva Horzinková, - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) je dílem autorského kolektivu, který se skládá jak ze zástupců akademické sféry, advokátní praxe, tak i zástupců samotné aplikační praxe (myšleno správních orgánů). Příslušná ustanovení správního řádu se autoři pokusili ...

Cena: 1 825 KčKOUPIT

Správní řízení od A do Z, 3 vydání

Správní řízení od A do Z, 3 vydání

JUDr. Eva Šormová - Anag, spol. s r. o.

Jedná se o třetí vydání této publikace, které je aktualizované a doplněné podle zkušeností a poznatků nabytých za dobu platnosti správního řádu. Příručka je praktická a může sloužit jak ke každodennímu používání, tak pro nárazovou potřebu novým úředníkům, starostům, účastníkům a ...

Cena: 579 KčKOUPIT

Správní právo procesní, 6. vydání

Správní právo procesní, 6. vydání

Eva Horzinková, Vladimír Novotný - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice vykládá čtivou a přístupnou formou správní právo procesní – obecnou část. Kniha ve svém šestém vydání reaguje na novelizace správního řádu i na novou právní úpravu správního trestání. Zprostředkovává také další vývoj judikatury správních soudů a Ústavního ...

Cena: 520 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.