Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Správní právo procesní, 7. vydání

Správní právo procesní, 7. vydání

Vysokoškolská učebnice vykládá čtivou a přístupnou formou obecnou část správního práva procesního.

Kniha ve svém již sedmém vydání reaguje na novelizace správního řádu, zprostředkovává také další vývoj judikatury správních soudů a Ústavního soudu v této oblasti. Text obsahuje zásadní rozhodnutí těchto soudů i závěry Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu k některým procesním institutům.

Ačkoliv je publikace určena především studentům právnických fakult, může zároveň posloužit praxi veřejné správy.

autoři: Eva Horzinková, Vladimír Novotný; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 21. 3. 2024, 416 stran
ISBN: 978-80-7502-699-6

Cena: 620 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam používaných zkratek  - str. 11
Předmluva k sedmému vydání  - str. 13
Úvod  - str. 15
1. Obecné vymezení základních pojmů  - str. 19
1.1 Charakteristika veřejné správy  - str. 19
1.1.1 Státní správa a veřejná samospráva - str. 200
1.2 Správní právo a správní právo procesní  - str. 23
1.2.1 Prameny správního práva procesního  - str. 25
1.2.2 Správní proces a právo EU  - str. 28
1.3 Správní řízení a jeho vývoj  - str. 30
1.3.1 Správní řízení obecné a zvláštní  - str. 32
2. Obecně k problematice správního řádu  - str. 36
2.1 Rozsah působnosti správního řádu  - str. 36
2.2 Základní zásady činnosti správních orgánů  - str. 39
2.2.1 Základní zásady správního řízení  - str. 41
3. Správní orgány jako subjekty správního řízení  - str. 55
3.1 Obecný výklad k procesním subjektům  - str. 55
3.2 Správní orgány a jejich příslušnost  - str. 56
3.2.1 Změny příslušnosti  - str. 61
3.2.2 Spory o věcnou nebo místní příslušnost  - str. 63
3.2.3 Příslušnost orgánu veřejnoprávní korporace nebo jiné právnické osoby  - str. 66
3.3 Dotčené orgány  - str. 66
3.4 Úřední osoby  - str. 68
3.4.1 Vyloučení úředních osob  - str. 71
4. Účastníci řízení a jejich postavení  - str. 78
4.1 Procesní postavení účastníků  - str. 78
4.1.1 Procesní způsobilost účastníků (fyzické osoby)  - str. 79
4.1.2 Procesní způsobilost právnických osob  - str. 80
4.1.3 Vymezení účastníků řízení  - str. 81
4.2 Zastupování účastníků  - str. 83
4.2.1 Zastupování obligatorní  - str. 83
4.2.2 Zastupování na základě plné moci (fakultativní)  - str. 86
4.2.3 Zastupování ve zvláštních případech  - str. 87
5. Některé procesněprávní instituty a pojmy - str. 101
5.1 Procesní lhůty a počítání času  - str. 101
5.1.1 Navrácení v předešlý stav  - str. 103
5.2 Doručování  - str. 104
5.2.1 Režimy (způsoby) doručování písemností  - str. 106
5.2.2 Doručování fyzickým osobám  - str. 107
5.2.3 Doručování právnickým osobám  - str. 109
5.2.4 Doručování do ciziny  - str. 110
5.2.5 Doručování veřejnou vyhláškou  - str. 110
5.2.6 Uložení zásilky  - str. 112
5.2.7 Datové schránky  - str. 116
5.2.8 Konverze dokumentů  - str. 116
5.3 Úřední deska  - str. 117
6. Úkony ve správním řízení  - str. 123
6.1 Procesní úkony správního orgánu  - str. 127
6.1.1 Protokol  - str. 128
6.1.2 Spis  - str. 130
6.1.3 Dožádání  - str. 131
6.1.4 Jednací jazyk  - str. 134
6.2 Procesní úkony účastníků  - str. 136
6.2.1 Podání  - str. 137
6.2.2 Nahlížení do spisu  - str. 138
7. Postup před zahájením řízení - str. 149
7.1 Obecný výklad o procesních institutech  - str. 149
7.1.1 Přijímání podnětů k zahájení řízení  - str. 149
7.1.2 Odložení věci  - str. 150
7.1.3 Podání vysvětlení  - str. 151
7.1.4 Zajištění důkazu  - str. 152
7.1.5 Předběžná informace  - str. 153
8. Správní řízení v I. stupni  - str. 158
8.1 Zahájení správního řízení  - str. 158
8.1.1 Řízení o žádosti  - str. 158
8.1.2 Zahájení řízení z moci úřední  - str. 160
8.2 Překážky správního řízení  - str. 161
8.3 Průběh správního řízení  - str. 162
8.3.1 Podklady pro vydání rozhodnutí  - str. 163
8.4 Dokazování  - str. 165
8.4.1 Důkaz listinou  - str. 168
8.4.2 Důkaz ohledáním  - str. 169
8.4.3 Důkaz svědeckou výpovědí  - str. 170
8.4.4 Důkaz znaleckým posudkem  - str. 171
8.4.5 Předběžná otázka  - str. 173
8.5 Zajištění účelu a průběhu řízení  - str. 174
8.5.1 Předvolání  - str. 174
8.5.2 Předvedení  - str. 175
8.5.3 Předběžné opatření  - str. 176
8.5.4 Pořádková pokuta  - str. 177
8.5.5 Vykázání z místa konání úkonu  - str. 178
8.5.6 Záruka za splnění povinnosti  - str. 179
8.6 Přerušení a zastavení správního řízení  - str. 180
8.7 Náklady řízení  - str. 182
9. Správní rozhodnutí  - str. 197
9.1 Obecná problematika ke správnímu rozhodnutí  - str. 197
9.2 Základní podmínky vydání rozhodnutí  - str. 201
9.2.1 Náležitosti správního rozhodnutí  - str. 202
9.2.2 Vady správních rozhodnutí - str. 205
9.2.3 Lhůty pro vydání správního rozhodnutí  - str. 206
9.2.4 Oznamování správního rozhodnutí  - str. 209
9.3 Vlastnosti správního rozhodnutí  - str. 211
9.3.1 Doložka právní moci nebo vykonatelnosti  - str. 214
9.4 Opatření proti nečinnosti  - str. 215
9.5 Nicotnost (nulita) správního rozhodnutí  - str. 218
10. Některé další způsoby rozhodnutí  - str. 227
10.1 Mezitímní rozhodnutí a rozhodnutí v části věci - str. 227
10.2 Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem - str. 228
10.3 Usnesení - str. 231
10.4 Příkaz - str. 233
10.4.1 Vydání příkazu na místě  - str. 235
10.5 Vydání dokladu  - str. 235
11. Řádné opravné prostředky  - str. 241
11.1 Obecná problematika přezkoumávání rozhodnutí - str. 241
11.1.1 Opravné systémy  - str. 243
11.2 Odvolání a odvolací řízení - str. 244
11.2.1 Podmínky přípustnosti odvolání - str. 245
11.2.2 Náležitosti odvolání  - str. 247
11.2.3 Lhůta pro podání odvolání  - str. 248
11.2.4 Suspenzivní a devolutivní účinek odvolání  - str. 250
11.2.5 Postup správního orgánu I. stupně po podání odvolání  - str. 252
11.2.6 Postup odvolacího správního orgánu  - str. 253
11.2.7 Právní účinky rozhodnutí v odvolacím řízení  - str. 256
11.3 Rozklad a rozkladové řízení  - str. 257
12. Přezkoumání pravomocných rozhodnutí  - str. 266
12.1 Obecně k problematice mimořádných opravných prostředků do pravomocných rozhodnutí  - str. 266
12.2 Přezkumné řízení  - str. 267
12.2.1 Přípustnost přezkumného řízení  - str. 268
12.2.2 Lhůty pro zahájení přezkumného řízení  - str. 271
12.2.3 Průběh přezkumného řízení a jeho druhy  - str. 272
12.2.4 Rozhodnutí v přezkumném řízení a jeho právní účinky  - str. 277
12.3 Obnova řízení a její předpoklady  - str. 279
12.3.1 Podmínky obnovy řízení  - str. 279
12.3.2 Lhůty pro obnovu řízení  - str. 282
12.3.3 Řízení o obnově  - str. 283
12.3.4 Obnovené řízení a jeho právní důsledky  - str. 284
12.4 Důvody vydání nového rozhodnutí  - str. 286
12.4.1 Nové řízení a vydání nového rozhodnutí  - str. 287
12.5 Přezkoumávání správních rozhodnutí soudem  - str. 289
12.5.1 Uspokojení účastníka po podané žalobě ve správním soudnictví  - str. 293
13. Další formy správního řízení v I. stupni  - str. 302
13.1 Řízení před kolegiálním orgánem  - str. 302
13.2 Společné řízení  - str. 304
13.3 Sporné řízení  - str. 307
13.4 Řízení na místě  - str. 310
13.5 Řízení o určení právního vztahu  - str. 311
13.6 Řízení s velkým počtem účastníků  - str. 312
13.7 Řízení s předstihem žádosti  - str. 314
13.8 Řízení o výběru žádosti  - str. 314
14. Správní exekuce  - str. 319
14.1 Obecný výklad ke správní exekuci  - str. 319
14.1.1 Základní zásady vykonávacího řízení  - str. 320
14.1.2 Procesní podmínky správní exekuce  - str. 321
14.1.3 Návrh na výkon správního rozhodnutí soudem nebo soudním exekutorem  - str. 325
14.2 Vymáhání peněžitých plnění  - str. 326
14.2.1 Zahájení daňové exekuce a vyloučení majetku  - str. 328
14.2.2 Způsoby provedení daňové exekuce  - str. 329
14.2.3 Odklad placení peněžitých povinností a placení ve splátkách  - str. 333
14.2.4 Odpis nedoplatku pro nedobytnost  - str. 334
14.2.5 Exekuční náklady  - str. 334
14.2.6 Dělená správa  - str. 334
14.3 Vymáhání nepeněžitých plnění  - str. 335
14.3.1 Způsoby nařízení exekuce  - str. 337
14.3.2 Odložení a přerušení exekuce  - str. 338
14.3.3 Zastavení exekuce  - str. 339
14.3.4 Exekuční náklady  - str. 340
14.3.5 Námitky a jejich význam  - str. 341
14.3.6 Způsoby provedení exekuce  - str. 342
15. Jiné postupy správních orgánů  - str. 356
15.1 Obecně k jiným postupům  - str. 356
15.2 Vyjádření, osvědčení, sdělení  - str. 358
15.3 Veřejnoprávní smlouvy  - str. 362
15.3.1 Základní druhy veřejnoprávních smluv  - str. 364
15.3.2 Proces uzavírání a změn veřejnoprávních smluv - str. 367
15.3.3 Přezkoumání veřejnoprávních smluv a řešení sporů  - str. 369
15.4 Opatření obecné povahy - str. 372
15.5 Stížnost a její vyřízení  - str. 377
Seznam základní literatury  - str. 387
Věcný rejstřík  - str. 391

Další nabídka k tématu

Správní právo hmotné. Obecná část, 4. vydání

Správní právo hmotné. Obecná část, 4. vydání

Eva Horzinková, Zdeněk Fiala - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Čtvrté vydání učebnice reaguje na změny právní úpravy a vývoj soudní judikatury. Kniha seznamuje se základními pojmy a instituty obecné části správního práva, a zároveň přibližuje aplikaci těchto pojmů při řešení praktických situací. Jejím studiem získá čtenář orientaci v teorii ... pokračování

Cena: 420 KčKOUPIT

Kontrolní řád. Správní řád (vybraná ustanovení) - Praktický komentář, 2. vydání

Kontrolní řád. Správní řád (vybraná ustanovení) - Praktický komentář, 2. vydání

Jitka Jelínková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický komentář ke kontrolnímu řádu má být praktickým pomocníkem pro kontrolní orgány, zejména ty, pro něž je těžištěm výkon kontroly na místě. Protože zjišťování faktického, právně významného stavu se děje ... pokračování

Cena: 660 KčKOUPIT

Správní řád. Komentář. 7. vydání

Správní řád. Komentář. 7. vydání

Luboš Jemelka, Klára Pondělíčková, David Bohadlo - C. H. Beck

Tento komentář poskytuje podrobný výklad jednotlivých ustanovení správního řádu, tedy obecného předpisu pro vedení správních řízení, uzavírání veřejnoprávních smluv, přijímání opatření obecné povahy nebo provádění dalších úkonů ve veřejné správě. Nové vydání tohoto komentáře reaguje ... pokračování

Cena: 2 290 KčKOUPIT

Správní právo. Obecná část. 3. vydání

Správní právo. Obecná část. 3. vydání

Martin Kopecký - C. H. Beck

Kniha profesora Martina Kopeckého Správní právo. Obecná část je moderně pojatou komplexní učebnicí obecné části správního práva. Po úspěšném přijetí čtenářskou obcí vychází již ve svém třetím vydání. Je určena nejen studentům, ale i odborníkům z oblasti veřejné správy, úředníkům ... pokračování

Cena: 690 KčKOUPIT

Základní triáda správních žalob. K realizovatelnosti jednotného žalobního typu

Základní triáda správních žalob. K realizovatelnosti jednotného žalobního typu

Daniel Codl - C. H. Beck

Monografie se zabývá základní triádou správních žalob (žaloba proti rozhodnutí, žaloba na ochranu proti nečinnosti a žaloba na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením) s důrazem na zodpovězení ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 3. vydání

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 3. vydání

David, Dobrovolná, Grygar, Hrabánek, Hromada, Kovářová, Králík, Křeček, Mlýnková, Nová, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Oblíbená kniha vzorů podání a smluv byla ve třetím vydání aktualizována s ohledem na recentní vývoj právní úpravy a judikatury. Bylo doplněno 29 nových vzorů, zejména z oblasti rodinného práva a práva obchodních společností. Kniha tak obsahuje celkem 331 vzorů. Publikace vychází z ... pokračování

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení

Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení

Pavel Mates, Martin Kopecký - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mimořádné a dozorčí opravné prostředky patří mezi významné instituty správního řízení. Lze jimi zjednat nápravu v případech, kdy se pravomocné rozhodnutí ukáže být nezákonným. Publikace představuje komplexní a systematické zpracování opravných prostředků, které nabízí správní řád ... pokračování

Cena: 250 KčKOUPIT

ÚZ č. 1457 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

ÚZ č. 1457 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění správního řádu, soudní řád správní a vyhlášku o rozsahu hotových výdajů a ušlém výdělku; od posledního vydání byl dvakrát změněn správní řád (mj. se stanovuje 30denní lhůta pro vydání závazného stanoviska). Ve druhé kapitole najdete aktuální ... pokračování

Cena: 89 KčKOUPIT

Správní uvážení a jeho přezkum

Správní uvážení a jeho přezkum

Barbora Košinárová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Správní uvážení je jedním z nejvýznamnějších a nejpoužívanějších institutů správního práva. Monografie komplexně zkoumá institut správního uvážení ve všech jeho projevech. V jednotlivých kapitolách se zabývá teoretickými východisky, procesem diskrečního rozhodování, vnitřním a ... pokračování

Cena: 360 KčKOUPIT

Správní právo trestní, 2. vydání

Správní právo trestní, 2. vydání

Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice komplexně rozebírá náročnou problematiku správního práva trestního. Odborná srozumitelnost a pedagogická názornost Ve druhém vydání autoři reagovali na změny v právní úpravě (např. navrácení institutu domluvy v rámci příkazního řízení na místě, doplnění nových skutkových ... pokračování

Cena: 450 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.