Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Správní právo procesní, 6. vydání

Správní právo procesní, 6. vydání

Vysokoškolská učebnice vykládá čtivou a přístupnou formou správní právo procesní – obecnou část.

Kniha ve svém šestém vydání reaguje na novelizace správního řádu i na novou právní úpravu správního trestání. Zprostředkovává také další vývoj judikatury správních soudů a Ústavního soudu v této oblasti. Text obsahuje zásadní rozhodnutí těchto soudů i výkladová stanoviska a závěry Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu k některým procesním institutům. Výňatky z judikátů a výkladových stanovisek jsou pro lepší pochopení problematiky uvedeny v závěru každé kapitoly.

Ačkoliv je publikace určena především studentům právnických fakult, může zároveň posloužit praxi veřejné správy.

autor: Eva Horzinková, Vladimír Novotný vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 13. 11. 2019, 400 stran
ISBN: 978-80-7502-365-0

Cena: 520 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam používaných zkratek  - str. 11
Předmluva k šestému vydání  - str. 13
Úvod  - str. 15
1. Obecné vymezení základních pojmů  - str. 21
1.1 Charakteristika veřejné správy  - str. 21
1.1.1 Státní správa a veřejná samospráva - str. 22
1.2 Správní právo a správní právo procesní  - str. 25
1.2.1 Prameny správního práva procesního  - str. 27
1.2.2 Správní proces a právo EU  - str. 30
1.3 Správní řízení a jeho vývoj  - str. 32
1.3.1 Správní řízení obecné a zvláštní  - str. 34
2. Obecně k problematice správního řádu  - str. 39
2.1 Rozsah působnosti správního řádu  - str. 39
2.2 Základní zásady činnosti správních orgánů  - str. 42
2.2.1 Základní zásady správního řízení  - str. 44
3. Správní orgány jako subjekty správního řízení  - str. 57
3.1 Obecný výklad k procesním subjektům  - str. 57
3.2 Správní orgány a jejich příslušnost  - str. 58
3.2.1 Změny příslušnosti  - str. 63
3.2.2 Spory o věcnou nebo místní příslušnost  - str. 65
3.2.3 Příslušnost orgánu veřejnoprávní korporace nebo jiné právnické osoby  - str. 68
3.3 Dotčené orgány  - str. 68
3.4 Úřední osoby  - str. 70
3.4.1 Vyloučení úředních osob  - str. 73
4. Účastníci řízení a jejich postavení  - str. 81
4.1 Procesní postavení účastníků  - str. 81
4.1.1 Procesní způsobilost účastníků (fyzické osoby)  - str. 82
4.1.2 Procesní způsobilost právnických osob  - str. 83
4.1.3 Vymezení účastníků řízení  - str. 84
4.2 Zastupování účastníků  - str. 86
4.2.1 Zastupování obligatorní  - str. 86
4.2.2 Zastupování na základě plné moci (fakultativní)  - str. 89
4.2.3 Zastupování ve zvláštních případech  - str. 90
5. Některé procesněprávní instituty a pojmy - str. 103
5.1 Procesní lhůty a počítání času  - str. 103
5.1.1 Navrácení v předešlý stav  - str. 105
5.2 Doručování  - str. 106
5.2.1 Režimy (způsoby) doručování písemností  - str. 108
5.2.2 Doručování fyzickým osobám  - str. 109
5.2.3 Doručování právnickým osobám  - str. 111
5.2.4 Doručování do ciziny  - str. 112
5.2.5 Doručování veřejnou vyhláškou  - str. 113
5.2.6 Uložení zásilky  - str. 114
5.2.7 Datové schránky  - str. 116
5.2.8 Konverze dokumentů  - str. 119
5.3 Úřední deska  - str. 119
6. Úkony ve správním řízení  - str. 127
6.1 Procesní úkony správního orgánu  - str. 127
6.1.1 Protokol  - str. 128
6.1.2 Spis  - str. 130
6.1.3 Dožádání  - str. 131
6.1.4 Jednací jazyk  v134
6.2 Procesní úkony účastníků  - str. 136
6.2.1 Podání  - str. 137
6.2.2 Nahlížení do spisu  - str. 138
7. Postup před zahájením řízení - str. 149
7.1 Obecný výklad o procesních institutech  - str. 149
7.1.1 Přijímání podnětů k zahájení řízení  - str. 149
7.1.2 Odložení věci  - str. 150
7.1.3 Podání vysvětlení  - str. 151
7.1.4 Zajištění důkazu  - str. 152
7.1.5 Předběžná informace  - str. 153
8. Správní řízení v I. stupni  - str. 158
8.1 Zahájení správního řízení  - str. 158
8.1.1 Řízení o žádosti  - str. 158
8.1.2 Zahájení řízení z moci úřední  - str. 160
8.2 Překážky správního řízení  - str. 161
8.3 Průběh správního řízení  - str. 162
8.3.1 Podklady pro vydání rozhodnutí  - str. 163
8.4 Dokazování  - str. 165
8.4.1 Důkaz listinou  v168
8.4.2 Důkaz ohledáním  - str. 170
8.4.3 Důkaz svědeckou výpovědí  - str. 170
8.4.4 Důkaz znaleckým posudkem  - str. 172
8.4.5 Předběžná otázka  - str. 173
8.5 Zajištění účelu a průběhu řízení  - str. 174
8.5.1 Předvolání  - str. 174
8.5.2 Předvedení  - str. 175
8.5.3 Předběžné opatření  - str. 176
8.5.4 Pořádková pokuta  - str. 177
8.5.5 Vykázání z místa konání úkonu  - str. 178
8.5.6 Záruka za splnění povinnosti  - str. 179
8.6 Přerušení a zastavení správního řízení  - str. 180
8.7 Náklady řízení  - str. 182
9. Správní rozhodnutí  - str. 197
9.1 Obecná problematika ke správnímu rozhodnutí  - str. 197
9.2 Základní podmínky vydání rozhodnutí  - str. 201
9.2.1 Náležitosti správního rozhodnutí  - str. 202
9.2.2 Vady správních rozhodnutí - str. 205
9.2.3 Lhůty pro vydání správního rozhodnutí  - str. 206
9.2.4 Oznamování správního rozhodnutí  - str. 209
9.3 Vlastnosti správního rozhodnutí  - str. 211
9.3.1 Doložka právní moci nebo vykonatelnosti  - str. 214
9.4 Opatření proti nečinnosti  - str. 215
9.5 Nicotnost (nulita) správního rozhodnutí  - str. 218
10. Některé další způsoby rozhodnutí  - str. 228
10.1 Mezitímní rozhodnutí a rozhodnutí v části věci - str. 228
10.2 Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem - str. 229
10.3 Usnesení - str. 232
10.4 Příkaz - str. 234
10.4.1 Vydání příkazu na místě  - str. 235
10.5 Vydání dokladu  - str. 236
11. Řádné opravné prostředky  - str. 241
11.1 Obecná problematika přezkoumávání rozhodnutí - str. 241
11.1.1 Opravné systémy  - str. 243
11.2 Odvolání a odvolací řízení - str. 244
11.2.1 Podmínky přípustnosti odvolání - str. 245
11.2.2 Náležitosti odvolání  - str. 247
11.2.3 Lhůta pro podání odvolání  - str. 248
11.2.4 Suspenzivní a devolutivní účinek odvolání  - str. 250
11.2.5 Postup správního orgánu I. stupně po podání odvolání  - str. 252
11.2.6 Postup odvolacího správního orgánu  - str. 253
11.2.7 Právní účinky rozhodnutí v odvolacím řízení  - str. 256
11.3 Rozklad a rozkladové řízení  - str. 257
12. Přezkoumání pravomocných rozhodnutí  - str. 266
12.1 Obecně k problematice mimořádných opravných prostředků do pravomocných rozhodnutí  - str. 266
12.2 Přezkumné řízení  - str. 267
12.2.1 Přípustnost přezkumného řízení  - str. 268
12.2.2 Lhůty pro zahájení přezkumného řízení  - str. 271
12.2.3 Průběh přezkumného řízení a jeho druhy  - str. 272
12.2.4 Rozhodnutí v přezkumném řízení a jeho právní účinky  - str. 277
12.3 Obnova řízení a její předpoklady  - str. 279
12.3.1 Podmínky obnovy řízení  - str. 279
12.3.2 Lhůty pro obnovu řízení  - str. 282
12.3.3 Řízení o obnově  - str. 283
12.3.4 Obnovené řízení a jeho právní důsledky  - str. 284
12.4 Důvody vydání nového rozhodnutí  - str. 286
12.4.1 Nové řízení a vydání nového rozhodnutí  - str. 287
12.5 Přezkoumávání správních rozhodnutí soudem  - str. 289
12.5.1 Uspokojení účastníka po podané žalobě ve správním soudnictví  - str. 293
13. Další formy správního řízení v I. stupni  - str. 302
13.1 Řízení před kolegiálním orgánem  - str. 302
13.2 Společné řízení  - str. 304
13.3 Sporné řízení  - str. 307
13.4 Řízení na místě  - str. 310
13.5 Řízení o určení právního vztahu  - str. 311
13.6 Řízení s velkým počtem účastníků  - str. 312
13.7 Řízení s předstihem žádosti  - str. 314
13.8 Řízení o výběru žádosti  - str. 314
14. Správní exekuce  - str. 319
14.1 Obecný výklad ke správní exekuci  - str. 319
14.1.1 Základní zásady vykonávacího řízení  - str. 320
14.1.2 Procesní podmínky správní exekuce  - str. 321
14.1.3 Návrh na výkon správního rozhodnutí soudem nebo soudním exekutorem  - str. 325
14.2 Vymáhání peněžitých plnění  - str. 326
14.2.1 Zahájení daňové exekuce a vyloučení majetku  - str. 328
14.2.2 Způsoby provedení daňové exekuce  - str. 329
14.2.3 Odklad placení peněžitých povinností a placení ve splátkách  - str. 333
14.2.4 Odpis nedoplatku pro nedobytnost  - str. 334
14.2.5 Exekuční náklady  - str. 334
14.2.6 Dělená správa  - str. 334
14.3 Vymáhání nepeněžitých plnění  - str. 335
14.3.1 Způsoby nařízení exekuce  - str. 337
14.3.2 Odložení a přerušení exekuce  - str. 338
14.3.3 Zastavení exekuce  - str. 339
14.3.4 Exekuční náklady  - str. 340
14.3.5 Námitky a jejich význam  - str. 341
14.3.6 Způsoby provedení exekuce  - str. 342
15. Jiné postupy správních orgánů  - str. 356
15.1 Obecně k jiným postupům  - str. 356
15.2 Vyjádření, osvědčení, sdělení  - str. 358
15.3 Veřejnoprávní smlouvy  - str. 362
15.3.1 Základní druhy veřejnoprávních smluv  - str. 364
15.3.2 Proces uzavírání a změn veřejnoprávních smluv - str. 367
15.3.3 Přezkoumání veřejnoprávních smluv a řešení sporů  - str. 370
15.4 Opatření obecné povahy - str. 372
15.5 Stížnost a její vyřízení  - str. 377
Seznam základní literatury  - str. 387
Věcný rejstřík  - str. 391

Další nabídka k tématu

Správní uvážení a jeho přezkum

Správní uvážení a jeho přezkum

Barbora Košinárová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Správní uvážení je jedním z nejvýznamnějších a nejpoužívanějších institutů správního práva. Monografie komplexně zkoumá institut správního uvážení ve všech jeho projevech. V jednotlivých kapitolách se zabývá teoretickými východisky, procesem diskrečního rozhodování, vnitřním a ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Správní právo trestní, 2. vydání

Správní právo trestní, 2. vydání

Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice komplexně rozebírá náročnou problematiku správního práva trestního. Odborná srozumitelnost a pedagogická názornost Ve druhém vydání autoři reagovali na změny v právní úpravě (např. navrácení institutu domluvy v rámci příkazního řízení na místě, doplnění nových skutkových ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Správní právo. Obecná část, 2. vydání

Správní právo. Obecná část, 2. vydání

Martin Kopecký - C. H. Beck

Po dvou letech od vydání učebnice Martina Kopeckého Správní právo. Obecná část, která byla na knižním trhu již beznadějně rozebrána, vychází její druhé vydání. Kniha zúročuje bohaté a mnohaleté odborné a pedagogické zkušenosti autora. Ačkoli se rozsah od prvního vydání příliš neliší, ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Michal Králík a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Páté vydání oblíbených „soudních vzorů“ navazuje na předchozí vydání z roku 2014 (autorský kolektiv vedla Marta Škárová). Text vzorů byl aktualizován především po obsahové stránce, vzhledem k legislativním změnám, k nimž došlo od roku 2014, ale také po formální stránce – vzory ...

Cena: 1 790 KčKOUPIT

Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami, 2. vydání

Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami, 2. vydání

Lukáš Potěšil, Kateřina Frumarová, Lukáš Glaser, David Hejč, Anna Richterová, Pavel Mates, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha obsahuje vzory podání, které je možné učinit vůči rozličným správním orgánům, a vzory úkonů, které činí správní orgány. Celkem 184 vzorů vychází z obsahu správního řádu a jeho jednotlivých ustanovení. ...

Cena: 490 KčKOUPIT

ÚZ č. 1394 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

ÚZ č. 1394 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění správního řádu, soudní řád správní a vyhlášku o rozsahu hotových výdajů a ušlém výdělku; od posledního vydání byl dvakrát změněn správní řád (mj. se stanovuje 30denní lhůta pro vydání závazného stanoviska). Ve druhé kapitole najdete aktuální ...

Cena: 79 KčKOUPIT

Správní řád - Praktický komentář

Správní řád - Praktický komentář

Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Pavel Vetešník, Martin Škurek, Eva Horzinková, - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) je dílem autorského kolektivu, který se skládá jak ze zástupců akademické sféry, advokátní praxe, tak i zástupců samotné aplikační praxe (myšleno správních orgánů). Příslušná ustanovení správního řádu se autoři pokusili ...

Cena: 1 650 KčKOUPIT

Správní řízení od A do Z, 3 vydání

Správní řízení od A do Z, 3 vydání

JUDr. Eva Šormová - Anag, spol. s r. o.

Jedná se o třetí vydání této publikace, které je aktualizované a doplněné podle zkušeností a poznatků nabytých za dobu platnosti správního řádu. Příručka je praktická a může sloužit jak ke každodennímu používání, tak pro nárazovou potřebu novým úředníkům, starostům, účastníkům a ...

Cena: 579 KčKOUPIT

Správní právo hmotné. Obecná část, 3. vydání

Správní právo hmotné. Obecná část, 3. vydání

Eva Horzinková, Zdeněk Fiala - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání učebnice reaguje na změny, které přinesla nová právní úprava správního trestání (zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích) a vývoj soudní judikatury. Kniha seznamuje se základními pojmy a instituty obecné části správního práva, ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Správní řád -  Komentář, 6. vydání

Správní řád - Komentář, 6. vydání

Luboš Jemelka, Klára Pondělíčková, David Bohadlo - C. H. Beck

6. vydání komentáře SpŘ reaguje na změny v právní úpravě nastalé od jeho 5. vydání . Konkrétně jde o novou úpravou správního trestání v podobě zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ať již jde o změny terminologické, či změny v konkrétních procesních ...

Cena: 1 690 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.