Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Správní právo hmotné. Obecná část, 3. vydání

Správní právo hmotné. Obecná část, 3. vydání

Třetí vydání učebnice reaguje na změny, které přinesla nová právní úprava správního trestání (zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích) a vývoj soudní judikatury.

Kniha seznamuje se základními pojmy a instituty obecné části správního práva, a zároveň přibližuje aplikaci těchto pojmů při řešení praktických situací. Jejím studiem získá čtenář orientaci v teorii správního práva a pochopí organizaci a fungování veřejné správy jako celku.

V úvodu učebnice podrobně seznamuje se základy organizace veřejné správy v České republice. Dále vykládá základní pojmy správního práva (veřejná správa a správní právo, prameny správního práva, subjekty veřejné správy), navazuje teorií činnosti veřejné správy, zejména pokud jde o formy správní činnosti (správní akt, opatření obecné povahy, veřejnoprávní smlouva, faktické zásahy aj.). Dále se autoři zabývají problematikou správního dozoru a odpovědnosti subjektů veřejné správy. V souvislosti s evropskou integrací je na závěr zařazena kapitola pojednávající o evropském správním právu.

Přehlednost a srozumitelnost výkladu je podpořena praktickými příklady, schématy, grafy a vzory. Charakter učebnice podtrhují četné úkoly a kontrolní otázky.

autoři: Eva Horzinková, Zdeněk Fiala; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 3. 10. 2019, 224 stran
ISBN: 978-80-7502-353-7

Cena: 380 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. 7
Úvod - str. 9
Kapitola I. 
Správní právo a veřejná správa
- str. 11
1. Veřejná správa - klíčový pojem - str. 11
1.1. Členění veřejné správy - str. 15
2. Správní právo a jeho charakteristika - str. 16
2.1. Pojem, předmět a systém správního práva - str. 16
2.2. Prameny správního práva - str. 18
3. Normy a vztahy správního práva - str. 23
3.1. Charakteristika správněprávních norem a jejich členění- str. 23
3.1.1. Členění správních norem - str. 23
3.1.2. Působnost norem správního práva - str. 25
3.1.3. Realizace norem správního práva - str. 27
3.1.4. Interpretace norem správního práva  - str. 28
3.2. Administrativněprávní vztahy - str. 30
Kapitola II. 
Organizace veřejné správy
- str. 41
1. Obecně k pojmu organizace veřejné správy - str. 41
2. Subjekty ve veřejné správě - str. 43
2.1. Nositelé veřejné správy - str. 43
2.1.1. Působnost a pravomoc nositelů, resp. vykonavatelů veřejné správy - str. 46
2.2. Adresáti veřejné správy - str. 48
3. Systém organizace veřejné správy v České republice - str. 50
3.2. Samospráva - str. 54
3.2.1. Exkurs do obecního a krajského zřízení - str. 55
3.2.2. Exkurs do problematiky zájmové samosprávy - str. 57
3.3. Ostatní veřejná správa - str. 59
3.4. Grafické znázornění systému veřejné správy - str. 60
Kapitola III. 
Správní činnosti
- str. 63
1. Obecně o správních činnostech a jejich formách - str. 63
2. Klasifikace správních činnosti - str. 65
3. Charakteristika jednotlivých forem správních činností - str. 70
3.1. Normativní správní akty - str. 70
3.1.1. Nařízení - str. 73
3.1.2. Statutární předpisy - str. 78
3.1.3. Vnitřní (interní) přepisy - str. 82
3.1.4. Provozní přepisy - str. 83
3.2. Správní akty - str. 83
3.2.1. Obecně o správních aktech - str. 83
3.2.2. Klasifikace správních aktů - str. 85
3.2.3. Náležitosti správních aktů - str. 89
3.2.4. Vady správních aktů - str. 93
3.2.5. Vlastnosti správních aktů - str. 96
3.2.6. Vybrané správní akty - str. 99
3.3. Opatření obecné povahy - str. 100
3.4. Veřejnoprávní smlouvy - str. 102
3.4.1. Druhy veřejnoprávních smluv - str. 104
3.5. Faktická jednání - str. 110
3.5.1. Formy faktických jednání - str. 111
3.6. Neprávotvorná jednání - jiné správní úkony - str. 113
Kapitola IV
Kontrola ve veřejné správě
- str. 119
1. Vymezení kontroly systému veřejné správy - str. 119
2. Charakteristika jednotlivých forem správní kontroly - str. 123
2.1. Správní dozor - str. 123
2.1.1. Obecná charakteristika - str. 123
2.1.2. Druhy správního dozoru - str. 125
2.1.3. Fáze správního dozoru a procesní úprava - str. 126
2.2. Dozor nad samosprávnými veřejnoprávními korporacemi - str. 128
2.2.1. Dozor nad územními samosprávnými celky - str. 128
2.2.2. Dozor nad veřejnoprávními korporacemi zájmové samosprávy - str. 130
2.3. Dozor ve vnitřních vztazích veřejné správy - str. 139
3. Charakteristika jednotlivých typů kontrol veřejné správy - str. 142
3.1. Parlamentní kontrola veřejné správy - str. 142
3.2. Finančně ekonomická kontrola - kontrola prováděná NKÚ - str. 145
3.3. Soudní kontrola - str. 149
3.3.1. Správní soudnictví - str. 151
3.3.2. Soudní kontrola mimo správní soudnictví - str. 161
3.3.3. Ústavní soudnictví - str. 164
3.4. Kontrola ombudsmanem - str. 168
3.5. Kontrola ze strany občanů - str. 172
Kapitola V.
Odpovědnostní vztahy ve veřejné správě
- str. 179
1. Základy odpovědnosti - obecně - str. 179
2. Odpovědnost veřejné správy - str. 182
2.1. Správněprávní odpovědnost - str. 184
2.1.1. Pojem správní delikt a jeho druhy - str. 184
2.1.2. Základní charakteristika jednotlivých druhů správních deliktů - str. 188
2.1.3. Exkurs do evropského správního trestání - str. 191
2.2. Odpovědnost veřejné správ - str. 192
2.2.1. Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné právy rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem - str. 192
2.2.2. Zvláštní případy odpovědnosti za škodu způsobené při výkonu veřejné moci - str. 200
Kapitola VI.
Evropské správní právo
- str. 205
1. Stručná historie evropského správního práva - str. 205
2. Prameny evropského práva - str. 206
3. Správní právo Evropské unie - str. 207
3.1. Právo Evropské unie a vnitrostátní právo - str. 210
4. Evropské správní právo jako právo společného správního prostoru - str. 211
5. Evropské správní právo jako ius commune - str. 212
Přehled základní literatury - str. 215
Věcný rejstřík - str. 217


Další nabídka k tématu

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 3. vydání

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 3. vydání

David, Dobrovolná, Grygar, Hrabánek, Hromada, Kovářová, Králík, Křeček, Mlýnková, Nová, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Oblíbená kniha vzorů podání a smluv byla ve třetím vydání aktualizována s ohledem na recentní vývoj právní úpravy a judikatury. Bylo doplněno 29 nových vzorů, zejména z oblasti rodinného práva a práva obchodních společností. Kniha tak obsahuje celkem 331 vzorů. Publikace vychází z ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Správní právo, Zvláštní část (vybrané kapitoly), 3. vydání

Správní právo, Zvláštní část (vybrané kapitoly), 3. vydání

Vladimír Sládeček, Olga Pouperová, Lucia Madleňáková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice seznamuje s právní úpravou vybraných resortů a subresortů veřejné správy – s vnitřní správou, správou školství, živností, stavební správou, správou kultury, zdravotnictví, policie, hornictví a geologie a právní úpravou obrany státu. Text je zaměřen zejména na českou ...

Cena: 720 KčKOUPIT

Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení

Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení

Pavel Mates, Martin Kopecký - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mimořádné a dozorčí opravné prostředky patří mezi významné instituty správního řízení. Lze jimi zjednat nápravu v případech, kdy se pravomocné rozhodnutí ukáže být nezákonným. Publikace představuje komplexní a systematické zpracování opravných prostředků, které nabízí správní řád ...

Cena: 250 KčKOUPIT

ÚZ č. 1457 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

ÚZ č. 1457 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění správního řádu, soudní řád správní a vyhlášku o rozsahu hotových výdajů a ušlém výdělku; od posledního vydání byl dvakrát změněn správní řád (mj. se stanovuje 30denní lhůta pro vydání závazného stanoviska). Ve druhé kapitole najdete aktuální ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Správní uvážení a jeho přezkum

Správní uvážení a jeho přezkum

Barbora Košinárová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Správní uvážení je jedním z nejvýznamnějších a nejpoužívanějších institutů správního práva. Monografie komplexně zkoumá institut správního uvážení ve všech jeho projevech. V jednotlivých kapitolách se zabývá teoretickými východisky, procesem diskrečního rozhodování, vnitřním a ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Správní právo trestní, 2. vydání

Správní právo trestní, 2. vydání

Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice komplexně rozebírá náročnou problematiku správního práva trestního. Odborná srozumitelnost a pedagogická názornost Ve druhém vydání autoři reagovali na změny v právní úpravě (např. navrácení institutu domluvy v rámci příkazního řízení na místě, doplnění nových skutkových ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Správní právo. Obecná část, 2. vydání

Správní právo. Obecná část, 2. vydání

Martin Kopecký - C. H. Beck

Po dvou letech od vydání učebnice Martina Kopeckého Správní právo. Obecná část, která byla na knižním trhu již beznadějně rozebrána, vychází její druhé vydání. Kniha zúročuje bohaté a mnohaleté odborné a pedagogické zkušenosti autora. Ačkoli se rozsah od prvního vydání příliš neliší, ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami, 2. vydání

Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami, 2. vydání

Lukáš Potěšil, Kateřina Frumarová, Lukáš Glaser, David Hejč, Anna Richterová, Pavel Mates, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha obsahuje vzory podání, které je možné učinit vůči rozličným správním orgánům, a vzory úkonů, které činí správní orgány. Celkem 184 vzorů vychází z obsahu správního řádu a jeho jednotlivých ustanovení. ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Správní řád - Praktický komentář

Správní řád - Praktický komentář

Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Pavel Vetešník, Martin Škurek, Eva Horzinková, - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) je dílem autorského kolektivu, který se skládá jak ze zástupců akademické sféry, advokátní praxe, tak i zástupců samotné aplikační praxe (myšleno správních orgánů). Příslušná ustanovení správního řádu se autoři pokusili ...

Cena: 1 825 KčKOUPIT

Správní řízení od A do Z, 3 vydání

Správní řízení od A do Z, 3 vydání

JUDr. Eva Šormová - Anag, spol. s r. o.

Jedná se o třetí vydání této publikace, které je aktualizované a doplněné podle zkušeností a poznatků nabytých za dobu platnosti správního řádu. Příručka je praktická a může sloužit jak ke každodennímu používání, tak pro nárazovou potřebu novým úředníkům, starostům, účastníkům a ...

Cena: 579 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.