Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 5. vydání

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 5. vydání

Páté vydání publikace je zaměřeno na řešení konkrétních případů z praxe s. r. o., od jejího založení až po zánik. Za tím účelem bylo do publikace zařazeno celkem 225 nejčastějších a nejzajímavějších dotazů čtenářů, zaměřených na právní, účetní a daňovou problematiku této právní formy obchodní společnosti, včetně stanovisek řady renomovaných daňových odborníků k těmto dotazům. Dotazy a odpovědi jsou v publikaci rozděleny do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření. Každá odpověď je doprovázena odkazy na související právní úpravu.

Publikace vychází z právního stavu k 1. 5. 2022.
autor: Jiří Vychopeň; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 26. 7. 2022, 244 stran
ISBN: 978-80-7676-348-7

Cena: 450 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Autoři odpovědí uvedených v publikaci - str.  3
Zkratky a úplné názvy předpisů používaných v publikaci  - str.  15
Úvod  - str.  17
1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným  - str.  19
1 Rozlišení firmy podnikající fyzické osoby a s. r. o.  - str.  23
2 Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů na s. r. o. - str. 23
3 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém spoluvlastnictví manželů  - str.  21
4 Sídlo s. r. o. v místě bydliště jednatele   - str.  22
5 Kancelář s. r. o. v rodinném domě ve vlastnictví manželky společníka - str. 25
6 Povinné uvádění údajů o s. r. o. na obchodních listinách  - str.  26
7  Ručení společníků za závazky s. r. o. při nesplacení vkladu jedním ze společníků  - str.  27
8 Evidence údajů o skutečných majitelích s. r. o.  - str.  27
9 Zápis do evidence skutečných majitelů s. r. o. (2 společníci) - str. 28
10 Zápis do evidence skutečných majitelů s. r. o. (6 společníků) - str.28
11 Pojištění vozidel v majetku s. r. o. - str.29
2 Založení a vznik společnosti s ručením omezeným  - str.  31
12 Jednání za s. r. o. před jejím vznikem  - str.  33
13 Nájem sídla s. r. o. v době od jejího založení do vzniku - str. 33
14 Pracovní cesty jednatele mezi založením a vznikem s. r. o - str.  34
3 Společnost s ručením omezeným jako účetní jednotka  - str.  36
15 Převod podnikání fyzické osoby do s. r. o. z účetního pohledu  - str.  40
16 Zařazení s. r. o. do kategorie účetních jednotek  - str.  40
17 Účtování nákladů za účetní služby před zahájením činnosti s. r. o. - str.41
18 Vedení účetnictví a dělení majetku s. r. o. podle jednotlivých středisek  - str.  42
19 S. r. o. jako pořadatel veřejné sbírky z účetního pohledu  - str.  42
20 Peněžní prostředky v pokladně s. r. o. - str.43
21 Nesoulad peněžních prostředků v pokladně . r. o. s účetním stavem - str. 43
22 Používání platebních karet při nákupu materiálu pro s. r. o. - str.44
23 Nákupy kryptoměn a dluhopisů do majetku s. r. o. - str.44
24 Účtování s. r. o. o prodeji obchodního závodu - str. 45
25 Odpovědnost za vedení účetnictví s. r. o.  - str.  45
26 Rozsah účetní závěrky u s. r. o., která je mikro účetní jednotkou  - str.  46
27  Sestavení rozvahy v plném rozsahu u s. r. o., která je mikro účetní  jednotkou  - str.  47
28 Účtování o odměnách jednatelů s. r. o. - str. 47
29  Zveřejnění účetní závěrky s. r. o. neschválené valnou hromadou  - str.  48
30 Zveřejnění účetní závěrky s. r. o. - termín a sankce při nesplnění - str.48
31  Povinné ukládání účetní závěrky s. r. o. do sbírky listin  obchodního rejstříku  - str.  49
32 Povinnost statutárního orgánu s. r. o. vypracovat zprávu o vztazích  - str.  52
33 Povinnost vypracovat zprávu o vztazích v případě jednočlenné s. r. o. - str.  50
4 Společnost s ručením omezeným jako daňový subjekt  - str.  52
34 Město jediným společníkem s. r. o.  - str.  57
35 Zahájení daňového odpisování hmotného majetku v roce vzniku s. r. o. - str. 58
36 Karavan v majetku s. r. o. pro ubytování zaměstnanců - str. 59
37 Ubytování externích subdodavatelů v nákladech s. r. o. - str. 59
38 Postup s. r. o. při daňovém odpisu pohledávky - str. 60
39 Dodanění neuhrazených závazků s. r. o. po uplynutí 30 měsíců od data splatnosti dluhu - str. 61
40 S. r. o. jako pořadatel veřejné sbírky – daňový pohled  - str.  61
41  Podávání přiznání k dani z příjmů právnických osob při vzniku povinného auditu účetní závěrky s. r. o.   - str.  62
42  Dodatečné daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2021 a související změny v účetnictví s. r. o.  - str.  62
43 Podání dodatečného daňového přiznání s aktualizovanou účetní závěrkou - str. 63
44 Možnost předání účetní závěrky s. r. o. do sbírky listin obchodního rejstříků prostřednictvím podání přiznání k dani z příjmů právnických osob - str. 63
45 Uplatnění daňové ztráty z roku 2017 v dodatečném daňovém přiznání za rok 2020 - str. 65
46 Vrácení přeplatku daně při zpětném uplatnění daňové ztráty - str. 65
47  Zdaňovací období při přechodu s. r. o. na hospodářský rok  - str.  66
48  Registrační povinnost s. r. o. vůči správci daně při založení nového  bankovního účtu   - str.  67
49 Nárok na odpočet DPH u výdajů vynaložených před vznikem s. r. o.   - str.  67
50 Registrace s. r. o. k DPH s využitím možnosti skupinové registrace   - str.  68
51 Daňové povinnosti s. r. o. při darování kopírky základní škole  - str.  68
52 Postup s. r. o. z hlediska DPH při fakturaci reklamní služby rakouské firmě  - str.  69
53 S. r. o., která není plátcem DPH, pořádá v tuzemsku veletrh - str.  69
54  S. r. o. jako identifikovaná osoba při pořízení zboží z jiného členského státu- str. 70
55 Účast fyzické osoby v s. r. o.. která je nespolehlivým plátcem DPH - str.  71
56 Silniční daň u s. r. o. při používání vozidla najatého od fyzické osoby   - str. 71
57 Silniční daň za nepoužívané auto v majetku s. r. o.   - str.  71
58  S. r. o. provozující městské koupaliště a stadion jako poplatník daně z nemovitých věcí  - str.  72
5  Vklady společníků do společnosti s ručením omezeným  (vytvoření základního kapitálu)  - str.  74
59 Zaúčtování peněžitého vkladu do s. r. o. - str.  77
60 Peněžitý vklad do s. r. o. provedený společníkem v cizí měně   - str.  77
61 Vložení nebo prodej nemovité věci patřící jednateli do s. r. o. - str.77
62 Vklad nebo prodej zboží z majetku fyzické osoby do s. r. o.  - str.  78
63 Vklad rozestavěné stavby do s. r. o.  - str.  78
64  Vklad zásob do s. r. o. společníkem, který je OSVČ vedoucí daňovou  evidenci   - str.  79
65  Uplatnění DPH při vložení nákladního automobilu do základního  kapitálu s. r. o.  - str.  80
66 Nepeněžitý vklad obchodního závodu do s. r. o.   - str.  81
67  Vklad části obchodního závodu fyzické osoby do s. r. o., ve kterém je  fyzická osoba jediným společníkem   - str.  82
6  Podíl a další vztahy mezi společností s ručením omezeným a společníky  - str.  84
68  Podnikání společníka ve stejné nebo obdobné činnosti. kterou provozuje s. r. o. - str. 88
69  Uzavírání smluv mezi s. r. o. a jejím jediným společníkem, který je zároveň jednatelem  - str.  88
70 Právní, účetní a daňový pohled na obchodní vztahy společníků s vlastní s. r. o. - str. 89
71 Fakturace konzultačních služeb společníka do vlastní s. r. o.  - str.  90
72 Práce společníků pro vlastní s. r. o. za mzdu nebo odměnu - str. 91
73 Práce společníka pro vlastní s. r. o. na základě dohody o provedení práce - str. 92
74 Příkazní smlouva mezi s. r. o. a společníkem  - str.  93
75 Rekreace společníka zaplacená z bankovního účtu s. r. o.  - str.  93
76  Členský příspěvek České komoře autorizovaných inženýrů a techniků zaplacený za společníka a zároveň jednatele a zaměstnance v nákladech s. r. o.  - str.  94
77 Školné placené s. r. o. za společníka   - str.  95
78 Používání osobního automobilu společníka pro činnost s. r. o. - str. 95
79  Používání osobních automobilů v obchodním majetku společníků  pro činnost s. r. o.  - str.  96
80  Paušální výdaj na dopravu u osobního automobilu společníka používaného  pro jeho vlastní podnikání i pro činnost s. r. o.  - str.  97
81  Prodej osobního automobilu z majetku s. r. o. společníkovi z hlediska daně z příjmů - str. 98 
82 Koupě automobilů od společníka do majetku s. r. o.  - str.  98
83 Pronájem automobilu společníka do s. r. o.   - str.  98
84 Nákup zboží do majetku s. r.o. - str. 98
85 Nákup nemovité věci ve vlastnictví společníka pro podnikání s. r. o. - str. 99
86  Neuhrazené nájemné za nebytové prostory najaté od společníka  v nákladech s. r. o.  - str.  100
87  Nájem nemovité věci ve vlastnictví společníka pro podnikání s. r. o.  z hlediska DPH   - str.  101
88 Nájem apartmánu v majetku s. r. o. společníkovi i jiným osobám  - str.  101
89 Podnikání společníka v bytovém prostoru najatém od s. r. o. - str. 102
90 Daňové důsledky převodu nemovité věci z majetku s. r. o. společníkovi - str. 102
91 Soukromé výdaje společníka placené z účtu s. r. o.   - str.  103
92 Poskytnutí peněžní zápůjčky od s. r. o. jedinému společníkovi   - str.  104
93 Poskytnutí bezúročné zápůjčky společníkovi, který je zároveň i zaměstnancem s. r. o.   - str.  104
94  Poskytnutí peněžitého daru od s. r. o. lékaři, který je jediným společníkem  této společnosti  - str.  105
7  Převod a přechod podílu ve společnosti s ručením omezeným  - str.  106
95 Převod podílu v  s. r. o. mezi společníky - právní pohled - str. 112
96 Prodej části podílu v s. r. o. - str.  112
97  Finanční a majetkové vypořádání při převodu podílu v s. r. o. mezi  společníky  - str.  113
98 Stanovení ceny při převodu podílu mezi společníky s. r. o.  - str. 114
99 Nabývací cena podílu jako výdaj při zdanění první splátky za prodaný podíl v s. r. o.  - str. 115
100 Převod podílu v s. r. o. na syna současného jediného společníka   - str.  115
101  Prodej podílů v s. r. o. dvěma zakládajícími společníky po uplynutí pěti let  od nabytí podílů v případě, že jeden ze společníků dva roky před  prodejem svůj podíl navýšil dalším vkladem  - str.  116
102 Dopad převodu podílu mezi společníky na účetnictví s. r. o.  - str.  116
103 Bezúplatný převod podílu v s. r. o. z otce na syna  - str. 117
104 Ocenění darovaného podílu v s. r. o. pro účely oznámení příjmu osvobozeného od daně z příjmů fyzických osob  - str. 117
105 Prodej podílu v české s. r. o. firmě se sídlem v Německu - z ohledu DPH  - str. 118
8  Ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným (vypořádací podíl)  - str.  120
106   Zůstatková cena budovy vložené společníkem do s. r. o. jako výdaj  při výplatě vypořádacího podílu společníkovi při ukončení jeho účasti  v s. r. o.  - str.  122
107  Zdanění vypořádacího podílu rakouského společníka při ukončení účasti v české s. r. o.   - str.  122
108 Vyplacené "odstupné" za ukončení účasti společníka v s. r. o.  - str. 123
9  Jednatelé a další orgány společnosti s ručením omezeným  - str.  124
109 Výkon funkce jednatele s. r. o. na základě smlouvy o výkonu funkce  - str. 128
110 Smlouva o výkonu funkce jednatele  - str.  128
111 Účtování odměny jednatele za výkon funkce a dalších souvisejících nákladů  - str. 129
112 Dovolená u jednatele  - str. 130
113 Možnosti zaměstnání jednatele v s. r. o.  - str. 130
114 Souběh funkce jednatele a zaměstnání na základě pracovní smlouvy - str. 131
115 Souběh smlouvy o výkonu funkce jednatele a dohody o provedení práce  - str.  131
116 Využívání automobilu v majetku s. r. o. k soukromým účelům jednatele  - str. 132
117 Paušální výdaj na dopravu u vlastních vozidel jednatelů  - str.  132
118 Používání soukromého vozidla jednatele při výkonu funkce ve dvou s. r. o.  - str.  133
119  Cestovní náklady u jednatele, který nemá sjednanou odměnu za výkon  funkce a je zároveň zaměstnancem s. r. o. v pracovním poměru  - str.  134
120 Občerstvení jednatele na pracovní cestě v nákladech s. r. o.  - str. 135
121 Příspěvek na stravování jednatele s. r. o.  - str. 136
122 Ošetřovné u jednatele  s. r. o.  - str. 137
123 Kancelář a bydliště jednatele v bytě, za který s. r. o. platí nájemné  - str. 137
124 Poskytnutí najatého bytu jednateli s. r. o. k bydlení  - str. 138
125 Pojištění odpovědnosti jednatele za škodu v nákladech s. r. o.  - str.  138
126 Náklady na jazykový kurz jednatele v nákladech s. r. o.  - str.  139
127 Náklady s. r. o na studium jednatele, který vykonává funkci bez nároku na odměnu  - str. 140
128 Jízdní kolo a členství v golfovém klubu pro jednatele v nákladech s. r. o.  - str.  141
129 Odběr zboží z obchodního majetku s. r. o. pro osobní potřebu jednatele  - str.  141
130  Porušení „zákazu konkurence“ v případě podnikání jednatele ve stejném oboru jako s. r. o.   - str.  142
131 Doprava zaměstnanců fakturovaná jednatelem své s. r. o.  - str. 142
132 Podnikatelská činnost pro s. r. o.  vykonávaná partnerkou jednatele  - str. 144
133  Čerpání peněz z pokladny s. r. o. jednatelem a zároveň jediným  společníkem pro jeho osobní spotřebu  - str.  144
134 Bezúročná zápůjčka peněžních prostředků s. r. o. manželce jednatele, která je zaměstnancem s. r. o.  právní pohled  - str. 145
135 Omylem zaplacený dluh jednatele z účtu s. r. o.  - str. 145
136 Poštovné za zasílání dokumentů jednatelem do své s. r. o. v nákladech této s. r. o.  - str. 146
137 Příspěvek na životní pojištění poskytovaný jednateli podle smlouvy o výkonu funkce  - str. 146
138 Příspěvek na penzijní připojištění poskytovaný s. r. o. jednateli ve výši 2500 Kč měsíčně  - str. 147
139 Úmrtí jednatele, který byl zároveň jediným společníkem s. r. o.  - str. 147
10  Zdaňování příjmů společníků, jednatelů a členů  dozorčí rady  - str.  149
140 Daň z příjmů a pojistné v případě odměny za výkon funkce jednatele ve výši 2 000 Kč měsíčně  - str. 151
141 Paušální daň jednatele s. r. o, který vele funkce jednatele s. r. o. vykonává i samostatnou výdělečnou činnost  - str. 151
142  Zdravotní pojištění z odměny jednatele, kterému byl přiznán starobní  důchod  - str.  152
143 Daň z příjmů a pojistné v případě souběhu odměny za výkon funkce jednatele s. r. o. a odměny dle dohody o pracovní činnosti  - str. 152
144 Daň z příjmů v případě souběhu odměny za výkon funkce jednatele s. r. o. a odměny dle dohody o provedení práce  - str. 153
145 Postup při výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob a odvodů  pojistného z odměny jednatele poskytované v cizí měně   - str.  154
146 Zdanění příjmů slovenského jednatele české s. r. o.,  který má v České republice i příjmy z nájmu bytu  - str. 155
147  Poskytnutí osobního automobilu v majetku s. r. o.  jednateli  pro služební i soukromé účely   - str.  156
148 Poskytnutí osobního automobilu v majetku s. r. o.  zahraničnímu jednateli  pro služební i soukromé účely  - str. 157
149  Pronajímání bytů v domě ve vlastnictví s. r. o. společníkům za nízké  nájemné  - str.  158
150  Poskytnutí přechodného ubytování zahraničnímu členu dozorčí rady na náklady s. r. o.   - str.  159
151 Kompenzační bonus vyplacený společníkovi s. r. o. na bankovní účet společnosti  - str. 160
152 Bezúročná zápůjčka peněžních prostředků s. r. o. manželce jednatele, která je zaměstnancem s. r. o. - daňový pohled  - str. 161
11 Zastupování společnosti s ručením omezeným - str.  162
153 Syn společníka odpovědným zástupcem s. r. o. pro provozování živnosti  - str.  164
154  Zástupce pro správu daní v případě s. r. o., která nemá ustanoveného jednatele   - str.  165
155  Zdanění odměny vyplacené prokuristovi v případě, kdy s. r. o. zastupuje  jako prokurista na základě plné moci advokát  - str.  166
12  Rozdělení výsledku hospodaření společnosti s ručením omezeným a zjištění základu daně a daně z příjmů právnických osob (uplatňování daňové ztráty)  - str.  167
156  Rozhodnutí o rozdělení zisku výsledku hospodaření v jednočlenné s. r. o.    - str.  170
157 Vykázání ztráty v účetní závěrce jednočlenné s. r. o.  - str. 170
158  Účtování o převedeném výsledku hospodaření a vyplaceném podílu  na zisku   - str.  171
159 Tvorba účelového fondu ze zisku s r. o. v případě, že součet dosažených ztrát převyšuje součet dosažených zisků  - str. 172
160 Zveřejňování rozdělení zisku s. r. o. v obchodním rejstříku   - str.  173
161 Úhrada ztráty s. r. o. za rok 2021 z nerozděleného zisku minulých let  - str.  174
162 Úhrada účetní ztráty z nerozděleného zisku   - str.  174
163  Daňová ztráta vykázaná v daňovém přiznání a její odpočet  v následujících letech  - str.  175
164 Zpětné uplatnění daňové ztráty v dodatečném daňovém přiznání  - str. 175
165 Uplatnění daňové ztráty po změně společníka v jednočlenné s. r. o.   - str.  176
13 Podíly společníků na zisku a na jiných vlastních zdrojích  a zdanění těchto podílů - str.  177
166 Výplata podílů na zisku s. r. o. za minulá období jedinému společníkovi  - str.  180
167  Vyplacení podílu na zisku z nerozděleného zisku minulých let v roce, ve kterém s. r. o. vykáže účetní ztrátu   - str.  181
168  Podíly na zisku s. r. o. vyplácené společníkům, kteří jsou zároveň  jednateli s. r. o. a také jejími zaměstnanci   - str.  169
169 Vyplácení podílů na zisku společníkům postupně ve 12 měsíčních splátkách  - str. 182  
170 Podíl na zisku s. r. o. v přiznání k dani z příjmů fyzických osob  - str.  183
171 Zdanění podílu na zisku vypláceného německému společníkovi s. r. o.   - str.  183
172  Zdanění podílu českého společníka na zisku s. r. o. se sídlem  na Slovensku  - str.  184
173 Podíl mateřské společnosti na zisku dceřiné společnosti osvobozený od daně  - str. 184
174 Výplata podílu na zisku v s. r. o. mateřské společnosti, která je družstvem  - str. 185
175 Výplata podílů na zisku v české s. r. o., ve které jsou společníky česká fyzická osoba a maďarská společnost s ručením omezeným  - str. 187
176 Podíly na zisku vyplacené v cizí měně  - str.  189
177 Výplata zálohy na podíly na zisku a její vyúčtování  - str.  191
14 Zvyšování a snižování základního kapitálu s. r. o.  - str.  179
178  Použití majetku vedeného v aktivech s. r. o. ke zvýšení základního  kapitálu společnosti z vlastních zdrojů   - str.  196
179 Snížení základního kapitálu s. r. o. s vyplacením společníkovi  - str.  197
180 Snížení základního kapitálu s vyplacením společníkům v cizí měně  - str.  198
181 Zdanění příjmu společníka při snížení základního kapitálu s. r. o.   - str.  198
15  Vlastní kapitál s. r. o. v účetních a daňových souvislostech  - str.  199
182 Možnost financování s. r. o. společníkem  - str. 201
183  Účtování o doplnění pokladny s. r. o. z vlastních peněžních prostředků jediného společníka   - str.  202
184 Peněžitý příplatek poskytnutý společníkem s. r. o. mimo základní kapitál a jeho vrácení společníkovi  - str. 203
185 Nepeněžitý příplatek poskytnutý společníkem s. r. o. mimo základní kapitál a vrácení příplatku společníkovi v penězích  - str. 204
186 DPH u vkladu drobného majetku do s. r. o. mimo základní kapitál  - str.  205
187  Prodej nemovité věci, která byla do s. r. o. vložena společníkem jako  příplatek mimo základní kapitál  - str.  205
188  Účtování v české mateřské společnosti o změně vlastního kapitálu  slovenské dceřiné společnosti  - str.  206
189 Úroky z úvěrových finančních nástrojů v nákladech s. r. o.   - str.  206
190  Úroky z půjčky od nespojené osoby v nákladech s. r. o., která vykazuje záporný vlastní kapitál   - str.  207
16 Zápůjčky a dary do s. r. o. od společníků a jiných osob  - str.  197
191 Peněžitá zápůjčka do s. r. o. od jediného společníka  - str. 211
192 Bezúročná zápůjčka peněz do s. r. o. od společníka  na nákup hmotného majetku a zboží - str.  212
193  Bezúročná peněžitá zápůjčka  do s. r. o. od jednatele  - str.  212
194  Peněžitá zápůjčka do s. r. o. od přítele jednatelky na nákup hmotného majetku a zboží 213
195 Výše úroku při zápůjčce peněz do s. r. o. od společníka  - str.  214
196 Peněžitá zápůjčka od společníka v cizí měně  - str.  214
197 Zdanění úroků z peněz převedených z účtu společníka na účet s. r. o.  - str.  214
198 Peněžitá zápůjčka do s. r. o. od zaměstnance  - str. 215
199 Výše úroku při peněžité zápůjčce do s. r. o . od jiné s. r. o.  - str. 215
200 Úroky ze zápůjček od společníků v nákladech s. r. o  - str. 216
201 Test nízké kapitalizace u úroků z peněžité zápůjčky do s. r. o. od jednatele, která je zčásti bezúročná  - str. 217
202 Úroky z úvěru od slovenské akciové společnosti v nákladech s. r. o.  - str.  217
203 Vrácení peněžité zápůjčky společníkovi ve stanovené době  - str. 218
204 Splacení části peněžité zápůjčky od společníka převodem pozemků z majetku s. r. o.  - str. 218
205 Majetkový prospěch s. r. o. při bezúplatné výpůjčce stroje od společníka  - str. 219
206 Bezúplatné užívání osobního auta ve vlastnictví jednatele pro činnost s. r. o.  - str. 219
207 Peněžitý dar od společníka do s. r. o.  - str.  220
208 Finanční dar na pořízení pozemku poskytnutý s. r. o. od jiné s. r. o.  - str.  221
209 Daňová pohled na darování nemovité věci do s. r. o. jediným společníkem a jednatelem  - str. 221
210 Daňový dopad při úhradě dluhu za s. r. o. jejím novým společníkem   - str.  223
17  Účast s. r. o. v jiných obchodních korporacích  a dalších právnických osobách  - str.  224
211 Účtování v s. r. o. o koupi 100 % podílu v jiné s. r. o.  - str.  225
212 Účetní postup s. r. o. při úplatném nabytí podílu v jiné s. r. o - str.  226
213  Účetní postup při koupi podílu v jiné s. r. o. za cenu podstatně převyšující skutečnou hodnotu této s. r. o.  - str.  227
214 S. r. o. jako akcionář v české a. s. a daňový pohled na její dividendu   - str.  227
215 Založení s. r. o. na Slovensku českou s. r. o. jako jediným společníkem   - str.  228
216  Účtování v české s. r. o. o nákupu podílu ve slovenské s. r. o.  se současným nabytím její pohledávky postoupením  - str.  228
217 Vklad podílu v s. r. o. do nově vzniklé a. s. jako nepeněžitý příplatek mimo základní kapitál  - str. 229
218 Účtování s. r. o. o investování do cenných papírů investičních fondů   - str.  230
219 Účtování s. r. o. o vkladu do nadace  - str. 230
220 zapůjčení peněžních prostředků z majetku s. r. o. do jiné s, r. o.  - str. 231
18 Přerušení nebo ukončení činnosti a zánik s. r. o.  - str.  233
221 Dobrovolná likvidace s. r. o.  - str.  237
222 Postup s. r. o. po vstupu do likvidace    - str.  238
223 Prodej vozidel z majetku s. r. o., která vstoupila do likvidace, zaměstnanci a likvidátorovi  - str. 240
224  Řešení neuhrazeného zůstatku zápůjčky od společníka po vstupu s. r. o. do likvidace  - str. 241 
225 Zdanění podílu na likvidačním zůstatku slovenské s. r. o. vypláceného českému společníkovi  - str. 241

Další nabídka k tématu

Převody obchodních podílů a akcií

Převody obchodních podílů a akcií

Bohumil Havel, Zuzana Nevolná a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Autoři a autorky publikace se pokouší podívat na téma převodu podílu, akcií či účasti v právnické osobě jak z úhlu čistě teoretického, tak z pohledu práva korporačního, spolkového, soutěžního, exekučního či daňového. Ambicí autorů není vyřešit vše, snaží se však s využitím doktríny, ...

Cena: 605 KčKOUPIT

Obchodní společnosti a družstva, 2. vydání

Obchodní společnosti a družstva, 2. vydání

Jarmila Pokorná, Jan Lasák, Josef Kotásek a kolektiv - C. H. Beck

Nové vydání učebnice si klade za cíl podat výklad právní úpravy obchodních korporací s odstupem téměř deseti let po reformě soukromého práva. Zachycuje také poslední rozsáhlou a významnou novelizaci zákona o obchodních korporacích i vývoj, kterým prošla rozhodovací praxe vyšších ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Daně v účetnictví, 2. vydání

Daně v účetnictví, 2. vydání

Jana Skálová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Daně v účetnictví se věnuje vlivu zákona o daních z příjmů na účetnictví podnikatelských subjektů. Obsahuje nezbytný teoretický podklad i navazující praktické příklady. Úvod knihy je věnován konstrukci základu daně z příjmů právnických osob, tedy úpravě výsledku ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2021

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2021

Ivan Chalupa, David Reiterman - Wolters Kluwer, a. s.

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2021 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se ke společnosti s ručením omezeným. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David ...

Cena: 1 110 KčKOUPIT

Komentovaná judikatura k a. s. 2021

Komentovaná judikatura k a. s. 2021

Ivan Chalupa, David Reiterman - Wolters Kluwer, a. s.

Komentovaná judikatura k a. s. 2021 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se k akciové společnosti. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David ...

Cena: 1 220 KčKOUPIT

Základní kapitál a ochrana věřitelů při jeho rozdělování

Základní kapitál a ochrana věřitelů při jeho rozdělování

Kamil Kovaříček - C. H. Beck

Základní kapitál se pod tíhou kritiky postupně stává přehlíženým tématem tuzemského právního diskurzu. Paradoxně se tak děje navzdory tomu, že značná část rekodifikované úpravy obchodních korporací je věnována právě dispozicím se základním kapitálem v obou právních formách ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Zastoupení podnikatele

Zastoupení podnikatele

Kateřina Eichlerová - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie velmi zevrubně zpracovává téma zastoupení podnikatele. Je zaměřena na tzv. výlučné zástupce podnikatele (prokuristu, vedoucího odštěpného závodu a obecného obchodního zmocněnce), tedy zástupce, kteří mají úzkou vazbu na obchodní závod a které jiná osoba než ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Likvidace obchodních společností. 2. vydání

Likvidace obchodních společností. 2. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Lenka Zachardová - C. H. Beck

Likvidace je proces, který zpravidla nastupuje poté, co je společnost zrušena. Jejím účelem je vypořádat majetek a dluhy společnosti předtím, než zanikne jako subjekt práva. V průběhu likvidace přitom dochází k zásadním změnám v poměrech společnosti, jejích společníků i věřitelů. ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Finanční účetnictví pro manažery

Finanční účetnictví pro manažery

Irena Stejskalová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace „Účetnictví“ je určena studentům 2. ročníku studia na Fakultě managementu VŠE v Praze v Jindřichově Hradci, kteří studují modul Účetnictví a základy daní nebo předmět Základy finančního účetnictví. Může být užitečná také pro studenty účetnictví na jiných vysokých školách ...

Cena: 545 KčKOUPIT

Účetnictví a daně kapitálových obchodních společností pro všechny s. r. o. a a. s.

Účetnictví a daně kapitálových obchodních společností pro všechny s. r. o. a a. s.

Michal Šindelář, Libuše Müllerová - GRADA Publishing, a. s.

Publikace poskytne uživateli komplexní přehled toho, jakým způsobem v praxi promítnout daňové dopady do účetnictví. Zahrnuje aktuální účetní, daňové a právní změny. Autoři se zaměřují na účetnictví a daně ...

Cena: 289 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.