Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 5. vydání

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 5. vydání

Páté vydání publikace je zaměřeno na řešení konkrétních případů z praxe s. r. o., od jejího založení až po zánik. Za tím účelem bylo do publikace zařazeno celkem 225 nejčastějších a nejzajímavějších dotazů čtenářů, zaměřených na právní, účetní a daňovou problematiku této právní formy obchodní společnosti, včetně stanovisek řady renomovaných daňových odborníků k těmto dotazům. Dotazy a odpovědi jsou v publikaci rozděleny do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření. Každá odpověď je doprovázena odkazy na související právní úpravu.

Publikace vychází z právního stavu k 1. 5. 2022.

autor: Jiří Vychopeň; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 26. 7. 2022, 244 stran
ISBN: 978-80-7676-348-7

Cena: 450 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Autoři odpovědí uvedených v publikaci - str.  3
Zkratky a úplné názvy předpisů používaných v publikaci  - str.  15
Úvod  - str.  17
1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným  - str.  19
1 Rozlišení firmy podnikající fyzické osoby a s. r. o.  - str.  23
2 Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů na s. r. o. - str. 23
3 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém spoluvlastnictví manželů  - str.  21
4 Sídlo s. r. o. v místě bydliště jednatele   - str.  22
5 Kancelář s. r. o. v rodinném domě ve vlastnictví manželky společníka - str. 25
6 Povinné uvádění údajů o s. r. o. na obchodních listinách  - str.  26
7  Ručení společníků za závazky s. r. o. při nesplacení vkladu jedním ze společníků  - str.  27
8 Evidence údajů o skutečných majitelích s. r. o.  - str.  27
9 Zápis do evidence skutečných majitelů s. r. o. (2 společníci) - str. 28
10 Zápis do evidence skutečných majitelů s. r. o. (6 společníků) - str.28
11 Pojištění vozidel v majetku s. r. o. - str.29
2 Založení a vznik společnosti s ručením omezeným  - str.  31
12 Jednání za s. r. o. před jejím vznikem  - str.  33
13 Nájem sídla s. r. o. v době od jejího založení do vzniku - str. 33
14 Pracovní cesty jednatele mezi založením a vznikem s. r. o - str.  34
3 Společnost s ručením omezeným jako účetní jednotka  - str.  36
15 Převod podnikání fyzické osoby do s. r. o. z účetního pohledu  - str.  40
16 Zařazení s. r. o. do kategorie účetních jednotek  - str.  40
17 Účtování nákladů za účetní služby před zahájením činnosti s. r. o. - str.41
18 Vedení účetnictví a dělení majetku s. r. o. podle jednotlivých středisek  - str.  42
19 S. r. o. jako pořadatel veřejné sbírky z účetního pohledu  - str.  42
20 Peněžní prostředky v pokladně s. r. o. - str.43
21 Nesoulad peněžních prostředků v pokladně . r. o. s účetním stavem - str. 43
22 Používání platebních karet při nákupu materiálu pro s. r. o. - str.44
23 Nákupy kryptoměn a dluhopisů do majetku s. r. o. - str.44
24 Účtování s. r. o. o prodeji obchodního závodu - str. 45
25 Odpovědnost za vedení účetnictví s. r. o.  - str.  45
26 Rozsah účetní závěrky u s. r. o., která je mikro účetní jednotkou  - str.  46
27  Sestavení rozvahy v plném rozsahu u s. r. o., která je mikro účetní  jednotkou  - str.  47
28 Účtování o odměnách jednatelů s. r. o. - str. 47
29  Zveřejnění účetní závěrky s. r. o. neschválené valnou hromadou  - str.  48
30 Zveřejnění účetní závěrky s. r. o. - termín a sankce při nesplnění - str.48
31  Povinné ukládání účetní závěrky s. r. o. do sbírky listin  obchodního rejstříku  - str.  49
32 Povinnost statutárního orgánu s. r. o. vypracovat zprávu o vztazích  - str.  52
33 Povinnost vypracovat zprávu o vztazích v případě jednočlenné s. r. o. - str.  50
4 Společnost s ručením omezeným jako daňový subjekt  - str.  52
34 Město jediným společníkem s. r. o.  - str.  57
35 Zahájení daňového odpisování hmotného majetku v roce vzniku s. r. o. - str. 58
36 Karavan v majetku s. r. o. pro ubytování zaměstnanců - str. 59
37 Ubytování externích subdodavatelů v nákladech s. r. o. - str. 59
38 Postup s. r. o. při daňovém odpisu pohledávky - str. 60
39 Dodanění neuhrazených závazků s. r. o. po uplynutí 30 měsíců od data splatnosti dluhu - str. 61
40 S. r. o. jako pořadatel veřejné sbírky – daňový pohled  - str.  61
41  Podávání přiznání k dani z příjmů právnických osob při vzniku povinného auditu účetní závěrky s. r. o.   - str.  62
42  Dodatečné daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2021 a související změny v účetnictví s. r. o.  - str.  62
43 Podání dodatečného daňového přiznání s aktualizovanou účetní závěrkou - str. 63
44 Možnost předání účetní závěrky s. r. o. do sbírky listin obchodního rejstříků prostřednictvím podání přiznání k dani z příjmů právnických osob - str. 63
45 Uplatnění daňové ztráty z roku 2017 v dodatečném daňovém přiznání za rok 2020 - str. 65
46 Vrácení přeplatku daně při zpětném uplatnění daňové ztráty - str. 65
47  Zdaňovací období při přechodu s. r. o. na hospodářský rok  - str.  66
48  Registrační povinnost s. r. o. vůči správci daně při založení nového  bankovního účtu   - str.  67
49 Nárok na odpočet DPH u výdajů vynaložených před vznikem s. r. o.   - str.  67
50 Registrace s. r. o. k DPH s využitím možnosti skupinové registrace   - str.  68
51 Daňové povinnosti s. r. o. při darování kopírky základní škole  - str.  68
52 Postup s. r. o. z hlediska DPH při fakturaci reklamní služby rakouské firmě  - str.  69
53 S. r. o., která není plátcem DPH, pořádá v tuzemsku veletrh - str.  69
54  S. r. o. jako identifikovaná osoba při pořízení zboží z jiného členského státu- str. 70
55 Účast fyzické osoby v s. r. o.. která je nespolehlivým plátcem DPH - str.  71
56 Silniční daň u s. r. o. při používání vozidla najatého od fyzické osoby   - str. 71
57 Silniční daň za nepoužívané auto v majetku s. r. o.   - str.  71
58  S. r. o. provozující městské koupaliště a stadion jako poplatník daně z nemovitých věcí  - str.  72
5  Vklady společníků do společnosti s ručením omezeným  (vytvoření základního kapitálu)  - str.  74
59 Zaúčtování peněžitého vkladu do s. r. o. - str.  77
60 Peněžitý vklad do s. r. o. provedený společníkem v cizí měně   - str.  77
61 Vložení nebo prodej nemovité věci patřící jednateli do s. r. o. - str.77
62 Vklad nebo prodej zboží z majetku fyzické osoby do s. r. o.  - str.  78
63 Vklad rozestavěné stavby do s. r. o.  - str.  78
64  Vklad zásob do s. r. o. společníkem, který je OSVČ vedoucí daňovou  evidenci   - str.  79
65  Uplatnění DPH při vložení nákladního automobilu do základního  kapitálu s. r. o.  - str.  80
66 Nepeněžitý vklad obchodního závodu do s. r. o.   - str.  81
67  Vklad části obchodního závodu fyzické osoby do s. r. o., ve kterém je  fyzická osoba jediným společníkem   - str.  82
6  Podíl a další vztahy mezi společností s ručením omezeným a společníky  - str.  84
68  Podnikání společníka ve stejné nebo obdobné činnosti. kterou provozuje s. r. o. - str. 88
69  Uzavírání smluv mezi s. r. o. a jejím jediným společníkem, který je zároveň jednatelem  - str.  88
70 Právní, účetní a daňový pohled na obchodní vztahy společníků s vlastní s. r. o. - str. 89
71 Fakturace konzultačních služeb společníka do vlastní s. r. o.  - str.  90
72 Práce společníků pro vlastní s. r. o. za mzdu nebo odměnu - str. 91
73 Práce společníka pro vlastní s. r. o. na základě dohody o provedení práce - str. 92
74 Příkazní smlouva mezi s. r. o. a společníkem  - str.  93
75 Rekreace společníka zaplacená z bankovního účtu s. r. o.  - str.  93
76  Členský příspěvek České komoře autorizovaných inženýrů a techniků zaplacený za společníka a zároveň jednatele a zaměstnance v nákladech s. r. o.  - str.  94
77 Školné placené s. r. o. za společníka   - str.  95
78 Používání osobního automobilu společníka pro činnost s. r. o. - str. 95
79  Používání osobních automobilů v obchodním majetku společníků  pro činnost s. r. o.  - str.  96
80  Paušální výdaj na dopravu u osobního automobilu společníka používaného  pro jeho vlastní podnikání i pro činnost s. r. o.  - str.  97
81  Prodej osobního automobilu z majetku s. r. o. společníkovi z hlediska daně z příjmů - str. 98 
82 Koupě automobilů od společníka do majetku s. r. o.  - str.  98
83 Pronájem automobilu společníka do s. r. o.   - str.  98
84 Nákup zboží do majetku s. r.o. - str. 98
85 Nákup nemovité věci ve vlastnictví společníka pro podnikání s. r. o. - str. 99
86  Neuhrazené nájemné za nebytové prostory najaté od společníka  v nákladech s. r. o.  - str.  100
87  Nájem nemovité věci ve vlastnictví společníka pro podnikání s. r. o.  z hlediska DPH   - str.  101
88 Nájem apartmánu v majetku s. r. o. společníkovi i jiným osobám  - str.  101
89 Podnikání společníka v bytovém prostoru najatém od s. r. o. - str. 102
90 Daňové důsledky převodu nemovité věci z majetku s. r. o. společníkovi - str. 102
91 Soukromé výdaje společníka placené z účtu s. r. o.   - str.  103
92 Poskytnutí peněžní zápůjčky od s. r. o. jedinému společníkovi   - str.  104
93 Poskytnutí bezúročné zápůjčky společníkovi, který je zároveň i zaměstnancem s. r. o.   - str.  104
94  Poskytnutí peněžitého daru od s. r. o. lékaři, který je jediným společníkem  této společnosti  - str.  105
7  Převod a přechod podílu ve společnosti s ručením omezeným  - str.  106
95 Převod podílu v  s. r. o. mezi společníky - právní pohled - str. 112
96 Prodej části podílu v s. r. o. - str.  112
97  Finanční a majetkové vypořádání při převodu podílu v s. r. o. mezi  společníky  - str.  113
98 Stanovení ceny při převodu podílu mezi společníky s. r. o.  - str. 114
99 Nabývací cena podílu jako výdaj při zdanění první splátky za prodaný podíl v s. r. o.  - str. 115
100 Převod podílu v s. r. o. na syna současného jediného společníka   - str.  115
101  Prodej podílů v s. r. o. dvěma zakládajícími společníky po uplynutí pěti let  od nabytí podílů v případě, že jeden ze společníků dva roky před  prodejem svůj podíl navýšil dalším vkladem  - str.  116
102 Dopad převodu podílu mezi společníky na účetnictví s. r. o.  - str.  116
103 Bezúplatný převod podílu v s. r. o. z otce na syna  - str. 117
104 Ocenění darovaného podílu v s. r. o. pro účely oznámení příjmu osvobozeného od daně z příjmů fyzických osob  - str. 117
105 Prodej podílu v české s. r. o. firmě se sídlem v Německu - z ohledu DPH  - str. 118
8  Ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným (vypořádací podíl)  - str.  120
106   Zůstatková cena budovy vložené společníkem do s. r. o. jako výdaj  při výplatě vypořádacího podílu společníkovi při ukončení jeho účasti  v s. r. o.  - str.  122
107  Zdanění vypořádacího podílu rakouského společníka při ukončení účasti v české s. r. o.   - str.  122
108 Vyplacené "odstupné" za ukončení účasti společníka v s. r. o.  - str. 123
9  Jednatelé a další orgány společnosti s ručením omezeným  - str.  124
109 Výkon funkce jednatele s. r. o. na základě smlouvy o výkonu funkce  - str. 128
110 Smlouva o výkonu funkce jednatele  - str.  128
111 Účtování odměny jednatele za výkon funkce a dalších souvisejících nákladů  - str. 129
112 Dovolená u jednatele  - str. 130
113 Možnosti zaměstnání jednatele v s. r. o.  - str. 130
114 Souběh funkce jednatele a zaměstnání na základě pracovní smlouvy - str. 131
115 Souběh smlouvy o výkonu funkce jednatele a dohody o provedení práce  - str.  131
116 Využívání automobilu v majetku s. r. o. k soukromým účelům jednatele  - str. 132
117 Paušální výdaj na dopravu u vlastních vozidel jednatelů  - str.  132
118 Používání soukromého vozidla jednatele při výkonu funkce ve dvou s. r. o.  - str.  133
119  Cestovní náklady u jednatele, který nemá sjednanou odměnu za výkon  funkce a je zároveň zaměstnancem s. r. o. v pracovním poměru  - str.  134
120 Občerstvení jednatele na pracovní cestě v nákladech s. r. o.  - str. 135
121 Příspěvek na stravování jednatele s. r. o.  - str. 136
122 Ošetřovné u jednatele  s. r. o.  - str. 137
123 Kancelář a bydliště jednatele v bytě, za který s. r. o. platí nájemné  - str. 137
124 Poskytnutí najatého bytu jednateli s. r. o. k bydlení  - str. 138
125 Pojištění odpovědnosti jednatele za škodu v nákladech s. r. o.  - str.  138
126 Náklady na jazykový kurz jednatele v nákladech s. r. o.  - str.  139
127 Náklady s. r. o na studium jednatele, který vykonává funkci bez nároku na odměnu  - str. 140
128 Jízdní kolo a členství v golfovém klubu pro jednatele v nákladech s. r. o.  - str.  141
129 Odběr zboží z obchodního majetku s. r. o. pro osobní potřebu jednatele  - str.  141
130  Porušení „zákazu konkurence“ v případě podnikání jednatele ve stejném oboru jako s. r. o.   - str.  142
131 Doprava zaměstnanců fakturovaná jednatelem své s. r. o.  - str. 142
132 Podnikatelská činnost pro s. r. o.  vykonávaná partnerkou jednatele  - str. 144
133  Čerpání peněz z pokladny s. r. o. jednatelem a zároveň jediným  společníkem pro jeho osobní spotřebu  - str.  144
134 Bezúročná zápůjčka peněžních prostředků s. r. o. manželce jednatele, která je zaměstnancem s. r. o.  právní pohled  - str. 145
135 Omylem zaplacený dluh jednatele z účtu s. r. o.  - str. 145
136 Poštovné za zasílání dokumentů jednatelem do své s. r. o. v nákladech této s. r. o.  - str. 146
137 Příspěvek na životní pojištění poskytovaný jednateli podle smlouvy o výkonu funkce  - str. 146
138 Příspěvek na penzijní připojištění poskytovaný s. r. o. jednateli ve výši 2500 Kč měsíčně  - str. 147
139 Úmrtí jednatele, který byl zároveň jediným společníkem s. r. o.  - str. 147
10  Zdaňování příjmů společníků, jednatelů a členů  dozorčí rady  - str.  149
140 Daň z příjmů a pojistné v případě odměny za výkon funkce jednatele ve výši 2 000 Kč měsíčně  - str. 151
141 Paušální daň jednatele s. r. o, který vele funkce jednatele s. r. o. vykonává i samostatnou výdělečnou činnost  - str. 151
142  Zdravotní pojištění z odměny jednatele, kterému byl přiznán starobní  důchod  - str.  152
143 Daň z příjmů a pojistné v případě souběhu odměny za výkon funkce jednatele s. r. o. a odměny dle dohody o pracovní činnosti  - str. 152
144 Daň z příjmů v případě souběhu odměny za výkon funkce jednatele s. r. o. a odměny dle dohody o provedení práce  - str. 153
145 Postup při výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob a odvodů  pojistného z odměny jednatele poskytované v cizí měně   - str.  154
146 Zdanění příjmů slovenského jednatele české s. r. o.,  který má v České republice i příjmy z nájmu bytu  - str. 155
147  Poskytnutí osobního automobilu v majetku s. r. o.  jednateli  pro služební i soukromé účely   - str.  156
148 Poskytnutí osobního automobilu v majetku s. r. o.  zahraničnímu jednateli  pro služební i soukromé účely  - str. 157
149  Pronajímání bytů v domě ve vlastnictví s. r. o. společníkům za nízké  nájemné  - str.  158
150  Poskytnutí přechodného ubytování zahraničnímu členu dozorčí rady na náklady s. r. o.   - str.  159
151 Kompenzační bonus vyplacený společníkovi s. r. o. na bankovní účet společnosti  - str. 160
152 Bezúročná zápůjčka peněžních prostředků s. r. o. manželce jednatele, která je zaměstnancem s. r. o. - daňový pohled  - str. 161
11 Zastupování společnosti s ručením omezeným - str.  162
153 Syn společníka odpovědným zástupcem s. r. o. pro provozování živnosti  - str.  164
154  Zástupce pro správu daní v případě s. r. o., která nemá ustanoveného jednatele   - str.  165
155  Zdanění odměny vyplacené prokuristovi v případě, kdy s. r. o. zastupuje  jako prokurista na základě plné moci advokát  - str.  166
12  Rozdělení výsledku hospodaření společnosti s ručením omezeným a zjištění základu daně a daně z příjmů právnických osob (uplatňování daňové ztráty)  - str.  167
156  Rozhodnutí o rozdělení zisku výsledku hospodaření v jednočlenné s. r. o.    - str.  170
157 Vykázání ztráty v účetní závěrce jednočlenné s. r. o.  - str. 170
158  Účtování o převedeném výsledku hospodaření a vyplaceném podílu  na zisku   - str.  171
159 Tvorba účelového fondu ze zisku s r. o. v případě, že součet dosažených ztrát převyšuje součet dosažených zisků  - str. 172
160 Zveřejňování rozdělení zisku s. r. o. v obchodním rejstříku   - str.  173
161 Úhrada ztráty s. r. o. za rok 2021 z nerozděleného zisku minulých let  - str.  174
162 Úhrada účetní ztráty z nerozděleného zisku   - str.  174
163  Daňová ztráta vykázaná v daňovém přiznání a její odpočet  v následujících letech  - str.  175
164 Zpětné uplatnění daňové ztráty v dodatečném daňovém přiznání  - str. 175
165 Uplatnění daňové ztráty po změně společníka v jednočlenné s. r. o.   - str.  176
13 Podíly společníků na zisku a na jiných vlastních zdrojích  a zdanění těchto podílů - str.  177
166 Výplata podílů na zisku s. r. o. za minulá období jedinému společníkovi  - str.  180
167  Vyplacení podílu na zisku z nerozděleného zisku minulých let v roce, ve kterém s. r. o. vykáže účetní ztrátu   - str.  181
168  Podíly na zisku s. r. o. vyplácené společníkům, kteří jsou zároveň  jednateli s. r. o. a také jejími zaměstnanci   - str.  169
169 Vyplácení podílů na zisku společníkům postupně ve 12 měsíčních splátkách  - str. 182  
170 Podíl na zisku s. r. o. v přiznání k dani z příjmů fyzických osob  - str.  183
171 Zdanění podílu na zisku vypláceného německému společníkovi s. r. o.   - str.  183
172  Zdanění podílu českého společníka na zisku s. r. o. se sídlem  na Slovensku  - str.  184
173 Podíl mateřské společnosti na zisku dceřiné společnosti osvobozený od daně  - str. 184
174 Výplata podílu na zisku v s. r. o. mateřské společnosti, která je družstvem  - str. 185
175 Výplata podílů na zisku v české s. r. o., ve které jsou společníky česká fyzická osoba a maďarská společnost s ručením omezeným  - str. 187
176 Podíly na zisku vyplacené v cizí měně  - str.  189
177 Výplata zálohy na podíly na zisku a její vyúčtování  - str.  191
14 Zvyšování a snižování základního kapitálu s. r. o.  - str.  179
178  Použití majetku vedeného v aktivech s. r. o. ke zvýšení základního  kapitálu společnosti z vlastních zdrojů   - str.  196
179 Snížení základního kapitálu s. r. o. s vyplacením společníkovi  - str.  197
180 Snížení základního kapitálu s vyplacením společníkům v cizí měně  - str.  198
181 Zdanění příjmu společníka při snížení základního kapitálu s. r. o.   - str.  198
15  Vlastní kapitál s. r. o. v účetních a daňových souvislostech  - str.  199
182 Možnost financování s. r. o. společníkem  - str. 201
183  Účtování o doplnění pokladny s. r. o. z vlastních peněžních prostředků jediného společníka   - str.  202
184 Peněžitý příplatek poskytnutý společníkem s. r. o. mimo základní kapitál a jeho vrácení společníkovi  - str. 203
185 Nepeněžitý příplatek poskytnutý společníkem s. r. o. mimo základní kapitál a vrácení příplatku společníkovi v penězích  - str. 204
186 DPH u vkladu drobného majetku do s. r. o. mimo základní kapitál  - str.  205
187  Prodej nemovité věci, která byla do s. r. o. vložena společníkem jako  příplatek mimo základní kapitál  - str.  205
188  Účtování v české mateřské společnosti o změně vlastního kapitálu  slovenské dceřiné společnosti  - str.  206
189 Úroky z úvěrových finančních nástrojů v nákladech s. r. o.   - str.  206
190  Úroky z půjčky od nespojené osoby v nákladech s. r. o., která vykazuje záporný vlastní kapitál   - str.  207
16 Zápůjčky a dary do s. r. o. od společníků a jiných osob  - str.  197
191 Peněžitá zápůjčka do s. r. o. od jediného společníka  - str. 211
192 Bezúročná zápůjčka peněz do s. r. o. od společníka  na nákup hmotného majetku a zboží - str.  212
193  Bezúročná peněžitá zápůjčka  do s. r. o. od jednatele  - str.  212
194  Peněžitá zápůjčka do s. r. o. od přítele jednatelky na nákup hmotného majetku a zboží 213
195 Výše úroku při zápůjčce peněz do s. r. o. od společníka  - str.  214
196 Peněžitá zápůjčka od společníka v cizí měně  - str.  214
197 Zdanění úroků z peněz převedených z účtu společníka na účet s. r. o.  - str.  214
198 Peněžitá zápůjčka do s. r. o. od zaměstnance  - str. 215
199 Výše úroku při peněžité zápůjčce do s. r. o . od jiné s. r. o.  - str. 215
200 Úroky ze zápůjček od společníků v nákladech s. r. o  - str. 216
201 Test nízké kapitalizace u úroků z peněžité zápůjčky do s. r. o. od jednatele, která je zčásti bezúročná  - str. 217
202 Úroky z úvěru od slovenské akciové společnosti v nákladech s. r. o.  - str.  217
203 Vrácení peněžité zápůjčky společníkovi ve stanovené době  - str. 218
204 Splacení části peněžité zápůjčky od společníka převodem pozemků z majetku s. r. o.  - str. 218
205 Majetkový prospěch s. r. o. při bezúplatné výpůjčce stroje od společníka  - str. 219
206 Bezúplatné užívání osobního auta ve vlastnictví jednatele pro činnost s. r. o.  - str. 219
207 Peněžitý dar od společníka do s. r. o.  - str.  220
208 Finanční dar na pořízení pozemku poskytnutý s. r. o. od jiné s. r. o.  - str.  221
209 Daňová pohled na darování nemovité věci do s. r. o. jediným společníkem a jednatelem  - str. 221
210 Daňový dopad při úhradě dluhu za s. r. o. jejím novým společníkem   - str.  223
17  Účast s. r. o. v jiných obchodních korporacích  a dalších právnických osobách  - str.  224
211 Účtování v s. r. o. o koupi 100 % podílu v jiné s. r. o.  - str.  225
212 Účetní postup s. r. o. při úplatném nabytí podílu v jiné s. r. o - str.  226
213  Účetní postup při koupi podílu v jiné s. r. o. za cenu podstatně převyšující skutečnou hodnotu této s. r. o.  - str.  227
214 S. r. o. jako akcionář v české a. s. a daňový pohled na její dividendu   - str.  227
215 Založení s. r. o. na Slovensku českou s. r. o. jako jediným společníkem   - str.  228
216  Účtování v české s. r. o. o nákupu podílu ve slovenské s. r. o.  se současným nabytím její pohledávky postoupením  - str.  228
217 Vklad podílu v s. r. o. do nově vzniklé a. s. jako nepeněžitý příplatek mimo základní kapitál  - str. 229
218 Účtování s. r. o. o investování do cenných papírů investičních fondů   - str.  230
219 Účtování s. r. o. o vkladu do nadace  - str. 230
220 zapůjčení peněžních prostředků z majetku s. r. o. do jiné s, r. o.  - str. 231
18 Přerušení nebo ukončení činnosti a zánik s. r. o.  - str.  233
221 Dobrovolná likvidace s. r. o.  - str.  237
222 Postup s. r. o. po vstupu do likvidace    - str.  238
223 Prodej vozidel z majetku s. r. o., která vstoupila do likvidace, zaměstnanci a likvidátorovi  - str. 240
224  Řešení neuhrazeného zůstatku zápůjčky od společníka po vstupu s. r. o. do likvidace  - str. 241 
225 Zdanění podílu na likvidačním zůstatku slovenské s. r. o. vypláceného českému společníkovi  - str. 241

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Personalistka,  7. vydání

Personalistka, 7. vydání

Alena Chládková, Petr Bukovjan - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů. Zapracovány jsou změny účinné k 1. 1. 2024 a 1. 7. 2024. Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe týkající se všech ... pokračování

Cena: 1 095 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2024 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2024 - praktický průvodce

Václav Vybíhal, Jan Přib - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2024

Účetní případy pro praxi 2024

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2024

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2024

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Ujasněte si s touto osvědčenou publikací s 193 názornými přehledy všechny činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou. Pro svou účetní praxi v knize naleznete 15 užitečných příloh. Připravili jsme pro vás nové přehledy z konsolidačního balíčku – měna účetnictví, daňová omezení u ... pokračování

Cena: 329 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2024

Abeceda mzdové účetní 2024

Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Eva Svěrčinová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, - Anag, spol. s r. o.

Publikace, která je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování, je jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních. Váš záchranný kruh v moři mzdového účetnictví Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je doplněn ... pokračování

Cena: 859 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2024

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2024

Ing. Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Jedinečná a pro každého účetního nezbytná publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2024 a sestavováním účetní závěrky za rok 2023. Publikace rovněž nabízí přehled všech nejvýznamnějších změn v účetnictví od 1. 1. 2024 v souvislosti s ... pokračování

Cena: 799 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2024

Účetnictví pro úplné začátečníky 2024

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Díky publikaci, kterou právě držíte v rukou, získáte celkový přehled o účetnictví. Pro skutečnou pomoc úplnému začátečníkovi, ale i studentovi nebo i absolventovi rekvalifikačního kurzu je psána srozumitelně a logicky. Účetním v praxi pak poslouží ke zopakování účetních souvislostí. ... pokračování

Cena: 289 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2024

Podvojné účetnictví 2024

Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi – rozebíráme změny v oblasti hmotného a nehmotného majetku, novou možnost vedení ... pokračování

Cena: 299 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2024

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2024

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a ... pokračování

Cena: 509 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.