Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 4. vydání

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 4. vydání

Čtvrté vydání publikace je zaměřeno na řešení konkrétních případů z praxe, týkajících se s. r. o. od jejího založení až po zánik. Za tím účelem bylo do publikace zařazeno celkem 200 nejčastějších a nejzajímavějších dotazů čtenářů, zaměřených na právní, účetní a daňové problematiky této právní formy obchodní společnosti, včetně stanovisek řady renomovaných daňových odborníků k těmto dotazům. Dotazy a odpovědi jsou v publikaci rozděleny do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření. Každá odpověď je doprovázena odkazy na související právní úpravu.

Na závěr publikace si čtenáři mohou ověřit své znalosti o s. r. o. v krátkém testu.

Publikace vychází z právního stavu k 1. 1. 2019.

autor: Jiří Vychopeň; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 20. 3. 2019, 248 stran
ISBN: 978-80-7598-328-2

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace


Autoři odpovědí uvedených v publikaci - str.  11
Zkratky a úplné názvy předpisů používaných v publikaci  - str.  12
Úvod  - str.  15
1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným  - str.  17
1 Rozlišení firmy podnikající fyzické osoby a s. r. o.  - str.  20
2 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém spoluvlastnictví manželů  - str.  21
3 Sídlo s. r. o. v místě bydliště jednatele   - str.  22
4 Povinné uvádění údajů o s. r. o. na obchodních listinách  - str.  22
5  Ručení společníků za závazky s. r. o. při nesplacení vkladu jedním ze společníků  - str.  23
6 Soukromá mateřská škola jako s. r. o.  - str.  23
7  Doručení pozvánky na valnou hromadu společníkovi s. r. o. prostřednictvím pošty  - str.  24
8 Evidence údajů o skutečných majitelích s. r. o.  - str.  24
2 Založení a vznik společnosti s ručením omezeným  - str.  26
9 Jednání za s. r. o. před jejím vznikem  - str.  28
10 Pracovní cesty jednatele mezi založením a vznikem s. r. o - str.  28
3 Společnost s ručením omezeným jako účetní jednotka  - str.  30
11 Převod podnikání fyzické osoby do s. r. o. z účetního pohledu  - str.  33
12 Zařazení s. r. o. do kategorie účetních jednotek  - str.  34
13 Vedení účetnictví a dělení majetku s. r. o. podle jednotlivých středisek  - str.  35
14 S. r. o. jako pořadatel veřejné sbírky z účetního pohledu  - str.  35
15 Pokračování v účetnictví s. r. o. po ukončení její dlouholeté nečinnosti  - str.  36
16 Odpovědnost za vedení účetnictví s. r. o.  - str.  36
17 Účetní a zdaňovací období při rozdělení s. r. o. odštěpením  - str.  37
18 Rozsah účetní závěrky u s. r. o., která je mikro účetní jednotkou  - str.  38
19  Sestavení rozvahy v plném rozsahu u s. r. o., která je mikro účetní  jednotkou  - str.  39
20  Konsolidace účetní závěrky v případě, kdy je fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku jediným společníkem ve dvou s. r. o.  - str.  39
21  Zveřejnění účetní závěrky s. r. o. za rok 2018 – termín a sankce  při nesplnění  - str.  40
22  Povinné ukládání účetní závěrky s. r. o. do sbírky listin  obchodního rejstříku  - str.  40
23 Zveřejňování účetní závěrky s. r. o., která je mikro účetní jednotkou  - str.  41
24 Povinnost statutárního orgánu s. r. o. vypracovat zprávu o vztazích  - str.  42
4 Společnost s ručením omezeným jako daňový subjekt  - str.  43
25 Město jediným společníkem s. r. o.  - str.  47
26 S. r. o. jako pořadatel veřejné sbírky – daňový pohled  - str.  49
27  Podávání přiznání k dani z příjmů právnických osob při vzniku povinného auditu účetní závěrky s. r. o.   - str.  49
28  Dodatečné daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2018 a související změny v účetnictví s. r. o.  - str.  50
29  Záloha na daň z příjmů splatná do 15. června 2019 u s. r. o., za které podá  daňové přiznání za rok 2018 daňový poradce  - str.  50
30  Zdaňovací období při přechodu s. r. o. na hospodářský rok  - str.  51
31 Zálohy na daň z příjmů u s. r. o. při přechodu na hospodářský rok  - str.  51
32 Daňový pohled na peněžní dar slovenské obci poskytnutý českou s. r. o.   - str.  53
33  Zdanění příjmu daňového nerezidenta za hudební vystoupení na valné hromadě s. r. o.  - str.  54
34  Registrace k DPH v případě s. r. o., která má pouze příjmy z provizí od anglické pojišťovny   - str.  
- str.  54
35  Registrační povinnost s. r. o. vůči správci daně při založení nového  bankovního účtu   - str.  55
36 Nárok na odpočet DPH u výdajů vynaložených před vznikem s. r. o.   - str.  55
37 Registrace s. r. o. k DPH s využitím možnosti skupinové registrace   - str.  56
38 Daňové povinnosti s. r. o. při darování kopírky základní škole  - str.  57
39  Místo plnění u administrativních služeb poskytnutých českou s. r. o. pro belgickou firmu   - str.  57
40 Postup s. r. o. z hlediska DPH při fakturaci reklamní služby rakouské firmě  - str.  58
41 S. r. o., která není plátcem DPH, pořádá v tuzemsku veletrh - str.  58
42  Daňové povinnosti české s. r. o. při nákupu ojetých automobilů od občanů v Nizozemsku s následným vývozem do třetí země  - str.  59
43 S. r. o. jako identifikovaná osoba při pořízení zboží z jiného členského státu- str.    60
44 Postup s. r. o. z hlediska DPH při zřízení provozovny na Slovensku   - str.  61
45 Silniční daň u s. r. o. při používání vozidla najatého od fyzické osoby   - str.  62
46 Silniční daň za nepoužívané auto v majetku s. r. o.   - str.  63
47  S. r. o. provozující městské koupaliště a stadion jako poplatník daně z nemovitých věcí  - str.  64
5  Vklady společníků do společnosti s ručením omezeným  (vytvoření základního kapitálu)  - str.  65
48 Vložení nebo prodej nemovité věci patřící jednateli do s. r. o.   - str.  68
49 Převod majetku z OSVČ na s. r. o.  - str.  68
50 Účetní a daňové dopady vložení nemovité věci fyzickou osobou do s. r. o.   - str.  70
51 Peněžitý vklad do s. r. o. provedený společníkem v cizí měně   - str.  71
52 Vklad nebo prodej zboží z majetku fyzické osoby do s. r. o.  - str.  72
53 Vklad rozestavěné stavby do s. r. o.  - str.  72
54  Vklad zásob do s. r. o. společníkem, který je OSVČ vedoucí daňovou  evidenci   - str.  73
55  Uplatnění DPH při vložení nákladního automobilu do základního  kapitálu s. r. o.  - str.  74
56 Nepeněžitý vklad obchodního závodu do s. r. o.   - str.  75
57  Vklad části obchodního závodu fyzické osoby do s. r. o., ve kterém je  fyzická osoba jediným společníkem   - str.  76
6  Podíl a další vztahy mezi společností s ručením omezeným a společníky  - str.  78
58  Uzavírání smluv mezi s. r. o. a jejím jediným společníkem, který je zároveň jednatelem  - str.  81
59  Fakturace práce jednatele pro s. r. o., která má stejné práce v předmětu činnosti  - str.  82
60 Fakturace obchodní činnosti společníka pro vlastní s. r. o.  - str.  83
61 Fakturace konzultačních služeb společníka do vlastní s. r. o.  - str.  83
62 Příkazní smlouva mezi s. r. o. a společníkem  - str.  84
63  Společník, který je manželem jednatelky, zaměstnaný v s. r. o. na dohodu o provedení práce  - str.  85
64 Rekreace společníka zaplacená z bankovního účtu s. r. o.  - str.  86
65  Členský příspěvek České komoře autorizovaných inženýrů a techniků zaplacený za společníka a zároveň jednatele a zaměstnance v nákladech s. r. o.  - str.  86
66 Školné placené s. r. o. za společníka   - str.  87
67  Používání osobních automobilů v obchodním majetku společníků  pro činnost s. r. o.  - str.  88
68  Paušální výdaj na dopravu u osobního automobilu společníka používaného  pro jeho vlastní podnikání i pro činnost s. r. o.  - str.  88
69  Prodej osobního automobilu za 1 Kč společníkovi, který je zároveň zaměstnancem s. r. o.  - str.  89
70 Koupě automobilů od společníka do majetku s. r. o.  - str.  90
71 Pronájem automobilu společníka do s. r. o.   - str.  90
72  Neuhrazené nájemné za nebytové prostory najaté od společníka  v nákladech s. r. o.  - str.  91
73  Nájem nemovité věci ve vlastnictví společníka pro podnikání s. r. o.  z hlediska DPH   - str.  91
74 Byt ve vlastnictví s. r. o. bezúplatně užívaný společníkem k bydlení  - str.  92
75 Nájem apartmánu v majetku s. r. o. společníkovi i jiným osobám  - str.  92
76 Darování nemovité věci z majetku s. r. o. jedinému společníkovi  - str.  93
77  Poskytnutí daňově zvýhodněných zaměstnaneckých benefitů společníkům s. r. o. jako alternativa výplaty podílu z nerozděleného zisku  - str.  94
78 Soukromé výdaje společníka placené z účtu s. r. o.   - str.  94
79 Poskytnutí peněžní zápůjčky od s. r. o. jedinému společníkovi   - str.  95
80  Úprava základu daně z příjmů s. r. o. o úroky z půjčky poskytnuté  společníkovi bez úroku  - str.  96
81  Poskytnutí peněžitého daru od s. r. o. lékaři, který je jediným společníkem  této společnosti  - str.  96
7  Převod a přechod podílu ve společnosti s ručením omezeným  - str.  97
82 Ukončení účasti v s. r. o. s prodejem podílu druhému společníkovi  - str.  103
83  Finanční a majetkové vypořádání při převodu podílu v s. r. o. mezi  společníky  - str.  104
84 Stanovení ceny při převodu podílu mezi společníky s. r. o.  - str.  104
85 Převod podílu v s. r. o. na syna současného jediného společníka   - str.  105
86 Převod podílu v advokátní s. r. o.  - str.  106
87  Zdanění příjmu společníka z prodeje podílu v s. r. o. pořízeného  společníkem v předchozím roce za 1 Kč   - str.  106
88  Nabývací cena podílu jako výdaj při zdanění první splátky za prodaný  podíl v s. r. o.   - str.  107
89  Prodej podílů v s. r. o. dvěma zakládajícími společníky po uplynutí pěti let  od nabytí podílů v případě, že jeden ze společníků dva roky před  prodejem svůj podíl navýšil dalším vkladem  - str.  107
90  Povinnosti společníka vůči správci daně při prodeji podílu v s. r. o.  za cenu nižší, než je nabývací cena podílu  - str.  108
91 Dopad převodu podílu mezi společníky na účetnictví s. r. o.  - str.  108
92 Daňové řešení ztráty z prodeje podílu a. s. v s. r. o.  - str.  109
93  Postup z hlediska DPH při prodeji podílu mateřské společnosti v dceřiné s. r. o. v případě, kdy mateřská společnost při založení dceřiné s. r. o.  uplatnila u nákladů souvisejících se založením odpočet DPH na vstupu   - str.  110
94 Bezúplatný převod podílu v s. r. o. z otce na syna  - str.  111
8  Ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným (vypořádací podíl)  - str.  112
95 Ukončení účasti společníka v s. r. o. ze zdravotních důvodů  - str.  114
96  Zůstatková cena budovy vložené společníkem do s. r. o. jako výdaj  při výplatě vypořádacího podílu společníkovi při ukončení jeho účasti  v s. r. o.  - str.  116
97  Zdanění vypořádacího podílu rakouského společníka při ukončení účasti v české s. r. o.   - str.  116
9  Jednatelé a další orgány společnosti s ručením omezeným  - str.  118
98 Smlouva o výkonu funkce jednatele  - str.  122
99 Odměna jednatele v nákladech s. r. o.   - str.  123
100 Poskytnutí mimořádné jednorázové odměny jednateli s. r. o.   - str.  124
101 Souběh funkce jednatele a pracovní činnosti ekonoma v s. r. o.   - str.  124
102 Souběh smlouvy o výkonu funkce jednatele a dohody o provedení práce  - str.  125
103 Minimální výše odměny pro jednatele  - str.  126
104  Cestovní náhrady poskytované jednateli na základě evidence služebních  jízd jeho vlastním vozidlem  - str.  127
105  Automobil v majetku s. r. o., která nemá žádné zaměstnance a jednatel vykonává funkci bezplatně  - str.  127
106 Paušální výdaj na dopravu u vlastních vozidel jednatelů  - str.  128
107 Používání soukromého vozidla jednatele při výkonu funkce ve dvou s. r. o.  - str.  128
108  Cestovní náklady u jednatele, který nemá sjednanou odměnu za výkon  funkce a je zároveň zaměstnancem s. r. o. v pracovním poměru  - str.  129
109 Cestovní náhrady jednatele při absolvování jazykového kurzu v USA  - str.  130
110 Výdaj za ubytování jednatele v nákladech s. r. o - str.  131
111 Stravné a občerstvení jednatele na pracovní cestě v nákladech s. r. o.  - str.  131
112 Pojištění odpovědnosti jednatele za škodu v nákladech s. r. o.  - str.  132
113 Příspěvek s. r. o. na životní a úrazové pojištění jednatele  - str.  133
114 Náklady na jazykový kurz jednatele v nákladech s. r. o.  - str.  134
115 Jízdní kolo a členství v golfovém klubu pro jednatele v nákladech s. r. o.  - str.  134
116 Zbrojní pas a zbraň pro jednatele v nákladech s. r. o - str.  135
117 Odběr zboží z obchodního majetku s. r. o. pro osobní potřebu jednatele  - str.  135
118  Porušení „zákazu konkurence“ v případě podnikání jednatele ve stejném oboru jako s. r. o.   - str.  136
119 Fakturace obchodní činnosti společníka pro vlastní s. r. o.  - str.  137
120 Fakturace zednických prací pro s. r. o. jejím jednatelem  - str.  137
121  Čerpání peněz z pokladny s. r. o. jednatelem a zároveň jediným  společníkem pro jeho osobní spotřebu  - str.  138
122 Nezúčtovávané výběry jednatele z běžného účtu s. r. o.  - str.  139
10  Zdaňování příjmů společníků, jednatelů a členů  dozorčí rady  - str.  140
123 Výše sazby daně z příjmů za práci společníka s. r. o. v roce 2019  - str.  142
124  Zdravotní pojištění z odměny jednatele, kterému byl přiznán starobní  důchod  - str.  143
125  Postup při výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob a odvodů  pojistného z odměny jednatele poskytované v cizí měně   - str.  143
126  Zdanění odměny jednatele s. r. o., který není českým daňovým  rezidentem   - str.  144
127  Příspěvek na životní pojištění poskytovaný jednateli podle smlouvy  o výkonu funkce  - str.  145
128  Příspěvek na penzijní připojištění poskytovaný s. r. o. jednateli ve výši 2 500 Kč měsíčně   - str.  146
129  Poskytnutí osobního automobilu v majetku s. r. o. zahraničnímu jednateli  pro služební i soukromé účely   - str.  146
130  Pronajímání bytů v domě ve vlastnictví s. r. o. společníkům za nízké  nájemné  - str.  147
131  Poskytnutí přechodného ubytování zahraničnímu členu dozorčí rady na náklady s. r. o.   - str.  148
132  Zdanění majetkového prospěchu z bezúročné zápůjčky poskytnuté  dceřinou s. r. o. mateřské s. r. o.  - str.  150
11 Zastupování společnosti s ručením omezeným - str.  151
133 Syn společníka odpovědným zástupcem s. r. o. pro provozování živnosti  - str.  153
134  Zástupce pro správu daní v případě s. r. o., která nemá ustanoveného jednatele   - str.  154
135  Zdanění odměny vyplacené prokuristovi v případě, kdy s. r. o. zastupuje  jako prokurista na základě plné moci advokát  - str.  155
12  Rozdělení výsledku hospodaření společnosti s ručením omezeným a zjištění základu daně a daně z příjmů právnických osob (uplatňování daňové ztráty)  - str.  156
136  Rozhodnutí o rozdělení zisku s. r. o. valnou hromadou konanou v měsíci  říjnu   - str.  159
137  Účtování o převedeném výsledku hospodaření a vyplaceném podílu  na zisku   - str.  159
138 Rozhodování o použití zisku s. r. o.   - str.  160
139 Zveřejňování rozdělení zisku s. r. o. v obchodním rejstříku   - str.  161
140 Úhrada ztráty s. r. o. za rok 2018 z nerozděleného zisku minulých let  - str.  161
141 Úhrada účetní ztráty z nerozděleného zisku   - str.  162
142 Uhrazení ztráty s. r. o. vzájemnou kompenzací se zápůjčkou od společníka 162
143  Daňová ztráta vykázaná v daňovém přiznání a její odpočet  v následujících letech  - str.  162
144 Uplatnění daňové ztráty po změně společníka v jednočlenné s. r. o.   - str.  163
13 Podíly společníků na zisku a jejich zdanění  - str.  164
145 Výplata podílů na zisku s. r. o. za minulá období jedinému společníkovi  - str.  168
146  Vyplacení podílu na zisku z nerozděleného zisku minulých let v roce, ve kterém s. r. o. vykáže účetní ztrátu   - str.  169
147  Podíly na zisku s. r. o. vyplácené společníkům, kteří jsou zároveň  jednateli s. r. o. a také jejími zaměstnanci   - str.  169
148  Výplata podílů na zisku společníkům s. r. o. z pohledu sociálního  a zdravotního pojištění   - str.  170
149 Vyplacení podílu na zisku s. r. o. společníkům i zaměstnancům  - str.  170
150 Vyplácení podílů na zisku společníkům postupně ve splátkách  - str.  171
151 Podíl na zisku s. r. o. v přiznání k dani z příjmů fyzických osob  - str.  172
152 Zdanění podílu na zisku vypláceného německému společníkovi s. r. o.   - str.  172
153  Zdanění podílu českého společníka na zisku s. r. o. se sídlem  na Slovensku  - str.  173
154  Osvobození od daně z příjmu při výplatě podílu na zisku z minulých let mateřské společnosti  - str.  174
155 Výplata podílu na zisku v s. r. o. mateřské společnosti, která je družstvem ..174
156 Podíly na zisku vyplacené v cizí měně  - str.  176
157 Výplata zálohy na podíly na zisku a její vyúčtování  - str.  177
158  Schvalování rozdělení podílů na zisku, na které byly společníkům  v roce 2018 a 2019 vypláceny zálohy  - str.  178
14 Zvyšování a snižování základního kapitálu s. r. o.  - str.  179
159  Použití majetku vedeného v aktivech s. r. o. ke zvýšení základního  kapitálu společnosti z vlastních zdrojů   - str.  183
160 Snížení základního kapitálu s. r. o. s vyplacením společníkovi  - str.  184
161 Snížení základního kapitálu s vyplacením společníkům v cizí měně  - str.  185
162 Zdanění příjmu společníka při snížení základního kapitálu s. r. o.   - str.  185
15  Vlastní kapitál s. r. o. v účetních a daňových souvislostech  - str.  187
163  Účtování o doplnění pokladny s. r. o. z vlastních peněžních prostředků jediného společníka   - str.  189
164 Finanční příspěvek společníka na pořízení automobilu do majetku s. r. o.  - str.  190
165  Vklad rozestavěné stavby včetně pozemku do s. r. o. mimo základní  kapitál  - str.  190
166  Příplatek poskytnutý společníkem s. r. o. mimo základní kapitál a jeho  vrácení společníkovi  - str.  191
167 DPH u vkladu drobného majetku do s. r. o. mimo základní kapitál  - str.  192
168  Prodej nemovité věci, která byla do s. r. o. vložena společníkem jako  příplatek mimo základní kapitál  - str.  193
169  Účtování v české mateřské společnosti o změně vlastního kapitálu  slovenské dceřiné společnosti  - str.  193
170 Úroky z úvěrových finančních nástrojů v nákladech s. r. o.   - str.  194
171  Úroky z půjčky od nespojené osoby v nákladech s. r. o., která vykazuje záporný vlastní kapitál   - str.  195
16 Zápůjčky a dary do s. r. o. od společníků a jiných osob  - str.  197
172 Bezúročná zápůjčka peněz do s. r. o. od společníka  - str.  199
173 Výše majetkového prospěchu s. r. o. z bezúročné půjčky od společníka  - str.  200
174  Bezúročná zápůjčka peněz do s. r. o. od společníka, který je zároveň jednatelem  - str.  200
175 Výše úroku při zápůjčce peněz do s. r. o. od společníka  - str.  201
176  Zápůjčka do s. r. o. od společníka, kterému s jeho souhlasem nebude  půjčka vrácena  - str.  201
177 Peněžitá zápůjčka od společníka v cizí měně  - str.  202
178  Zápůjčka v cizí měně poskytnutá společníkem na úhradu části kupní  ceny vozidla nakupovaného do s. r. o.  - str.  202
179 Zdanění úroků z peněz převedených z účtu společníka na účet s. r. o.  - str.  203
180  Zápůjčka od bývalých společníků, kteří převedli své podíly v s. r. o.  na nového společníka  - str.  203
181 Úroky z půjčky od nespojené osoby v nákladech s. r. o.  - str.  204
182 Účtování v s. r. o. o zápůjčce peněžních prostředků od jiné s. r. o.  - str.  204
183 Zápůjčka od jiné s. r. o. a od vlastního zaměstnance  - str.  205
184 Úroky z úvěru od slovenské akciové společnosti v nákladech s. r. o.  - str.  205
185 Peněžitý dar od společníka do s. r. o.  - str.  206
186 Finanční dar na pořízení pozemku poskytnutý s. r. o. od jiné s. r. o.  - str.  207
187 Daňový dopad při úhradě dluhu za s. r. o. jejím novým společníkem   - str.  207
17  Účast s. r. o. v jiných obchodních korporacích  a dalších právnických osobách  - str.  208
188 Zaúčtování peněžitého vkladu s. r. o. do nově vznikající a. s.   - str.  209
189 Účtování v s. r. o. o koupi 100 % podílu v jiné s. r. o.  - str.  210
190 Účetní postup s. r. o. při úplatném nabytí podílu v jiné s. r. o - str.  210
191  Účetní postup při koupi podílu v jiné s. r. o. za cenu podstatně převyšující skutečnou hodnotu této s. r. o.  - str.  211
192 S. r. o. jako akcionář v české a. s. a daňový pohled na její dividendu   - str.  212
193 Založení s. r. o. na Slovensku českou s. r. o. jako jediným společníkem   - str.  212
194  Účtování v české s. r. o. o nákupu podílu ve slovenské s. r. o.  se současným nabytím její pohledávky postoupením  - str.  213
195 Účtování s. r. o. o investování do cenných papírů investičních fondů   - str.  214
18 Přerušení nebo ukončení činnosti a zánik s. r. o.  - str.  215
196 Fungování s. r. o. při přerušení podnikatelské činnosti   - str.  219
197 Vstup s. r. o. do likvidace a s tím související účetní a daňové povinnosti   - str.  221
198 Dobrovolná likvidace s. r. o.  - str.  222
199 Postup s. r. o. po vstupu do likvidace    - str.  223
200  Převod bytu z majetku s. r. o. na společníka po ukončení likvidace  společnosti   - str.  225
19 Znalostní test  - str.  226
Slovník definic pojmů některých pojmů používaných v publikaci  - str.  229 Rejstřík  - str.  241

Další nabídka k tématu

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2023

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2023

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace meritum Účetnictví podnikatelů 2023 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje ...

Cena: 799 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2023

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2023

Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. Jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková, - Anag, spol. s r. o.

Již 19. vydání populární publikace, která vychází opět po roční odmlce v novém, aktualizovaném vydání, zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Přestože v posledních letech nebyla v oblasti účetnictví přijata žádná významná legislativní ...

Cena: 799 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2023 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2023 - praktický průvodce

Václav Vybíhal a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ...

Cena: 539 KčKOUPIT

Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady

Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady

Jan Lasák -

Monografie Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady je uceleným pojednáním o postavení dozorčí rady v akciové společnosti s dualistickým systémem vnitřního řízení. Funkce dozorčí ...

Cena: 1 100 KčKOUPIT

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 došlo k zásadním a rozsáhlým změnám zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (227 změn a doplnění). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o státním zastupitelství po ...

Cena: 137 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2023

Abeceda mzdové účetní 2023

JUDr. Bořivoj Šubrt, Mgr. Eva Svěrčinová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, -

Publikace, která je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování, je jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je ...

Cena: 839 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2023

Podvojné účetnictví 2023

Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi – rozebíráme změny v oblasti hmotného a nehmotného majetku, zejména zrušení ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2023

Účetní případy pro praxi 2023

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2023

Účetnictví pro úplné začátečníky 2023

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

K získání komplexního přehledu v účetnictví vám poslouží publikace, kterou držíte v rukou. Je psána srozumitelně a logicky, aby skutečně pomohla úplnému začátečníkovi, stejně tak studentovi či absolventovi rekvalifikačního kurzu. Stejně tak poslouží účetním pro opakování účetních ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2023

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2023

Ing. Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Již 23. vydání této jedinečné a pro každého účetního nezbytné publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2023 a sestavováním účetní závěrky za rok 2022 a předkládá rovněž přehled případných změn v účetnictví od 1. 1. 2023 ve všech právních a ...

Cena: 749 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.