Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 4. vydání

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 4. vydání

Čtvrté vydání publikace je zaměřeno na řešení konkrétních případů z praxe, týkajících se s. r. o. od jejího založení až po zánik. Za tím účelem bylo do publikace zařazeno celkem 200 nejčastějších a nejzajímavějších dotazů čtenářů, zaměřených na právní, účetní a daňové problematiky této právní formy obchodní společnosti, včetně stanovisek řady renomovaných daňových odborníků k těmto dotazům. Dotazy a odpovědi jsou v publikaci rozděleny do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření. Každá odpověď je doprovázena odkazy na související právní úpravu.

Na závěr publikace si čtenáři mohou ověřit své znalosti o s. r. o. v krátkém testu.

Publikace vychází z právního stavu k 1. 1. 2019.

autor: Jiří Vychopeň vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 20. 3. 2019, 248 stran
ISBN: 978-80-7598-328-2

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace


Autoři odpovědí uvedených v publikaci - str.  11
Zkratky a úplné názvy předpisů používaných v publikaci  - str.  12
Úvod  - str.  15
1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným  - str.  17
1 Rozlišení firmy podnikající fyzické osoby a s. r. o.  - str.  20
2 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém spoluvlastnictví manželů  - str.  21
3 Sídlo s. r. o. v místě bydliště jednatele   - str.  22
4 Povinné uvádění údajů o s. r. o. na obchodních listinách  - str.  22
5  Ručení společníků za závazky s. r. o. při nesplacení vkladu jedním ze společníků  - str.  23
6 Soukromá mateřská škola jako s. r. o.  - str.  23
7  Doručení pozvánky na valnou hromadu společníkovi s. r. o. prostřednictvím pošty  - str.  24
8 Evidence údajů o skutečných majitelích s. r. o.  - str.  24
2 Založení a vznik společnosti s ručením omezeným  - str.  26
9 Jednání za s. r. o. před jejím vznikem  - str.  28
10 Pracovní cesty jednatele mezi založením a vznikem s. r. o - str.  28
3 Společnost s ručením omezeným jako účetní jednotka  - str.  30
11 Převod podnikání fyzické osoby do s. r. o. z účetního pohledu  - str.  33
12 Zařazení s. r. o. do kategorie účetních jednotek  - str.  34
13 Vedení účetnictví a dělení majetku s. r. o. podle jednotlivých středisek  - str.  35
14 S. r. o. jako pořadatel veřejné sbírky z účetního pohledu  - str.  35
15 Pokračování v účetnictví s. r. o. po ukončení její dlouholeté nečinnosti  - str.  36
16 Odpovědnost za vedení účetnictví s. r. o.  - str.  36
17 Účetní a zdaňovací období při rozdělení s. r. o. odštěpením  - str.  37
18 Rozsah účetní závěrky u s. r. o., která je mikro účetní jednotkou  - str.  38
19  Sestavení rozvahy v plném rozsahu u s. r. o., která je mikro účetní  jednotkou  - str.  39
20  Konsolidace účetní závěrky v případě, kdy je fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku jediným společníkem ve dvou s. r. o.  - str.  39
21  Zveřejnění účetní závěrky s. r. o. za rok 2018 – termín a sankce  při nesplnění  - str.  40
22  Povinné ukládání účetní závěrky s. r. o. do sbírky listin  obchodního rejstříku  - str.  40
23 Zveřejňování účetní závěrky s. r. o., která je mikro účetní jednotkou  - str.  41
24 Povinnost statutárního orgánu s. r. o. vypracovat zprávu o vztazích  - str.  42
4 Společnost s ručením omezeným jako daňový subjekt  - str.  43
25 Město jediným společníkem s. r. o.  - str.  47
26 S. r. o. jako pořadatel veřejné sbírky – daňový pohled  - str.  49
27  Podávání přiznání k dani z příjmů právnických osob při vzniku povinného auditu účetní závěrky s. r. o.   - str.  49
28  Dodatečné daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2018 a související změny v účetnictví s. r. o.  - str.  50
29  Záloha na daň z příjmů splatná do 15. června 2019 u s. r. o., za které podá  daňové přiznání za rok 2018 daňový poradce  - str.  50
30  Zdaňovací období při přechodu s. r. o. na hospodářský rok  - str.  51
31 Zálohy na daň z příjmů u s. r. o. při přechodu na hospodářský rok  - str.  51
32 Daňový pohled na peněžní dar slovenské obci poskytnutý českou s. r. o.   - str.  53
33  Zdanění příjmu daňového nerezidenta za hudební vystoupení na valné hromadě s. r. o.  - str.  54
34  Registrace k DPH v případě s. r. o., která má pouze příjmy z provizí od anglické pojišťovny   - str.  
- str.  54
35  Registrační povinnost s. r. o. vůči správci daně při založení nového  bankovního účtu   - str.  55
36 Nárok na odpočet DPH u výdajů vynaložených před vznikem s. r. o.   - str.  55
37 Registrace s. r. o. k DPH s využitím možnosti skupinové registrace   - str.  56
38 Daňové povinnosti s. r. o. při darování kopírky základní škole  - str.  57
39  Místo plnění u administrativních služeb poskytnutých českou s. r. o. pro belgickou firmu   - str.  57
40 Postup s. r. o. z hlediska DPH při fakturaci reklamní služby rakouské firmě  - str.  58
41 S. r. o., která není plátcem DPH, pořádá v tuzemsku veletrh - str.  58
42  Daňové povinnosti české s. r. o. při nákupu ojetých automobilů od občanů v Nizozemsku s následným vývozem do třetí země  - str.  59
43 S. r. o. jako identifikovaná osoba při pořízení zboží z jiného členského státu- str.    60
44 Postup s. r. o. z hlediska DPH při zřízení provozovny na Slovensku   - str.  61
45 Silniční daň u s. r. o. při používání vozidla najatého od fyzické osoby   - str.  62
46 Silniční daň za nepoužívané auto v majetku s. r. o.   - str.  63
47  S. r. o. provozující městské koupaliště a stadion jako poplatník daně z nemovitých věcí  - str.  64
5  Vklady společníků do společnosti s ručením omezeným  (vytvoření základního kapitálu)  - str.  65
48 Vložení nebo prodej nemovité věci patřící jednateli do s. r. o.   - str.  68
49 Převod majetku z OSVČ na s. r. o.  - str.  68
50 Účetní a daňové dopady vložení nemovité věci fyzickou osobou do s. r. o.   - str.  70
51 Peněžitý vklad do s. r. o. provedený společníkem v cizí měně   - str.  71
52 Vklad nebo prodej zboží z majetku fyzické osoby do s. r. o.  - str.  72
53 Vklad rozestavěné stavby do s. r. o.  - str.  72
54  Vklad zásob do s. r. o. společníkem, který je OSVČ vedoucí daňovou  evidenci   - str.  73
55  Uplatnění DPH při vložení nákladního automobilu do základního  kapitálu s. r. o.  - str.  74
56 Nepeněžitý vklad obchodního závodu do s. r. o.   - str.  75
57  Vklad části obchodního závodu fyzické osoby do s. r. o., ve kterém je  fyzická osoba jediným společníkem   - str.  76
6  Podíl a další vztahy mezi společností s ručením omezeným a společníky  - str.  78
58  Uzavírání smluv mezi s. r. o. a jejím jediným společníkem, který je zároveň jednatelem  - str.  81
59  Fakturace práce jednatele pro s. r. o., která má stejné práce v předmětu činnosti  - str.  82
60 Fakturace obchodní činnosti společníka pro vlastní s. r. o.  - str.  83
61 Fakturace konzultačních služeb společníka do vlastní s. r. o.  - str.  83
62 Příkazní smlouva mezi s. r. o. a společníkem  - str.  84
63  Společník, který je manželem jednatelky, zaměstnaný v s. r. o. na dohodu o provedení práce  - str.  85
64 Rekreace společníka zaplacená z bankovního účtu s. r. o.  - str.  86
65  Členský příspěvek České komoře autorizovaných inženýrů a techniků zaplacený za společníka a zároveň jednatele a zaměstnance v nákladech s. r. o.  - str.  86
66 Školné placené s. r. o. za společníka   - str.  87
67  Používání osobních automobilů v obchodním majetku společníků  pro činnost s. r. o.  - str.  88
68  Paušální výdaj na dopravu u osobního automobilu společníka používaného  pro jeho vlastní podnikání i pro činnost s. r. o.  - str.  88
69  Prodej osobního automobilu za 1 Kč společníkovi, který je zároveň zaměstnancem s. r. o.  - str.  89
70 Koupě automobilů od společníka do majetku s. r. o.  - str.  90
71 Pronájem automobilu společníka do s. r. o.   - str.  90
72  Neuhrazené nájemné za nebytové prostory najaté od společníka  v nákladech s. r. o.  - str.  91
73  Nájem nemovité věci ve vlastnictví společníka pro podnikání s. r. o.  z hlediska DPH   - str.  91
74 Byt ve vlastnictví s. r. o. bezúplatně užívaný společníkem k bydlení  - str.  92
75 Nájem apartmánu v majetku s. r. o. společníkovi i jiným osobám  - str.  92
76 Darování nemovité věci z majetku s. r. o. jedinému společníkovi  - str.  93
77  Poskytnutí daňově zvýhodněných zaměstnaneckých benefitů společníkům s. r. o. jako alternativa výplaty podílu z nerozděleného zisku  - str.  94
78 Soukromé výdaje společníka placené z účtu s. r. o.   - str.  94
79 Poskytnutí peněžní zápůjčky od s. r. o. jedinému společníkovi   - str.  95
80  Úprava základu daně z příjmů s. r. o. o úroky z půjčky poskytnuté  společníkovi bez úroku  - str.  96
81  Poskytnutí peněžitého daru od s. r. o. lékaři, který je jediným společníkem  této společnosti  - str.  96
7  Převod a přechod podílu ve společnosti s ručením omezeným  - str.  97
82 Ukončení účasti v s. r. o. s prodejem podílu druhému společníkovi  - str.  103
83  Finanční a majetkové vypořádání při převodu podílu v s. r. o. mezi  společníky  - str.  104
84 Stanovení ceny při převodu podílu mezi společníky s. r. o.  - str.  104
85 Převod podílu v s. r. o. na syna současného jediného společníka   - str.  105
86 Převod podílu v advokátní s. r. o.  - str.  106
87  Zdanění příjmu společníka z prodeje podílu v s. r. o. pořízeného  společníkem v předchozím roce za 1 Kč   - str.  106
88  Nabývací cena podílu jako výdaj při zdanění první splátky za prodaný  podíl v s. r. o.   - str.  107
89  Prodej podílů v s. r. o. dvěma zakládajícími společníky po uplynutí pěti let  od nabytí podílů v případě, že jeden ze společníků dva roky před  prodejem svůj podíl navýšil dalším vkladem  - str.  107
90  Povinnosti společníka vůči správci daně při prodeji podílu v s. r. o.  za cenu nižší, než je nabývací cena podílu  - str.  108
91 Dopad převodu podílu mezi společníky na účetnictví s. r. o.  - str.  108
92 Daňové řešení ztráty z prodeje podílu a. s. v s. r. o.  - str.  109
93  Postup z hlediska DPH při prodeji podílu mateřské společnosti v dceřiné s. r. o. v případě, kdy mateřská společnost při založení dceřiné s. r. o.  uplatnila u nákladů souvisejících se založením odpočet DPH na vstupu   - str.  110
94 Bezúplatný převod podílu v s. r. o. z otce na syna  - str.  111
8  Ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným (vypořádací podíl)  - str.  112
95 Ukončení účasti společníka v s. r. o. ze zdravotních důvodů  - str.  114
96  Zůstatková cena budovy vložené společníkem do s. r. o. jako výdaj  při výplatě vypořádacího podílu společníkovi při ukončení jeho účasti  v s. r. o.  - str.  116
97  Zdanění vypořádacího podílu rakouského společníka při ukončení účasti v české s. r. o.   - str.  116
9  Jednatelé a další orgány společnosti s ručením omezeným  - str.  118
98 Smlouva o výkonu funkce jednatele  - str.  122
99 Odměna jednatele v nákladech s. r. o.   - str.  123
100 Poskytnutí mimořádné jednorázové odměny jednateli s. r. o.   - str.  124
101 Souběh funkce jednatele a pracovní činnosti ekonoma v s. r. o.   - str.  124
102 Souběh smlouvy o výkonu funkce jednatele a dohody o provedení práce  - str.  125
103 Minimální výše odměny pro jednatele  - str.  126
104  Cestovní náhrady poskytované jednateli na základě evidence služebních  jízd jeho vlastním vozidlem  - str.  127
105  Automobil v majetku s. r. o., která nemá žádné zaměstnance a jednatel vykonává funkci bezplatně  - str.  127
106 Paušální výdaj na dopravu u vlastních vozidel jednatelů  - str.  128
107 Používání soukromého vozidla jednatele při výkonu funkce ve dvou s. r. o.  - str.  128
108  Cestovní náklady u jednatele, který nemá sjednanou odměnu za výkon  funkce a je zároveň zaměstnancem s. r. o. v pracovním poměru  - str.  129
109 Cestovní náhrady jednatele při absolvování jazykového kurzu v USA  - str.  130
110 Výdaj za ubytování jednatele v nákladech s. r. o - str.  131
111 Stravné a občerstvení jednatele na pracovní cestě v nákladech s. r. o.  - str.  131
112 Pojištění odpovědnosti jednatele za škodu v nákladech s. r. o.  - str.  132
113 Příspěvek s. r. o. na životní a úrazové pojištění jednatele  - str.  133
114 Náklady na jazykový kurz jednatele v nákladech s. r. o.  - str.  134
115 Jízdní kolo a členství v golfovém klubu pro jednatele v nákladech s. r. o.  - str.  134
116 Zbrojní pas a zbraň pro jednatele v nákladech s. r. o - str.  135
117 Odběr zboží z obchodního majetku s. r. o. pro osobní potřebu jednatele  - str.  135
118  Porušení „zákazu konkurence“ v případě podnikání jednatele ve stejném oboru jako s. r. o.   - str.  136
119 Fakturace obchodní činnosti společníka pro vlastní s. r. o.  - str.  137
120 Fakturace zednických prací pro s. r. o. jejím jednatelem  - str.  137
121  Čerpání peněz z pokladny s. r. o. jednatelem a zároveň jediným  společníkem pro jeho osobní spotřebu  - str.  138
122 Nezúčtovávané výběry jednatele z běžného účtu s. r. o.  - str.  139
10  Zdaňování příjmů společníků, jednatelů a členů  dozorčí rady  - str.  140
123 Výše sazby daně z příjmů za práci společníka s. r. o. v roce 2019  - str.  142
124  Zdravotní pojištění z odměny jednatele, kterému byl přiznán starobní  důchod  - str.  143
125  Postup při výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob a odvodů  pojistného z odměny jednatele poskytované v cizí měně   - str.  143
126  Zdanění odměny jednatele s. r. o., který není českým daňovým  rezidentem   - str.  144
127  Příspěvek na životní pojištění poskytovaný jednateli podle smlouvy  o výkonu funkce  - str.  145
128  Příspěvek na penzijní připojištění poskytovaný s. r. o. jednateli ve výši 2 500 Kč měsíčně   - str.  146
129  Poskytnutí osobního automobilu v majetku s. r. o. zahraničnímu jednateli  pro služební i soukromé účely   - str.  146
130  Pronajímání bytů v domě ve vlastnictví s. r. o. společníkům za nízké  nájemné  - str.  147
131  Poskytnutí přechodného ubytování zahraničnímu členu dozorčí rady na náklady s. r. o.   - str.  148
132  Zdanění majetkového prospěchu z bezúročné zápůjčky poskytnuté  dceřinou s. r. o. mateřské s. r. o.  - str.  150
11 Zastupování společnosti s ručením omezeným - str.  151
133 Syn společníka odpovědným zástupcem s. r. o. pro provozování živnosti  - str.  153
134  Zástupce pro správu daní v případě s. r. o., která nemá ustanoveného jednatele   - str.  154
135  Zdanění odměny vyplacené prokuristovi v případě, kdy s. r. o. zastupuje  jako prokurista na základě plné moci advokát  - str.  155
12  Rozdělení výsledku hospodaření společnosti s ručením omezeným a zjištění základu daně a daně z příjmů právnických osob (uplatňování daňové ztráty)  - str.  156
136  Rozhodnutí o rozdělení zisku s. r. o. valnou hromadou konanou v měsíci  říjnu   - str.  159
137  Účtování o převedeném výsledku hospodaření a vyplaceném podílu  na zisku   - str.  159
138 Rozhodování o použití zisku s. r. o.   - str.  160
139 Zveřejňování rozdělení zisku s. r. o. v obchodním rejstříku   - str.  161
140 Úhrada ztráty s. r. o. za rok 2018 z nerozděleného zisku minulých let  - str.  161
141 Úhrada účetní ztráty z nerozděleného zisku   - str.  162
142 Uhrazení ztráty s. r. o. vzájemnou kompenzací se zápůjčkou od společníka 162
143  Daňová ztráta vykázaná v daňovém přiznání a její odpočet  v následujících letech  - str.  162
144 Uplatnění daňové ztráty po změně společníka v jednočlenné s. r. o.   - str.  163
13 Podíly společníků na zisku a jejich zdanění  - str.  164
145 Výplata podílů na zisku s. r. o. za minulá období jedinému společníkovi  - str.  168
146  Vyplacení podílu na zisku z nerozděleného zisku minulých let v roce, ve kterém s. r. o. vykáže účetní ztrátu   - str.  169
147  Podíly na zisku s. r. o. vyplácené společníkům, kteří jsou zároveň  jednateli s. r. o. a také jejími zaměstnanci   - str.  169
148  Výplata podílů na zisku společníkům s. r. o. z pohledu sociálního  a zdravotního pojištění   - str.  170
149 Vyplacení podílu na zisku s. r. o. společníkům i zaměstnancům  - str.  170
150 Vyplácení podílů na zisku společníkům postupně ve splátkách  - str.  171
151 Podíl na zisku s. r. o. v přiznání k dani z příjmů fyzických osob  - str.  172
152 Zdanění podílu na zisku vypláceného německému společníkovi s. r. o.   - str.  172
153  Zdanění podílu českého společníka na zisku s. r. o. se sídlem  na Slovensku  - str.  173
154  Osvobození od daně z příjmu při výplatě podílu na zisku z minulých let mateřské společnosti  - str.  174
155 Výplata podílu na zisku v s. r. o. mateřské společnosti, která je družstvem ..174
156 Podíly na zisku vyplacené v cizí měně  - str.  176
157 Výplata zálohy na podíly na zisku a její vyúčtování  - str.  177
158  Schvalování rozdělení podílů na zisku, na které byly společníkům  v roce 2018 a 2019 vypláceny zálohy  - str.  178
14 Zvyšování a snižování základního kapitálu s. r. o.  - str.  179
159  Použití majetku vedeného v aktivech s. r. o. ke zvýšení základního  kapitálu společnosti z vlastních zdrojů   - str.  183
160 Snížení základního kapitálu s. r. o. s vyplacením společníkovi  - str.  184
161 Snížení základního kapitálu s vyplacením společníkům v cizí měně  - str.  185
162 Zdanění příjmu společníka při snížení základního kapitálu s. r. o.   - str.  185
15  Vlastní kapitál s. r. o. v účetních a daňových souvislostech  - str.  187
163  Účtování o doplnění pokladny s. r. o. z vlastních peněžních prostředků jediného společníka   - str.  189
164 Finanční příspěvek společníka na pořízení automobilu do majetku s. r. o.  - str.  190
165  Vklad rozestavěné stavby včetně pozemku do s. r. o. mimo základní  kapitál  - str.  190
166  Příplatek poskytnutý společníkem s. r. o. mimo základní kapitál a jeho  vrácení společníkovi  - str.  191
167 DPH u vkladu drobného majetku do s. r. o. mimo základní kapitál  - str.  192
168  Prodej nemovité věci, která byla do s. r. o. vložena společníkem jako  příplatek mimo základní kapitál  - str.  193
169  Účtování v české mateřské společnosti o změně vlastního kapitálu  slovenské dceřiné společnosti  - str.  193
170 Úroky z úvěrových finančních nástrojů v nákladech s. r. o.   - str.  194
171  Úroky z půjčky od nespojené osoby v nákladech s. r. o., která vykazuje záporný vlastní kapitál   - str.  195
16 Zápůjčky a dary do s. r. o. od společníků a jiných osob  - str.  197
172 Bezúročná zápůjčka peněz do s. r. o. od společníka  - str.  199
173 Výše majetkového prospěchu s. r. o. z bezúročné půjčky od společníka  - str.  200
174  Bezúročná zápůjčka peněz do s. r. o. od společníka, který je zároveň jednatelem  - str.  200
175 Výše úroku při zápůjčce peněz do s. r. o. od společníka  - str.  201
176  Zápůjčka do s. r. o. od společníka, kterému s jeho souhlasem nebude  půjčka vrácena  - str.  201
177 Peněžitá zápůjčka od společníka v cizí měně  - str.  202
178  Zápůjčka v cizí měně poskytnutá společníkem na úhradu části kupní  ceny vozidla nakupovaného do s. r. o.  - str.  202
179 Zdanění úroků z peněz převedených z účtu společníka na účet s. r. o.  - str.  203
180  Zápůjčka od bývalých společníků, kteří převedli své podíly v s. r. o.  na nového společníka  - str.  203
181 Úroky z půjčky od nespojené osoby v nákladech s. r. o.  - str.  204
182 Účtování v s. r. o. o zápůjčce peněžních prostředků od jiné s. r. o.  - str.  204
183 Zápůjčka od jiné s. r. o. a od vlastního zaměstnance  - str.  205
184 Úroky z úvěru od slovenské akciové společnosti v nákladech s. r. o.  - str.  205
185 Peněžitý dar od společníka do s. r. o.  - str.  206
186 Finanční dar na pořízení pozemku poskytnutý s. r. o. od jiné s. r. o.  - str.  207
187 Daňový dopad při úhradě dluhu za s. r. o. jejím novým společníkem   - str.  207
17  Účast s. r. o. v jiných obchodních korporacích  a dalších právnických osobách  - str.  208
188 Zaúčtování peněžitého vkladu s. r. o. do nově vznikající a. s.   - str.  209
189 Účtování v s. r. o. o koupi 100 % podílu v jiné s. r. o.  - str.  210
190 Účetní postup s. r. o. při úplatném nabytí podílu v jiné s. r. o - str.  210
191  Účetní postup při koupi podílu v jiné s. r. o. za cenu podstatně převyšující skutečnou hodnotu této s. r. o.  - str.  211
192 S. r. o. jako akcionář v české a. s. a daňový pohled na její dividendu   - str.  212
193 Založení s. r. o. na Slovensku českou s. r. o. jako jediným společníkem   - str.  212
194  Účtování v české s. r. o. o nákupu podílu ve slovenské s. r. o.  se současným nabytím její pohledávky postoupením  - str.  213
195 Účtování s. r. o. o investování do cenných papírů investičních fondů   - str.  214
18 Přerušení nebo ukončení činnosti a zánik s. r. o.  - str.  215
196 Fungování s. r. o. při přerušení podnikatelské činnosti   - str.  219
197 Vstup s. r. o. do likvidace a s tím související účetní a daňové povinnosti   - str.  221
198 Dobrovolná likvidace s. r. o.  - str.  222
199 Postup s. r. o. po vstupu do likvidace    - str.  223
200  Převod bytu z majetku s. r. o. na společníka po ukončení likvidace  společnosti   - str.  225
19 Znalostní test  - str.  226
Slovník definic pojmů některých pojmů používaných v publikaci  - str.  229 Rejstřík  - str.  241

Další nabídka k tématu

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Mgr. Kateřina Smolíková (rejstřík) - Sagit, a. s.

Zákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem novým ...

Cena: 340 KčKOUPIT

ÚZ č. 1382 - Zákon o obchodních korporacích 2021

ÚZ č. 1382 - Zákon o obchodních korporacích 2021

Sagit, a. s.

Text zákona o obchodních korporacích obsahuje nejen zásadní novelu ZOK od ledna 2021, ale také velkou „družstevní novelu“ účinnou již od července 2020. Od ledna 2021 se změní téměř celá dosavadní úprava obchodních korporací – od společných ustanovení přes jednotlivé typy obchodních ...

Cena: 111 KčKOUPIT

ÚZ č. 1381 - Obchodní korporace 2020

ÚZ č. 1381 - Obchodní korporace 2020

Sagit, a. s.

Tato publikace obsahuje zákon o obchodních korporacích ve znění od 1. července 2020, kdy dochází k rozsáhlé novelizaci v oblasti družstev – celkem 57 změn a doplnění; v této souvislosti byl aktualizován také věcný rejstřík. Publikace obsahuje aktuální soubor dalších předpisů ...

Cena: 135 KčKOUPIT

Nemovité věci v podnikání, 4. vydání

Nemovité věci v podnikání, 4. vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrté, aktualizované a doplněné vydání této publikace je určeno zejména fyzickým a právnickým osobám, které při svém podnikání využívají nebo zamýšlejí využívat vlastní, případně i cizí nemovité věci, anebo se přímo či nepřímo podílejí na činnostech souvisejících s používáním ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací

Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací

Jarmila Pokorná, Ivan Fučík, Michal Janovec, Jitka Pešičková, Eva Tomášková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se věnuje poslední fázi životního cyklu korporace a poskytuje komplexní pohled na tuto etapu z hlediska práva i ekonomických disciplín. Úvodní část publikace mapuje jednotlivé životní fáze korporace a popisuje vnější a vnitřní příčiny, které ohrožují její existenci, ...

Cena: 650 KčKOUPIT

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Sagit, a. s.

Účetní průvodce MáDáti vědomosti pro každodenní praxi www.madati.cz

Cena: 3 993 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným, 2. vydání

Společnost s ručením omezeným, 2. vydání

JUDr. Jan Hejda, Ph.D., JUDr. Libor Finger, Mgr. Martin Prosser, LL.M., Mgr. Nina Svobodová - Anag, spol. s r. o.

Společnost s ručením omezeným je nejčastěji zakládaným typem obchodní společnosti v České republice. V právní úpravě společnosti s ručením omezeným došlo s nabytím účinnosti zákona o obchodních korporacích k zásadním změnám, jejichž smyslem je umožnit společnosti i společníkům ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Druhy podílů v kapitálových společnostech

Druhy podílů v kapitálových společnostech

Daniel Lála - C. H. Beck

Publikace má povahu příručky pro právní teorii a praxi. Zaměřuje se na analýzu možností, které při tvorbě druhů podílů (akcií) zákon o obchodních korporacích poskytuje. Autor posuzuje, které odlišnosti v právním postavení společníků založí samostatný druh podílu (akcie), rozebírá ...

Cena: 450 KčKOUPIT

ÚZ č. 1371 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky

ÚZ č. 1371 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky

Sagit, a. s.

S občanským zákoníkem souvisí několik dalších zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které jsou obsahem této samostatné publikace edice ÚZ. Jde zejména o novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a ...

Cena: 75 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2020

Meritum - Mzdy 2020

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

17. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2020. Novinky pro rok 2020, které vám díky publikaci neuniknou: •zvýšení důchodů •zvýšení redukčních hranic a náhrady ...

Cena: 749 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.