Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Společnost s ručením omezeným prakticky včetně účetnictví a daní 2023

Společnost s ručením omezeným prakticky včetně účetnictví a daní 2023

Tato publikace obsahuje praktické řešení situací běžně se vyskytujících v s. r. o., např. rozdělování zisku, odměňování společníků a jednatelů, povinnosti jednatele ve vztahu k účetnictví, poskytování zápůjček společníky. Řeší však i situace objevující se ve společnostech pouze sporadicky, např. majetkové vypořádání společníků, převod či dědění obchodního podílu.

Přehled nejaktuálnější související legislativy
Kniha, stejně jako předchozí vydání, vychází z nové soukromoprávní úpravy, tedy ze zákona o obchodních korporacích – reaguje nejen na změny daňové legislativy, ale i na novelu zákona o obchodních korporacích od 1. 1. 2021 či zákon o evidenci skutečných majitelů (novelizovaný od 1. 10. 2022) a také na aktuální judikaturu. Plně odpovídá právní úpravě roku 2023.

autor: Ing. Pavel Běhounek; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 10. 5. 2023, 360 stran
ISBN: 978-80-7554-391-2

Cena: 559 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str.6
Úvod - str. 7
1. S. r. o. jako typ obchodní společnosti - str. 9
1.1 Právní úprava s. r. o. - str. 9
1.1.1 Charakteristika s. r. o. - str. 9
1.1.2 Práva a povinnosti společníka - str. 13
1.1.3 Základní kapitál - str. 22
1.1.4 Vlastní kapitál a hodnota společnosti - str. 26
1.1.5 Změny od 1. 1. 2021 a od roku 2023 - str. 31
1.1.6 Evidence skutečných majitelů - str. 36
1.2 S. r. o. a její společníci jako poplatníci daně z příjmů - str. 40
1.2.1 Úvod do problematiky zdanění s. r. o. - str. 40
1.2.2 Zatížení zisku s. r. o. daněmi z příjmů - str. 43
1.2.3 Porovnání daňového břemene s ostatními formami podnikání - str. 47
1.3 S. r. o. a účetnictví - str. 52
2. Založení a vznik s. r. o. - str. 59
2.1 Načasování vzniku - str. 59
2.2 Některé aspekty společenské smlouvy - str. 60
2.3 Účtování při vzniku společnosti - str. 69
2.4 Vstup nového společníka do společnosti - str. 71
3. Život s. r. o. - str. 74
3.1 Rozdělování zisku - str. 74
3.1.1 Pravidla pro rozdělování zisku - str. 74
3.1.2 Srážková daň z podílů na zisku - str. 83
3.1.3 Příklad na rozdělení zisku včetně zálohy na podíl na zisku - str. 88
3.1.4 Výplata podílu na zisku v cizí měně - str. 94
3.1.5 Podíly na zisku vyplácené do zahraničí - str. 95
3.1.6 Osvobození podílů na zisku vypláceném dceřinou společností - str. 99
3.2 Odměňování společníků, jednatelů a členů dozorčí rady - str. 107
3.2.1 Odměna jednatele a společníka - str. 107
3.2.2 Daňová hlediska odměny jednatele a společníka,  sociální a zdravotní zabezpečení - str. 133
3.2.3 Daňově výhodná výše odměny společníka - str. 139
3.2.4 Fakturace společníka (jednatele) - str. 143
3.2.5 Odměna člena dozorčí rady - str. 151
3.2.6 Judikatura k výkonu funkce jednatele - str. 152
3.3 Smlouvy mezi spojenými osobami - str. 166
3.3.1 Daňové důsledky sjednané ceny, podmínky pro platnost  smluv, ochrana před tunelováním - str. 166
3.3.2 Spojené osoby podle ZDP - str. 168
3.3.3 Osoby mající zvláštní vztah k plátci podle zákona o DPH - str. 179
3.3.4 Podmínky pro platnost smluv mezi propojenými osobami - str. 180
3.3.5 Ochrana před jednáním mezi propojenými osobami - str. 184
3.3.6 Zdanění úroků a licenčních poplatků mezi sdruženými  společnostmi - str. 186
3.4 Zápůjčky poskytované společnosti jejími společníky - str. 188
3.4.1 Smlouva o zápůjčce uzavíraná se společníkem - str. 188
3.4.2 Bezúročná zápůjčka poskytnutá společníkem - str. 191
3.4.3 Úročená zápůjčka poskytnutá společníkem - str. 194
3.4.4 Obvyklý úrok u zápůjčky či úvěru - str. 196
3.4.5 Daňová uznatelnost úroku placeného společností - str. 197
3.4.6 Vzor smlouvy o zápůjčce - str. 206
3.4.7 Příplatková povinnost - str. 207
3.5 Účetnictví s. r. o., zpráva o vztazích  mezi propojenými osobami - str. 210
3.5.1 Povinnosti jednatele ve vztahu k účetnictví - str. 210
3.5.2 Právní úprava účetnictví, kategorizace účetních jednotek- str. 212
3.5.3 Účetní období - str. 217
3.5.4 Účetní závěrka – její obsah, sestavení, schválení a zveřejnění - str. 218
3.5.5 Audit účetní uzávěrky - str. 229
3.5.6 Povinnosti při úpadku společnosti - str. 231
3.5.7 Zpráva o vztazích - str. 232
3.6 Podstatná změna v účasti na kapitálu či kontrole  a uplatnění ztráty - str. 235
3.7 Navýšení základního kapitálu - str. 237
4. Ukončení účasti společníka ve společnosti a změna výše obchodního podílu - str. 240
4.1 Ukončení účasti společníka ve společnosti - str. 240
4.1.1 Způsoby ukončení účasti společníka - str. 240
4.1.2 Daňová optimalizace ukončení účasti společníka - str. 252
4.1.3 Dědění podílu - str. 253
4.1.4 Osvobození příjmu z převodu podílu od daně z příjmů  fyzických osob - str. 259
4.1.5 Naložení s uvolněným podílem - str. 261
4.2 Změna výše podílu (podílů) - str. 265
5. Vybraná ustanovení právní úpravy s. r. o. - str. 266
Přehled právní úpravy - str. 266
Přehled úpravy právnických osob v OZ, která se vztahuje i na s. r. o. - str. 268
Přehled úpravy s. r. o. v ZOK - str. 269
Dozorčí rada - str. 272
Jednatelé - str. 273
Likvidace - str. 282
Podíl - str. 286
Podnikatelská seskupení - str. 293
Práva, povinnosti, jednání a odpovědnost členů orgánů společnosti - str. 300
Příplatky - str. 306
Rozdělování zisku - str. 307
Společenská smlouva a její změna - str. 310
Valná hromada - str. 311
Vyloučení společníka valnou hromadou - str. 322
Vypořádací podíl - str. 324
Zákaz konkurence, střet zájmů a podmínky pro platnost některých smluv - str. 327
Základní kapitál - str. 335
Základní kapitál, jeho zvýšení a snížení - str. 340
Základní ustanovení pro s. r. o. - str. 347
Zánik účasti společníka ve společnosti - str. 351
Zrušení a zánik společnosti - str. 354
6. Změny účetní, daňové a související legislativy - str. 357

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným v její aktuální podobě – zohledněny jsou změny právní úpravy, vývoj judikatury i posun právní teorie, a to z pohledu právního, daňového i účetního. V právu regulujícím společnost s ručením omezeným a souvisejících ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Petr Pivko - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

Základy obchodního práva, 3. vydání

Základy obchodního práva, 3. vydání

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ... pokračování

Cena: 720 KčKOUPIT

Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, 2. vydání

Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, 2. vydání

Jarmila Pokorná, Ivan Fučík, Michal Janovec, Jitka Pešičková, Eva Tomášková -

Přinášíme druhé, doplněné a aktualizované vydání publikace Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, jež se věnuje poslední fázi životního cyklu korporace a poskytuje komplexní pohled na tuto etapu z hlediska práva i ekonomických disciplín. Úvodní část publikace mapuje ... pokračování

Cena: 820 KčKOUPIT

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2023

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2023

Ivan Chalups, David Reiterman - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2023 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se ke společnosti s ručením omezeným. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David ... pokračování

Cena: 320 KčKOUPIT

Komentovaná judikatura k a. s. 2023

Komentovaná judikatura k a. s. 2023

Ivan Chalupa, David Reiterman - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Komentovaná judikatura k a. s. 2023 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se k akciové společnosti. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David ... pokračování

Cena: 330 KčKOUPIT

Akciové společnosti

Akciové společnosti

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Jan Lasák, Vlastimil Pihera, Daniel Lála, Lucie Josková - C. H. Beck

Před účinností zákona o obchodních korporacích vyšlo celkem sedm vydání monografie Akciové společnosti z pera „zakládajících členů“ autorského kolektivu a dalších autorů. Předkládaná publikace je vlastně, byť tak není označena, vydáním osmým, i když z původního textu mnoho nezbylo a ... pokračování

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady

Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady

Jan Lasák - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Monografie Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady je uceleným pojednáním o postavení dozorčí rady v akciové společnosti s dualistickým systémem vnitřního řízení. Funkce dozorčí ... pokračování

Cena: 1 100 KčKOUPIT

ÚZ č. 1515 - Obchodní korporace

ÚZ č. 1515 - Obchodní korporace

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizované znění zákona o obchodních korporacích, do kterého jsou promítnuty změny, které nabývají účinnosti v lednu a červenci 2023. Vedle zákona o obchodních korporacích obsahuje publikace také aktuální znění zákona o evropské společnosti a zákona o evropské ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.