Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Společnost s ručením omezeným, 2. vydání

Společnost s ručením omezeným, 2. vydání

Společnost s ručením omezeným je nejčastěji zakládaným typem obchodní společnosti v České republice. V právní úpravě společnosti s ručením omezeným došlo s nabytím účinnosti zákona o obchodních korporacích k zásadním změnám, jejichž smyslem je umožnit společnosti i společníkům pružněji reagovat na vnější vlivy.

Podrobněji k obsahu publikace

Zákon o obchodních korporacích a společně s ním i občanský zákoník jako základní kodex soukromého práva v České republice byly již novelizovány. Význam mnohých ustanovení v právní úpravě společnosti s ručením omezeným se vyjasnil díky mnoha praktickým zkušenostem a soudním rozhodnutím.

Praktické využití publikace

Smyslem této publikace je podat výklad právní úpravy společnosti s ručením omezeným a nově také odpovědět na řadu výkladových problémů právní úpravy s ohledem na pokračující odbornou diskusi, výkladová stanoviska a aktuální judikaturu.

Publikace reaguje na vývoj dané problematiky

Druhé vydání této publikace se snaží reagovat právě na vývoj právní teorie, nauky, obecného právního povědomí, odborných názorů i judikatury vztahující se k problematice společnosti s ručením omezeným. Zohledněny jsou rovněž změny provedené zákonem č. 33/2020 Sb. s účinností od 1. 1. 2021.

autor: JUDr. Jan Hejda, Ph.D., JUDr. Libor Finger, Mgr. Martin Prosser, LL.M., Mgr. Nina Svobodová vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 22. 5. 2020, 280 stran
ISBN: 978-80-7554-268-7

Cena: 429 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. 7
Slovo úvodem k druhému vydání - str. 9
Slovo úvodem - str. 11
Stručně o autorech - str. 12
1. Vztah zákona o obchodních korporacích k občanskému zákoníku - str. 14
1.1 Obecná východiska - str. 14
1.2 Právní úprava obchodních korporací - str. 15
2. Obecná ustanovení o společnosti s ručením omezeným - str. 17
2.1 Povaha společnosti s ručením omezeným - str. 17
2.1.1 Firma - str. 21
2.1.2 Podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným - str. 23
2.1.3 Ručení společníků za závazky společnosti s ručením omezeným - str. 25
2.2 Ustanovení a vznik společnosti s ručením omezeným - str. 31
2.2.1 Pojem ustanovení společnosti s ručením omezeným - str. 31
2.2.2 Vznik společnosti s ručením omezeným - str. 34
2.2.3 Předběžná společnost - str. 38
2.3 Společenská smlouva - str. 39
2.3.1 Obecně - str. 39
2.3.2 Náležitosti
2.3.3 Změna a zrušení společenské smlouvy - str. 49
2.3.4 Zakladatelská listina - str. 51
2.4 Unipersonalita - str. 52
2.4.1 Jednočlenná korporace - str. 52
2.4.2 Založení jednočlenné společnosti s ručením omezeným - str. 53
2.4.3 Vnitřní poměry jednočlenné společnosti s ručením omezeným - str. 55
2.4.4 Zánik účasti jediného společníka - str. 59
2.5 Podíl - str. 61
2.5.1 Povaha a obsah podílu - str. 64
2.5.2 Podíl jako předmět občanskoprávních vztahů- str. 70
2.5.3 Podíl na zisku - str. 75
2.5.4 Vypořádací podíl - str. 80
2.5.5 Podíl na likvidačním zůstatku - str. 87
2.5.6 Vlastnické právo k podílu - str. 92
2.5.7 Nakládání s podílem - str. 96
2.6 Podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným - str. 113
2.6.1 Kumulace podílů v rukou společníka - str. 116
2.6.2 Druhy podílů ve společnosti s ručením omezeným - str. 117
2.6.3 Kmenový list - str. 121
2.6.4 Seznam společníků - str. 127
3. Práva a povinnosti společníků - str. 133
3.1 Vkladová povinnost společníků, základní kapitál - str. 133
3.1.1 Vkladová povinnost - str. 133
3.1.2 Základní kapitál - str. 137
3.2 Ostatní práva a povinnosti - str. 140
3.2.1 Práva společníků - str. 140
4. Orgány společnosti - str. 151
4.1 Orgány obecně - str. 151
4.1.1 Orgány obchodní korporace - str. 151
4.1.2 Právní jednání orgánů společnosti - str. 154
4.1.3 Znalecký posudek - str. 156
4.1.4 Pravidla jednání členů orgánu - str. 157
4.1.5 Prokurista - str. 164
4.1.6 Smlouva o výkonu funkce - str. 165
4.2 Korporátní správa - str. 170
4.3 Členství v orgánech společnosti - str. 172
4.4 Vyloučení z funkce - str. 175
4.5 Valná hromada - str. 179
4.5.1 Valná hromada společnosti s ručením omezeným - str. 180
4.5.2 Rozhodování per rollam - str. 214
4.5.3 Kumulativní hlasování - str. 216
4.5.4 Dodatečné hlasování - str. 219
4.6 Jednatelé
4.6.1 Jednatelé jako orgán společnosti - str. 221
4.6.2 Vznik a zánik funkce jednatele - str. 224
4.6.3 Náplň funkce jednatele - str. 228
4.7 Dozorčí rada - str. 231
5. Zánik společnosti s ručením omezeným - str. 237
5.1 Zánik účasti společníka ve společnosti obecně - str. 237
5.2 Vystoupení společníka ze společnosti - str. 238
5.3 Dohoda o ukončení účast společníka ve společnosti - str. 241
5.4 Vyloučení společníka rozhodnutím valné hromady - str. 242
5.5 Vyloučení společníka ze společnosti v důsledku rozhodnutí soudu - str. 247
5.6 Zrušení účasti společníka soudem  - str. 252
5.7 Další způsoby zániku účasti společníka ve společnosti - str. 256
5.8 Převod podílu - str. 257
5.9 Dědění podílu - str. 261
5.10 Uvolněný podíl - str. 264
5.11 Vypořádání po zániku účasti společníka - str. 265
6. Změny výše základního kapitálu - str. 267
6.1 Zvýšení základního kapitálu - str. 267
6.2 Snížení základního kapitálu - str. 272
7. Zrušení společnosti - str. 275

Další nabídka k tématu

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Mgr. Kateřina Smolíková (rejstřík) - Sagit, a. s.

Zákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem novým ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Zákon o obchodních korporacích - Komentář, 2. vydání

Zákon o obchodních korporacích - Komentář, 2. vydání

Jan Lasák, Jan Dědič, Jarmila Pokorná, Zdeněk Čáp a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé vydání úspěšného komentáře zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., doplňuje a podstatně aktualizuje vydání první. Výklad reflektuje veškeré změny, k nimž v komentované oblasti došlo, a reaguje na rozsáhlou novelu č. 33/2020 Sb., účinnou od 1. 1. 2021, a na novelu č. ...

Cena: 3 700 KčKOUPIT

Obchodní společnosti pohledem Corporate Governance /Grada/

Obchodní společnosti pohledem Corporate Governance /Grada/

Tomáš Moravec, Lucie Andreisová - GRADA Publishing, a. s.

Publikace je určena široké odborné veřejnosti zabývající se problematikou obchodních společností a dobré správy společností. Důraz klade na compliance a vzájemně tyto oblasti propojuje. Pojednává jednak o právní úpravě jednotlivých typů obchodních společností a o principech dobré ...

Cena: 349 KčKOUPIT

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Sagit, a. s.

Největší změny nastaly u zákona o veřejných rejstřících, který je významně novelizován k 1. 1. 2021 a k 1. 6. 2021 – všechny současné i budoucí změny jsou již v publikaci zapracovány a vzájemně ...

Cena: 79 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 4. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 4. vydání

Markéta Pravdová, Lucie Josková, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Od 1. 1. 2021 je účinná rozsáhlá novela zákona o obchodních korporacích (zákon č. 33/2020 Sb.). Tím se úprava společnosti s ručením omezeným dočkala zcela zásadních změn. Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným po této „velké novele“, a to z pohledu právního, ...

Cena: 339 KčKOUPIT

ÚZ č. 1400 - Obchodní korporace 2021

ÚZ č. 1400 - Obchodní korporace 2021

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 se mění téměř celá dosavadní úprava obchodních korporací – od společných ustanovení přes jednotlivé typy obchodních společností (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost) až po družstva, která se změnila již v ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Druhy podílů v kapitálových společnostech

Druhy podílů v kapitálových společnostech

Daniel Lála - C. H. Beck

Publikace má povahu příručky pro právní teorii a praxi. Zaměřuje se na analýzu možností, které při tvorbě druhů podílů (akcií) zákon o obchodních korporacích poskytuje. Autor posuzuje, které odlišnosti v právním postavení společníků založí samostatný druh podílu (akcie), rozebírá ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Zaměstnanecké participativní modely

Zaměstnanecké participativní modely

Jan Pichrt, Jakub Tomšej (eds.) - Wolters Kluwer, a. s.

Participace zaměstnanců na řízení společností (zaměstnavatelů) může mít různé podoby – a vyvolávat různé právní otázky. Předkládaná publikace autorského týmu expertů z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, z níž mnozí působí též jako advokáti, rozhodci nebo podnikoví právníci, nabízí ...

Cena: 249 KčKOUPIT

ÚZ č. 1340 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1340 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný text zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a novelizovaný zákon o státním zastupitelství; obě novely řeší zejména postavení evropských žalobců. Vedle ...

Cena: 97 KčKOUPIT

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty)

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty)

Jan Ondřej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Je ideální pomůckou pro každého, kdo se rozhodl podnikat, případně může dobře sloužit i ...

Cena: 445 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.