Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Společnost s ručením omezeným, 2. vydání

Společnost s ručením omezeným, 2. vydání

Společnost s ručením omezeným je nejčastěji zakládaným typem obchodní společnosti v České republice. V právní úpravě společnosti s ručením omezeným došlo s nabytím účinnosti zákona o obchodních korporacích k zásadním změnám, jejichž smyslem je umožnit společnosti i společníkům pružněji reagovat na vnější vlivy.

Podrobněji k obsahu publikace

Zákon o obchodních korporacích a společně s ním i občanský zákoník jako základní kodex soukromého práva v České republice byly již novelizovány. Význam mnohých ustanovení v právní úpravě společnosti s ručením omezeným se vyjasnil díky mnoha praktickým zkušenostem a soudním rozhodnutím.

Praktické využití publikace

Smyslem této publikace je podat výklad právní úpravy společnosti s ručením omezeným a nově také odpovědět na řadu výkladových problémů právní úpravy s ohledem na pokračující odbornou diskusi, výkladová stanoviska a aktuální judikaturu.

Publikace reaguje na vývoj dané problematiky

Druhé vydání této publikace se snaží reagovat právě na vývoj právní teorie, nauky, obecného právního povědomí, odborných názorů i judikatury vztahující se k problematice společnosti s ručením omezeným. Zohledněny jsou rovněž změny provedené zákonem č. 33/2020 Sb. s účinností od 1. 1. 2021.

autoři: JUDr. Jan Hejda, Ph.D., JUDr. Libor Finger, Mgr. Martin Prosser, LL.M., Mgr. Nina Svobodová; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 22. 5. 2020, 280 stran
ISBN: 978-80-7554-268-7

Cena: 429 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. 7
Slovo úvodem k druhému vydání - str. 9
Slovo úvodem - str. 11
Stručně o autorech - str. 12
1. Vztah zákona o obchodních korporacích k občanskému zákoníku - str. 14
1.1 Obecná východiska - str. 14
1.2 Právní úprava obchodních korporací - str. 15
2. Obecná ustanovení o společnosti s ručením omezeným - str. 17
2.1 Povaha společnosti s ručením omezeným - str. 17
2.1.1 Firma - str. 21
2.1.2 Podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným - str. 23
2.1.3 Ručení společníků za závazky společnosti s ručením omezeným - str. 25
2.2 Ustanovení a vznik společnosti s ručením omezeným - str. 31
2.2.1 Pojem ustanovení společnosti s ručením omezeným - str. 31
2.2.2 Vznik společnosti s ručením omezeným - str. 34
2.2.3 Předběžná společnost - str. 38
2.3 Společenská smlouva - str. 39
2.3.1 Obecně - str. 39
2.3.2 Náležitosti
2.3.3 Změna a zrušení společenské smlouvy - str. 49
2.3.4 Zakladatelská listina - str. 51
2.4 Unipersonalita - str. 52
2.4.1 Jednočlenná korporace - str. 52
2.4.2 Založení jednočlenné společnosti s ručením omezeným - str. 53
2.4.3 Vnitřní poměry jednočlenné společnosti s ručením omezeným - str. 55
2.4.4 Zánik účasti jediného společníka - str. 59
2.5 Podíl - str. 61
2.5.1 Povaha a obsah podílu - str. 64
2.5.2 Podíl jako předmět občanskoprávních vztahů- str. 70
2.5.3 Podíl na zisku - str. 75
2.5.4 Vypořádací podíl - str. 80
2.5.5 Podíl na likvidačním zůstatku - str. 87
2.5.6 Vlastnické právo k podílu - str. 92
2.5.7 Nakládání s podílem - str. 96
2.6 Podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným - str. 113
2.6.1 Kumulace podílů v rukou společníka - str. 116
2.6.2 Druhy podílů ve společnosti s ručením omezeným - str. 117
2.6.3 Kmenový list - str. 121
2.6.4 Seznam společníků - str. 127
3. Práva a povinnosti společníků - str. 133
3.1 Vkladová povinnost společníků, základní kapitál - str. 133
3.1.1 Vkladová povinnost - str. 133
3.1.2 Základní kapitál - str. 137
3.2 Ostatní práva a povinnosti - str. 140
3.2.1 Práva společníků - str. 140
4. Orgány společnosti - str. 151
4.1 Orgány obecně - str. 151
4.1.1 Orgány obchodní korporace - str. 151
4.1.2 Právní jednání orgánů společnosti - str. 154
4.1.3 Znalecký posudek - str. 156
4.1.4 Pravidla jednání členů orgánu - str. 157
4.1.5 Prokurista - str. 164
4.1.6 Smlouva o výkonu funkce - str. 165
4.2 Korporátní správa - str. 170
4.3 Členství v orgánech společnosti - str. 172
4.4 Vyloučení z funkce - str. 175
4.5 Valná hromada - str. 179
4.5.1 Valná hromada společnosti s ručením omezeným - str. 180
4.5.2 Rozhodování per rollam - str. 214
4.5.3 Kumulativní hlasování - str. 216
4.5.4 Dodatečné hlasování - str. 219
4.6 Jednatelé
4.6.1 Jednatelé jako orgán společnosti - str. 221
4.6.2 Vznik a zánik funkce jednatele - str. 224
4.6.3 Náplň funkce jednatele - str. 228
4.7 Dozorčí rada - str. 231
5. Zánik společnosti s ručením omezeným - str. 237
5.1 Zánik účasti společníka ve společnosti obecně - str. 237
5.2 Vystoupení společníka ze společnosti - str. 238
5.3 Dohoda o ukončení účast společníka ve společnosti - str. 241
5.4 Vyloučení společníka rozhodnutím valné hromady - str. 242
5.5 Vyloučení společníka ze společnosti v důsledku rozhodnutí soudu - str. 247
5.6 Zrušení účasti společníka soudem  - str. 252
5.7 Další způsoby zániku účasti společníka ve společnosti - str. 256
5.8 Převod podílu - str. 257
5.9 Dědění podílu - str. 261
5.10 Uvolněný podíl - str. 264
5.11 Vypořádání po zániku účasti společníka - str. 265
6. Změny výše základního kapitálu - str. 267
6.1 Zvýšení základního kapitálu - str. 267
6.2 Snížení základního kapitálu - str. 272
7. Zrušení společnosti - str. 275

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1515 - Obchodní korporace 2023

ÚZ č. 1515 - Obchodní korporace 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizované znění zákona o obchodních korporacích, do kterého jsou promítnuty změny, které nabývají účinnosti v lednu a červenci 2023. Vedle zákona o obchodních korporacích obsahuje publikace také aktuální znění zákona o evropské společnosti a zákona o evropské ...

Cena: 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ...

Cena: 115 KčKOUPIT

Corporate governance na pomezí zákona a soft law

Corporate governance na pomezí zákona a soft law

Bohumil Havel, Jan Lasák, Vlastimil Pihera, Ivana Štenglová, Tomáš Gřivna, Lukáš Bohuslav - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Corporate governance na pomezí zákona a soft law je určena široké odborné veřejnosti zabývající se problematikou obchodních společností a dobré správy společností. Autoři svou pozornost v několika kapitolách, a to vždy s přihlédnutím k jednotlivým obsahovým náležitostem ...

Cena: 605 KčKOUPIT

Právní postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti

Právní postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti

Silvie Štaňko - C. H. Beck

Publikace se zabývá problematikou právního postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti v situaci, kdy do jeho působnosti zasahuje vliv řídící osoby koncernu. Pozornost je věnována zejména ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Jan Ondřej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Jedná se již o druhé vydání s aktualizovanými informacemi a novou kapitolou a je tedy ...

Cena: 710 KčKOUPIT

Vzory zakládacích dokumentů, právních jednání ve vztahu k obchodním korporacím. 2. vydání

Vzory zakládacích dokumentů, právních jednání ve vztahu k obchodním korporacím. 2. vydání

Jaroslav Svejkovský, Eva Kabelková a kolektiv - C. H. Beck

Praktická příručka zpracovaná kolektivem renomovaných autorů nabízí vzory smluv, listin a žalobních návrhů. Obsahuje více než 200 vzorů k novému korporátnímu právu, včetně úvodních komentářů, které usnadní ...

Cena: 1 290 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 5. vydání

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 5. vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Páté vydání publikace je zaměřeno na řešení konkrétních případů z praxe s. r. o., od jejího založení až po zánik. Za tím účelem bylo do publikace zařazeno celkem 225 nejčastějších a nejzajímavějších dotazů ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Převody obchodních podílů a akcií

Převody obchodních podílů a akcií

Bohumil Havel, Zuzana Nevolná a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Autoři a autorky publikace se pokouší podívat na téma převodu podílu, akcií či účasti v právnické osobě jak z úhlu čistě teoretického, tak z pohledu práva korporačního, spolkového, soutěžního, exekučního či daňového. Ambicí autorů není vyřešit vše, snaží se však s využitím doktríny, ...

Cena: 605 KčKOUPIT

Obchodní společnosti a družstva, 2. vydání

Obchodní společnosti a družstva, 2. vydání

Jarmila Pokorná, Jan Lasák, Josef Kotásek a kolektiv - C. H. Beck

Nové vydání učebnice si klade za cíl podat výklad právní úpravy obchodních korporací s odstupem téměř deseti let po reformě soukromého práva. Zachycuje také poslední rozsáhlou a významnou novelizaci zákona o obchodních korporacích i vývoj, kterým prošla rozhodovací praxe vyšších ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2021

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2021

Ivan Chalupa, David Reiterman - Wolters Kluwer, a. s.

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2021 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se ke společnosti s ručením omezeným. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David ...

Cena: 1 110 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.