Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Společnost s ručením omezeným, 2. vydání

Společnost s ručením omezeným, 2. vydání

Společnost s ručením omezeným je nejčastěji zakládaným typem obchodní společnosti v České republice. V právní úpravě společnosti s ručením omezeným došlo s nabytím účinnosti zákona o obchodních korporacích k zásadním změnám, jejichž smyslem je umožnit společnosti i společníkům pružněji reagovat na vnější vlivy.

Podrobněji k obsahu publikace

Zákon o obchodních korporacích a společně s ním i občanský zákoník jako základní kodex soukromého práva v České republice byly již novelizovány. Význam mnohých ustanovení v právní úpravě společnosti s ručením omezeným se vyjasnil díky mnoha praktickým zkušenostem a soudním rozhodnutím.

Praktické využití publikace

Smyslem této publikace je podat výklad právní úpravy společnosti s ručením omezeným a nově také odpovědět na řadu výkladových problémů právní úpravy s ohledem na pokračující odbornou diskusi, výkladová stanoviska a aktuální judikaturu.

Publikace reaguje na vývoj dané problematiky

Druhé vydání této publikace se snaží reagovat právě na vývoj právní teorie, nauky, obecného právního povědomí, odborných názorů i judikatury vztahující se k problematice společnosti s ručením omezeným. Zohledněny jsou rovněž změny provedené zákonem č. 33/2020 Sb. s účinností od 1. 1. 2021.

autoři: JUDr. Jan Hejda, Ph.D., JUDr. Libor Finger, Mgr. Martin Prosser, LL.M., Mgr. Nina Svobodová; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 22. 5. 2020, 280 stran
ISBN: 978-80-7554-268-7

Cena: 429 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. 7
Slovo úvodem k druhému vydání - str. 9
Slovo úvodem - str. 11
Stručně o autorech - str. 12
1. Vztah zákona o obchodních korporacích k občanskému zákoníku - str. 14
1.1 Obecná východiska - str. 14
1.2 Právní úprava obchodních korporací - str. 15
2. Obecná ustanovení o společnosti s ručením omezeným - str. 17
2.1 Povaha společnosti s ručením omezeným - str. 17
2.1.1 Firma - str. 21
2.1.2 Podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným - str. 23
2.1.3 Ručení společníků za závazky společnosti s ručením omezeným - str. 25
2.2 Ustanovení a vznik společnosti s ručením omezeným - str. 31
2.2.1 Pojem ustanovení společnosti s ručením omezeným - str. 31
2.2.2 Vznik společnosti s ručením omezeným - str. 34
2.2.3 Předběžná společnost - str. 38
2.3 Společenská smlouva - str. 39
2.3.1 Obecně - str. 39
2.3.2 Náležitosti
2.3.3 Změna a zrušení společenské smlouvy - str. 49
2.3.4 Zakladatelská listina - str. 51
2.4 Unipersonalita - str. 52
2.4.1 Jednočlenná korporace - str. 52
2.4.2 Založení jednočlenné společnosti s ručením omezeným - str. 53
2.4.3 Vnitřní poměry jednočlenné společnosti s ručením omezeným - str. 55
2.4.4 Zánik účasti jediného společníka - str. 59
2.5 Podíl - str. 61
2.5.1 Povaha a obsah podílu - str. 64
2.5.2 Podíl jako předmět občanskoprávních vztahů- str. 70
2.5.3 Podíl na zisku - str. 75
2.5.4 Vypořádací podíl - str. 80
2.5.5 Podíl na likvidačním zůstatku - str. 87
2.5.6 Vlastnické právo k podílu - str. 92
2.5.7 Nakládání s podílem - str. 96
2.6 Podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným - str. 113
2.6.1 Kumulace podílů v rukou společníka - str. 116
2.6.2 Druhy podílů ve společnosti s ručením omezeným - str. 117
2.6.3 Kmenový list - str. 121
2.6.4 Seznam společníků - str. 127
3. Práva a povinnosti společníků - str. 133
3.1 Vkladová povinnost společníků, základní kapitál - str. 133
3.1.1 Vkladová povinnost - str. 133
3.1.2 Základní kapitál - str. 137
3.2 Ostatní práva a povinnosti - str. 140
3.2.1 Práva společníků - str. 140
4. Orgány společnosti - str. 151
4.1 Orgány obecně - str. 151
4.1.1 Orgány obchodní korporace - str. 151
4.1.2 Právní jednání orgánů společnosti - str. 154
4.1.3 Znalecký posudek - str. 156
4.1.4 Pravidla jednání členů orgánu - str. 157
4.1.5 Prokurista - str. 164
4.1.6 Smlouva o výkonu funkce - str. 165
4.2 Korporátní správa - str. 170
4.3 Členství v orgánech společnosti - str. 172
4.4 Vyloučení z funkce - str. 175
4.5 Valná hromada - str. 179
4.5.1 Valná hromada společnosti s ručením omezeným - str. 180
4.5.2 Rozhodování per rollam - str. 214
4.5.3 Kumulativní hlasování - str. 216
4.5.4 Dodatečné hlasování - str. 219
4.6 Jednatelé
4.6.1 Jednatelé jako orgán společnosti - str. 221
4.6.2 Vznik a zánik funkce jednatele - str. 224
4.6.3 Náplň funkce jednatele - str. 228
4.7 Dozorčí rada - str. 231
5. Zánik společnosti s ručením omezeným - str. 237
5.1 Zánik účasti společníka ve společnosti obecně - str. 237
5.2 Vystoupení společníka ze společnosti - str. 238
5.3 Dohoda o ukončení účast společníka ve společnosti - str. 241
5.4 Vyloučení společníka rozhodnutím valné hromady - str. 242
5.5 Vyloučení společníka ze společnosti v důsledku rozhodnutí soudu - str. 247
5.6 Zrušení účasti společníka soudem  - str. 252
5.7 Další způsoby zániku účasti společníka ve společnosti - str. 256
5.8 Převod podílu - str. 257
5.9 Dědění podílu - str. 261
5.10 Uvolněný podíl - str. 264
5.11 Vypořádání po zániku účasti společníka - str. 265
6. Změny výše základního kapitálu - str. 267
6.1 Zvýšení základního kapitálu - str. 267
6.2 Snížení základního kapitálu - str. 272
7. Zrušení společnosti - str. 275

Další nabídka k tématu

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Mgr. Kateřina Smolíková (rejstřík) - Sagit, a. s.

Zákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem novým ...

Cena: 340 KčKOUPIT

ÚZ č. 1460 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

ÚZ č. 1460 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vláda a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, zákon o vyvlastnění, zákon o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím osobám

Deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím osobám

Jan Flídr - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie pojednává o odpovědnosti člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím – vně korporace stojícím – osobám podle obecných ustanovení o závazcích z deliktů. Obchodní korporace odpovídá ...

Cena: 660 KčKOUPIT

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a zákona o státním zastupitelství po menších novelách k 1. 1. 2022. Vedle těchto zákonů jsou zde také příslušné ...

Cena: 111 KčKOUPIT

Právo obchodních korporací, 2. vydání

Právo obchodních korporací, 2. vydání

Stanislava Černá, Ivana Štenglová, Irena Pelikánová a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládané druhé, doplněné a aktualizované vydání učebnice Právo obchodních korporací reaguje na významné změny úpravy korporačního práva, které přinesl s účinností od 1. 1. 2021 zákon č. 33/2020 Sb., jímž se mění nejen zákon o obchodních korporacích, ale i další související zákony. ...

Cena: 1 089 KčKOUPIT

Obchodní společnosti pohledem Corporate Governance /Grada/

Obchodní společnosti pohledem Corporate Governance /Grada/

Tomáš Moravec, Lucie Andreisová - GRADA Publishing, a. s.

Publikace je určena široké odborné veřejnosti zabývající se problematikou obchodních společností a dobré správy společností. Důraz klade na compliance a vzájemně tyto oblasti propojuje. Pojednává jednak o právní úpravě jednotlivých typů obchodních společností a o principech dobré ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 4. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 4. vydání

Markéta Pravdová, Lucie Josková, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Od 1. 1. 2021 je účinná rozsáhlá novela zákona o obchodních korporacích (zákon č. 33/2020 Sb.). Tím se úprava společnosti s ručením omezeným dočkala zcela zásadních změn. Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným po této „velké novele“, a to z pohledu právního, ...

Cena: 339 KčKOUPIT

ÚZ č. 1400 - Obchodní korporace 2021

ÚZ č. 1400 - Obchodní korporace 2021

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 se mění téměř celá dosavadní úprava obchodních korporací – od společných ustanovení přes jednotlivé typy obchodních společností (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost) až po družstva, která se změnila již v ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Druhy podílů v kapitálových společnostech

Druhy podílů v kapitálových společnostech

Daniel Lála - C. H. Beck

Publikace má povahu příručky pro právní teorii a praxi. Zaměřuje se na analýzu možností, které při tvorbě druhů podílů (akcií) zákon o obchodních korporacích poskytuje. Autor posuzuje, které odlišnosti v právním postavení společníků založí samostatný druh podílu (akcie), rozebírá ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Zaměstnanecké participativní modely

Zaměstnanecké participativní modely

Jan Pichrt, Jakub Tomšej (eds.) - Wolters Kluwer, a. s.

Participace zaměstnanců na řízení společností (zaměstnavatelů) může mít různé podoby – a vyvolávat různé právní otázky. Předkládaná publikace autorského týmu expertů z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, z níž mnozí působí též jako advokáti, rozhodci nebo podnikoví právníci, nabízí ...

Cena: 249 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.