Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Společenství vlastníků jednotek - praktická příručka

Společenství vlastníků jednotek - praktická příručka

Publikace Společenství vlastníků jednotek. Praktická příručka aktuálně reaguje na změny, jež přinesla do úpravy bytového spoluvlastnictví novela občanského zákoníku č. 163/2020 Sb., účinná od 1. 7. 2020.

Jde o praktického průvodce pro každého, kdo se potýká s nástrahami bytového spoluvlastnictví. Stane se jistě užitečnou pomůckou pro majitele bytových či nebytových jednotek v domě, kteří hledají odpovědi na otázky, jak mohou vykonávat svá práva, účastnit se shromáždění vlastníků a hlasovat na něm, co mohou požadovat od statutárního orgánu společenství, co spadá do správy domu a pozemku, jaké mají povinnosti atd. Dále bude vítaným pomocníkem pro ty, kdo jsou v postavení předsedy společenství vlastníků jednotek, členů výboru nebo kontrolního orgánu společenství vlastníků jednotek, neboť výkon funkce statutárního orgánu v SVJ je spjat s vyššími nároky, než tomu bylo před přijetím občanského zákoníku.

Výklad je doplněn o aktuální a nejnovější judikaturu. Pro zvýšení komfortu praktického využití kniha obsahuje i vzorové textace nebo tabulky se shrnutím doporučeného postupu.


autor: Václav Filip; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 11. 9. 2020, 388 stran
ISBN: 978-80-7598-863-8

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

O autorovi - str. XV
Seznam použitých zkratek - str. XVI
Úvod XIX
Část první Dům a jeho rozdělení - str. 1
I. Jednotka - str. 1
1. Právní povaha jednotky - str. 1
1.1 Sepětí jednotky a bytového spoluvlastnictví - str. 1
1.2 Právní povaha dle zákona o vlastnictví bytů - str. 1
1.3 Právní povaha dle občanského zákoníku - str. 2
1.4 Jednotka jako prostorově oddělená část - str. 3
1.5 Kategorizace jednotek - str. 4
1.6 Evidence jednotek - str. 7
1.7 Označování jednotek - str. 7
2. Vznik jednotky - str. 8
2.1 Výstavba nového domu na základě smlouvy o výstavbě - str. 10
2.2 Rozdělení domu na jednotky na základě prohlášení vlastníka - str. 11
2.3 Přeměna domu na jednotky v bytovém spoluvlastnictví na základě dohody - str. 11
2.4 Rozhodnutí soudu - str. 12
II. Společné části domu a pozemku - str. 15
1. Definice společných částí a jejich právní povaha - str. 15
2. Jednotlivé prvky společných částí - str. 17
2.1 Společné části nemovitosti - str. 17
2.2 Společné části domu - str. 17
3. Vymezení společných částí domu - str. 20
3.1 Absolutní společné části domu - str. 22
3.2 Relativní společné části domu alias společné části pro výlučné užívání - str. 23
4. Podíly na společných částech - str. 26
5. Změna určení podílů dohodou vlastníků - str. 27
6. Změna určení podílů rozhodnutím soudu - str. 28
7. Pozemek jako společná část - str. 30
8. Pozemek netvořící společnou část - str. 32
III. Smlouva o výstavbě - str. 33
1. Právní povaha a účel - str. 33
1.1 Výstavba nové jednotky nebo změna stávající jednotky
v domě rozděleném na jednotky - str. 35
1.2 Výstavba jednotky v domě s nevymezenými jednotkami - str. 36
2. Náležitosti smlouvy o výstavbě - str. 36
2.1 Údaje stanovené pro prohlášení vlastníka - str. 37
2.2 Ujednání o způsobu úhrady nákladů výstavby - str. 38
2.3 Velikost spoluvlastnických podílů - str. 38
2.4 Pravidla pro správu domu a pozemku a pro užívání společných částí - str. 38
2.5 Úprava ostatních práv a povinností stavebníků - str. 39
2.6 Ujednání o změnách a odchylkách - str. 40
2.7 Forma smlouvy - str. 40
3. Uzavření smlouvy o výstavbě - str. 41
4. Zápis do katastru nemovitostí - str. 41
IV. Prohlášení vlastníka - str. 42
1. Právní povaha a účel - str. 42
2. Náležitosti prohlášení vlastníka - str. 43
2.1 Údaje o pozemku, domu, obci a katastrálním území - str. 44
2.2 Údaje o jednotce a společných částech - str. 44
2.3 Věcná a jiná práva a závady přecházející se vznikem vlastnického práva k jednotce na všechny vlastníky jednotek nebo na některé z nich - str. 46
2.4 Půdorysy všech podlaží určující polohu bytů a společných částí domu spolu s údaji o podlahových plochách bytů - str. 47
3. Změna prohlášení vlastníka - str. 48
3.1 Druhy změn - str. 48
3.2 Změna projevem vůle vlastníků jednotek - str. 51
3.3 Změna prohlášení vlastníka v důsledku jiné právní skutečnosti - str. 53
4. Odstraňování vad prohlášení vlastníka - str. 54
4.1 Druhy vad - str. 55
4.2 Předepsaná pravidla pro odstraňování vad - str. 56
4.3 Odstranění vad původcem prohlášení - str. 56
4.4 Odstranění vad vlastníky jednotek - str. 56
4.5 Odstranění vad rozhodnutím soudu - str. 57
5. Neplatnost prohlášení vlastníka - str. 57
V. Dohoda spoluvlastníků - str. 60
VI. Dohoda mezi manžely - str. 61
Část druhá Založení a vznik společenství vlastníků jednotek - str. 63
I. Obecně - str. 63
1. Právnická osoba a její charakteristické znaky - str. 63
2. Nabývání majetku a nakládání s ním - str. 65
2.1 Nabývání movitých věcí - str. 65
2.2 Nabývání nemovitých věcí - str. 66
3. Doručování - str. 66
4. Právní povaha SVJ před 1. lednem 2014 a po něm - str. 67
5. Ustavení společenství jako právnické osoby - str. 68
5.1 Povinné založení společenství - str. 69
5.2 Dobrovolné založení společenství - str. 70
II. Založení společenství vlastníků jednotek - str. 70
1. Způsoby založení - str. 71
2. Stanovy - str. 72
2.1 Obsahové náležitosti stanov - str. 73
2.2 Forma stanov - str. 77
2.3 Změna stanov - str. 78
2.4 Přizpůsobení stanov podle předchozí právní úpravy - str. 79
III. Vznik společenství vlastníků jednotek - str. 81
1. Zápis společenství do rejstříku společenství vlastníků jednotek - str. 81
1.1 Účastníci rejstříkového řízení - str. 81
1.2 Návrh na zápis do rejstříku - str. 82
1.3 Údaje zapisované do rejstříku - str. 83
1.4 Listiny přikládané k návrhu na zápis - str. 86
2. Důsledky vzniku společenství vlastníků jednotek - str. 92
Část třetí Člen společenství – vlastník jednotky - str. 95
I. Členství ve společenství vlastníků jednotek - str. 95
1. Význam členství - str. 95
2. Kdo může být členem - str. 96
2.1 Vlastník jednotky - str. 96
2.2 Spoluvlastníci jednotky - str. 96
2.3 Manželé – jednotka ve společném jmění manželů - str. 98
2.4 Vlastník jednotky v insolvenci – jednotka v majetkové podstatě - str. 99
II. Práva a povinnosti vlastníka - str. 99
1. Práva vlastníka jednotky - str. 100
1.1 Právo svobodného užívání jednotky - str. 100
1.2 Právo účastnit se na správě domu a pozemku - str. 103
1.3 Právo účastnit se zasedání shromáždění, hlasovat - str. 104
1.4 Informační práva vlastníka jednotky - str. 105
2. Povinnosti vlastníka jednotky - str. 109
2.1 Povinnost spravovat byt - str. 109
2.2 Povinnost řídit se pravidly pro správu domu a pozemku a užívání společných částí - str. 110
2.3 Platební povinnosti vlastníka – povinnost přispívat na správu domu a pozemku a úhrada cen služeb - str. 112
2.4 Povinnost vlastníka umožnit přístup do bytu při stavebních úpravách bytu - str. 113
2.5 Oznamovací povinnosti vlastníka - str. 115
3. Ručení za dluhy společenství vlastníků jednotek - str. 118
III. Změna vlastníka jednotky - str. 119
1. Převod vlastnictví k jednotce - str. 119
2. Převod jednotek z bytových družstev - str. 121
3. Dědění jednotky - str. 122
4. Přechod vlastnictví k jednotce - str. 122
5. Důsledky změny vlastnictví k jednotce - str. 123
5.1 Zánik členství v SVJ - str. 123
5.2 Zánik funkce v orgánech SVJ - str. 123
5.3 Přechod pohledávek a dluhů při převodu jednotky na nového vlastníka - str. 124
5.4 Předkupní právo nájemce - str. 128
5.5 Zvláštní právo člena nebo společníka právnické osoby na převod jednotky - str. 133
6. Registrace změny vlastníka jednotky – seznam vlastníků - str. 133
IV. Zánik členství - str. 137
1. Převod vlastnictví jednotky - str. 138
2. Smrt člena společenství – fyzické osoby - str. 138
3. Zánik člena společenství – právnické osoby bez právního nástupnictví - str. 139
4. Zánik jednotky - str. 139
5. Zánik vlastnického práva ke všem jednotkám v domě - str. 139
Část čtvrtá Shromáždění - str. 141
I. Rozhodování vlastníků jednotek na shromáždění - str. 141
1. Význam shromáždění - str. 141
2. Působnost shromáždění - str. 142
2.1 Zákonný rozsah působnosti - str. 142
2.2 Určení rozsahu působnosti ve stanovách - str. 151
3. Příprava shromáždění - str. 152
3.1 Oprávnění svolat shromáždění - str. 152
3.2 Důvod svolání shromáždění - str. 154
3.3 Adresáti svolání - str. 156
3.4 Pozvánka - str. 156
4. Průběh shromáždění a přijímání rozhodnutí - str. 161
4.1 Způsoby účasti a hlasování na shromáždění - str. 161
4.2 Registrace vlastníků před zahájením zasedání - str. 167
4.3 Zahájení a řízení shromáždění - str. 170
4.4 Postup při přijímání rozhodnutí - str. 174
4.5 Hlasovací právo - str. 175
4.6 Zákaz hlasování - str. 176
4.7 Přijetí rozhodnutí - str. 177
4.8 Zjištění výsledků a protokolace - str. 180
II. Rozhodování vlastníků mimo zasedání (per rollam) - str. 184
1. Rozhodování per rollam ze zákona - str. 184
2. Rozhodování per rollam upravené ve stanovách - str. 186
3. Procedura rozhodování per rollam - str. 187
III. Soudní ochrana vlastníků jednotek ve společenství - str. 192
1. Platné versus zdánlivé usnesení shromáždění - str. 192
1.1 Zásada platnosti usnesení shromáždění - str. 92
1.2 Zdánlivá rozhodnutí shromáždění - str. 193
1.3 Dovolávání se zdánlivosti usnesení - str. 194
2. Soudní přezkum platnosti usnesení shromáždění - str. 194
2.1 Osoby oprávněné k podání návrhu (osobní omezení) - str. 196
2.2 Lhůta pro podání návrhu (časové omezení) - str. 198
2.3 Důležitý důvod (věcné omezení) - str. 198
2.4 Důvody pro vyslovení neplatnosti - str. 200
2.5 Dočasný zákaz jednat podle napadaného rozhodnutí - str. 201
3. Nahrazení nepřijatého rozhodnutí shromáždění soudním rozhodnutím - str. 202
3.1 Osoby oprávněné k podání návrhu - str. 202
3.2 Důležitý důvod - str. 202
3.3 Záležitost předložená na shromáždění - str. 203
3.4 Lhůta pro podání návrhu - str. 203
4. Změna rozhodnutí shromáždění (soudní úprava poměrů vlastníků jednotek) - str. 204
5. Řízení před soudem - str. 205
Část pátá Výbor/předseda společenství vlastníků - str. 207
I. Statutární orgán - str. 207
1. Výbor - str. 207
1.1 Rozhodování ve sboru - str. 208
1.2 Rozdělení působnosti mezi jednotlivé členy výboru - str. 210
1.3 Předseda výboru - str. 212
2. Předseda společenství vlastníků jednotek - str. 213
II. Vznik funkce člena statutárního orgánu - str. 214
1. Předpoklady pro výkon funkce - str. 214
1.1 Jednotlivé zákonné předpoklady - str. 215
1.2 Důsledky nesplnění zákonných předpokladů pro výkon funkce 219
2. Způsoby ustanovení do funkce - str. 219
2.1 Určení prvních členů statutárního orgánu ve stanovách - str. 220
2.2 Volba shromážděním - str. 220
2.3 Kooptace - str. 223
3. Funkční období členů statutárního orgánu - str. 225
4. Zápis funkce člena statutárního orgánu do rejstříku společenství
vlastníků jednotek - str. 226
4.1 Zapisované údaje - str. 226
4.2 Postup při provádění zápisu - str. 227
III. Právní vztah mezi společenstvím a statutárním orgánem - str. 227
1. Povaha právního vztahu - str. 227
2. Smlouva o výkonu funkce - str. 228
2.1 Forma smlouvy - str. 228
2.2 Obsah smlouvy - str. 229
2.3 Kontraktační proces - str. 231
3. Odměňování - str. 232
4. Zástupčí oprávnění statutárního orgánu - str. 233
4.1 Způsob jednání za společenství - str. 233
4.2 Omezení zástupčího oprávnění - str. 237
4.3 Zastoupení jinými osobami - str. 238
4.4 Jiné osoby v postavení statutárního orgánu - str. 240
IV. Povinnosti člena statutárního orgánu a jeho odpovědnost za výkon funkce - str. 241
1. Povinnosti člena výboru / předsedy společenství při výkonu funkce - str. 241
1.1 Výkon funkce s péčí řádného hospodáře - str. 241
1.2 Dílčí povinnosti statutárního orgánu - str. 245
2. Odpovědnost statutárního orgánu - str. 248
2.1 Porušení péče řádného hospodáře - str. 248
2.2 Odpovědnost za vznik újmy a povinnost k její náhradě v důsledku porušení péče řádného hospodáře - str. 249
2.3 Ručení za dluhy společenství do výše újmy způsobené společenství - str. 251
2.4 Trestněprávní odpovědnost - str. 252
V. Zánik funkce člena statutárního orgánu - str. 254
1. Způsoby zániku funkce - str. 254
1.1 Smrt fyzické osoby nebo zánik právnické osoby bez právního nástupce - str. 254
1.2 Odstoupení z funkce v255
1.3 Odvolání z funkce - str. 257
1.4 Uplynutí funkčního období - str. 258
1.5 Ztráta zákonných předpokladů pro výkon funkce - str. 259
2. Zápis zániku funkce do rejstříku společenství vlastníků - str. 260
3. Obsazení uvolněného statutárního orgánu - str. 260
3.1 Jmenování nového člena statutárního orgánu soudem - str. 261
3.2 Jmenování opatrovníka SVJ - str. 263
Obsah
XII
Část šestá Revizor nebo jiný kontrolní orgán - str. 267
I. Postavení kontrolního orgánu - str. 267
II. Působnost kontrolního orgánu - str. 268
1. Kontrolní (dohlížecí) působnost - str. 269
2. Činnosti kontrolního orgánu ve vztahu ke shromáždění - str. 272
3. Vymezení působnosti ve stanovách - str. 274
III. Rozhodování kontrolního orgánu - str. 275
1. Kontrolní komise - str. 275
2. Revizor - str. 275
3. Rozhodování kontrolní komise ve sboru - str. 275
IV. Vznik a zánik funkce člena kontrolního orgánu - str. 278
1. Složení a počet členů - str. 278
2. Předpoklady pro výkon funkce - str. 279
3. Způsoby ustanovení do funkce - str. 279
4. Zánik funkce člena kontrolního orgánu - str. 282
5. Zápis zániku funkce člena kontrolního orgánu do rejstříku společenství vlastníků jednotek - str. 283
Část sedmá Pravidelná správa domu - str. 285
I. Správa domu a pozemku - str. 285
1. Význam správy domu a pozemku - str. 285
2. Druhy výkonu správy domu a pozemku - str. 285
2.1 Správa domu společenstvím vlastníků jednotek - str. 286
2.2 Správa domu správcem - str. 287
2.3 Správa domu bytovým družstvem - str. 288
3. Definice správy domu a pozemku - str. 289
3.1 Péče o dům a pozemek jako funkční celek - str. 289
3.2 Správa společných částí - str. 289
3.3 Kolektivní charakter správy - str. 290
4. Kategorizace činností podle nařízení vlády - str. 291
4.1 Provozní a technické činnosti - str. 291
4.2 Správní činnosti - str. 292
4.3 Správa jednotek v případě ohrožení domu - str. 292
4.4 Sjednávání smluv - str. 293
II. Provozní a technické činnosti - str. 297
1. Provoz, údržba a opravy společných částí domu - str. 297
2. Zajišťování revizí technických prvků a zařízení v domě - str. 300
2.1 Kontrola kotlů, rozvodů energie, klimatizačních systémů - str. 300
2.2 Kontrola komínů a spalinových cest - str. 301
2.3 Kontrola výtahů - str. 302
2.4 Zajišťování a kontrola požární bezpečnosti - str. 302
3. Údržba pozemku a přístupových cest - str. 306
III. Financování správy domu a odebíraných služeb - str. 307
1. Příspěvky na správu domu a pozemku / na správní činnosti - str. 307
1.1 Příspěvek na správu domu a pozemku - str. 307
1.2 Příspěvek na správní činnost - str. 308
1.3 Stanovení výše příspěvků - str. 308
1.4 Placení příspěvků - str. 309
1.5 Sankce za neplacení - str. 310
2. Úhrada nákladů vynaložených na dodávku služeb - str. 310
2.1 Rozsah služeb a výše záloh - str. 311
2.2 Určení výše záloh - str. 311
2.3 Placení záloh - str. 313
3. Vyúčtování služeb - str. 314
3.1 Povinnost provést vyúčtování - str. 314
3.2 Lhůta pro vyúčtování služeb - str. 315
3.3 Náležitosti vyúčtování - str. 315
3.4 Splatnost přeplatků a nedoplatků z vyúčtování - str. 316
3.5 Důsledky nesprávného vyúčtování - str. 316
3.6 Nahlížení do podkladů k vyúčtování a námitky proti vyúčtování - str. 317
3.7 Sankce - str. 318
4. Spory o zaplacení příspěvků a úhrad služeb - str. 319
4.1 Žaloba o předložení dokladů, na základě nichž byly vyúčtovány služby - str. 319
4.2 Žaloba o zaplacení příspěvku / úhradu nedoplatku služeb - str. 321
IV. Správní a administrativní činnosti - str. 323
1. Vedení seznamu členů - str. 323
2. Zajišťování dodávek služeb a energií do domu - str. 324
2.1 Dodávka vody a odpadní vody - str. 324
2.2 Svoz komunálního odpadu - str. 324
2.3 Tepelná energie - str. 324
3. Vedení účetnictví - str. 325
3.1 Povinnost vedení účetnictví - str. 326
3.2 Odpovědnostní důsledky - str. 327
3.3 Vyhotovení účetní závěrky - str. 329
3.4 Obsah účetní závěrky - str. 329
3.5 Schválení účetní závěrky - str. 330
3.6 Uložení účetní závěrky do sbírky listin - str. 331
3.7 Archivace účetnictví - str. 333
4. Daně - str. 334
4.1 Daň z příjmu - str. 334
4.2 Daň z přidané hodnoty - str. 337
5. Dokumentace k domu - str. 337
5.1 Průkaz energetické náročnosti - str. 337
5.2 Stavební dokumentace - str. 338
6. Pojištění domu - str. 339
7. Uzemní řízení a stavební řízení - str. 340
8. Soudní ochrana společných částí domu a ochrana práv vlastníků jednotek - str. 342
8.1 Žaloba na vyklizení společných částí domu - str. 342
8.2 Ochrana před neoprávněnými zásahy do práv vlastníků jednotek (negatorní žaloby) a k uložení opatření k odvrácení újmy - str. 343
8.3 Uplatňování práv z odpovědnosti za vady jednotek a vady společných části - str. 344
8.4 Ochrana před zahrnutím do majetkové podstaty (žaloba vylučovací) - str. 347
8.5 Žaloba na vydání bezdůvodného obohacení - str. 347
8.6 Správní žaloba - str. 348
Část osmá Zrušení společenství a zrušení bytového spoluvlastnictví
- str. 349
I. Zrušení společenství vlastníků jednotek - str. 349
1. Podmínky a důvody pro zrušení společenství - str. 349
1.1 Obligatorní zrušení společenství - str. 350
1.2 Dobrovolné zrušení společenství - str. 351
1.3 Zrušení společenství rozhodnutím soudu - str. 352
2. Důsledky zrušení společenství - str. 353
II. Zrušení bytového spoluvlastnictví - str. 354
1. Způsoby a podmínky pro zrušení společenství - str. 355
2. Zápis zrušení do katastru nemovitostí - str. 357
Seznam použité literatury - str. 359
Věcný rejstřík - str. 361

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1513 - Občanský zákoník 2023

ÚZ č. 1513 - Občanský zákoník 2023

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 dochází k velkým změnám občanského zákoníku – uzavírání smluv, záruka za jakost, práva z vadného plnění, postavení spotřebitele, zneužívající ujednání, odstoupení od smlouvy a další změny (zde); nově jsou zařazena ustanovení ohledně poskytování digitálního obsahu. Do ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Občanský zákoník, Svazek II (§ 655 až 975)  - Komentář, 2. vydání

Občanský zákoník, Svazek II (§ 655 až 975) - Komentář, 2. vydání

Michaela Zuklínová, David Elischer, Hana Nová, Dita Frintová, Ondřej Frinta a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází po pěti letech ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která ...

Cena: 1 995 KčKOUPIT

Občanské právo hmotné 4

Občanské právo hmotné 4

Jan Dvořák, Jiří Švestka, Michaela Zuklínová a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Čtvrtý svazek základní vysokoškolské učebnice obsahuje výklad dědického práva podle hlavy III části třetí občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Kniha navazuje na první tři svazky, které čtenáře provedly obecnou a rodinnou částí a obecným výkladem k věcným právům. Dědické právo po ...

Cena: 365 KčKOUPIT

Dědické právo v praxi. 2.vydání

Dědické právo v praxi. 2.vydání

Jiří Svoboda, Ondřej Klička - C. H. Beck

Publikace Dědické právo v praxi, která vychází v novém aktualizovaném a rozšířeném vydání, nabízí opět ucelený přehled všech institutů tohoto odvětví soukromého práva. Autoři se v maximální míře snažili sumarizovat aktuální názory právní doktríny a především zohlednit všechna ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Základy závazkového práva, 2. díl, 2. vydání

Základy závazkového práva, 2. díl, 2. vydání

Tomáš Tintěra, Pavel Petr a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhý díl učebnice základů závazkového práva přehledně a srozumitelně představuje stěžejní oblasti zvláštní části závazkového práva po rekodifikaci ve vzájemných souvislostech. Ve druhém vydání byly do učebnice zapracovány změny právní úpravy i nejnovější judikatura. Autoři ...

Cena: 490 KčKOUPIT

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 došlo k zásadním a rozsáhlým změnám zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (227 změn a doplnění). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o státním zastupitelství po ...

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ...

Cena: 115 KčKOUPIT

Právní postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti

Právní postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti

Silvie Štaňko - C. H. Beck

Publikace se zabývá problematikou právního postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti v situaci, kdy do jeho působnosti zasahuje vliv řídící osoby koncernu. Pozornost je věnována zejména ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 2. vydání

Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 2. vydání

Roman Fiala, Ljubomír Drápal a kolektiv - C. H. Beck

Velký komentář k občanskému zákoníku – Dědické právo – vychází již ve 2. vydání. Renomovaní autoři, stejní jako v 1. vydání, pečlivě doplnili komentář o nové poznatky z praxe, rozšířili výrazně judikaturu i ...

Cena: 2 510 KčKOUPIT

Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

Eva Fialová, Ján Matejka, Veronika Příbaň Žolnerčíková, Alžběta Solarczyk Krausová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Provoz autonomních vozidel, která budou jednou nepochybně jezdit na našich silnicích, vyvolává řadu právních otázek. Jednou z těch nejpalčivějších je problematika odpovědnosti za škodu. V současnosti je převážná většina nehod způsobena chybou člověka, u autonomních vozidel bude ...

Cena: 380 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.