Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Společenství vlastníků jednotek - praktická příručka

Společenství vlastníků jednotek - praktická příručka

Publikace Společenství vlastníků jednotek. Praktická příručka aktuálně reaguje na změny, jež přinesla do úpravy bytového spoluvlastnictví novela občanského zákoníku č. 163/2020 Sb., účinná od 1. 7. 2020.

Jde o praktického průvodce pro každého, kdo se potýká s nástrahami bytového spoluvlastnictví. Stane se jistě užitečnou pomůckou pro majitele bytových či nebytových jednotek v domě, kteří hledají odpovědi na otázky, jak mohou vykonávat svá práva, účastnit se shromáždění vlastníků a hlasovat na něm, co mohou požadovat od statutárního orgánu společenství, co spadá do správy domu a pozemku, jaké mají povinnosti atd. Dále bude vítaným pomocníkem pro ty, kdo jsou v postavení předsedy společenství vlastníků jednotek, členů výboru nebo kontrolního orgánu společenství vlastníků jednotek, neboť výkon funkce statutárního orgánu v SVJ je spjat s vyššími nároky, než tomu bylo před přijetím občanského zákoníku.

Výklad je doplněn o aktuální a nejnovější judikaturu. Pro zvýšení komfortu praktického využití kniha obsahuje i vzorové textace nebo tabulky se shrnutím doporučeného postupu.

autor: Václav Filip; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 11. 9. 2020, 388 stran
ISBN: 978-80-7598-863-8

Cena: 715 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorovi - str. XV
Seznam použitých zkratek - str. XVI
Úvod XIX
Část první Dům a jeho rozdělení - str. 1
I. Jednotka - str. 1
1. Právní povaha jednotky - str. 1
1.1 Sepětí jednotky a bytového spoluvlastnictví - str. 1
1.2 Právní povaha dle zákona o vlastnictví bytů - str. 1
1.3 Právní povaha dle občanského zákoníku - str. 2
1.4 Jednotka jako prostorově oddělená část - str. 3
1.5 Kategorizace jednotek - str. 4
1.6 Evidence jednotek - str. 7
1.7 Označování jednotek - str. 7
2. Vznik jednotky - str. 8
2.1 Výstavba nového domu na základě smlouvy o výstavbě - str. 10
2.2 Rozdělení domu na jednotky na základě prohlášení vlastníka - str. 11
2.3 Přeměna domu na jednotky v bytovém spoluvlastnictví na základě dohody - str. 11
2.4 Rozhodnutí soudu - str. 12
II. Společné části domu a pozemku - str. 15
1. Definice společných částí a jejich právní povaha - str. 15
2. Jednotlivé prvky společných částí - str. 17
2.1 Společné části nemovitosti - str. 17
2.2 Společné části domu - str. 17
3. Vymezení společných částí domu - str. 20
3.1 Absolutní společné části domu - str. 22
3.2 Relativní společné části domu alias společné části pro výlučné užívání - str. 23
4. Podíly na společných částech - str. 26
5. Změna určení podílů dohodou vlastníků - str. 27
6. Změna určení podílů rozhodnutím soudu - str. 28
7. Pozemek jako společná část - str. 30
8. Pozemek netvořící společnou část - str. 32
III. Smlouva o výstavbě - str. 33
1. Právní povaha a účel - str. 33
1.1 Výstavba nové jednotky nebo změna stávající jednotky
v domě rozděleném na jednotky - str. 35
1.2 Výstavba jednotky v domě s nevymezenými jednotkami - str. 36
2. Náležitosti smlouvy o výstavbě - str. 36
2.1 Údaje stanovené pro prohlášení vlastníka - str. 37
2.2 Ujednání o způsobu úhrady nákladů výstavby - str. 38
2.3 Velikost spoluvlastnických podílů - str. 38
2.4 Pravidla pro správu domu a pozemku a pro užívání společných částí - str. 38
2.5 Úprava ostatních práv a povinností stavebníků - str. 39
2.6 Ujednání o změnách a odchylkách - str. 40
2.7 Forma smlouvy - str. 40
3. Uzavření smlouvy o výstavbě - str. 41
4. Zápis do katastru nemovitostí - str. 41
IV. Prohlášení vlastníka - str. 42
1. Právní povaha a účel - str. 42
2. Náležitosti prohlášení vlastníka - str. 43
2.1 Údaje o pozemku, domu, obci a katastrálním území - str. 44
2.2 Údaje o jednotce a společných částech - str. 44
2.3 Věcná a jiná práva a závady přecházející se vznikem vlastnického práva k jednotce na všechny vlastníky jednotek nebo na některé z nich - str. 46
2.4 Půdorysy všech podlaží určující polohu bytů a společných částí domu spolu s údaji o podlahových plochách bytů - str. 47
3. Změna prohlášení vlastníka - str. 48
3.1 Druhy změn - str. 48
3.2 Změna projevem vůle vlastníků jednotek - str. 51
3.3 Změna prohlášení vlastníka v důsledku jiné právní skutečnosti - str. 53
4. Odstraňování vad prohlášení vlastníka - str. 54
4.1 Druhy vad - str. 55
4.2 Předepsaná pravidla pro odstraňování vad - str. 56
4.3 Odstranění vad původcem prohlášení - str. 56
4.4 Odstranění vad vlastníky jednotek - str. 56
4.5 Odstranění vad rozhodnutím soudu - str. 57
5. Neplatnost prohlášení vlastníka - str. 57
V. Dohoda spoluvlastníků - str. 60
VI. Dohoda mezi manžely - str. 61
Část druhá Založení a vznik společenství vlastníků jednotek - str. 63
I. Obecně - str. 63
1. Právnická osoba a její charakteristické znaky - str. 63
2. Nabývání majetku a nakládání s ním - str. 65
2.1 Nabývání movitých věcí - str. 65
2.2 Nabývání nemovitých věcí - str. 66
3. Doručování - str. 66
4. Právní povaha SVJ před 1. lednem 2014 a po něm - str. 67
5. Ustavení společenství jako právnické osoby - str. 68
5.1 Povinné založení společenství - str. 69
5.2 Dobrovolné založení společenství - str. 70
II. Založení společenství vlastníků jednotek - str. 70
1. Způsoby založení - str. 71
2. Stanovy - str. 72
2.1 Obsahové náležitosti stanov - str. 73
2.2 Forma stanov - str. 77
2.3 Změna stanov - str. 78
2.4 Přizpůsobení stanov podle předchozí právní úpravy - str. 79
III. Vznik společenství vlastníků jednotek - str. 81
1. Zápis společenství do rejstříku společenství vlastníků jednotek - str. 81
1.1 Účastníci rejstříkového řízení - str. 81
1.2 Návrh na zápis do rejstříku - str. 82
1.3 Údaje zapisované do rejstříku - str. 83
1.4 Listiny přikládané k návrhu na zápis - str. 86
2. Důsledky vzniku společenství vlastníků jednotek - str. 92
Část třetí Člen společenství – vlastník jednotky - str. 95
I. Členství ve společenství vlastníků jednotek - str. 95
1. Význam členství - str. 95
2. Kdo může být členem - str. 96
2.1 Vlastník jednotky - str. 96
2.2 Spoluvlastníci jednotky - str. 96
2.3 Manželé – jednotka ve společném jmění manželů - str. 98
2.4 Vlastník jednotky v insolvenci – jednotka v majetkové podstatě - str. 99
II. Práva a povinnosti vlastníka - str. 99
1. Práva vlastníka jednotky - str. 100
1.1 Právo svobodného užívání jednotky - str. 100
1.2 Právo účastnit se na správě domu a pozemku - str. 103
1.3 Právo účastnit se zasedání shromáždění, hlasovat - str. 104
1.4 Informační práva vlastníka jednotky - str. 105
2. Povinnosti vlastníka jednotky - str. 109
2.1 Povinnost spravovat byt - str. 109
2.2 Povinnost řídit se pravidly pro správu domu a pozemku a užívání společných částí - str. 110
2.3 Platební povinnosti vlastníka – povinnost přispívat na správu domu a pozemku a úhrada cen služeb - str. 112
2.4 Povinnost vlastníka umožnit přístup do bytu při stavebních úpravách bytu - str. 113
2.5 Oznamovací povinnosti vlastníka - str. 115
3. Ručení za dluhy společenství vlastníků jednotek - str. 118
III. Změna vlastníka jednotky - str. 119
1. Převod vlastnictví k jednotce - str. 119
2. Převod jednotek z bytových družstev - str. 121
3. Dědění jednotky - str. 122
4. Přechod vlastnictví k jednotce - str. 122
5. Důsledky změny vlastnictví k jednotce - str. 123
5.1 Zánik členství v SVJ - str. 123
5.2 Zánik funkce v orgánech SVJ - str. 123
5.3 Přechod pohledávek a dluhů při převodu jednotky na nového vlastníka - str. 124
5.4 Předkupní právo nájemce - str. 128
5.5 Zvláštní právo člena nebo společníka právnické osoby na převod jednotky - str. 133
6. Registrace změny vlastníka jednotky – seznam vlastníků - str. 133
IV. Zánik členství - str. 137
1. Převod vlastnictví jednotky - str. 138
2. Smrt člena společenství – fyzické osoby - str. 138
3. Zánik člena společenství – právnické osoby bez právního nástupnictví - str. 139
4. Zánik jednotky - str. 139
5. Zánik vlastnického práva ke všem jednotkám v domě - str. 139
Část čtvrtá Shromáždění - str. 141
I. Rozhodování vlastníků jednotek na shromáždění - str. 141
1. Význam shromáždění - str. 141
2. Působnost shromáždění - str. 142
2.1 Zákonný rozsah působnosti - str. 142
2.2 Určení rozsahu působnosti ve stanovách - str. 151
3. Příprava shromáždění - str. 152
3.1 Oprávnění svolat shromáždění - str. 152
3.2 Důvod svolání shromáždění - str. 154
3.3 Adresáti svolání - str. 156
3.4 Pozvánka - str. 156
4. Průběh shromáždění a přijímání rozhodnutí - str. 161
4.1 Způsoby účasti a hlasování na shromáždění - str. 161
4.2 Registrace vlastníků před zahájením zasedání - str. 167
4.3 Zahájení a řízení shromáždění - str. 170
4.4 Postup při přijímání rozhodnutí - str. 174
4.5 Hlasovací právo - str. 175
4.6 Zákaz hlasování - str. 176
4.7 Přijetí rozhodnutí - str. 177
4.8 Zjištění výsledků a protokolace - str. 180
II. Rozhodování vlastníků mimo zasedání (per rollam) - str. 184
1. Rozhodování per rollam ze zákona - str. 184
2. Rozhodování per rollam upravené ve stanovách - str. 186
3. Procedura rozhodování per rollam - str. 187
III. Soudní ochrana vlastníků jednotek ve společenství - str. 192
1. Platné versus zdánlivé usnesení shromáždění - str. 192
1.1 Zásada platnosti usnesení shromáždění - str. 92
1.2 Zdánlivá rozhodnutí shromáždění - str. 193
1.3 Dovolávání se zdánlivosti usnesení - str. 194
2. Soudní přezkum platnosti usnesení shromáždění - str. 194
2.1 Osoby oprávněné k podání návrhu (osobní omezení) - str. 196
2.2 Lhůta pro podání návrhu (časové omezení) - str. 198
2.3 Důležitý důvod (věcné omezení) - str. 198
2.4 Důvody pro vyslovení neplatnosti - str. 200
2.5 Dočasný zákaz jednat podle napadaného rozhodnutí - str. 201
3. Nahrazení nepřijatého rozhodnutí shromáždění soudním rozhodnutím - str. 202
3.1 Osoby oprávněné k podání návrhu - str. 202
3.2 Důležitý důvod - str. 202
3.3 Záležitost předložená na shromáždění - str. 203
3.4 Lhůta pro podání návrhu - str. 203
4. Změna rozhodnutí shromáždění (soudní úprava poměrů vlastníků jednotek) - str. 204
5. Řízení před soudem - str. 205
Část pátá Výbor/předseda společenství vlastníků - str. 207
I. Statutární orgán - str. 207
1. Výbor - str. 207
1.1 Rozhodování ve sboru - str. 208
1.2 Rozdělení působnosti mezi jednotlivé členy výboru - str. 210
1.3 Předseda výboru - str. 212
2. Předseda společenství vlastníků jednotek - str. 213
II. Vznik funkce člena statutárního orgánu - str. 214
1. Předpoklady pro výkon funkce - str. 214
1.1 Jednotlivé zákonné předpoklady - str. 215
1.2 Důsledky nesplnění zákonných předpokladů pro výkon funkce 219
2. Způsoby ustanovení do funkce - str. 219
2.1 Určení prvních členů statutárního orgánu ve stanovách - str. 220
2.2 Volba shromážděním - str. 220
2.3 Kooptace - str. 223
3. Funkční období členů statutárního orgánu - str. 225
4. Zápis funkce člena statutárního orgánu do rejstříku společenství
vlastníků jednotek - str. 226
4.1 Zapisované údaje - str. 226
4.2 Postup při provádění zápisu - str. 227
III. Právní vztah mezi společenstvím a statutárním orgánem - str. 227
1. Povaha právního vztahu - str. 227
2. Smlouva o výkonu funkce - str. 228
2.1 Forma smlouvy - str. 228
2.2 Obsah smlouvy - str. 229
2.3 Kontraktační proces - str. 231
3. Odměňování - str. 232
4. Zástupčí oprávnění statutárního orgánu - str. 233
4.1 Způsob jednání za společenství - str. 233
4.2 Omezení zástupčího oprávnění - str. 237
4.3 Zastoupení jinými osobami - str. 238
4.4 Jiné osoby v postavení statutárního orgánu - str. 240
IV. Povinnosti člena statutárního orgánu a jeho odpovědnost za výkon funkce - str. 241
1. Povinnosti člena výboru / předsedy společenství při výkonu funkce - str. 241
1.1 Výkon funkce s péčí řádného hospodáře - str. 241
1.2 Dílčí povinnosti statutárního orgánu - str. 245
2. Odpovědnost statutárního orgánu - str. 248
2.1 Porušení péče řádného hospodáře - str. 248
2.2 Odpovědnost za vznik újmy a povinnost k její náhradě v důsledku porušení péče řádného hospodáře - str. 249
2.3 Ručení za dluhy společenství do výše újmy způsobené společenství - str. 251
2.4 Trestněprávní odpovědnost - str. 252
V. Zánik funkce člena statutárního orgánu - str. 254
1. Způsoby zániku funkce - str. 254
1.1 Smrt fyzické osoby nebo zánik právnické osoby bez právního nástupce - str. 254
1.2 Odstoupení z funkce v255
1.3 Odvolání z funkce - str. 257
1.4 Uplynutí funkčního období - str. 258
1.5 Ztráta zákonných předpokladů pro výkon funkce - str. 259
2. Zápis zániku funkce do rejstříku společenství vlastníků - str. 260
3. Obsazení uvolněného statutárního orgánu - str. 260
3.1 Jmenování nového člena statutárního orgánu soudem - str. 261
3.2 Jmenování opatrovníka SVJ - str. 263
Obsah
XII
Část šestá Revizor nebo jiný kontrolní orgán - str. 267
I. Postavení kontrolního orgánu - str. 267
II. Působnost kontrolního orgánu - str. 268
1. Kontrolní (dohlížecí) působnost - str. 269
2. Činnosti kontrolního orgánu ve vztahu ke shromáždění - str. 272
3. Vymezení působnosti ve stanovách - str. 274
III. Rozhodování kontrolního orgánu - str. 275
1. Kontrolní komise - str. 275
2. Revizor - str. 275
3. Rozhodování kontrolní komise ve sboru - str. 275
IV. Vznik a zánik funkce člena kontrolního orgánu - str. 278
1. Složení a počet členů - str. 278
2. Předpoklady pro výkon funkce - str. 279
3. Způsoby ustanovení do funkce - str. 279
4. Zánik funkce člena kontrolního orgánu - str. 282
5. Zápis zániku funkce člena kontrolního orgánu do rejstříku společenství vlastníků jednotek - str. 283
Část sedmá Pravidelná správa domu - str. 285
I. Správa domu a pozemku - str. 285
1. Význam správy domu a pozemku - str. 285
2. Druhy výkonu správy domu a pozemku - str. 285
2.1 Správa domu společenstvím vlastníků jednotek - str. 286
2.2 Správa domu správcem - str. 287
2.3 Správa domu bytovým družstvem - str. 288
3. Definice správy domu a pozemku - str. 289
3.1 Péče o dům a pozemek jako funkční celek - str. 289
3.2 Správa společných částí - str. 289
3.3 Kolektivní charakter správy - str. 290
4. Kategorizace činností podle nařízení vlády - str. 291
4.1 Provozní a technické činnosti - str. 291
4.2 Správní činnosti - str. 292
4.3 Správa jednotek v případě ohrožení domu - str. 292
4.4 Sjednávání smluv - str. 293
II. Provozní a technické činnosti - str. 297
1. Provoz, údržba a opravy společných částí domu - str. 297
2. Zajišťování revizí technických prvků a zařízení v domě - str. 300
2.1 Kontrola kotlů, rozvodů energie, klimatizačních systémů - str. 300
2.2 Kontrola komínů a spalinových cest - str. 301
2.3 Kontrola výtahů - str. 302
2.4 Zajišťování a kontrola požární bezpečnosti - str. 302
3. Údržba pozemku a přístupových cest - str. 306
III. Financování správy domu a odebíraných služeb - str. 307
1. Příspěvky na správu domu a pozemku / na správní činnosti - str. 307
1.1 Příspěvek na správu domu a pozemku - str. 307
1.2 Příspěvek na správní činnost - str. 308
1.3 Stanovení výše příspěvků - str. 308
1.4 Placení příspěvků - str. 309
1.5 Sankce za neplacení - str. 310
2. Úhrada nákladů vynaložených na dodávku služeb - str. 310
2.1 Rozsah služeb a výše záloh - str. 311
2.2 Určení výše záloh - str. 311
2.3 Placení záloh - str. 313
3. Vyúčtování služeb - str. 314
3.1 Povinnost provést vyúčtování - str. 314
3.2 Lhůta pro vyúčtování služeb - str. 315
3.3 Náležitosti vyúčtování - str. 315
3.4 Splatnost přeplatků a nedoplatků z vyúčtování - str. 316
3.5 Důsledky nesprávného vyúčtování - str. 316
3.6 Nahlížení do podkladů k vyúčtování a námitky proti vyúčtování - str. 317
3.7 Sankce - str. 318
4. Spory o zaplacení příspěvků a úhrad služeb - str. 319
4.1 Žaloba o předložení dokladů, na základě nichž byly vyúčtovány služby - str. 319
4.2 Žaloba o zaplacení příspěvku / úhradu nedoplatku služeb - str. 321
IV. Správní a administrativní činnosti - str. 323
1. Vedení seznamu členů - str. 323
2. Zajišťování dodávek služeb a energií do domu - str. 324
2.1 Dodávka vody a odpadní vody - str. 324
2.2 Svoz komunálního odpadu - str. 324
2.3 Tepelná energie - str. 324
3. Vedení účetnictví - str. 325
3.1 Povinnost vedení účetnictví - str. 326
3.2 Odpovědnostní důsledky - str. 327
3.3 Vyhotovení účetní závěrky - str. 329
3.4 Obsah účetní závěrky - str. 329
3.5 Schválení účetní závěrky - str. 330
3.6 Uložení účetní závěrky do sbírky listin - str. 331
3.7 Archivace účetnictví - str. 333
4. Daně - str. 334
4.1 Daň z příjmu - str. 334
4.2 Daň z přidané hodnoty - str. 337
5. Dokumentace k domu - str. 337
5.1 Průkaz energetické náročnosti - str. 337
5.2 Stavební dokumentace - str. 338
6. Pojištění domu - str. 339
7. Uzemní řízení a stavební řízení - str. 340
8. Soudní ochrana společných částí domu a ochrana práv vlastníků jednotek - str. 342
8.1 Žaloba na vyklizení společných částí domu - str. 342
8.2 Ochrana před neoprávněnými zásahy do práv vlastníků jednotek (negatorní žaloby) a k uložení opatření k odvrácení újmy - str. 343
8.3 Uplatňování práv z odpovědnosti za vady jednotek a vady společných části - str. 344
8.4 Ochrana před zahrnutím do majetkové podstaty (žaloba vylučovací) - str. 347
8.5 Žaloba na vydání bezdůvodného obohacení - str. 347
8.6 Správní žaloba - str. 348
Část osmá Zrušení společenství a zrušení bytového spoluvlastnictví
- str. 349
I. Zrušení společenství vlastníků jednotek - str. 349
1. Podmínky a důvody pro zrušení společenství - str. 349
1.1 Obligatorní zrušení společenství - str. 350
1.2 Dobrovolné zrušení společenství - str. 351
1.3 Zrušení společenství rozhodnutím soudu - str. 352
2. Důsledky zrušení společenství - str. 353
II. Zrušení bytového spoluvlastnictví - str. 354
1. Způsoby a podmínky pro zrušení společenství - str. 355
2. Zápis zrušení do katastru nemovitostí - str. 357
Seznam použité literatury - str. 359
Věcný rejstřík - str. 361

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od července 2021 došlo k další větší novele občanského zákoníku, která řeší vznik, trvání a zánik dětských dluhů tak, aby děti nevstupovaly do života s dluhy – vedle posílení ochrany dětí se rovněž posiluje role jejich zákonných zástupců. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. Pro ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Šíření pravdivých údajů o podnikateli jako nekalá soutěž a/nebo narušení jeho dobré pověsti

Šíření pravdivých údajů o podnikateli jako nekalá soutěž a/nebo narušení jeho dobré pověsti

Dana Ondrejová, Kamila Římanová, Tomáš Zvoníček - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se věnuje otázce šíření pravdivých informací, jež může být za určitých okolností protiprávní. Rozebírá podmínky, za nichž může být takové jednání považováno za nekalou soutěž a/nebo neoprávněný zásah ...

Cena: 484 KčKOUPIT

Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář (2 svazky). 2. vydání

Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář (2 svazky). 2. vydání

Petr Lavický a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání komentáře k obecné části občanského zákoníku reaguje na vývoj názorů, k němuž došlo v době od jeho prvního vydání. Občanský zákoník má za sebou již více než šest let účinnosti, během nichž se ...

Cena: 3 790 KčKOUPIT

ÚZ č. 1460 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

ÚZ č. 1460 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vláda a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, zákon o vyvlastnění, zákon o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím osobám

Deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím osobám

Jan Flídr - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie pojednává o odpovědnosti člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím – vně korporace stojícím – osobám podle obecných ustanovení o závazcích z deliktů. Obchodní korporace odpovídá ...

Cena: 660 KčKOUPIT

Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy, 2. vydání

Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy, 2. vydání

Ondřej Horák a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání učebnice se zaměřuje na čtyři tradiční soukromoprávní zásady a jim odpovídající instituty: z věcného práva na zásadu akcesní-superficiální a translační, z dědického práva na zásadu pořizovací ...

Cena: 290 KčKOUPIT

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a zákona o státním zastupitelství po menších novelách k 1. 1. 2022. Vedle těchto zákonů jsou zde také příslušné ...

Cena: 111 KčKOUPIT

Meritum - Obchodní závazky

Meritum - Obchodní závazky

Petr Liška, Karel Marek, Martin Janků, Karel Dřevínek, Štefan Elek, Daniel Patěk - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Meritum Obchodní závazky reaguje na nové uspořádání úpravy závazků po rekodifikaci soukromého práva, která právní úpravu závazkového práva sjednotila v občanském zákoníku, a soustředí se především na zvláštnosti vztahů, kterých se účastní podnikatelé. V rámci oblíbené ...

Cena: 1 300 KčKOUPIT

Péče o jmění nezletilého dítěte

Péče o jmění nezletilého dítěte

Jindřich Psutka - C. H. Beck

Majetkovým poměrům nezletilých dětí se stále častěji dostává pozornosti odborné literatury i právní praxe. Tento zájem je odůvodněn jednak poměrně výraznými změnami, které tato právní úprava doznala, ale též postupně se měnícími ekonomickými poměry ve společnosti, jež se promítají i ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Objektivní odpovědnost v českém deliktním právu

Objektivní odpovědnost v českém deliktním právu

Vojtěch Lovětínský - C. H. Beck

Tématem publikace je objektivní odpovědnost, na základě které je odpovědné osobě bez ohledu na její zavinění ukládána povinnost nahradit škodu za určité rizikové věci nebo činnosti. Kniha je rozdělena do dvou základních částí. Předmětem obecné části je analýza pojmu a ideálního ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.