Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Spisová služba, 2. aktualizované vydání

Spisová služba, 2. aktualizované vydání

Publikace mapuje celkový vývoj spisové služby v České republice, přičemž detailně popisuje období od roku 2004 do současnosti. V úvodní části jsou diskutovány právní předpisy, které se oblasti spisové služby přímo týkají anebo s ní úzce souvisí. Stranou nezůstává ani zasazení do kontextu vývoje evropské legislativy, což se týká zejména nařízení eIDAS a GDPR.

Stěžejní náplní publikace je podrobný rozbor všech etap výkonu spisové služby od příjmu dokumentů, přes jejich evidenci, rozdělování, oběh a vyřizování dokumentů, vyhotovování dokumentů, jejich podepisování a odesílání, až po vyřazování ve skartačním řízení nebo mimo skartační řízení. Popsáno je též elektronické skartační řízení a návaznosti na národní digitální archiv. Stranou pozornosti nezůstaly ani nezbytné kontrolní mechanismy.

V publikaci jsou diskutovány různé aspekty ukládání dokumentů, a to jak analogových, tak digitálních. Samostatně je probrána problematika tvorby spisového řádu a realizace klasické i digitální spisovny. Zmíněny jsou také vybrané typy dokumentů, včetně dotčených právních předpisů. V závěru publikace je představen systém archivů České republiky a problematika přístupu k archiváliím, tedy dokumentům vybraným k trvalému uložení.

Publikace zohledňuje stav právních předpisů účinný k 1. srpnu 2017 včetně poslední verze národního standardu pro elektronický systém spisové služby, kterou Ministerstvo vnitra publikovalo 4. července 2017.

autor: Miroslav Kunt, Tomáš Lechner vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 1. 10. 2017, 384 stran
ISBN: 978-80-7502-233-2

Cena: 560 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

OBSAH
SEZNAM ZKRATEK
- str. 10
ÚVOD - str. 13
1. STRUČNÁ HISTORIE SPISOVÉ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE - str. 15
2. LEGISLATIVNÍ ZÁKLAD SPISOVÉ SLUŽBY - str. 23
2.1 Zákon o archivnictví a spisové službě  - str. 26
2.1.1 Přehled novelizací zákona o archivnictví
a spisové službě - str. 27
2.1.2 Povinnosti vykonávat spisovou službu podle zákona - str. 39
2.2 Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby - str. 45
2.3 Národní standard - str. 47
2.4 Další právní předpisy - str. 53
2.4.1 Způsoby podání - str. 54
2.4.2 Způsoby doručování - str. 57
2.4.3 Elektronický podpis - str. 60
2.5 Důležité pojmy - str. 65
2.5.1 Informace - str. 66
2.5.2 Záznam - str. 70
2.5.3 Koncept - str. 72
2.5.4 Dokument - str. 73
2.5.5 Písemnost - str. 76
2.5.6 Spis - str. 80
2.5.7 Původce - str. 83
3. VÝKON SPISOVÉ SLUŽBY - str. 87
3.1 Příjem - str. 87
3.1.1 Fyzický příjem podání - str. 89
3.1.2 Příjem podání pomocí elektronické komunikace - str. 91
3.1.3 Příjem podání hlasovou komunikací anebo ústně - str. 100
3.1.4 Zveřejnění informací o podatelně - str. 101
3.1.5 Vstupní převody dokumentů - str. 105
3.1.6 Třídění přijatých dokumentů - str. 109
3.2 Evidence - str. 111
3.2.1 Označení a zaevidování přijatého dokumentu - str. 112
3.2.2 Označení a zaevidování dokumentu vytvořeného činností původce - str. 115
3.2.3 Podací deník - str. 117
3.2.4 Evidence dokumentů podle NS ESSS - str. 118
3.2.5 Samostatná evidence dokumentů - str. 121
3.2.6 Problematika jednoznačného identifikátoru - str. 123
3.2.7 Číslo jednací a evidenční číslo dokumentu ze samostatné evidence dokumentů - str. 126
3.2.8 Spisová značka - str. 128
3.2.9 Spisový a skartační plán - str. 129
3.2.9.1 Význam a tvorba spisových znaků - str. 131
3.2.9.2 Skartační režim - str. 132
3.2.10 Označování dokumentů a spisů spisovým znakem - str. 135
3.2.11 Další evidenční pomůcky - str. 137
3.3 Rozdělování dokumentů - str. 139
3.4 Oběh dokumentů a spisů - str. 140
3.4.1 Oběh digitálních a analogových dokumentů - str. 140
3.4.2 Transakční protokol - str. 141
3.4.3 Znázornění dokumentu - str. 145
3.5 Vyřizování dokumentů, tvorba spisu - str. 146
3.5.1 Příprava na vyřízení – získání informací - str. 147
3.5.2 Spisy - str. 148
3.5.2.1 Tvorba spisu spojováním dokumentů - str. 149
3.5.2.2 Tvorba spisu prostřednictvím sběrného archu - str. 150
3.5.2.3 Spojení vyřizovaného dokumentu s dokumentem vyřizujícím - str. 151
3.5.2.4 Práce se spisem při vyřizování - str. 151
3.5.2.5 Typové spisy - str. 154
3.5.3 Vyřízení dokumentu, spisu a typového spisu - str. 158
3.6 Vyhotovování - str. 161
3.6.1 Koncepty - str. 164
3.6.2 Pojmy prvopis, druhopis, stejnopis a ztvárnění dokumentu  - str. 165
3.6.3 Výstupní formáty dokumentů v digitální podobě - str. 166
3.6.4 Redakce - str. 168
3.7 Podepisování - str. 169
3.7.1 Evidence úředních razítek a evidence certifikátů - str. 171
3.8 Odesílání  - str. 173
3.8.1 Příprava zásilek - str. 173
3.8.2 Odesílání analogových dokumentů - str. 176
3.8.3 Osobní předání odesílaného dokumentu - str.  179
3.8.4 Odesílání datových zpráv z elektronické adresy podatelny - str. 179
3.8.5 Odesílání prostřednictvím datové schránky - str. 180
3.8.6 Dodejka - str. 183
3.8.7 Doložka nabytí právní moci  - str. 185
3.9 Ukládání dokumentů a spisů - str. 187
3.9.1 Příprava dokumentů a spisů k uložení - str. 188
3.9.2 Ukládání spisů a dokumentů ve spisovně - str. 189
3.9.3 Správa ve spisovnách uložených dokumentů - str. 191
3.9.4 Spisovny pro analogové dokumenty - str. 193
3.9.5 Správní archivy - str. 195
3.9.6 Ukládání utajovaných informací - str. 196
3.9.7 Zánik původce a spisová rozluka - str. 198
3.9.8 Uložení dokumentů jako služba: komerční spisovny - str. 200
3.10 Výběr archiválií  - str. 201
3.10.1 Výběr archiválií ve skartačním řízení - str. 202
3.10.2 Výběr archiválií mimo skartační řízení - str. 208
3.10.3 Předání dokumentů vybraných za archiválie určenému archivu - str. 210
3.10.4 Předání dokumentů v digitální podobě a metadat z ERMS - str. 212
3.10.5 Utajované informace a jiné chráněné zájmy - str. 214
3.10.6 Obecné postupy uplatňované archivem při výběru archiválií  - str. 216
3.11 Kontrola a dohled ve spisové službě - str. 221
4. PŘÍSTUPY K ŘEŠENÍ A IMPLEMENTACI SPISOVÉ SLUŽBY - str. 225
4.1 Zavádění spisové služby - str. 225
4.1.1 Strategie, návrh a zavedení spisové služby v organizaci metodou DIRKS - str. 227
4.1.2 Školení - str.  232
4.1.3 Návrh a zavedení systému spisové služby – shrnutí - str. 233
4.1.4 Speci-ka zavádění ERMS - str. 235
4.1.5 Vazby mezi systémy spravujícími dokumenty - str. 236
4.2 Tvorba spisového řádu - str. 239
4.3 Realizace spisovny aneb stavebně-technické podmínky uložení dokumentů - str. 248
4.4 Úložiště digitálních dokumentů  - str.  253
4.4.1 Krátkodobé uložení digitálních dokumentů - str. 255
4.4.2 Střednědobé uložení digitálních dokumentů - str. 256
4.4.2.1 Základní informace k datovým formátům pro střednědobé uložení - str. 259
4.4.2.2 Datové formáty PDF a PDF/A - str. 262
4.4.2.3 Zabezpečení důvěryhodnosti digitálních dokumentů - str. 264
4.4.2.4 Archivace versus zálohování - str. 267
4.4.3 Dlouhodobé uložení digitálních dokumentů - str. 268
4.4.3.1 Realizace digitálních úložišť - str. 269
4.4.3.2 Model OAIS - str. 272
4.5 Technologická centra - str. 274
4.5.1 Technologická centra obcí s rozšířenou působností - str. 276
4.5.2 Krajské digitální spisovny - str. 277
4.6 Vybrané typy dokumentů - str. 279
4.6.1 Účetní dokumenty - str. 279
4.6.2 Technická (projektová) dokumentace - str. 285
4.6.3 Matriční dokumenty - str. 289
4.6.4 Výstupy z ISVS - str. 290
5. ARCHIVY, ARCHIVÁLIE A ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ Z ARCHIVÁLIÍ - str. 293
5.1 Soustava archivů - str. 294
5.1.2 Digitální archivy, národní digitální archiv  - str. 296
5.2 Využívání archiválií  - str. 300
5.2.1 Studium v badatelně  - str. 303
5.2.2 Orientace v archiváliích  - str. 305
5.2.3 Využívání archiválií podáním písemné žádosti o rešerši, výpis nebo opis archiválií - str.  306
5.2.4 Vystavování archiválií  - str. 307
SHRNUTÍ  - str. 308
SUMMARY - str. 310
PŘÍLOHY - str. 312
Příloha č. 1: Vzor spisového řádu původce  - str. 312
Příloha č. 2: Vzor spisového a skartačního plánu - str. 327
Příloha č. 3: Vzor spisového a skartačního plánu pro obce s rozšířenou působností - str. 335
Příloha č. 4: Vzor průvodního dopisu skartačního návrhu - str. 368
Příloha č. 5: Přehled stupňů projektové dokumentace staveb podle dřívějších právních předpisů - str. 369
SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ - str. 371
REJSTŘÍK - str. 372
POUŽITÉ ZDROJE - str. 376

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1323 - Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení

ÚZ č. 1323 - Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zákon o archivnictví a spisové službě, který byl novelizován v souvislosti s novým zákonem o zpracování osobních údajů. V publikaci dále najdete jedno nařízení vlády a dvě vyhlášky, které podrobněji rozvádějí některá ustanovení zákona, a které byly rovněž změněny. ...

Cena: 59 KčKOUPIT

Spisová služba ve školství

Spisová služba ve školství

Irena Hajzlerová - Nakladatelství PARIS

•Nevíte si rady s administrativou? •Vedete listinou spisovou službu a nevíte, co dělat s digitálními dokumenty? •Dostali jste nové datové schránky a nevíte jak s nimi pracovat? •Nevíte, zda máte skutečně elektronickou spisovou službu nebo jen její část? •Začali jste s ...

Cena: 290 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.