Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Soudní řád správní - Komentář

Soudní řád správní - Komentář

Soudní řád správní (zákon č. 150/2002 Sb.) je základním předpisem pro správní soudnictví a jeho komentář od autorského kolektivu pod vedením prof. Zdeňka Kühna a dr. Tomáše Kocourka je výjimečný nejen svou strukturou, ale především i svým věcným a praktickým obsahem. 

Komentář zohledňuje aktuální judikaturu a podává ji srozumitelnou formou zapracovanou přímo v textu komentáře. Samotná struktura komentáře napovídá, které informace jsou důležité a které by svou povahou mohly být považovány za doplňující.

Nejlépe komplexnost komentáře vystihuje dr. Josef Baxa ve své předmluvě: „Komentář je přehledný, jeho uživatel se může spolehnout, že ve struktuře textu nalezne kromě vlastních bohatých glos autorů i upozornění na související ustanovení zákona, navazující právní předpisy, přehledy odborné literatury a zejména soudní judikaturu.“

Právní stav komentáře je k 31. 5. 2019.

autoři: Zdeněk Kühn, Tomáš Kocourek a kolektiv; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 5. 8. 2019, 1104 stran
ISBN: 978-80-7598-479-1

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam zkratek  - str. IX
Seznam předpisů citovaných v komentáři  - str. XV
Předmluva ke komentáři k soudnímu řádu správnímu - str. XXIII
Úvodní autorské slovo - str. XXVI
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
§ 1–10 Část první Základní ustanovení - str. 1
§ 1–3 Hlava I Obecná ustanovení - str. 1
§ 1 Rozsah úpravy soudního řádu správního  - str. 1
§ 2 Poslání správních soudů - str. 2
§ 3 Soudy rozhodující ve správním soudnictví - str. 16
§ 4–7 Hlava II Pravomoc a příslušnost soudů - str. 17
§ 4 Pravomoc správních soudů; vymezení správního orgánu - str. 17
§ 5 Subsidiarita správního soudnictví - str. 40
§ 6 Soudní výluka - str. 42
§ 7 Příslušnost soudů - str. 43
§ 8–10 Hlava III Vyloučení soudců, přikázání věci jinému soudu, dožádání - str. 56
§ 8 Vyloučení soudců a dalších osob - str. 56
§ 9 Přikázání věci jinému soudu - str. 76
§ 10 Dožádání - str. 81
§ 11–31 Část druhá Organizace - str. 85
§ 11–30 Hlava I Nejvyšší správní soud  - str. 85
§ 11 Zřízení NSS - str. 85
§ 12 Sjednocovací role NSS - str. 87
§ 13 Složení NSS - str. 93
§ 13a zrušen - str. 96
§ 14 Asistent soudce NSS - str. 97
§ 15 Kolegia - str. 101
§ 16 Rozhodování NSS - str. 103
§ 17 Rozšířený senát - str. 108
§ 18 Zásadní usnesení - str. 130
§ 19 Stanoviska - str. 133
§ 20 Plénum NSS  - str. 137
§ 21 Jednací řád NSS - str. 139
§ 22 Sbírka rozhodnutí NSS - str. 140
§ 23 Složení soudcovské rady - str. 146
§ 24 Zasedání soudcovské rady - str. 149
§ 25 Působnost soudcovské rady - str. 150
§ 26 Státní správa NSS obecně  - str. 152
§ 27 Výkon státní správy soudnictví předsedou a místopředsedou NSS - str. 154
§ 27a Ředitel správy NSS - str. 158
§ 28 Výkon státní správy NSS Ministerstvem spravedlnosti - str. 159
§ 29 Výkon státní správy předsedou NSS - str. 160
§ 30 Stížnosti - str. 163
§ 31 Hlava II Krajské soudy - str. 165
§ 31 Rozhodování senátem a samosoudcem - str. 165
§ 32–120 Část třetí Řízení ve správním soudnictví - str. 173
§ 32–64 Hlava I Obecná ustanovení o řízení  - str. 173
§ 32 Zahájení řízení - str. 173
§ 33 Účastníci řízení a jednání za ně - str. 179
§ 34 Osoby zúčastněné na řízení - str. 189
§ 35 Zastoupení  - str. 206
§ 36 Práva a povinnosti účastníků - str. 234
§ 37 Úkony účastníků a osob zúčastněných na řízení - str. 276
§ 38 Předběžné opatření  - str. 291
§ 39 Spojení a vyloučení věcí  - str. 299
§ 40 Lhůty - str. 302
§ 41 Zvláštní ustanovení o běhu některých lhůt - str. 307
§ 42 Doručování - str. 309
§ 43 Předvolání a předvedení - str. 333
§ 44 Pořádková pokuta  - str. 340
§ 45 Nahlížení do spisu - str. 343
§ 46 Odmítnutí návrhu - str. 359
§ 47 Zastavení řízení  - str. 378
§ 48 Přerušení řízení  - str. 389
§ 49 Jednání - str. 399
§ 50 Odročení jednání - str. 412
§ 51 Rozhodování bez nařízení jednání - str. 417
§ 52 Dokazování - str. 422
§ 53 Rozhodnutí - str. 447
§ 54 Rozsudek - str. 448
§ 55 Usnesení  - str. 459
§ 55a Odlišné stanovisko - str. 463
§ 56 Pořadí projednávání a rozhodování věcí - str. 466
§ 57 Druhy nákladů řízení  - str. 470
§ 58 Svědečné, znalečné, tlumočné - str. 475
§ 59 Placení nákladů řízení  - str. 481
§ 60 Náhrada nákladů řízení  - str. 484
§ 61 Výrok o náhradě nákladů řízení  - str. 495
§ 62 Uspokojení navrhovatele - str. 497
§ 63 Výkon rozhodnutí - str. 503
§ 64 Použití občanského soudního řádu - str. 508
§ 65–101f Hlava II Zvláštní ustanovení o řízení - str. 511
§ 65–78 Díl 1 Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu - str. 511
§ 65 Žalobní legitimace - str. 511
§ 66 Zvláštní žalobní legitimace k ochraně veřejného zájmu - str. 530
§ 67 Žaloby ve věcech samosprávy - str. 537
§ 68 Nepřípustnost žaloby - str. 541
§ 69 Účastníci řízení - str. 548
§ 70 Kompetenční výluky - str. 551
§ 71 Náležitosti žaloby - str. 559
§ 72 Lhůta pro podání žaloby  - str. 572
§ 73 Odkladný účinek žaloby - str. 579
§ 74 Projednání žaloby - str. 592
§ 75 Přezkoumání napadeného rozhodnutí - str. 597
§ 76 Rozhodování bez nařízení jednání - str. 613
§ 77 Dokazování - str. 627
§ 78 Rozsudek - str. 639
§ 79–81 Díl 2 Ochrana proti nečinnosti správního orgánu - str. 658
§ 79 Žalobní legitimace a účastníci řízení - str. 658
§ 80 Lhůta pro podání žaloby a její náležitosti  - str. 675
§ 81 Rozsudek  - str. 681
§ 82–87 Díl 3 Řízení o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu - str. 696
§ 82 Žalobní legitimace - str. 696
§ 83 Žalovaný - str. 707
§ 84 Lhůta pro podání žaloby a její náležitosti - str. 713
§ 85 Nepřípustnost žaloby - str. 720
§ 86 zrušen - str. 726
§ 87 Rozsudek - str. 726
§ 88–93 Díl 4 Soudnictví ve věcech volebních a ve věcech místního a krajského referenda - str. 734
§ 88 Ochrana ve věcech seznamů voličů - str. 740
§ 89 Ochrana ve věcech registrace  - str. 751
§ 90 Neplatnost voleb a hlasování  - str. 762
§ 90a zrušen  - str. 782
§ 91 Ochrana ve věcech zániku mandátu - str. 782
§ 91a Ochrana ve věcech místního referenda - str. 791
§ 91b Ochrana ve věcech krajského referenda - str. 805
§ 92 Nepřípustnost návrhu - str. 806
§ 93 Zvláštní ustanovení o řízení - str. 807
§ 94–96 Díl 5 Zvláštní řízení ve věcech politických stran a politických hnutí  - str. 813
§ 94 Návrh - str. 813
§ 95 Příslušnost  - str. 826
§ 96 Rozsudek  - str. 827
§ 97–101 Díl 6 Řízení o kompetenčních žalobách - str. 829
§ 97 Kompetenční spor - str. 829
§ 98 Žalobní legitimace a účastníci řízení - str. 840
§ 99 Nepřípustnost  - str. 846
§ 100 Rozhodnutí  - str. 851
§ 101 Náhrada nákladů řízení - str. 858
§ 101a–101d Díl 7 Řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části  - str. 860
§ 101a Návrhová legitimace - str. 860
§ 101b Procesní úprava - str. 876
§ 101c zrušen - str. 885
§ 101d Rozsudek a jeho účinky - str. 886
§ 101e–101f Díl 8 Řízení o zrušení služebního předpisu - str. 910
§ 101e Návrh na zrušení služebního předpisu - str. 910
§ 101f Rozsudek a jeho účinky - str. 914
§ 102–120 Hlava III Opravné prostředky - str. 917
§ 102–110 Díl 1 Kasační stížnost  - str. 917
§ 102 Přípustnost - str. 917
§ 103 Důvody kasační stížnosti  - str. 924
§ 104 Nepřípustnost - str. 942
§ 104a Nepřijatelnost - str. 956
§ 105 Účastníci řízení o kasační stížnosti a jejich zastoupení  - str.  965
§ 106 Náležitosti, místo a lhůta podání - str.  978
§ 107 Odkladný účinek - str. 994
§ 108 zrušen - str. 1003
§ 109 Řízení před Nejvyšším správním soudem - str. 1003
§ 110 Rozsudek - str. 1012
§ 111–119 Díl 2 Obnova řízení - str. 1028
§ 111 Důvody obnovy - str. 1028
§ 112 Účastníci řízení - str. 1030
§ 113 Příslušnost - str. 1031
§ 114 Přípustnost návrhu - str. 1032
§ 115 Lhůta k podání návrhu - str. 1033
§ 116 Náležitosti návrhu  - str. 1034
§ 117 Odkladný účinek návrhu - str. 1035
§ 118 Řízení o povolení obnovy - str. 1036
§ 119 Řízení obnovené - str. 1037
§ 120 Díl 3 Společné ustanovení - str.  1038
§ 120 Společné ustanovení pro řízení o kasační stížnosti a návrhu na obnovu řízení . - str. 1038
§ 121–124 Část čtvrtá Zvláštní ustanovení k postavení soudců ve správním soudnictví
 - str. 1043
§ 121 Přidělování soudců  - str. 1043
§ 122 Požadavky soudce překládaného k NSS - str. 1045
§ 123 Přeložení soudce bez jeho souhlasu - str. 1047
§ 124 Požadavek souhlasu předsedy NSS s přeložením soudce k tomuto soudu  - str. 1048
§ 125–134 Část pátá Ustanovení přechodní a zmocňovací - str. 1049
§ 125 Přechodné ustanovení k odborné justiční zkoušce  - str. 1049
§ 126 Přechodná ustanovení k přidělení a přeložení soudců - str. 1049
§ 127 Doba do ustavení první soudcovské rady NSS  - str. 1050
§ 128 První shromáždění soudců NSS - str. 1050
§ 129 Přechodná ustanovení k opravným prostředkům proti rozhodnutí správního orgánu  - str. 1050
§ 130 Přechodná ustanovení k ostatním neskončeným věcem - str. 1055
§ 131 Přechodné ustanovení ke kasačním stížnostem - str. 1055
§ 132 Přechodné ustanovení k věcné příslušnosti soudů - str. 1055
§ 133 Přechodné ustanovení k odměně za zastoupení - str. 1056
§ 134 Zmocňovací ustanovení  - str. 1056
§ 135 Část šestá Účinnost - str. 1059
§ 135 Účinnost - str. 1059
Rejstřík - str. 1060
Slovo o autorech - str. 1072

Další nabídka k tématu

Správní soudnictví

Správní soudnictví

Kateřina Frumarová, Tomáš Grygar, Zdeněk Koudelka, Lukáš Potěšil, Olga Pouperová,Radovan Suchánek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je prvním uceleným monografickým zpracováním problematiky správního soudnictví za dobu téměř 20 let účinnosti soudního řádu správního. Čtenáři přináší komplexní výklad pravidel, kterými jsou vedena řízení před správními soudy. Pozornost je přitom věnována nejen jednotlivým ...

Cena: 980 KčKOUPIT

ÚZ č. 1457 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

ÚZ č. 1457 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění správního řádu, soudní řád správní a vyhlášku o rozsahu hotových výdajů a ušlém výdělku; od posledního vydání byl dvakrát změněn správní řád (mj. se stanovuje 30denní lhůta pro vydání závazného stanoviska). Ve druhé kapitole najdete aktuální ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Michal Králík a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Páté vydání oblíbených „soudních vzorů“ navazuje na předchozí vydání z roku 2014 (autorský kolektiv vedla Marta Škárová). Text vzorů byl aktualizován především po obsahové stránce, vzhledem k legislativním změnám, k nimž došlo od roku 2014, ale také po formální stránce – vzory ...

Cena: 1 790 KčKOUPIT

Správní právo procesní, 6. vydání

Správní právo procesní, 6. vydání

Eva Horzinková, Vladimír Novotný - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice vykládá čtivou a přístupnou formou správní právo procesní – obecnou část. Kniha ve svém šestém vydání reaguje na novelizace správního řádu i na novou právní úpravu správního trestání. Zprostředkovává také další vývoj judikatury správních soudů a Ústavního ...

Cena: 520 KčKOUPIT

Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu

Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu

hana Vičarová Hefnerová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Veřejný zájem je jedním z klíčových pojmů správního práva. Obsah tohoto neurčitého právního pojmu se naplňuje v každém konkrétním řízení. Publikace se zaměřuje na ochranu veřejného zájmu ve správním ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Základy správního práva trestního, 7. vydání

Základy správního práva trestního, 7. vydání

Pavel Mates a kolektiv - C. H. Beck

Učebnice Základy správního práva trestního obsahuje jako jediná publikace v této oblasti komplexní přehled správního trestání, a to včetně nástinu historického vývoje a ústavních dimenzí této problematiky a evropského správního práva trestního. Čtenáři se v ní mohou seznámit kromě ...

Cena: 550 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.