Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Soudní řád správní - Komentář

Soudní řád správní - Komentář

Soudní řád správní (zákon č. 150/2002 Sb.) je základním předpisem pro správní soudnictví a jeho komentář od autorského kolektivu pod vedením prof. Zdeňka Kühna a dr. Tomáše Kocourka je výjimečný nejen svou strukturou, ale především i svým věcným a praktickým obsahem. 

Komentář zohledňuje aktuální judikaturu a podává ji srozumitelnou formou zapracovanou přímo v textu komentáře. Samotná struktura komentáře napovídá, které informace jsou důležité a které by svou povahou mohly být považovány za doplňující.

Nejlépe komplexnost komentáře vystihuje dr. Josef Baxa ve své předmluvě: „Komentář je přehledný, jeho uživatel se může spolehnout, že ve struktuře textu nalezne kromě vlastních bohatých glos autorů i upozornění na související ustanovení zákona, navazující právní předpisy, přehledy odborné literatury a zejména soudní judikaturu.“

Právní stav komentáře je k 31. 5. 2019.

autor: Zdeněk Kühn, Tomáš Kocourek a kolektiv vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 5. 8. 2019, 1104 stran
ISBN: 978-80-7598-479-1

Cena: 2 200 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek  - str. IX
Seznam předpisů citovaných v komentáři  - str. XV
Předmluva ke komentáři k soudnímu řádu správnímu - str. XXIII
Úvodní autorské slovo - str. XXVI
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
§ 1–10 Část první Základní ustanovení - str. 1
§ 1–3 Hlava I Obecná ustanovení - str. 1
§ 1 Rozsah úpravy soudního řádu správního  - str. 1
§ 2 Poslání správních soudů - str. 2
§ 3 Soudy rozhodující ve správním soudnictví - str. 16
§ 4–7 Hlava II Pravomoc a příslušnost soudů - str. 17
§ 4 Pravomoc správních soudů; vymezení správního orgánu - str. 17
§ 5 Subsidiarita správního soudnictví - str. 40
§ 6 Soudní výluka - str. 42
§ 7 Příslušnost soudů - str. 43
§ 8–10 Hlava III Vyloučení soudců, přikázání věci jinému soudu, dožádání - str. 56
§ 8 Vyloučení soudců a dalších osob - str. 56
§ 9 Přikázání věci jinému soudu - str. 76
§ 10 Dožádání - str. 81
§ 11–31 Část druhá Organizace - str. 85
§ 11–30 Hlava I Nejvyšší správní soud  - str. 85
§ 11 Zřízení NSS - str. 85
§ 12 Sjednocovací role NSS - str. 87
§ 13 Složení NSS - str. 93
§ 13a zrušen - str. 96
§ 14 Asistent soudce NSS - str. 97
§ 15 Kolegia - str. 101
§ 16 Rozhodování NSS - str. 103
§ 17 Rozšířený senát - str. 108
§ 18 Zásadní usnesení - str. 130
§ 19 Stanoviska - str. 133
§ 20 Plénum NSS  - str. 137
§ 21 Jednací řád NSS - str. 139
§ 22 Sbírka rozhodnutí NSS - str. 140
§ 23 Složení soudcovské rady - str. 146
§ 24 Zasedání soudcovské rady - str. 149
§ 25 Působnost soudcovské rady - str. 150
§ 26 Státní správa NSS obecně  - str. 152
§ 27 Výkon státní správy soudnictví předsedou a místopředsedou NSS - str. 154
§ 27a Ředitel správy NSS - str. 158
§ 28 Výkon státní správy NSS Ministerstvem spravedlnosti - str. 159
§ 29 Výkon státní správy předsedou NSS - str. 160
§ 30 Stížnosti - str. 163
§ 31 Hlava II Krajské soudy - str. 165
§ 31 Rozhodování senátem a samosoudcem - str. 165
§ 32–120 Část třetí Řízení ve správním soudnictví - str. 173
§ 32–64 Hlava I Obecná ustanovení o řízení  - str. 173
§ 32 Zahájení řízení - str. 173
§ 33 Účastníci řízení a jednání za ně - str. 179
§ 34 Osoby zúčastněné na řízení - str. 189
§ 35 Zastoupení  - str. 206
§ 36 Práva a povinnosti účastníků - str. 234
§ 37 Úkony účastníků a osob zúčastněných na řízení - str. 276
§ 38 Předběžné opatření  - str. 291
§ 39 Spojení a vyloučení věcí  - str. 299
§ 40 Lhůty - str. 302
§ 41 Zvláštní ustanovení o běhu některých lhůt - str. 307
§ 42 Doručování - str. 309
§ 43 Předvolání a předvedení - str. 333
§ 44 Pořádková pokuta  - str. 340
§ 45 Nahlížení do spisu - str. 343
§ 46 Odmítnutí návrhu - str. 359
§ 47 Zastavení řízení  - str. 378
§ 48 Přerušení řízení  - str. 389
§ 49 Jednání - str. 399
§ 50 Odročení jednání - str. 412
§ 51 Rozhodování bez nařízení jednání - str. 417
§ 52 Dokazování - str. 422
§ 53 Rozhodnutí - str. 447
§ 54 Rozsudek - str. 448
§ 55 Usnesení  - str. 459
§ 55a Odlišné stanovisko - str. 463
§ 56 Pořadí projednávání a rozhodování věcí - str. 466
§ 57 Druhy nákladů řízení  - str. 470
§ 58 Svědečné, znalečné, tlumočné - str. 475
§ 59 Placení nákladů řízení  - str. 481
§ 60 Náhrada nákladů řízení  - str. 484
§ 61 Výrok o náhradě nákladů řízení  - str. 495
§ 62 Uspokojení navrhovatele - str. 497
§ 63 Výkon rozhodnutí - str. 503
§ 64 Použití občanského soudního řádu - str. 508
§ 65–101f Hlava II Zvláštní ustanovení o řízení - str. 511
§ 65–78 Díl 1 Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu - str. 511
§ 65 Žalobní legitimace - str. 511
§ 66 Zvláštní žalobní legitimace k ochraně veřejného zájmu - str. 530
§ 67 Žaloby ve věcech samosprávy - str. 537
§ 68 Nepřípustnost žaloby - str. 541
§ 69 Účastníci řízení - str. 548
§ 70 Kompetenční výluky - str. 551
§ 71 Náležitosti žaloby - str. 559
§ 72 Lhůta pro podání žaloby  - str. 572
§ 73 Odkladný účinek žaloby - str. 579
§ 74 Projednání žaloby - str. 592
§ 75 Přezkoumání napadeného rozhodnutí - str. 597
§ 76 Rozhodování bez nařízení jednání - str. 613
§ 77 Dokazování - str. 627
§ 78 Rozsudek - str. 639
§ 79–81 Díl 2 Ochrana proti nečinnosti správního orgánu - str. 658
§ 79 Žalobní legitimace a účastníci řízení - str. 658
§ 80 Lhůta pro podání žaloby a její náležitosti  - str. 675
§ 81 Rozsudek  - str. 681
§ 82–87 Díl 3 Řízení o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu - str. 696
§ 82 Žalobní legitimace - str. 696
§ 83 Žalovaný - str. 707
§ 84 Lhůta pro podání žaloby a její náležitosti - str. 713
§ 85 Nepřípustnost žaloby - str. 720
§ 86 zrušen - str. 726
§ 87 Rozsudek - str. 726
§ 88–93 Díl 4 Soudnictví ve věcech volebních a ve věcech místního a krajského referenda - str. 734
§ 88 Ochrana ve věcech seznamů voličů - str. 740
§ 89 Ochrana ve věcech registrace  - str. 751
§ 90 Neplatnost voleb a hlasování  - str. 762
§ 90a zrušen  - str. 782
§ 91 Ochrana ve věcech zániku mandátu - str. 782
§ 91a Ochrana ve věcech místního referenda - str. 791
§ 91b Ochrana ve věcech krajského referenda - str. 805
§ 92 Nepřípustnost návrhu - str. 806
§ 93 Zvláštní ustanovení o řízení - str. 807
§ 94–96 Díl 5 Zvláštní řízení ve věcech politických stran a politických hnutí  - str. 813
§ 94 Návrh - str. 813
§ 95 Příslušnost  - str. 826
§ 96 Rozsudek  - str. 827
§ 97–101 Díl 6 Řízení o kompetenčních žalobách - str. 829
§ 97 Kompetenční spor - str. 829
§ 98 Žalobní legitimace a účastníci řízení - str. 840
§ 99 Nepřípustnost  - str. 846
§ 100 Rozhodnutí  - str. 851
§ 101 Náhrada nákladů řízení - str. 858
§ 101a–101d Díl 7 Řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části  - str. 860
§ 101a Návrhová legitimace - str. 860
§ 101b Procesní úprava - str. 876
§ 101c zrušen - str. 885
§ 101d Rozsudek a jeho účinky - str. 886
§ 101e–101f Díl 8 Řízení o zrušení služebního předpisu - str. 910
§ 101e Návrh na zrušení služebního předpisu - str. 910
§ 101f Rozsudek a jeho účinky - str. 914
§ 102–120 Hlava III Opravné prostředky - str. 917
§ 102–110 Díl 1 Kasační stížnost  - str. 917
§ 102 Přípustnost - str. 917
§ 103 Důvody kasační stížnosti  - str. 924
§ 104 Nepřípustnost - str. 942
§ 104a Nepřijatelnost - str. 956
§ 105 Účastníci řízení o kasační stížnosti a jejich zastoupení  - str.  965
§ 106 Náležitosti, místo a lhůta podání - str.  978
§ 107 Odkladný účinek - str. 994
§ 108 zrušen - str. 1003
§ 109 Řízení před Nejvyšším správním soudem - str. 1003
§ 110 Rozsudek - str. 1012
§ 111–119 Díl 2 Obnova řízení - str. 1028
§ 111 Důvody obnovy - str. 1028
§ 112 Účastníci řízení - str. 1030
§ 113 Příslušnost - str. 1031
§ 114 Přípustnost návrhu - str. 1032
§ 115 Lhůta k podání návrhu - str. 1033
§ 116 Náležitosti návrhu  - str. 1034
§ 117 Odkladný účinek návrhu - str. 1035
§ 118 Řízení o povolení obnovy - str. 1036
§ 119 Řízení obnovené - str. 1037
§ 120 Díl 3 Společné ustanovení - str.  1038
§ 120 Společné ustanovení pro řízení o kasační stížnosti a návrhu na obnovu řízení . - str. 1038
§ 121–124 Část čtvrtá Zvláštní ustanovení k postavení soudců ve správním soudnictví
 - str. 1043
§ 121 Přidělování soudců  - str. 1043
§ 122 Požadavky soudce překládaného k NSS - str. 1045
§ 123 Přeložení soudce bez jeho souhlasu - str. 1047
§ 124 Požadavek souhlasu předsedy NSS s přeložením soudce k tomuto soudu  - str. 1048
§ 125–134 Část pátá Ustanovení přechodní a zmocňovací - str. 1049
§ 125 Přechodné ustanovení k odborné justiční zkoušce  - str. 1049
§ 126 Přechodná ustanovení k přidělení a přeložení soudců - str. 1049
§ 127 Doba do ustavení první soudcovské rady NSS  - str. 1050
§ 128 První shromáždění soudců NSS - str. 1050
§ 129 Přechodná ustanovení k opravným prostředkům proti rozhodnutí správního orgánu  - str. 1050
§ 130 Přechodná ustanovení k ostatním neskončeným věcem - str. 1055
§ 131 Přechodné ustanovení ke kasačním stížnostem - str. 1055
§ 132 Přechodné ustanovení k věcné příslušnosti soudů - str. 1055
§ 133 Přechodné ustanovení k odměně za zastoupení - str. 1056
§ 134 Zmocňovací ustanovení  - str. 1056
§ 135 Část šestá Účinnost - str. 1059
§ 135 Účinnost - str. 1059
Rejstřík - str. 1060
Slovo o autorech - str. 1072

Další nabídka k tématu

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Michal Králík a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Páté vydání oblíbených „soudních vzorů“ navazuje na předchozí vydání z roku 2014 (autorský kolektiv vedla Marta Škárová). Text vzorů byl aktualizován především po obsahové stránce, vzhledem k legislativním změnám, k nimž došlo od roku 2014, ale také po formální stránce – vzory ...

Cena: 1 790 KčKOUPIT

ÚZ č. 1394 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

ÚZ č. 1394 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění správního řádu, soudní řád správní a vyhlášku o rozsahu hotových výdajů a ušlém výdělku; od posledního vydání byl dvakrát změněn správní řád (mj. se stanovuje 30denní lhůta pro vydání závazného stanoviska). Ve druhé kapitole najdete aktuální ...

Cena: 79 KčKOUPIT

Správní právo procesní, 6. vydání

Správní právo procesní, 6. vydání

Eva Horzinková, Vladimír Novotný - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice vykládá čtivou a přístupnou formou správní právo procesní – obecnou část. Kniha ve svém šestém vydání reaguje na novelizace správního řádu i na novou právní úpravu správního trestání. Zprostředkovává také další vývoj judikatury správních soudů a Ústavního ...

Cena: 520 KčKOUPIT

Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu

Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu

hana Vičarová Hefnerová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Veřejný zájem je jedním z klíčových pojmů správního práva. Obsah tohoto neurčitého právního pojmu se naplňuje v každém konkrétním řízení. Publikace se zaměřuje na ochranu veřejného zájmu ve správním ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Rozhodnutí předběžné povahy jako kompetenční výluka v soudním řádu správním

Rozhodnutí předběžné povahy jako kompetenční výluka v soudním řádu správním

Martina Küchlerová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá rozhodnutími předběžné povahy ve správním soudnictví, která jsou právě pro svoji dočasnost či předběžnost vyloučena z přezkumné činnosti správních soudů i Nejvyššího správního soudu. V ...

Cena: 320 KčKOUPIT

Základy správního práva trestního, 7. vydání

Základy správního práva trestního, 7. vydání

Pavel Mates a kolektiv - C. H. Beck

Učebnice Základy správního práva trestního obsahuje jako jediná publikace v této oblasti komplexní přehled správního trestání, a to včetně nástinu historického vývoje a ústavních dimenzí této problematiky a evropského správního práva trestního. Čtenáři se v ní mohou seznámit kromě ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Správní judikatura ve zdravotnictví

Kompendium judikatury - Správní judikatura ve zdravotnictví

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Třetí díl rozsáhlého otevřeného souboru zdravotnické judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české správní soudy dospěly při výkladu vybraných otázek zdravotnického práva. Rozhodnutí ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Posudkové lékařství

Kompendium judikatury - Posudkové lékařství

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrtý díl rozsáhlého otevřeného souboru zdravotnické judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek zdravotnického práva. Rozhodnutí do ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Přehled rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího spráního soudu (v období 1.7.2009 - 30.6.2015)

Přehled rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího spráního soudu (v období 1.7.2009 - 30.6.2015)

Wolters Kluwer, a. s.

Přehled rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu v období 1. 7. 2009 – 30. 6. 2015) Zvláštní číslo Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu Tento přehled navazuje na první svazek Přehled ...

Cena: 798 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.