Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Soudní dohled

Soudní dohled

Předkládaná monografie Soudní dohled je na českém trhu první komplexní prací věnovanou dohledu podle zákona o soudech a soudcích. Spojuje mnohdy unikátní a málo dostupné poznatky o skutečné praxi soudní správy s podrobným výkladem stěžejních témat dohledu: průtahy v řízení a nepřiměřená délka řízení, soudcovská etika, důstojnost soudního jednání a transparentnost rozvrhů práce. K problému soudních průtahů je přistupováno v širších souvislostech, autor předkládá vlastní kategorizaci konkrétních příčin průtahového řízení podle jejich významnosti a obsáhle představuje nástroje pro měření kvality a výkonnosti soudnictví, jakož i faktory, jež mají na efektivnost soudů vliv (řízení lidských zdrojů, organizace práce na soudech, optimální soudní mapa a samospráva justice atd.). Text je doprovázen množstvím příkladů z praxe, statistických údajů, tabulek a odkazů na judikaturu a další zdroje.

Publikace je koncipována tak, aby v ní nalezli potřebné odpovědi nebo inspiraci soudní funkcionáři i řadoví soudci, zaměstnanci soudů a Ministerstva spravedlnosti, ale i příslušníci dalších právnických profesí (advokáti, notáři, státní zástupci atd.) a širší okruh zainteresované veřejnosti, např. studenti a pedagogové právnických fakult, legislativci a zákonodárci, publicisté apod.

autor: Radek Visinger; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 17. 10. 2019, 380 stran
ISBN: 978-80-7598-289-6

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. VIII
O autorovi - str. XIV
Předmluva - str. XV
1 Soudní dohled a veřejná kontrola soudnictví - str. 1
1.1 Pojem soudního dohledu - str. 2
1.2 Občanská kontrola výkonu soudnictví - str. 6 
1.2.1 Stížnosti a petice - str. 7 
1.2.2 Veřejné projednání věci a záznam soudního jednání - str. 8 
1.2.3 Laický prvek v justici - str. 13 
1.2.4 Rozvrh práce - str. 16 
1.2.5 Právo na informace o soudech a soudcích - str. 18 
1.2.6 Zveřejňování soudních rozhodnutí - str. 22 
1.2.7 Účast odborné veřejnosti na (samo)správě soudnictví - str. 28 
1.2.8 Hodnocení soudců veřejností - str. 29
1.3 Role prezidenta republiky - str. 30
1.4 Parlamentní kontrola státní správy justice - str. 34
1.5 Veřejný ochránce práv jako postrach i partner správy soudu - str. 36
1.6 Pozice státního zastupitelství - str. 39
1.7 Zapojení mezinárodních organizací - str. 42
2 Kvalita a výkonnost justice a jejich měření - str. 47
2.1 Determinanty poptávky po soudních rozhodnutích (perspektiva  uživatele) - str. 47 
2.1.1 Hodnota (význam) sporu - str. 48 
2.1.2 Dostupnost právní pomoci - str. 49 
2.1.3 Dostupnost soudního orgánu- str. 50 
2.1.4 Možnost a dostupnost alternativních způsobů řešení  sporů - str. 52 
2.1.5 Ekonomická situace (vliv HDP a jeho změn) - str. 52
2.2 Determinanty nabídky soudnictví jako veřejné služby  (perspektiva státu) - str. 53 
2.2.1 Řízení lidských zdrojů - str. 53 
2.2.2 Formální organizace soudů - str. 61 
2.2.3 Organizace práce soudu - str. 68 
2.2.4 Využívání ICT technologií (eJustice) - str. 75
2.2.5 Osobnost soudce - str. 80
2.3 Měření kvality justice - str. 81 
2.3.1 Měření kvality procesů a rozhodnutí - str. 82 
2.3.2 Měření celkové výkonnosti justice - str. 86 
2.3.3 Průzkum vnímání kvality justice uživateli - str. 97
2.4 Další rozvoj soudnictví s důrazem na jeho efektivnost - str. 99
3 Rychlost a plynulost soudního řízení a problém průtahů - str. 109
3.1 Průtahy, nebo nepřiměřená délka řízení? Pokus o přiblížení  paradigmat - str. 109 
3.1.1 Východiska Evropského soudu pro lidská práva - str. 109 
3.1.2 Přístup české justice a pojem průtahů v řízení - str. 114
3.2 Příčiny prolongace řízení - str. 120 
3.2.1 Podstatné příčiny nepřiměřené délky řízení  (20 % příčin s 80% dopadem) - str. 122 
3.2.2 Méně podstatné příčiny nepřiměřené délky řízení  (80 % příčin s 20% dopadem) - str. 135
3.3 Ochrana před průtahy a odčinění nepřiměřené délky řízení - str. 158 
3.3.1 Právní prostředky ochrany před průtahy - str. 158 
3.3.2 Právní důsledky nepřiměřené délky řízení - str. 168
4 Soudcovská etika a důstojnost soudního jednání - str. 177
4.1 Zásady soudcovské etiky - str. 177
4.2 Důstojnost soudního jednání a nevhodné chování soudních osob - str. 191
5 Výkon soudního dohledu - str. 203
5.1 Zásady soudního dohledu - str. 203 
5.1.1 Zákaz zasahování do nezávislosti soudu - str. 203 
5.1.2 Zásada oficiality - str. 205 
5.1.3 Zásada profesionality - str. 206 
5.1.4 Zásada přiměřenosti a objektivního postupu - str. 206 
5.1.5 Zásada kontradiktornosti - str. 207 
5.1.6 Zásada spolupráce a hospodárnosti - str. 207
5.2 Nástroje a formy soudního dohledu - str. 208 
5.2.1 Plánování a příprava prověrkové činnosti - str. 208 
5.2.2 Prověrka plynulosti řízení - str. 211 
5.2.3 Prověrka důstojnosti soudního jednání - str. 217 
5.2.4 Zprávové povinnosti - str. 222 
5.2.5 Vyřizování stížností - str. 231 
5.2.6 Prověrka práce soudních kanceláří - str. 244
5.3 Dohledová opatření - str. 250 
5.3.1 Opatření k odstranění zjištěných závad - str. 250 
5.3.2 Sankční opatření - str. 254
5.3.3 Systémová a preventivní opatření - str. 262
5.4 Kontrola rozvrhů práce a způsobu přidělování věcí - str. 264
5.5 Exkurz na Slovensko – model vnitřní revize - str. 274
5.6 Náměty de lege ferenda ke zkvalitnění soudního dohledu - str. 277
Závěr - str. 281
Přílohy - str. 285
Seznam použité literatury - str. 352
Věcný rejstřík - str. 359

Další nabídka k tématu

Zákon o soudech a soudcích. Komentář. 2. vydání

Zákon o soudech a soudcích. Komentář. 2. vydání

Daniela Zemanová - C. H. Beck

Komentář k zákonu č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), podává ucelený výklad jednotlivých ustanovení zákona, přičemž zdůrazňuje jejich vzájemné souvislosti. Přibližuje pravidla chodu soudů a ...

Cena: 1 090 KčKOUPIT

Vztah spravedlnosti a státu a jeho proměna v současnosti

Vztah spravedlnosti a státu a jeho proměna v současnosti

Martin Koloušek - Wolters Kluwer, a. s.

Otázka, co je to spravedlnost, doprovází lidstvo od počátku historie. Přesto je to téma stále aktuální. Co je spravedlivé? Jak vzniká spravedlnost a odkud se bere? Na tyto a další otázky se nenabízejí jednoduché odpovědi. Návrhů, co je spravedlnost, je totiž tolik, že se v nich lze ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Soudcovská filozofie a její vliv na rozhodování soudů ve složitých případech

Soudcovská filozofie a její vliv na rozhodování soudů ve složitých případech

Kristina Blažková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace zkoumá vliv soudcovské filozofie na rozhodování soudů ve složitých případech aplikace práva. Ukazuje, že odlišné vnímání zásad interpretace práva, role soudní moci v ústavním systému a funkce práva ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1446 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

ÚZ č. 1446 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon některých právnických profesí a soudů. K zásadním změnám došlo od 1. 9. 2021 v notářském řádu; do textů jsou již také zapracovány podstatné změny zákona o soudech a soudcích od 1. 1. 2022 (36 změn a doplnění) a vyhlášky ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Online soudnictví v České republice

Online soudnictví v České republice

Zbyněk Loebl, Pavel Loutockým Martin maisner, Michal Matějka, Radim Polčák - Wolters Kluwer, a. s.

Tato kniha představuje první ucelené pojednání o etických, právních a sociologických aspektech přípravy online soudnictví v České republice. Online soudnictví je třeba zavádět postupně, tak aby na ně byly dobře připravené jak strany, tak soudci, soudní úředníci a manažeři soudů. ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Nezávislost soudní moci

Nezávislost soudní moci

Vojtěch Šimíček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Sborník obsahuje deset textů významných ústavněprávních odborníků, které pojednávají o nezávislosti soudní moci v minulosti i v její současné podobě a o rizicích, jimž bývá vystavena. Čtenář tak dostává základní informaci nejen o nejdůležitějších zárukách nezávislosti soudů a soudců, ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Stres a (syndrom) vyhoření u soudců

Stres a (syndrom) vyhoření u soudců

Pavel Vrcha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Existuje řada povolání, která tíhnou ke stresu a k syndromu vyhoření. Do této skupiny patří také soudci. Z toho vyvstává celá řada otázek pro oblast justice. Především zda stres ovlivňuje výkon funkce soudce, a pokud ano, pak do jaké míry, a za jakých podmínek může způsobit jeho ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.