Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Sociální správa, organizace a řízení sociálních systémů

Sociální správa, organizace a řízení sociálních systémů

Učebnice je dělena do dvou vzájemně provázených částí. V první části představuje čtenářům obecnou teorii sociální správy, nastiňuje genezi současných modelů řízení sociálních systémů, seznamuje s principy řízení v sociální správě a dalšími klíčovými koncepty, které je nutné znát pro porozumění souvislostem předloženým v části druhé.

Ta se zabývá výkladem specifických způsobů organizace a řízení jednotlivých segmentů sociální správy, jako je sociální pojištění a podpora, zdravotní správa, správa systému sociálně-právní ochrany, podpora nezaměstnaných, ohrožených a sociálně vyloučených osob a další.

Pozornost je věnována také specifikům správy nově se utvářejících systémů, jako je ochrana před diskriminací či ochrana práv cizinců. Akcentována je role sociální práce jako klíčové pomáhající profese ve fungování sociálních systémů.

Publikace je zpracována jako kolektivní dílo předních českých odborníků působících v dané oblasti. 

autoři: Kateřina Šámalová, Petr Vojtíšek (Eds.); vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 14. 7. 2021, 456 stran
ISBN: 978-80-2712-195-3

Cena: 449 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva - str. 15
Úvod - str. 19
1. Základní pojmy a principy - str. 21
1.1 Vymezení pojmu správa - str. 21
1.1.1 Užší vymezení pojmu - str. 21
1.1.2 Širší pojetí pojmu - str. 22
1.2 Funkce správy - str. 23
1.3 Druhy správy - str. 25
1.3.1 Veřejná správa - str.25
1.3.2 Soukromá správa - str. 37
1.4 Specifika sociální správy - str. 38
1.4.1 Sociální právo - str. 39
1.4.2 Sociální cíle - str. 39
2. Historický vývoj sociální správy - str. 41
2.1 Předmoderní a raně moderní sociální správa - str. 41
2.1.1 Sociální péče / sociální pomoc - str. 42
2.1.2 Sociální policie - str. 43
2.1.3 Sociální zaopatření - str. 44
2.1.4 Sociální pojištění - str. 45
2.2 Moderní sociální správa (po roce 1918) - str. 46
2.2.1 Konzervativní model - str. 46
2.2.2 Státně-paternalistický model - str. 47
2.2.3 Transformační model - str. 49
3. Pojetí sociální správy - str. 51
3.1 Způsoby definování sociální správy - str. 51
3.1.1 Sociální správa a sociální management - str. 52
3.2 Věcný a osobní rozsah sociální správy - str. 53
3.3 Pozitivistické a normativní pojetí sociální správy - str. 55
3.4 Modely sociální správy - str. 56
3.4.1 Liberální model - str. 56
3.4.2 Konzervativní model - str. 57
3.4.3 Sociálně demokratický model - str. 58
3.4.4 Komunistický (totalitní) model - str. 59
4. Mezinárodní vlivy působící na sociální správu - str. 61
4.1 Subjekty mezinárodního vlivu a jejich role - str. 62
4.2 Mezinárodní principy výstavby sociální správy - str. 64
4.3 Významné organizace působící na povahu sociální správy - str. 65
4.3.1 Organizace s celosvětovou působností - str. 65
4.3.2 Organizace s regionální evropskou působností - str. 67
4.3.3 Organizace sdružující nestátní subjekty - str. 69
5. Systémy a výstavba sociální správy - str. 71
5.1 Soustavy sociální správy - str. 72
5.1.1 Principy fungování správních soustav - str. 73
5.1.2 Vztahy mezi subjekty sociální správy - str. 75
5.1.3 Činnost správních soustav - str. 76
5.1.4 Nástroje sociálních soustav - str. 79
5.1.5 Financování soustav sociální správy - str. 80
5.2 Východiska pro výstavbu sociální správy - str. 80
5.2.1 Územně správní uspořádání státu - str. 81
5.2.2 Organizační uspořádání sociální správy v ČR - str. 82
5.3 Soustavy sociální správy ČR - str. 84
5.3.1 Sociální pojištění - str. 85
5.3.2 Státní sociální podpora - str. 88
5.3.3 Sociální péče a sociální pomoc - str. 88
5.3.4 Sociální služby - str. 89
5.3.5 Sociálně-právní ochrana - str. 89
6. Subjekty sociální správy - str. 93
6.1 Definiční znaky subjektů sociální správy - str. 93
6.2 Typy subjektů sociální správy - str. 94
6.2.1 Mezinárodní subjekty v sociální správě - str. 94
6.2.2 Stát a jeho orgány - str. 95
6.2.3 Veřejnoprávní korporace - str. 97
6.2.4 Nestátní neziskové organizace - str. 101
6.2.5 Firmy a podnikatelské subjekty - str. 103
6.3 Vzájemné vztahy mezi subjekty - str. 104
7. Financování sociální správy - str. 105
7.1 Základní teoretická východiska financování sociální správy - str. 106
7.2 Principy financování sociální správy - str. 108
7.3 Příjmy a výdaje v sociální správě - str. 110
7.3.1 Výdaje v sociální správě - str. 110
7.3.2 Zdroje příjmů v sociální správě v ČR - str. 111
7.4 Modely a techniky financování v sociální správě - str. 117
7.5 Efektivita financování sociální správy - str. 119
8. Management a leadership v sociální správě - str. 121
8.1 Management a leadership - str. 121
8.1.1 Klíčové milníky ve vývoji managementu a leadershipu - str. 122
8.1.2 Úrovně managementu - str. 124
8.1.3 Typy, oblasti a činnosti managementu - str. 126
8.2 Management a leadership v sociální správě - str. 128
8.2.1 Plánování v sociální správě - str. 129
8.2.2 Realizační fáze sociální správy – řízení výkonu sociální správy - str. 131
8.2.3 Řízení evaluace v sociální správě - str. 132
9. Kontrolní činnosti v sociální správě - str. 135
9.1 Obecně ke kontrolním činnostem - str. 135
9.2 Základní zásady státní kontroly - str. 137
9.3 Nejdůležitější kontrolní orgány - str. 138
9.4 Průběh kontroly - str. 139
9.4.1 Kontrola podle kontrolního řádu - str. 139
9.4.2 Jiné postupy - str. 141
9.5 Předmět kontroly - str. 141
9.6 Standardy kvality poskytování služeb - str. 143
9.7 Vnitřní kontrola a audit - str. 144
10. Správní řízení jako nástroj sociální správy - str. 147
10.1 Obecně ke správnímu řízení - str. 149
10.1.1 Zásada zákonnosti - str. 149
10.1.2 Zásada objektivní (materiální) pravdy - str. 149
10.1.3 Zásada dobré správy - str. 150
10.1.4 Zásada rovnosti účastníků - str. 150
10.1.5 Zásada dispozitivity nebo zásada oficiality - str. 150
10.1.6 Zásada dvoustupňového řízení - str. 151
10.2 Specifika správního řízení v sociální správě - str. 151
10.2.1 Subjekty provádějící správní řízení v sociální správě - str. 152
10.2.2 Subsidiární působnost správního řádu - str. 155
10.3 Správní řízení podle správního řádu - str. 155
10.3.1 Účastníci řízení - str. 155
10.3.2 Zahájení řízení - str. 156
10.3.3 Důkazy - str. 157
10.3.4 Rozhodování - str. 157
10.3.5 Právní moc a vykonatelnost - str. 158
10.3.6 Náklady řízení - str. 159
10.3.7 Opravné prostředky - str. 159
10.4 Správní soudnictví - str. 162
11. Správa ochrany individuálního zdraví - str. 165
11.1 Účel správy ochrany individuálního zdraví - str. 165
11.2 Legislativa - str. 166
11.3 Výkon státní správy a samosprávy ve vztahu k ochraně zdraví - str. 167
11.3.1 Výkon státní správy ve vztahu k ochraně zdraví - str. 167
11.3.2 Výkon samosprávy ve vztahu k ochraně zdraví - str. 170
11.4 Aktéři - str. 171
11.4.1 Občané - str. 171
11.4.2 Zdravotnická zařízení - str. 172
11.4.3 Zdravotní pojišťovny - str. 174
11.5 Financování - str. 176
11.6 Kontrola v oblasti zdravotní péče - str. 180
12. Soukromoprávní pojištění zdraví - str. 185
12.1 Zdravotní pojištění cizinců - str. 185
12.2 Pojištění nadstandardní zdravotní péče - str. 188
13. Správa nemocenského pojištění - str. 189
13.1 Nemocenské pojištění - str. 189
13.2 Sociální události - str. 190
13.3 Zásady nemocenského pojištění - str. 193
13.4 Financování - str. 195
13.4.1 Principy - str. 195
13.4.2 Odvod pojistného - str. 196
13.5 Účast na nemocenském pojištění - str. 196
13.5.1 Účast na pojištění – zaměstnanci - str. 197
13.5.2 Specifické podmínky účasti na českém nemocenském pojištění platí pro zahraniční zaměstnance - str. 198
13.5.3 Účast na pojištění – OSVČ - str. 198
13.6 Dávky nemocenského pojištění - str. 199
13.6.1 Výpočet dávek nemocenského pojištění - str. 199
13.6.2 Nemocenské - str. 201
13.6.3 Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) - str. 202
13.6.4 Dávka otcovské poporodní péče - str. 203
13.6.5 Ošetřovné - str. 204
13.6.6 Dlouhodobé ošetřovné - str. 204
13.6.7 Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství - str. 205
13.7 Organizace v oblasti nemocenského pojištění - str. 206
13.7.1 Úloha zaměstnavatelů v oblasti nemocenského pojištění - str. 209
13.7.2 Kontrola a sankce za neplnění povinností - str. 210
13.7.3 Správní řízení v oblasti nemocenského pojištění - str. 211
14. Správa důchodového systému - str. 213
14.1 Důchodový systém - str. 213
14.2 Důchodové pojištění - str. 214
14.2.1 Sociální události - str. 215
14.2.2 Zásady důchodového pojištění - str. 217
14.2.3 Financování - str. 219
14.2.4 Účast na důchodovém pojištění - str. 222
14.2.5 Dávky důchodového pojištění - str. 225
14.2.6 Organizace v oblasti důchodového pojištění - str. 230
14.2.7 Úloha zaměstnavatelů v oblasti důchodového pojištění - str. 232
14.2.8 Kontrola a sankce za neplnění povinností - str. 233
14.2.9 Správní řízení v oblasti důchodového pojištění - str. 234
14.3 Doplňkové penzijní systémy - str. 236
14.3.1 Principy - str. 237
14.3.2 Příspěvky - str. 238
14.3.3 Vznik a zánik účasti na doplňkovém penzijním spoření - str. 238
14.3.4 Nároky z doplňkového penzijního spoření - str. 239
14.3.5 Penzijní společnost a její účastnické fondy - str. 240
15. Správa zaměstnanosti - str. 241
15.1 Základní pojmy - str. 242
15.2 Výstavba, organizace a financování správy zaměstnanosti v ČR - str. 244
15.2.1 Působnost Ministerstva práce a sociálních věcí - str. 246
15.2.2 Působnost Úřadu práce ČR - str. 247
15.2.3 Působnost územně samosprávních celků - str. 248
15.2.4 Zaměstnavatelé a odborové organizace - str. 249
15.3 Nástroje státní politiky zaměstnanosti - str. 250
15.3.1 Vybrané nástroje aktivní politiky zaměstnanosti - str. 250
15.3.2 Nástroje pasivní politiky zaměstnanosti - str. 256
15.4 Zprostředkování zaměstnání agenturami práce - str. 257
15.5 Evropská strategie zaměstnanosti - str. 257
16. Správa státní sociální podpory - str. 261
16.1 Charakteristika systému - str. 261
16.2 Dávky - str. 262
16.3 Nárok na dávky - str. 263
16.4 Řízení o žádostech - str. 264
16.5 Výplata dávek - str. 266
16.6 Kontrolní činnost - str. 267
17. Správa soustav podporujících sociální začlenění - str. 269
17.1 Definice chudoby, sociálního vyloučení a sociálního začleňování - str. 270
17.2 Zdroje práva na pomoc při sociálním začlenění - str. 271
17.3 Oblasti rovného přístupu ke zdrojům a službám - str. 274
17.4 Měření míry chudoby a sociálního vyloučení v ČR - str. 277
17.5 Aktéři sociálního začleňování - str. 280
17.6 Správa sociální pomoci - str. 281
17.6.1 Správa systému dávek v hmotné nouzi - str. 283
17.6.2 Role sociální práce v systému sociální pomoci - str. 292
17.7 Správa sociální péče - str. 294
17.7.1 Nárok na dávky sociální péče - str. 295
17.7.2 Správa příspěvku na péči - str. 295
17.7.3 Správa dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením - str. 299
17.7.4 Výzvy systému sociální péče - str. 301
18. Správa sociálních služeb - str. 303
18.1 Sociální služby jako pojem v evropském kontextu - str. 303
18.2 Správa sociálních služeb v různých modelech sociálního státu - str. 304
18.2.1 Charakteristiky systémů sociálních služeb - str. 304
18.2.2 Financování služeb v sociální správě - str. 306
18.3 Obecná typologie sociálních služeb - str. 307
18.4 Správa poskytování sociálních služeb v ČR - str. 309
18.4.1 Aktéři v sociálních službách - str. 310
18.4.2 Kontrola a evaluace v sociálních službách - str. 311
18.5 Sociální služby v užším pojetí (podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) - str. 312
18.5.1 Podmínky poskytování sociálních služeb - str. 312
18.5.2 Typy, formy a druhy sociálních služeb podle zákona o sociálních službách v ČR - str. 314
19. Ostatní oblasti sociálně‑právní ochrany a jejich správa - str. 317
19.1 Ochrana pracovních podmínek - str. 318
19.1.1 Právo na spravedlivou odměnu a uspokojivé pracovní podmínky - str. 318
19.1.2 Právo na zvýšenou ochranu a zvláštní pracovní podmínky - str. 319
19.1.3 Právo na zvláštní ochranu v pracovněprávních vztazích - str. 320
19.2 Sociálně-právní ochrana dětí - str. 321
19.2.1 Definice sociálně-právní ochrany dětí a jejího osobního rozsahu - str. 321
19.2.2 Orgány sociálně-právní ochrany dětí - str. 323
19.2.3 Práva dítěte vůči orgánům sociálně-právní ochrany dětí - str. 323
19.2.4 Opatření sociálně-právní ochrany dětí a kompetence jednotlivých orgánů sociálně-právní ochrany dětí - str. 324
19.3 Ochrana veřejného zdraví - str. 330
19.4 Ochrana před diskriminací - str. 331
19.4.1 Základní ustanovení antidiskriminačního zákona - str. 332
19.4.2 Procesní ochrana před diskriminací - str. 334
20. Sociální správa v jiných správních systémech - str. 337
20.1 Správa politiky bydlení - str. 337
20.1.1 Klíčová terminologie - str. 338
20.1.2 Zdroje práva na bydlení - str. 340
20.1.3 Aktéři bytové politiky - str. 343
20.1.4 Nástroje bytové politiky - str. 348
20.1.5 Financování podpory bydlení pro osoby v bytové nouzi - str. 350
20.2 Systém správy ochrany cizinců, žadatelů o mezinárodní ochranu a osob s udělenou mezinárodní ochranou v ČR - str. 351
20.2.1 Cizinci podle zákona o pobytu cizinců - str. 353
20.2.2 Cizinci podle zákona o azylu - str. 355
20.2.3 Cizinci podle zákona o dočasné ochraně - str. 356
20.2.4 Proces udělování mezinárodní ochrany - str. 357
20.2.5 Pobyt žadatele o mezinárodní ochranu a osob s udělenou mezinárodní ochranou v azylových zařízeních - str. 358
20.2.6 Orgány státní správy zabývající se cizineckou problematikou - str. 360
20.3 Správa zajišťování dostupnosti vzdělávání - str. 363
20.3.1 Stupně vzdělávání - str. 364
20.3.2 Správa v oblasti vzdělávání - str. 365
20.3.3 Skupiny ohrožené v přístupu ke vzdělání - str. 370
20.3.4 Školská sociální práce - str. 373
20.4 Sociální správa v oblasti prevence trestné činnosti a řešení jejích následků v systému trestní justice - str. 374
20.4.1 Základní subjekty podílející se na výkonu sociální správy v rámci trestní justice - str. 375
20.4.2 Sociální práce s pachatelem trestné činnosti v systému trestní justice - str. 377
20.4.3 Pomoc obětem trestné činnosti - str. 385
20.4.4 Restorativní justice jako nástroj řešení konfliktu mezi pachatelem a obětí - str. 388
20.5 Ochrana spotřebitele - str. 390
20.5.1 Kdo je spotřebitel a přesah jeho ochrany do sociální oblasti - str. 391
20.5.2 Spotřebitelské závazky jako příčina předlužování obyvatel a jeho dopady - str. 393
20.5.3 Sociální správa ve vztahu ke spotřebitelskému úvěru jako specifickému typu spotřebitelského závazku - str. 394
21. Význam a role sociální práce v činnostech sociální správy - str. 399
21.1 Klíčová terminologie – vymezení sociální práce - str. 399
21.1.1 Definice sociální práce - str. 400
21.1.2 Sociální práce jako profese - str. 402
21.1.3 Pojetí profesionality sociálního pracovníka - str. 402
21.2 Legislativní rámec pro výkon sociální práce - str. 403
21.2.1 Regulace vzdělávání v sociální práci - str. 404
21.2.2 Regulace povolání sociální pracovník v ČR - str. 404
21.2.3 Činnosti sociálního pracovníka - str. 404
21.2.4 Předpoklady výkonu povolání sociální pracovník - str. 405
21.2.5 Další vzdělávání - str. 406
21.3 Význam a role sociální práce - str. 407
21.3.1 Sociální pracovník ve veřejné správě - str. 409
21.3.2 Sociální pracovník na úřadu práce - str. 410
21.3.3 Sociální pracovník na obecním úřadu - str. 411
21.3.4 Sociální pracovník na krajském úřadu a role ministerstva - str. 414
21.3.5 Sociální pracovník v sociálních službách - str. 415
21.3.6 Sociální pracovník na pomezí sociálních věcí a zdravotnictví - str. 417
21.3.7 Sociální pracovník v resortu školství - str. 419
21.3.8 Sociální pracovník v resortu spravedlnosti - str. 420
21.3.9 Sociální pracovník v resortu vnitra - str. 420
Seznam zkratek - str. 423
O autorech - str. 427
Použité zdroje - str. 435
Rejstřík - str. 451

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1570 - Sociální pojištění 2024

ÚZ č. 1570 - Sociální pojištění 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 40 právních předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení. Od ledna 2024 došlo ke změnám všech zákonů – tyto změny jsou v textu zapracovány ... pokračování

Cena: 219 KčKOUPIT

Sociální politika, 7. vydání

Sociální politika, 7. vydání

Jan Mertl a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace nabízí odborný pohled na sociální politiku, tedy disciplínu, která se dotýká důležitých sfér lidského života a jejíž nastavení podstatně ovlivňuje sociálně-ekonomický rozvoj. Zabývá se jak teoretickými aspekty sociální politiky, tak i dílčími politikami ovlivňujícími ... pokračování

Cena: 875 KčKOUPIT

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ... pokračování

Cena: 145 KčKOUPIT

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - Praktický komentář

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - Praktický komentář

Vladimír Voříšek, Roman Lang a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický komentář je zpracován podle právního stavu účinného od 1. 2. 2018, zohledněny jsou zejména změny, které přinesl zákon č. 183/2017 Sb. (kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ... pokračování

Cena: 1 045 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.